DE DOOP - von Jack Thiessen

Daut Joah 1936 wea een entscheidendet; joh vleijcht soo bediedend enne menschlijche Jeschijcht auls donn auls sijch daut Roode Mäah deeld, enn dee Tjinja Israel doa sondasorj mett dreaje Schlorre derjchwankte. Daut word hiea oppe Prärie soo dreajch enn donn soo heet enn bieaun wada soo dreajch, daut de Mensche dachenacht mett dem Enj reatjende. Enn fe ons Menniste word daut Joah too eene Krise, wiels, soo auls aul irjendwoa verhäa erwähnd word, wea doa fe de Breeda too weinijch Wota toom rejchtijch deepe, enn de Tjoatjelje weare uck aum Enj. Aulso waut too doohne? Daut gauf Konferenze enn väl Jeräd, enn sogoa Jezank, head etj saje. Enn donn? De Breeda funge eenfach aun mett dem Schmaundkauntje too deepe, enn de Tjoatjelje gauwe opp vereascht rain checks, enn doamett soo goot.

Auls etj mie feftien Joah lohta deepe leet, wea daut dreaje Joah noch emma Thema. Woo earnst de leewa Gott doch mett siene Tjinja maunjchmol uck ohne een Wuat too saje räde kunn! Joh, joh...

Bie de Doop wull etj eene oppjestalde Theorie utproowe: Prädja Peeta Toews, de Eltesta vonne Chortietsa, enn ons Nohba, sull jesajcht habe, daut see aune '36 mau soo väl Wota bie de Doop bruckte, auls daut jiedrem Doopskaundidoht toostund. Aulso: wea daut een groota Sinda jewast, dann diretjcht een Schulps utem Schmaundkauntje dem oppen Kopp jeete; wea dee Kaundidoht oba mau een tjliena Sinda jewast, dann tjreajch dee mau eene tjliene, haulwe Jappsvoll. Eenem Meddelmässja stund eene volle Japps too, enn een butajeweehnlijch Feina tjreajch mau eenen Neihoot äwrem Czebrientje.

Enn nu wea wie aune Reaj too dee Doop: mien ellra Brooda Peeta, donn etj, enn miene jinjre Sesta Auna, eene Feine. Peeta haud Prädja Enns eemol twee Dohla fe eene Fuah Sweet Clovagoawe aufjenohme, dee, soo haud Voda jesajcht, omsonst wea. Enn wess woah, nu tjreajch hee eene volle Japps Wota äwrem Heeft jegohte, daut'a sijch duckt. Enn etj tjreajch mau weinja auls de Halft, enn Auna mau een Teeläpeltje voll äwa ährem easchten Tonie-Perm, aulso Duawall. Aulso, soo docht etj mie, haud de leewa Gott hiea diretjcht de Finjasch emm Spell.

Oba daut Thema vonne rejchtje mennische Doop wea noch lang nijch too Enj. Toom Biespell, kaum de Eltesta Doft Klosse vonne Barjchtola mett dreehundat Siede Bibelforschung aun, dee etj äwasatte sull, wiels hee nu endlijch wisst, woo daut aulatoop musst. "Kloa enn dietjlijch enn endlijch biblisch,"säd'a. Oba Prädja Doft Faust, een kohlkoppja Offenbarungsexpert, säd, daut eena mett dem Heiljen Jeist jedeept woare musst, enn daut jintj bloß emm schälendet Wota, enn nijch enne Gravel-Kuhl ooda em Dooploch medde unjre Tjoatjeflooah.

Daut gauf tjeen Enj vonne Debatte. Enn Steinbach gauf'et eene Jemeend, dee uck unjaduckte, oba noh Hinje; eene aundre Jemeend haud bett nutoo dee Kaundidohte biem noh Väare unjaducke de latzte Sind aufjespeelt.

Wiels mie daut aulatoop too väl word, trock etj mie eenfach tridj, omm mie daut Gaunze mol too äwalaje. Oba nu ess mien Seatje too Enj, enn etj woa mie boold de rejchtje Jemeend aunschlute.Vleijcht well Jie uck? Wann joh, woa etj Junt saje, woo daut nu rajchtschuldijch enn endjiltijch mott.

Eene niee, ajchte Tjoatj woat boold jebut, enn etj sie Shareholder, aulso Aktionär. Disse Tjoatj woat kratjcht soo groot auls de Tempel on the Mount senne, bloß daut se diretjcht äwa eene Rie jebut woare woat. Aulso woat daut Wota derjch den Tjoatjetjalla ranne, dann unjre Kaunzel, enn dann väarewajch nohm Hudson's Bay opptoo, ooda weet etj woahan. Enn aum Enj von dem Meddelgang enn verre Kaunzel woat eene groote Luck jebut, dee soo auls eene Däah ohptooklaupe jeiht, wann sijch eena deepe lohte well. Enn fuats bie de Luck jefft'et een Stäwtje, wiels? Joh, wiels wie haude enn Jrienthol aul feftijch Joahlang gaunz rejchtijch enn biblisch jehaundelt: Fe tjliene Sindasch, soo auls Auna enn etj donn weare, woat uck hiea mett een Schmaundkauntje mau mässijch een Schulpstje äwrem Bless jegohte. Fe derjchschnettelje Sindasch saul dann een Fattkommtje jebruckt woare, aulso een vollet Stelpsel. Fe de Schwoajewijchtla em sindje woat de Luck ohpjemoakt, enn de Sindebock woat doa vom Prädja jrindlijch aufjespeelt, von hinje enn von väare. Enn de Super Schwoajewijchtla em sindje, soo auls ritje steinbachsche Koaredealasch, ooda faulsche Propheete, ooda Investment Dealasch? Dee motte eascht em Stäwtje nenn, enn doa woat ahn de Kopp mett een Lieta Shampoo ennjerubbelt, enn dann de gaunza Tjarpa mett Seep enjeräwe. Dann noch eemol, enn dann woare see aufjespeelt, enn dann woat de Luck ohpjemoakt, enn dann woare see soo lang jedeept auls daut needijch ess. Doabie ess de Prädja aunjebunge, de Kaundidoht nijch, enn daut Wota ess soo rietend, kolt, fresch, enn deep auls Gottes Jnohd. Wiels daut Wota doch bediedend ruzht sinjt bieaun de Jemeend aule Stoophe von dem Leed, opp Dietsch, "Ich weiß einen Strom" von Bordjanksy. Daut pausst toom Thema.


© 2007 Jack Thiessen