TJNIPPSE - von Jack Thiessen

Mett de Tiet nehme de measchte Sinde aul noch auf, lohte noh, heare opp, vedonnste eenfach. Maunjche Sind oba bliewe bestohne, jelle aulso uck noch vondoag. Eene von dee Sind, woohne soo oolt auls daut Paradies ess, ess de Unterlassungssünde. Enn doamett wie ons uck rejchtijch vestohne, enn Mensche nijch mett "Etj docht mau" ooda "Meenst wertjlijch?" enn mett opnet Mul kohme, woa etj daut uck fuats opp Enjlisch fausthoole, aulso "sin of omission." Enn nu weet jie.

Enn disse Sind hab etj begohne, oba, oba! Etj wea latzt em Super-Valu Stooa, enn auls etj doa eene jestuckte, oba frindlijche Fru enn eene jewaultje Kordonddoos mett dartijch ooda noch meea Arbuse rundomm sach, foll mie miene Unterlassungssind, soo auls eent mett eenem Bassemstäl äwrem Bless jeresst, bie.

Dee Fru saut doa enne Doos, frindlijch enn besonne, enn fe eenen Dolah tjnippst see Arbuse opp Plautdietsch. Enn säd doabie: "Eene roode, riepe saul daut senne?" Donn tjnippst see dee Arbuse entweda aum Buck ooda aune Uahre, ooda sogoa aum Hinjarenj, enn säd metteenst: "Hiea ess se" hoof dee ute Doos soo eenen gooden Meeta rut, enn dann wea uck aul de neajchste Kundschauft draun. "Nijch aul too riep, soo meea noh de molotschna Oat, toom enlaje saul dee senne, enn wann see een bätje noh Gurtje schmatjcht, dann schod daut uck nuscht, wiels soohne Lied nijch bäta weete, joh?" Enn wada veschwung bie dee Fru een Dohla enne Tausch, enn de Lied jinje mett ähre Arbus noh de Kauss. Enn nu de näajchste: "Een bät noh Kaunsus sull de Arbus schmatje, joh?" enn nu word de Tjnippsasche soo iewrijch auls een Trajchtmoaka, enn boold hohld see eene dunkeljreene, strieptje Arbus mett een druggeljet Bucktje utem Klompe. "Een Dohla, oba mett Garantie, bitte.""Enn jie welle de jratzte woohnt'et jeft fe daut Jeld, aulso acht Dohla enn näjentachentijch Zent? Oba groot enn seet mett weinja Tjäna, doamett ditmol dee Tjinja nijch eene Arbusestud em Buck wausse woat, joh? Hiea ess se!" "Enn jie welle de baste Arbus woohne mett de ditjbuckje Scherwaundasch vonne elloagsche Berstaund Frindschauft ess, joh?" Enn soo jintjch daut wieda. Enn emma wieda, enn dann too Enj! De Arbuseklompe wea meist wajch, bloos soo eenjefäah feftien Stetj, woohne de Tjnippspriefung nijch bestohne haude, enn nu eensaum enn velohte doa lage, soo's äwajelohtne oole Mäadtjess, enn em Tjoatjetjalla auleen oolt woare motte.

Joh, oba nu well jie weete, woarenn de Unterlassungssind besteiht, joh? Gaunz eenfach, dee besteiht doarenn, daut de groote, oole Konst - enn bloos fe Menniste toojelohte - joh de seldne Gow Arbuse aum Buck too tjnippse meist veloahre jegohne ess. Enn daut toom Deel derjch miene Schuld, wiels etj hab de Gow enn mienem Hoat enn enn miene Finjasch enschlope lohte.

Etj säd Gow, enn meend uck Gow. Wiels mien Voda, dee jratsta Elloaga enn hundat Joah, kunn buta Tenor biem "Ich weiß einen Strom" dreemol daut Joah enne Tjoatj sinje, enn sijch äwa Stalin oajre, nijch väl waut meea, oba Arbusetjnippse kunn hee bäta auls een Psychiauta, aulso Dokta Phil., daut Jeld talle kaun.

Wann daut Aunfong August soo wiet wea, dann jintjch dee Oola oppe Berstaund, tjneed sijch bie de Arbuse han, muak de Uage too, enn daut Mul op, enn tjnippst, enn horjcht doabie mett scheewet Ooah soo auls ons Hund Bobbat bie een Piepamusloch, enn dann tjnippst hee noch eene, enn dann noch een poah, enn dann plock hee twee auf, enn dee musst etj noh Hus droage.

Babe Ruth haud een batting average von eenjefäah .350, oba Voda haud een Tjnippsderjchschnett von weens .950.

Joh, enn donn kaume mett eenmol de Arbuse bie de Dusende von Reimasch ut Steinbach mett ähre groote Trocks ut Texas jefeat, enn de groote, wann uck seldne Tjnippskonst, vedräajd soo auls daut Krolltje aune Arbuseranke.

Oba doamett noch lang nijch too Enj, nä, nä, wiels daut gauf en Russlaund uck noch mennische Tjnippsasch, head etj saje, dee Mensche, oba uck Tjinja, entweda aum Kopp, ooda aune Brost, ooda oppem Ridje tjnippse kunne, enn dann fuats oppe Städ wisste, woo daut mett de Tookunft vom Jetjnippsten bestalt wea.

Etj wudd dit nijch jejleewt, enn daut beleib nijch wieda vetalt habe, wann nijch mien gooda Frind, een Ooltkoloniea vonne baste Sort, mie sienatiet nijch vetalt haud, daut een jiedet Mädtje, woohnt de Hejchre-Mädtjesschool enn Chortietz beseatje wull, verhäa jetjnippst word. Wann de Tjnippsa dann mett dem Kopp netjcht, dann word see oppjenohme, wann de Tjnippsa oba Bedentjche haud, dann word dee Kaundidoht entweda noh de Tjrim noh de breedajemeendsche Biebelschool jeschetjt, ooda see leahd neie, ooda see word too de Mulbäarupe fe den Siedberoop utjeleahd. Ooda eenfach noh de Stäts jeschetjcht, wiels doa nijch välwaut velangt word. Daut weet jie, enn wann nijch, dann froagt bloos Bosche Jeat.

Jie tjenne jleewe waut jie welle, oba eent ess bie aul dem eenfach soo: Dem Tjnippsa sien Erfoljsderjchschnett lach wiet äwa .900, aulso mielewiet bäta auls aule Schoolpsychologen enn sesstje Experte toop! Oba tridj noh miene Unjalohtungssind: etj woa näajchste Wäatj en Steinbach enn eene jewaultje Kordondoos voll mett Arbuse nennkrupe enn doa tjnippse, enn miene groote, wann uck seldne Gow waulte lohte. Eene Wäatj hab etj vesproake omsonst too tjnippse om miene groote Sind too tilje, dann eene wiedre Wäatj fe de Missjoon aum Arbusebucktje lieseltjess mett mienen Pausoppfinja auntooputtre, enn dann, wiedahans, berooplijch mett miene Konst daut Selwajeld enn miene Betjzefupp too locke.

Vleijcht seeh wie ons em Steinbach enne Super-Valu-Berstaund, joh?


© 2007 Jack Thiessen