Wäa send de Mensche? - von Jack Thiessen

Daut tjemmt doavon. Soo auls jie aul weete, ooda jie junt dentjche tjenne, hab wie eene Tabun Tiere hiea oppem Hoff, oba measchtens enne Groote Stow, enn too Nacht enne Schlopstow. Oba daut Läwe ess je nijch bloos toom schlope doa; auls Mennist mott eena daut sogoa, wann'et senne mott, mett dem Nuschtdoohne drock habe. Seea drock.

Mien mennischa DNA ess soo stoatjch, daut uck de Tieawelt hiea aunjestetjcht worde ess, enn soo tjemmt daut, daut mie, enn uck ons, de Tjoatjch seea wijchtijch ess. Daut mott dochwoll soo.

Oba etj sie doarenn tjeene Utnohm, wiels een Radakopps Wellm, mien Nohba sien tjliena Vada, auls etj tjlien wea, Seemaun word enn oppem Schepp enne Welt romm säajeld. Joh, enn auls wann jie daut noch nijch selwst jerod habe? Daut Schepp jintjch unja, enn aule vedrunke se buta Wellm.

Veatien Joah lohta fuah een amerikaunscha Daumpa eene Miel von de Ensil soo omme dreehundat Miel nuadwaste von Fiji auf vebie, enn dee Maunschauft fung Wellm, gaunz auleen. Hee freid sijch.

Auls de Amerikauna nohda kaume, sage see Wellm sien Hustje unjre Paulme. Schmock. Oba doa dijchtbie haud Wellm noch twee straume Jebieda jebut, enn see fruage ahm, woaromm fuats twee?

"O, dauts seea eenfach," gauf Wellm too Auntwuat. "Daut Hus doahinje wea miene easchte Tjoatjch, oba donn word etj mie mett dee doabenne oneenijch, enn dann buhd etj miene eajne Tjoatjch enn jrind miene eajne Jemeend."

Aulso send ons Menniste dee Tjoatjche soo wijchtijch auls dee Hunj daut Luse, ooda dem Kohta de Schmaund. Enn soowaut stetjcht dochwoll aun.

Soo kaum daut dochwoll, daut toojoah em Fahrjoah onse gaunze Kautejemeend enn uck de Hunjsdogies toop mett de Pead eenfach eenmol de Wäatjch opp een poah Stund veschwunge. Oba bloos wiels eena nieschierijch ess, bediet noch lang nijch, daut eena de Näs, soo auls daut enne Darpa Mood senne saul, aulewäaje nennsteatje doaf, enn daut traft uck fe de Tieawelt too. Aulso respatjtead wie ähre, soo auls de Dietsche saje "Intimsphäre", enn de Privautsphäre soowesoo.

Oba donn meend de Fru, wann eena Tiere haft, haft eena uck Veauntwoatung, enn auls see mie bieblisch kaum, läd etj de Nijch-Enmischarie auf, enn jintjch miene Veauntwoatung noh.

Daut wea vleijcht eene groote Dommheit, oba waut donn pessead, sull June Nieschiea hopentlijch von Null bett zasstijch enn veea Sekund opprevve.

Dee Tiere haud sijch eenen vebruckten Spitja utjesocht, enn haude doa äahre Vesaumlunge, äahre eajne Jemeend jejrind. Kohta Obraum gauf den Toon aun, wiels hee de eltesta wea, enn ooltnäsijch soowesoo. Ljuba, ons Beagle, wea de Dieakoonisse, wiels ahr Jeld intresseat; ahr hungat emma, enn Jeld enn Fleesch lijcht fe ahr oppe selwje Lienje. Ankh, de Schäfahund, enn tjleatja auls dree derschnettelje Bottwella laus ute Hunjsbiebel väa, enn Reeschtje, ons dreebeenja oola Hund säd pienijch "Aumen!" See ess fe hunjsche Bejriffe een Glommskopp, fe menschlijche Bejriffe affens derjchschnettlijch. Mitzvah, dee sijch jearn Mista nanne lat, ess de tjleatjsta; hee kunn sijch aul mett dree Moonat de Schooh auleen toobinje. Enn hee tjitjcht TV, enn meent, waut fe de Boare goot ess, ess fe Hunj uck bruckboa. Hee feahd bie ons Charmin Papiea enn.

Onse veea Hunj bilde een Quartet; see sinje jearn "Weisst Du wieviel Sternlein stehen?" enn, leida opp Enjelsch, noh de Melodie "Jesus loves the little children":

"Pead enn Kaute, Hunj enn Schwiene,

Aula send dem Voda siene;

Witt enn jäl, enn uck de Schwoate

Lidje dijcht ahm aun'em Hoate."

Daut de Tieajemeend von aunfong aun een bät eentjannijch wea foll nijch bloos mie opp. See worde stell, mustjess stell, wann etj mie mol aun ahn enn äahre Vesaumlungsbood naunschlitjcht. Eena well je dochwoll weete, auls see aul biem Cathechismus weare, ooda woo see daut mett de Doop hoohle wudde. Oba nuscht wea, enn noch weinja word: Kaum etj dijchtbie, dann word daut doa stell, enn see lentjte auf. See wulle mie dochwoll eenfach nijch aun äah Dogma schneppre lohte, enn doamett basta.

Daut word mie dann doch too oajch enn etj säd toojoahschen Hoawst: "Wann Jie vebiestade Donnasch mie nijch fuats oppe Städ saje, woo jie daut mett June Relijoon habe, dann woat hiea daut Fooda knaup, enn June Drentjch woam. Aulso, well jie, ooda well jie mie nijch vetalle, woo jie daut mett jun Glaubensbetjantnis habe?"

Donn kaum Mista aun; hee wea de P. R. Maun; daut kaum mie vedajchtijch väa, wiels hee een opprejchtja Veeabeena ess. "Oola," sajcht hee, "wie saje daut nijch jearn, oba wiels du nijch aultoo menschlijch best, woa wie die daut beijchte, wann du vespratjst, daut nijch wieda too vetalle. Wie welle die beleib nijch steete, oba wie jleewe aula aun Gott, enn uck aum Himmel, enn uck aum Diewel, oba dee ess bie ons de Mensch."


© 2007 Jack Thiessen