Dee Buran - von Jack Thiessen

"Wann daut soo scheen blifft, dann woat de Väasenja morje woll enne Tjoatj 'Hallelujah, schöner Morgen' aunsaje," säd Voda aum Nohmeddach aum 21 Moaz aune 1943 bie ons oppe Foarm.

Voda haud rajcht; daut wea soo scheen, daut onse Tjeaj sijch bute opphilde, enn de Tjalwa Jriepa spälde, enn de Hohn sijch den Mestuhpe utsocht, omm sien Leed auntoosaje.

Wiels daut soo scheen woam wea, enn wie soo väl Schnee haude auls etj domme Jedanke emm Kopp, haud jieda opp onsem Hoff eent ooda twee mett eenem Schneebaul verrem Bless ooda aune Näs aun dem Sinnowend Nohmeddach jetjreaje, auls Mensch ooda Veeh, auls Buschtje ooda Busel. Bieaun haud etj de Väaleew soo auls jieden Sinnowend voll Brennholt jeflieht. Nu wea bloos noch daut Veehdrentje aune Reaj, dann maltje, enn de Fieaowend toom Sinndach kunn loosgohne. Wiels daut soo lind enn woam enn windstell wea, head eena sogoa de easchte Krauj sijch heesch roope. Dee wea den gaunzen Winta enn Mexiko jewast, wiels äahre Stemm wea Sponsch belajcht.

Etj haud jrods daut latzte Pead aum Drentjchtroch verrem Hus toom supe jeholt. Maschka soop twee Schluck, enn donn dreid see sijch platzlijch toop mett mie, auls tjliena Huppupp, wajch enn drebbeld haustijch tridj nohm Staul, enn schlapt mie hinjeraun.

Waut nu? Ess dee netjsch jeworde, ooda ess dee sesst ruhje Kobbel aunjeschote, docht etj mie.

Wie weare noch nijch mol de dartijch Meeta tridj biem Staul aunjekohme, auls de Auntwuat opp daut Vehoole vom Pead vom Himmel aunjedonnat kaum. Soo auls jesajcht, tjeene tien Sekund wea wie nohm Schulinj unjawäajess, oba etj kunn metteenst nijch mol meea den Staul ver mie seehne. Dee Blizzard haud soo loosjelajcht, daut eenem Heare enn Seehne vejintj; dee Wind schluag soo stoatj tridjaun, daut nijch mol een menschlijchet Jebäd doa bowe aunkaum.

Mien Voda wea eajentlijch aul emma eene groota, schratjlijch stoatja Turbauss, oba wann Noot aum Maun wea, word hee gaunz wacka, enn wisst, waut too doohne wea. Hee wea enjeworde, daut de leewa Gott vondoag loht nohmeddach nijch spoße wull, enn soo haud hee soo schwind auls een Blitz eenen Strang tweschen Stauledäahretjlintj enn Husdäa jetrocke, daut eena bie dem korten Wajch enn soohnem Faul nijch vebiestad, doamett eena nijch noch eea auls de Sinndach oppe Ead, doa bowe emm Himmel aunkaum.

Benne word goot aunjelajcht, enn wiels nijch mol daut Radio meea eene Stemm haud, saut wie bie de Kerosienlaumpe, de Kooleeljlaumpe, enn bie de Letoarns, enn heade ons doa bute den Storm aun. Dee rätad enn juld, dee toobt enn dee tocht, dee trock enn dee schindead, dee ständ enn dee pust, denn romood enn dee bullad, dee rocheld enn dee däwad, dee schreajch enn dee fleatjcht, dee prohld enn de pucht, dee piesackt enn dee blosd, dee bload enn de donnad, dee breld enn dee jescht, enn dann noch eenmol von Väare daut selwje Leed enn aule Stroophe, enn donn läda noch een poah Farzh too.

Auls wie ennworde, daut sijch de leewa Gott tweschen dem Storm doa bute enn ons hiea benne jestald haud, fong Voda aun too vetalle: "Dit Stormtje ess em Vejlitj too eenem wertjlijchen Buran enn Rußlaund een lieset Windtje. Hiea tjenn wie noch emma doohne soo's wie welle, oba wann soohn Burjan doa enne Ooltkolnie dijcht biem Nippa mol perseenlijch word, dann musst wie ons doch jehearijch stiepre enn uck benne fausthoole. Enn noch schlemma: wie musste ons dann doagelang bloß mett Mannajrett enn Joaschtnejrett bejneaje, wiels wann Mutta Worscht ooda Schintjefleesch too Aufwatjzlung brode wull, dann died daut tjeene fief Minute, enn dann saut ver jiedem Fensta een Wulfpack enn spield de Tähne enn keiwd aul em Verrut. Wann disse Baund jebrodne mennische Worscht ritjcht, dann räd sijch daut bie ahn, auls Dach ooda Nacht, enn eenem Nu romm, enn dann kaume se bie ons aune Lohde aunputtre.

"Enn doawäjen haud wie je dann uck Staul enn Schien enn Hus unja eenem Dack. Em Nobadarp gauf daut eenen drettienjoahschen Radakopps Willie, enn dissa docht, hee wea aul too groot de Nacht benne oppen Topp too gohne, enn auls hee dee tien Meeta hinjrem Hus nohm Zetjreet jintj, enn nijch trdij kaum wisste de Radakopps je uck aul, waut pesseat wea. Een Schnippsel Footkodda funge se dree Doag loihte, enn een Bietstje von siene lange Unjabetjse haude de Wilw dochwoll auls Tjwittung tridjjelohte, doamett daut Rohtsel jeleest woare kunn.

