Fräjoah oppem Kuta - von Jack Thiessen

"De Nieschiea piesackt dem Mensch dolla auls de Gnautz," saul Salomoon enn eene noch nijch ve-effentlijchte Schreft jesajcht habe, enn wann hee, dee Weisa soowaut sajcht, woat daut dochwoll stemme.

Enn wann emmahan äwre Halft von miene ruhm tweedusend Lesasch doaropp bestohne - enn daut noch onbedinjt ver Wiehnachte - daut etj daut mett onsem Kuta dartijch Werscht von Riga nohda beschriewa saul, blifft mie dochwoll nuscht nijch äwrijch auls miene mennische Demoot dohl too schlucke, enn de Opprejchtijchtjeit waulte loht, enn dit Kapitel too Papiea brinj.

Groote mennische Kutasch jefft daut meea enne Vetal auls oppe Laundkoat, oba etj kaun nuscht nijch doafäa, daut atelje Mensch puche enn uck flunkre. Waut mie aunjeiht, etj weet je woa etj häakohm, enn woo daut bei ons Tus wea. Enn doawäjen well etj soo mootijch schriewe auls Paulus sienatiet vetald, wiels Onsaeena weet je schliesslijch waut hee jeseehne, jedohne, enn erläwt haft. Enn butadem woa etj miene goode Tjinjastow eenfach nijch loos, de Mensche ritje miene väanehme enn intelligente Oat; etj kaun aulso nuscht nijch dofäa, enn hab uck nijch väa, mie doafäa too entschuldje; kortomm bie de Woahrheit bliewe wea mie aul emma soo selwstvestendlijch auls Botta enn uck Werenj, aulsoo nijch entweda ooda, sonda toop oppen Tweeback too schmäre.

Wie haude daut Tus oppem Kuta soo langsom too de Jewahnheit jemoakt, daut wie eenmol emm Joah vom Odel ut gaunz Europa ons onse Lieblinje doarunja enloode, enn daut opp eene gaunze Wäatj. See haude donn aul äahre Probleeme bie ons aum Wollm verrem Dooah auntoobinje, enn aul äahre technische Enrejchtunge uck, doamett tjeena von siene enn äahre Drockijchtjeite puche bruckt, soo auls een Reisepredja ooda een amerikaunscha Jeschaftsmaun, dem twee bett dree Handies utem Mul ooda de Uahre rutbommle, omm pausenloos too zheiwre, enn von bisniss ess bisniss too rede.

Jiedet Traffe haud een Thema, enn ons Grootkutatjeadels wea daut leijcht Välet too bestemme, wiels Prinzessin Beatrix emma fe soohne Zwatjche äahren Jeldbiedel spendowel toolohte leet; soolang wie nijch doavon rede, vesteiht sijch, joh? "Joh!"

Daut eene Joah bestund etj, daut daut Thema "Plautdietsche Menniste" senne wudd. De Bedinjunge doatoo weare seea eenfach, oba soo kloa enn dietlijch auls daut Evanjelium. Een jiedra Beseatja musst sijch vepflijchte soo väl Plautdietsch too leahre auls hee ooda see kunn, enn sijch uck sesst mennische Jebrucke, aulso onse Lewensoat, ons Way of Life auntoonehme. Aulso haud etj väa Kultuamissjoonoa too späle, enn so langsom oba sejcha de gaunze Welt eascht een bät, dann gaunz mett mennische Kultua too besatte.

Daut fong soo aun: een jieda musst metthalpe, een jieda opp siene Oat: maunjche mankem Fadaveeh, de aundre emm Goade biem Jetjäatjs, aundre wada emm Koohstaul (joh, uck den Ama noh de mennische Fruesoat tweschne Been too dretjche enn noh de Melodie "strippe, strippe Stroll" de Maltjch ruttoolocke), oba nijch eea see sijch aula eene Schmaundjoop aunjelajcht haude; (daut daut soo mott, vetald mie de steinbachscha Reima), de aundre manke Pead, doamett see den Unjascheed tweschen Kobble, Kuntasch enn Hinjste tjanne leahde, enn de Tjinja enn de ellra Odel sulle manke Schohp enn Kosse bewiese, woarenn sijch Mensche, wann äwahaupt, von ahn unjascheide. De Fiestnäsje unja ahn durwe sijch em Bloomegoade opphoole, ooda uck em Parnick rommpuzhle. De dree Odelsjungess, stoatjch enn groot enn mett oppjetjrempelde Meiwe, haude emm Schwienstaul ähre Konst too bewiese.

