Revolwamissjoon - von Jack Thiessen

Etj haud mie väajenohme, ditmol Israel nijch too velohte bett etj dee twee äwajebläwne Templasch doa jefunge haud. Oba daut's leijcht jesajcht. Woa fangt eena aun? Etj wisst bloß, daut eent een Niefeld wea enn de aundra een Enns, enn daut wea oba uck aules.

Daut see doa dijcht bie Nazareth woll sette wudde, kunn etj mie goot väastalle, wiels doa wohnde een Schoof dietsche Jude en een Darp, dee fe de Ashkenasie uck nijch väl waut äwrijch haude.

Oba finj dee mol...

Etj fruag. "Na, woo sitt'et dee?" word jefroagt.

"Soo een bät vebiestat," säd etj.

"Von soohne Sort jeft daut hiea dree Milljoone, daut halpt weinijch," säd mien Frind Sascha Waldner, een Moskau Jud, enn dee tjand sijch enne Welt ut; hee wisst sogoa woa Winnipeg wea.

"Etj woa die waut saje," meend Sascha, een jewesna Admiraul, nu een Schlorrekapitän. "Vondoag haft de kaunodscha Bootschaft een Empfang, enn doa woat uck Freelein Bronfmaun senne, enn wiels see Jeld haft, haft see uck Vebindunge enn Palanka soowesoo. Froag ahr."

Etj drunk opp dem Empfang Chivas Regal wiels etj wisst je, daut dee Schnaupsfebritj enne Bronfmaun Henj wea, enn etj leet ahr daut seehne, daut etj mett dissem Produkt ommtoogohne vestund.

"Freelein Bronfmaun," säd etj, "etj brinj jearn Opfa enn drintj disse Buddel ut, wann See mie eenen Jefaule doohne woare. Etj seatj twee Templa-Menniste Niefeld enn Enns, dee sijch doa dijcht bie Nazareth opphoole selle."

"Morje biem Freehstitj em Desert Hotel hiea enn Beer Sheeba woa etj Ahn daut saje." Enn wiels etj wisst, daut de Israelischa Jeheemdeenst soo eene schoape Näs haud aus een ooltkolniescha Eltesta fe Gummreife, jleewd etj ahr daut.

Biem Freestitj - wie aute Herinj, jekoakte Eia enn Howajrett - säd Freelein Bronfmaun, "enn dem enn dem Darp jefft daut eenen Niefeld enn een Enns. Enn wann See welle, foah etj Ahn doahan."

"Ess daut oppem Gummesel too wiet?" stald etj mie bescheide, soo aus sijch daut fe een Mennist jeziemt.

"Joh."

Aulso leit etj mie doahan kutscheare.

Daut wea nohm Meddachschlop auls wie doahan kaume. Etj stald mie dee twee em Jeist soo väa aus twee eensaume, vebiestade Schop, soo enn bät auls mennische Professasch, dee aum Okanagan sette, enn daut scheene Wada doa lowe, enn den biljen Pries fe Appel preise, oba ennalijch sijch jieden Dach noh Wienepetj enn Schneediehne bange. See wudde woll irjendwoa oppe Väaleew sette, enn eena wudd Frindschauft nohfädme, enn de aundra enne Offenbarung rommblädre, enn beid vebiestad senne, soo auls daut mott, wann eene hiea ooda uck doa auls Mennist em Jaumadohl rommdwault, soo docht etj mie.

Oba, weit jefehlt, soo aus Prädja Happna emma säd.

Doa weare se! See saute doa mett een poah Berliena Jude, spälde Schach, enn weare seea iewrijch enne Vetall, aus wann se morje haulf Rußlaund ennehme wulle, enn äwamorje soo bieaun Kanada besatte. Daut see sijch hiea tusijch feehlde, word eena enn, wiels see aulatoop dietschet Beea drunke. Vom Faut.