Nu aut Voda eene jeheaje Portsjoon Schwoatemoag enn Silltjees, mett Zipple enn Äditj, enn dann haud'a wada Daump jenuag omm siene Jeschijcht derjch'e Vetal wieda veraun too schuwe.

"Dee rusche Wilw weare väl jrata enn jefährlijcha auls de utjewosssne bietsche Boschhose hiea em Bosch, uck wann disse een bät jule tjenne. Enn hinjeraun enn oppdrenjlijch enn vehungat weare de Wilw uck aul emma soo auls een Evanjelist vonne breedajemeendsche Sort (auls dit stemmd ooda nijch wisst etj too dee Tiet noch nijch, wiels miene Mutta kaum ut dem frommen Hock, enn mien Voda jintjch daut scheen, ahr tweemol den Dach een entspreajtended Dentjzaddel too vepausse).

Toom Schluß haud Voda noch dree rusche Wilw dootjeschohte, enn ons jewese woo eena ahm eenmol aum Schänebeen aunjegnoagt haud, eea hee dem mett siene boafte Grauje eenfach aufjewarjcht haud.

Onse Angst haud sijch jelajcht; wie weare dochwoll mett de Tiet too Bad jegohne, enn enjeschlope, enn auls wie korz noh säwen zemorjess wacka worde, wea uck de Burjan too meed toom wieda toobe jeworde, enn wea enjeschlope. Tridjjelohte haud'a städwies huage Diene, koldet Wada enn Stiemväjel bie de Dutz. "Soohn Buran ess soo's een Machnowitz," säd Voda, "eascht raundeleaht dee auls de Beesa, enn dann wann'a aules kort enn tjlien jeschloage haft, dann frat dee Donna sijch opp Koste aundra ditjch enn drall enn voll, enn dann schmustat hee noch biem ennschlope."

Noch eea wie em Staul besorje jinje, meend Mutta, wie sulle doch, wann irjend mäjlijch, veseatje auntoospaune enn mett dem Schläde noh Tjoatj too foahre. "Maunjchmol," soo docht etj mie, "kohme Frulied opp schnorrje Jedanke."

Nohm Freestitj wea wie unjawäjess. De Väasenja wudd dochwoll aundre Leeda auls noch jistre väajenohme aunsaje, wiels daut Wada soo platzlijch doch seea goastrijch jewast wea.

Wie haude onse oole Kobbel Fannie enn äahre Dochta Gracie aunjespaunt. Fannie wea tjleatja auls daut Wada, enn Gracie spetjcht dee Howa uck aum Sinndach. Auls wie de latze korte haulwe Miel von Tobias Jaunz noh Weltje äahre oole Schmäd vom Siede nohm Nuade fuahre, spetzt Fannie mett eenmol de Uahre, enn pust derjche Näslajcha, enn wundad sijch. Daut foll miene Mutta opp, enn see stund von dee Schlädebeintj opp, enn tjitjcht woahan Fannie ahr mette Jedohnte hanwees.

"Bozhe moi, na oba!" säd Mutta, enn wull ons Tjinja noch vom Tootjitje auflentje, oba daut wea too loht. Wie sage uck dee Bescherung lintjsch enne Schneediehn steatje.

Ute Schneediehn stuak eene Burrsteewel aunjewintjelt, enn een Stetjstje boafta Foot. Daut Äwaje wea emm Schnee begroft.

Onse Mutta enn ons Tjinja worde verre Tjoatj aufjeloht, enn dann fuah Voda mett Onkel Wellm tridj, soo head etj väle Joahre lohta saje.

Auls Hipp Footh dit Fahrjoah storf, word disse Jeschijcht endlijch gaunz vetalt.

Aun dem jenannden Sinnowendnohmeddach storwe meahrere Mensche enn onse Nohbaschauft; soo uck Alexander Faust, Leahra enn Breedajemeendla vefrooah, enn twee Fraunzoose bie St. Pierre Jolys vebiestade auls äahre Kebus em Blizzard ommstelpt, enn äah Kunta derjchjintjch, enn see aum Stacheldrohttun vefroahre... soo word ons aum Mondach enne School vetalt.

Joh, enn Hipp Footh? Dem wea een Foot enn een haulwet Been schwoat jeworde, haud aulso Braund jetjräje, enn daut Been word ahm aufjenohme, oba sesst woamd hee sijch bie Diedrijch Rampels biem Heehnasuppäte eenen Dach enn eene Nacht jrindlijch opp, enn bleef jesund.

Äwa Hipp Footh, dee Sommafelda, word dann zastijch Joah lang nijch jearn jerät, wiels hee bedrunke jewast wea auls hee nohm Schachspäle bie Tobias Jaunz sijch entschlohte haud noch schwind noh Hus too gohne.

Hee haud sijch daut doa enn sienem Igloo unjawäajes schwind macklijch jemurjchelt, enn wiels hee sienen ruschen Pelz druag, haud hee sijch daut "soo goot auls etj kunn doa enne Schneediehn enjerejcht. Blooss haud etj dochwoll biem enschlope dee eene Burrsteewel, soo auls aul emma verrem Schlopegohne jewant, aufjestreept. Daut woat mie wiedahans nijch soo schwind wada pesseare, wiels eena saul mett siene Feet doch spoasomma omgohne."


© 2007 Jack Thiessen