Dee ENLOAGA - von Jack Thiessen

De measchte Menniste weare aulnoch aunjeseehne Mensche enn Russlaund, joh see weare soo meea de Cadillacs enn Gott sien Koahreschaup, em show room, aulso. De feinste weare natiedlijch de Moloschna; daut weare dann, auls Koahre, dee mett de ladana Sette, mett een Schuwdack, enn mett kolde Loft em Somma, enn woamen Toch em Winta.

Oba enne näajchste Stow, aulso noh hinje, stunde dann uck de Stuckawoagess auls Koahre, daut weare dann soo meea de Sagradowka enn sestje Butendarpa. Enn de Nippaenja sowesoo. Oba daut wea je noch emma meea, väl meea, auls derjchschnettlijch.

Oba etj tjitjcht mie sogoa auls Tjind emma romm enn fruag, woo daut mett'e Enloaga, woohne sijch jeweehnlijch Elloaga nannde, wea. Daut doa irjendwaut nijch gaunz stemmd wisst etj, wiels mien Voda wea von doa, enn dem haud etj aul auls Sassjoahscha tjeen Stampel fe een solid reputation jejäwt. Etj fruag hanenwada miene Mutta, woo daut mett Enloag enn de Enloaga eajentlijch wea, oba see säd dann: "Waut etj aul verhäa saje wull: Hast Du aul de Eia utjenohme, enn de Eadschocketjniepasch de Flijchte utjetrocke? Wann nijch, dann fuats oppe Städ! Enn loht die nijch eegol porre."

Aulso jintj etj mett ladje Henj ut, enn musst mie miene eajne Jedanke moake. Enn daut deed etj dann uck. Etj wisst blooss, daut de Elloage meea von Arbuse vestunde auls vonne dietsche Fibel, enn meea von sijch ennem Nippa bohde auls vonne Schwoatbroak beoabeide, enn meea vom Rautze, sijch vepriejle, enn sijch "fohte" auls von 'Gott ist die Liebe' oppe Kaump too sinje.

Daut'et aulatoop schlemma wea auls etj jleewe wull, wisst etj, wiels de Russe nannde daut Darp mett eenmol nijch meea Enloag, ooda Djnepretschort, sonda Kitschkass. Daut daut Darp Enloag soohn vedajchtijchen Roop haud, daut aule Mensche doa rundomm, auls Russe, Chochole, Zijohne, Butendarpa, enn Molotschna sijch entschloote doa een Daum em Nippa too bue omm daut Darp unja Wota too satte, enn eenfach aules too veseepe, kaum mie doch een bät hunjsch väa, oba tootrue wudd etj ahn daut. De leewa Gott wea too soohne Oat Rosmack hoole uck derjchut enne Loag. Enn de Mensche send je auljemeen uck nijch väl bäta auls een bossja Himmelsvoda.

Oba tridj nohm Koahreschaup, enn woa kunn eena doa de Enloaga finje? Miene Fantasie säd: "Goh mol noh hinje, bute, doa stohne dee woomäjlijch emm Hock, soo een bät aus enn eenem Paunjstaul." Enn miene Fantasie kaun Wies hoole.

Nu woa Jie, aulso dee jeneijchte Lesasch mie jearn väl Roht jäwe, oba doaropp tjwoatjs etj, wiels de measchte oppjewoamde Weetenschauft mie aul emma vedajchtijch wea. Wiels wann etj toom Biespell waut vonne Biebel weete well, dann schloh etj dee selwst noh enn les, aunstaut enne Biebelschoole hiearomm too gohne, wiels etj aul seea befriet sie, enn tjeene Brautschau meea bruck. Ooda mie von Moral Roberts, van Impe, ooda vom Jaunz Jespaun de Reep vollklunje lohte, wiels noh dee goh etj, wann etj weete well, woo eena sijch de Fuppe ennfoodre deit.

Enn butadem hab etj je nu miene eajne Tjwal, wiels miene Voda wea je, auls aul jesajcht, Elloaga, enn sogoa dee ess nu bowe, enn lat mie hanenwada weete, waut daut mett de groote Jeheemnisse opp sijch haft.

Enn dee haft sijch nu endlijch toom Thema jemalt.

De leewa Gott haud ahm daut vetalt, gaunz perseenlijch. Enn daut wea soo auls dit: "Joh, Petro," läd Hee looss, "Jeeht mol eenen stiewen Sturrack enn, wiels disse Jeschijcht kaun nijch eenmol etj biem kloaren Kopp vedroage."

Daut deed etj dann uck, enn dann sad Hee loos, oba nijch eea Hee aunfong too lache, enn daut soo lud, daut sogoa de Fenstre enne Darpa hiea oppe Ensel aunfonge too räse. Enn dee ess emmahan een poah Werscht auf.

"Daut wea aun eenem Friedach zeowents auls etj mie een bät spood enn noch eenen grooten Troch mett Deajch enreahd eea de Sonn toom Schabbat unjajintjch. Etj haud de Kosse vesproake ahn mol een Schwitt Kossebatjch too backe, enn wea nu doabie. Etj wea donn uck aul soo meea foadijch: haud ahn een ditjchet Fall äwajetrocke, schmocke Heahna emm Kopp jestoake, eenen extra hoaden Kopp toopjehohmat, ahn een stohtschet Jedriew enjerejcht, enn sogoa toom Spohs eenen extra Jestankspungel mettjejäwt. Enn dann schoof etj de schwind emm Owe nenn omm schmock goa too backe. De Sonn gauf mie noch eene haulwe Stund Tiet, aulso sad etj mie han enn schmeatjcht noch eene Piep enn drunk bieaun eenen Kruschtjeschnaups, auls mett eenmol enn aulwada dem Gnoabiedel siene Fru, de Nooahsche aulso, auntjemmt, enn schrijcht, etj saul fuats kohme, wiels dee Tiere sijch oppe groote Dubb aulwada zankte enn jachte. "Voda" sajcht see opp Jiddisch, "komm mol een bät jicha enn spie Die enne Fuste, wiels bie ons stiee een poa Plästasch aulwada noch dolla äwre Sälestrenj auls de Steinbacha daut noch mol woare."

Na, mie bleef je nuscht nijch äwrijch auls loos too wanke, etj haud mie je den gaunzen Klopott je toom Deel selwst enjereaht.

Aulso sad etj schwind loos, oba etj muak noch schwind dee Owedäah wiet ohp, wiels doa wea je jenuag Hett, omm auleen de Kossebatjchjemeend too goahre. Enn vebrenne wull etj je de Pracht dann uck nijch.

"Na joh, jrohds auls de Sonn blooss noch mett eenem haulwen Uag vom Horizont zield, wea etj tridj, oba, Petro, waut mott etj Die saje? De Owe wea soo ladijch auls een judscha Tjnippsbiedel, wann soohn oola Bernstein stoaft enn eene groote Femielje Rachulle hinjalat.

"De Owe wea ladijch, enn aules wea aulso haulfgoa utjetjnäpe, enn eenfach wajch. Veschwunge auls de Jud enne lange Nacht. Enn von dem Owent aun jefft daut Enloaga."


© 2007 Jack Thiessen