Enn daut, waut see aulatoop nennbrochte enn produzeade word dann enne Tjäatj von dree Tjätjschis veoabeid enn vom Chef toom Bankett jiedren Owend opp Plautdietsch toobereed. Toom Biespell word Ditjche Maltjch, aulso Yoghurt, biem Ammavoll jemoakt, enn uck Maltjch fuats too Botta enn Tjees veoabeid enn oppjedescht. Kolde Bottamaltjch stund jiedrem too, enn veschwung uck boold soo schwind auls enn Dietschlaund daut Beea em Kloosta. Een Deel vonne Maltjch schliesad wie, enn de bleiwe Maltj tjreaje de Tjalwa, enn de goaschtaje Tjinja, enn ut dem Schmaund muak wie Morozhna. Diss Iesschmaund word mett Himbeare enjereaht, enn auls Läpelkost jejäte. Schmatjcht daut goot? froag jie. Wann Lisbeth, aulso de enjlische Tjeenijen, biem easchten Läpelvoll soo loosjuchst, daut eene Tjäatjsche de Servieakomm oppe Städ faule leeht, dann hab jie dochwoll de Auntwuat. Oh joh, enn von dem ditjchen Schmaund word emma soo väl kolt jestalt auls eena fe Schmaund- enn Zippelfat bruckt. Enne dunkle Kohma word haulffatte Maltjch oppjestalt om Glomms fe Wrenitje enn Glommskuake too moake.

Na joh, enn Eia worde utjenohme, jewosche enn toom Freestitjch jereatjcht, entweda jebrode, ooda uck jekoakt, ooda jemenjselt, enn uck, opp Wunsch, mett Zippelluak.

Oh joh, doamett daut Gaunze een bät urtiemelja toojintj, leet wie dee Elektrizität pienijch derjch Drähd ranne enn somme, oba Lijcht haud wie bloß vonne Letoarns, Laumpe enn Tauljchlijchta doamett wie ons dann uck menschlijch aum Desch enn zeowends bie de Vetall enne groote Stow enn uck nohäa een bät nohda kaume. Enn daut jletjcht je ons dann uck, wann etj uck vondoag doavon noch nijch aules utpludre woa. Uck bie de Vetall biem Danziger Goldwota ooda sesst waut loht zeowends kaum donn meea rut auls maunjch eena jleewe well ooda kaun, oba auls Gaustjäwa woa etj mie opp vereascht enn disse Sach dann doch een bestje tridjhoohle. Soo auls de Dietsche saje: Ich bitte um Verständnis. Oh joh, enn wiels de Mensch sijch jearn een bät grult, jeiht soohnt bäta bie dee deels gruselje Vetall wann bloß schwacket Lijcht brennt. Enn wiels etj väahaud, de gaunze Odelsjesallschauft mol jrindlijch enn uck ohne Tjrijch entoogrule wann etj ahn zeowends Jeschijchte vetalld, docht etj mie daut von daut ziepaje Lijcht ut.

Aum tweeden Dach schlacht wie Schwien enn muake Jreewe enn Rebbspäah, enn Reatjaworscht enn Läwa- enn Blootworscht, enn Schwoatemoag, enn uck Siltjees. Uck den Heispodem vonne jestuckte Säaje deede de tjliene Jungess gaunz utleese, doamett wie nohäa wiese kunne, woo eena doamett Hei ooda Strooh schniede ooda stäatje kunn. Oh joh, enn de Schintjess enn Spatj worde schwind aufjetjeelt, enn fuats jereatjat, doamett wie aum latzten Owend biem grooten Brezhauj waut besondret haude. De Dietsche nanne daut Schlachtefast, oba wie haude doafäa onsen eajnen Nohme, wiels wie, aulso de Kutaodel, je doch eene Stoop oppe jesallschoftlijche Trapp hejcha lage. Ooda uck saute.

Dee Schwienszoagel bie de Schwienstjast word hiea enn doa dem ooden janen heemlijch hinje enn unje aum Wanitj jespald. Daut Wichtijchste wea doabie doch fe meea auls etj hiea toostohne well daut Spatjmäte, enn dann musst etj doch toom easchten Mol too Ordnung roope, wiels een poah vom gaunz huagen Odel wulle daut mol wada wertlijch utproowe, enn disse enn jane Prinzessin mett äahre onbeschläpne Grauje den Spatj bie de Tjnäp, aulso dijcht bie de Equätajäajend vonne Frulied mäte, nodem see verhäa de Schnaupsbuddel stell den Tjrijch ertjlead haude. "Blieft schmock mennisch!" säd etj bloß, "sesst mott etj den Predja hohle, enn dee woat junt, jie weete uck woa, den Spatj mäte", enn donn kroope de Finjasch wada schwind tridj enne Fupp nenn.

Oh joh, aum easchten Dach haud wie (wie weare emmahan äahre twee-endartijch Maunsmensche enn Frulied toop, enn dann noch acht Tjinja) aul tien jestuckte Hohns jejräpe enn aufjekoppt, jeplocke, de Duhne aufjesenjt, enn schmock utjenohme. Dee worde aufjetjeelt, enn dann mett Bobbat ut Kisch-Misch enn Tjwitschedeajch volljeprommeld enn goa jebrohde.