Etj jintj noh de Weatsche, enn bestald fief Jläsa Beea, nohdem etj mie be Freelein Bronfmaun soo seea bedankt haud, aus sijch daut fe eenen Maun von Welt jeziemt. See schmustad bloß enn säd: "Anytime, gellaunta Oohmtje," enn fuah auf.

Daut Beea fresch aunjetaupt, stund oppem Desch, enn etj späld den spendowlen ritjchen Onkel ut Amerikau. "Thiesse, ess de Nohme," säd etj, "enn dit ess dochwoll Oohmtje Niefeld?" "Joh, daut sie etj, Kolja Niefeld, enn dis aundra Missa ess Doft Enns. Riet ahm mol den Oarm ut biem Haundreahre, joh? Wiels hee tjemmt sijch emma noch uck em Ella seea stoatj vea. Enn wann Du een ajchta Thiesse best, sull die daut nijch schwoa faule."

Na joh, daut eena sijch mett disse Tjeadels vetalle kunn, daut wea etj aul enjeworde. Oba eascht word etj mett dee Berliena Jude bekaunt jemoakt. Daut weare seea oppjeriemde Tjeadels, enn see haude woll uck meea mett dem Fiddelboage auls mett eene Mestfortj too doohne jehaut.

Etj saj toom Niefeld: "Etj tjann Tus eenen Reima enn daut ess een haulwa Tjäla, kunn daut opplatzt noch Frindschauft senne?"

"Ess daut een Bejchterieta? Wann joh, dann ess daut mien tjlienaVada vonne Muttaschkaunt, joh."

"Joh."

Donn meend Enns, soo bieaun; "Oba daut näjchste Beea bestall wie, enn Kolja waut daut betohle. Wie send noch emma deemootijch, oba nijch oam."

Na, soo jintj daut han enn tridj, enn etj wea hiea, etj meen doa, boold gaunz tusijch. Nohm dredden Beea hold etj de Buddel Chivas Regal, Jeschentj von Freelein Bronfmaun, äwadähl, enn dann kaum wie noch dolla enne Vetal nenn.

"Saul etj dem Thiesse vetalle, woo daut mett ons aules pessead, ooda wesst Du, Doft?" fruag Kolja Niefeld.

"Na, wiels Du emma äwadrifst, woa ejt leewa vetalle," säd Kolja.

"Daut send nu aul boold dartijch Joah tridj auls wie eemol enne Turkei weare," sad Kolja loos. "Wie haude ons eene Koah jekofft, enn fuahre em Laund vonne Moohre omhäa. Dann saj etj toom Doft, 'Du, Doft, well'we doch mol eefach nohm Ooste foahre, eenfach mol noh Syrien, enn seehne, auls de Mensche daut doa soo plätrijch jeit, aus emma jesajcht woat, joh?' Enn Doft netjkoppt, enn wie fuahre äwre Jrenz. Mett een Tank voll Gauss enn eene Fust voll Backsheesh tjemmt je eena enn soohne Lenda doch ernoa romm,' saj etj.

"Na joh, daut jintj aulnoch jlei, wann uck jieda twintijch Verscht irjend een Ooltnäs enne Uniform ons opphild enn mett de Loop rommpoakad. Daut see doa nijch lese kunne, wisst etj fuats. Etj reatjcht ahm emma onsen Paus äwakopp, enn hee laus den derjch enn head eascht opp auls etj ahm eenen Rubel gauf, enn donn leet hee ons wieda foahre."

"Aum tweeden Dach auls wie derjche Wieste fuahre, enn daut soo eensaum word, daut sijch doa nijch mol Kameele han vebiestade, saut mett eemol eene oole, misaje Mumtje aum Wajch. Haulf doot, wea se, enn weifeld soo lieseltjess, daut eenem daut jaumad. Heet wear'ett soo auls aule Donna, enn dreeveadel vedarscht wea see sowesoo."

"Oba Doft, dis vebruckta Missjoonoa, dee gauf nijch eea Fräd bett etj stellhild, enn äwaroasch fuah, enn ahr mettnauhm.

