ONKEL FAULTJ SIENE CANDY - von Jack Thiessen

Daut'et aune '36 emm Somma soo schratjlijch heet enn dreajch wea, daut weet Jie, daut'et aune '37 emm Farjoah seea naut wea, enn daut etj auls Sassjoahscha biem Fenzfikse emm Blott enn emm Modd halpe mußt, daut weet Jie nijch. Oba soo wear'ett! Enn daut de Midje enn aule Gears brommde enn juhlde, enn mie präatjelde enn bie mie be de Dusende sogoa manke Pluche Bloot sochte, daut weete mau maunjche. Oba daut deede see, shur enoff, enn wann eena sijch auls tjliene Botzat biem Fenzfikse den Schweet wescht, dann weare de Meiwe foaken root voll Bloot.

Oba onse Tjeaj, dee daumelje Tjlempe, wulle biem Nohba Howa semple gohne, ess soo mußt wie eenen nieen Stacheldrohttun tratjche - no fooling. Hett, Wota enn Midje, toom Schinda; wie mußte Fenzpast, Stacheldroht, Gooseneck, Hauspe, Hohma enn Pleiasch, Stretscha enn Posseatjel emm Entjelbacks opplohde enn mett Pead enn een Honijchsammatje mett koldet Wota foahre Fenz tratjche.

Mien Brooda Peeta wea acht, etj jrods säwen, Voda haud aundret too doohne, säd'a (vleijcht uck spezeare), enn soo gauf hee ons Ohmtje Tjnals Faultj mett. Joh, joh, Ohmtje Faultj wea waut besondret: Hee wea schratjlijch stoatj, wann uck mau meddasatjes, enn hee kunn Sweet-Clowa stuke ohne Schooh. Auls hee soo toff wea ooda auls hee tjeene Schooh haud, weet etj nijch meea, vleijcht beid. Butadem wuach Ohmtje Faultj em Winta nohm Schwienschlachte dreehundad Pund, enn soo waut gauf'et nijch jieden Dach - nijch Mol enn Jrienthol. Enn butadem wea Onkel Faultj seea fromm, hee fleatjcht nijch, enn hee red nijch Domms, säde de Mensche. Wie weare emma een bät schmocka wann Onkel Faultj bie ons oabeide deed. Yessirie, mien ellra Brooda säd, soohne breedajemeendsche Onkels kunne goanijch doll woare, uck wann see wulle.

Onkel Faultj fuah mett ons fenze; daut wea Aunfong Juli, heet auls aule Donna, säd Voda, enn morschijch naut. Wie kaume aune Läajcht aun, enn nu jintjch daut loos. Peeta, mien Brooda, mußt de Pead fausthoole, Onkel Faust nauhm den Post, zield daut'a jlitjch mett'e aundre enne Reaj stund, kroop oppem Woage nopp, jescht, ständ enn säd: "Hauns, hool ahm faust!" Soo hilt etj ahm faust, den sasszolljen Tunpost hilt etj faust. Onkel Faultj stiepad sijch mett eenem Foot oppem Woage, enn mett de aundre boafte Tee-es tjrelld hee sijch aum Entjelbacks faust enn säd: "Hool faust!" enn tappad den Tunpost lieseltjess enn zield. Dann hohld hee ut enn drascht den Tunpost eent daut Modd enn Wota spretzt. "Tale!" säd hee. Bie "tien" head hee opp; de Post wea faust, enn etj wea je donn uck gaunz mett Juschtje bespretzt. Soo schluag wie Post noh Post enn; een bätje wieda foahre, Post hanstalle, ziele, Pead fausthoole, Post fausthoole, enn wada drascht Onkel Faultj den Post eent mett dem Posseatjel daut'a zollwies veschwung.

Well, eendrajchtijch wear'et, oba beschetje deed'et nijch besondasch. Boaft emm Blott stohne enn Past fausthoole, enn nijch mol Midje dootschlohne wann'et eenem uck tjiteld en schrung, enn nijch 'emmol han enn wada een bät Domms dentje, wiels soohn breedajemeendscha Onkel vleijcht aules rohde kunn - nä, daut jintj nijch seea scheen. Oba schmock senne, wull etj, dauts fe shure. Oba Peeta, joh Peeta, de bruckt bloß de Pead fausthoole, enn kunn doabie de Schrugge betjitje, enn enn äahre Uage siene Täne speajle, enn Frautze riete enn stell vetalle waut'a wull; oba etj mußt doa em Blott stohne enn mie beschmatre lohte.

Biem Post Numma dree-enntwintijch - wie haude jrohts utem Ammatje Wota jedrunke - hild etj wada den Post. Ohmtje Faultj tappad enn stiepad sijch. Enn donn tjitjcht etj - weet de Donna - noh Peeta enn de vestuak sijch verr'e Pead, oba hee wees mie dietlijch, etj sull schwind den Post wajchtratje, wann Onkel Faultj oppweinde deed. Yes, nu kaum de Posseatjel raufjedonnat, Onkel Faultj reet schratjelje Frautze de luta Aunstrenjung enn etj? - Joh, you guessed it, etj trock den Post haustijch wajch enn Onkel Faultj kaum toop mett dem Posseatjel vom Woage jeschohte. Derjche Loft ruzhd'a, schoot Heistakopp, tjitjcht seea wild, enn donn lend'a.! Hee schmattad doa emm Modd nenn, oba woo! Blott, Tjwiel, Wota, Schweet, Schnodda, Midje, aules fluag derjch'e Loft. De Pogge stallde äah Choirpractiss enn, vestoakne Schietareiasch jumpde vom Nast enn fluage bloß wajch, wajch, Väjel stallde äah Jesang enn, de Pead spetzte de Ohre...Onkel Faultj lach nu opp aule Veea soo bett aum Rediäta emm moddajen Wota. "Schinda em Schiet, Dietja emm Dratjch!"säd'a enn murcheld loos.

Well, auls etj daut head, fung etj aun loostoospinne, enn wea uck aul een nattet Enjstje wajch auls Onkel Faultj sijch wada aunfong opp twee Been too stiepre. Enn waut meen Jie, hee frinteld enn smeild enn säd: "Du Haunsa, Candy sull etj die von Jrienthol mettbrinje, joh? Well, etj hab noch een poah hiea enne Fupp". Enn lusd sijch enne Overauls. "Hiea send se, komm!" Enn etj Dommkopp leet mie betaubre, enn jintjch noda enn stratjcht miene Haund ut. Yessirie, donn haud'a mie uck aul, enn donn heiwd hee mie daut Hinjarenj see schratjlijch voll, daut mie daut vondoag noch schrintjt, wann etj doaraun dentj, no kidding!


© 2007 Jack Thiessen