Oba etj koak too jenietsch...wann eena soo eenen Odelsmaun, dem sien Uagrootvoda vleijcht buta een Biel enn een Schlachtmassa nuscht nijch aum Pojas jespalt haud, nu eene Atjchs reatjcht enn eenen Heiwklotz väasad, enn ahm too vestohne gauf, daut een jebrodna Hohn nijch ut'e Doos enne Kassroll nennfluach, dann krautst soohna sijch easchtmol lang aune Stearn, doamett ahm "Scheen war die Jugend" wada biefoll. Etj holp doabie; soohne Leah jeiht je uck väl jleia enn schwinda, wann eena auls Leahra een Biel too Haund haft.

Aum easchten Dach haud etj de dree studje Schwienshoadasch fuats Aunleidunge jejäwt, woo see de dree freschmaltjsche Kobble too maltjche haude, wiels onse rusche Tjäatjsche vestund vetraflijchen Kumiss too moake, enn soohnt nemmt je Tiet, mett jäahre lohte enn aufschape, ennsoowieda. Oba dee sull reed stohne, wann de steinbachscha Reima mett eenmol oppducke sull; hee haud sijch den aul lang jewenscht. Hee säd emma, hee kunn bie een Glaus Kumiss dijcht bie de Haund flotta schriewe enn uck Weadabeatja bäte redijeare. Waut hee doamett meend, mucht de Kuckuck weete.

Oba mol een bätje tridj noh de Nieschiea, enn woo dee too stelle jeiht. Soo auls etj den jeneijchten Lesa tjann, wann hee doatoo noch een jegrommda ess, aulso Plautdietsch kaun, well hee weete, woo ons Harrenhus utsach. Etj woa aum basten een poah Photos mettschetje, enn dee bewiese aum kloasten, daut etj nijch äwadriew. Oba bett dee aunkohme, woa etj veseatje mett dem Wuat een poah Bilda auftoonehme. Daut Hus wea tweestockijch, veatijch Meeta lang enn sasstien Meeta breet; enn de sasstien Schlopstowe mett Fadadatjche kunn sogoa Odel schlope auls daut leewe Gottje enn Frankreich. Oh joh, enn dit vetald mau nijch wieda, oba hinjrem Hus enn unjre groote Beem oba uck dijcht biem Fluß haud wie eene Sommatjeatjch, woa Schwien jeschlacht worde. Aulso haud dee eenen Mieagrope, enn een Baultje, woa dee Schwien oppjetritzt enn utjenohme worde. Joh, enn nohm waste han doabenne wea eene eatjne Däah, enn disse wea toojeschlohte, enn den Schlätel doatoo haud bloß etj enne Fupp. Etj haud mie doa noh hinje een plautdietschet Harrenzimma enjerejcht, woa eena onjesteat Schach späle kunn, enn uck, wann'et senne musst, eene Buddel kohme lohte kunn, enn maunjchmol sogoa twee, oba Tootrett word bloß soohne jejäwt, dee mett dem Wuat ommtoogohne vestunde, omm Woahrheite von sijch too jäwe, aulso jrasselje Resse riete kunne, joh sogoa Bejchte. Normalverbraucher enn haulwe menschlijche Portsjoone, soo auls de Dietsche soohne nanne, enn uck soohne de nijch Piep ooda Zigoare schmätjchte, haude doa nuscht nijch too seatje. Etj jleew, wie vestohne ons joh? Etj hool sesst kratjcht soo väl vonne Frulied enn uck kratjcht soo seea opp Frumensche auls de Psalmist David, oba wann etj seeh, woo dee ve ennre Freid strohle wann see eenen Maltjama voll strippse, dann tjenn jie junt dochwoll väastalle, woo wie Tjeadels nach getaner Arbeit doa emm Harrenzimma ons väakaume, wann wie de Pead utem Vetallhock hanenwada rutleete. Onse aunjereajde Vetall brocht ons, well etj doamett saje, meist soo väl Jeneete auls de Frulied biem maltjche.

Etj wudd seea jearn junt mol soohne Vetall von de Stow, woa miene Vetallweaj stund, een poah Stroophe väasinje ooda uck vetalle, oba dee groota Tjlinja mald toom Owendsbankett, enn doa steiht veare aum Desch een Stoohl frie enn wacht opp mie. Auls etj eene tjliene Erfreschung verrem Äte, nu aul aum Desch, too mie nauhm head etj aul meea Plautdietsch enne Ätstow auls sesst irjendeene Odelsproak; joh, enn de Measchte schmustade uck aul enn onse Muttasproak. Soohnt nannde se bie ons Kutamissjoon.


© 2007 Jack Thiessen