"Wie holpe ahr hinje enne Koah nenn, enn wie freide ons, daut wie noch mol wada mennische Samerieta späle kunne, kratjcht soo auls se ons daut Tus jeleaht haude. Enn eea Doft wada doatweschen räde woat, woa etj Die saje, daut wie, Doft enn etj, doa uck boold een Scheetiesa enne Fupp haude. Daut mott vleijcht nijch, oba eena schlapt bäta, wann eena soohne Stritz de Nacht bie sijch haft. Enn woo wie too dee kaume, woat de Jeschijcht Die vetalle, nijch etj.

"Na, joh, oba wie send je noch emma unjaweajess. Wie weare noch tjeene haulwe Stund jefoahre auls de Fru doa hinje platzlijch seea oppläwd. See hild Doft enn mie mett eemol jiedem een Revolwa em Jenetj enn wull Jeld, Backsheesh enn onse Passa enn weet de Donna waut noch aules habe. Waut bleef mie äwrijch? Etj klunjd oppe Brams nopp, enn hild stell. Dis frulijcha Maunsmensch word seea groff, enn auls wie rutkroope, tjreaj wie beid eent äwrem Heeft mett ähre, siene, meen etj, Stritz, daut eenem de Tähne em Kopp klaupade.

"Na, etj nijch ful enn nijch domm gauf ahm too vestohne, daut wie ons Jeld hinje enne Rumpelkohma enne Koah haude, enn etj muak dee ohp. Toom Jletj wea hee kratjcht soo rachulijch aus etj jehopt haud, enn dann schluag etj too. Enn Doft Enns uck vonne aundre Sied, oba dis Wiestensähn wea nijch ut Kardond, enn soo gauf daut een schratjcheljet Schermetzel. Doft fuchteld mett sien Tjnippsmassa romm, enn etj leet miene Fuste seea lud prädje. Oba dis Mooah wea grulijch jäjenaun. Na, jenuag, noh feftien Minute haud wie ahm mack, oba mett ons Bloot enn uck sient wea daut Schetjsaul nijch spoasom ommjegohne, enn ons sach daut aus bie eene Schwienstjast.

"Na joh, enn waut nu? Wie entschloohte ons dissen endlijch macken Donna hinje enne Rumpelkohma nenntooschuwe, enn wieda too foahre. Enn daut deed wie dann uck.

"Tjeene haulwe Stund lohta word wie wada oppjehoole, enn diss Scherniesel, weet de Donna, sajcht wie selle mol hinje daut Datjzel opmoake.

"Enn doa lach nu de elendja Mohdesack, meea doot aus läwendijch. 'Wäa haft dit jedohne?' well hee weete. "Dochwoll Gospodjien Davied Daviedoff," saj etj, enn wies ahm Doft sien Massa. Oba Doft sajcht: "Etj? Etj mol wada? Kolja Abramvotisch, dee schluag ahm mett de Fust too gooda latzt de Näs twei, enn vebuhld ahm den Kopp, hiea tjitjch."

"Na jenuag, see nauhme ons den Schlätel vonne Koah emm neajchsten Darp wajch, enn stoppte ons enn. Noh eene haulwe Stund, kohme dree Soldohte aun, enn een Maunsmensch enn Zivil, enn kaume ons enne Chelodne beseatje.

"Wäa haft den Mooah dootjeschloage?" "Tjeena, soo wiet auls wie weete," gauw wie too Auntwuat.

"Schohd," säde se, "wiels diss Doodja wea aul twalw Joahlang de jefährlijchsta Deef enn Merda, enn Terrorist enne arabische Jeschijcht, enn sien Rejchta tjrijcht oppe Städ fiefhundat Dusend amerikaunsche Dohla."

"Donn entschloote Doft enn etj ons, daut wie ahm vleijcht beid een bät biem stoawe biejestohne haude. Enn see tohlde ons daut Jeld boa ut."

"Nu drintj wie noch een Beea, wiels de Jerajchtijchtjeit strenjt noch emma soo aun, daut eenem meist aunfangt too darschte."


© 2007 Jack Thiessen