Jesus enne Jugendjoahre - von Jack Thiessen

"Daut kaum soo," säd de leewa Gott, auls etj ahm latzt mett de Lomm äwrem Nippa bett de Kaump jeroodat haud, enn noch eea wie doa aunjekohme weare. Enn sogoa biem utstiee wea Hee aulwada iewrijch biem vetalle.

Etj haud ahm jefroagt, auls Hee mie mol von Jesus siene Tjindheit enn Jugend vetalle wudd. Eascht lentjcht Hee emma wada auf, oba jistre wea daut dann soowiet, enn dee Oola vetald soo iewrijch auls een oola Jud biem Daumbrattspäle enn Odass, ooda enne Judeschool enn Alexandrowsk.

"Daut kaum soo," säd Hee wada, enn speajch sijch jeistijch enne Henj, enn läd loos: "Mett Jesus ess dee Jeschijcht eajentlijch too eenfach fe Tjinja, enn too komplizeat fe de ellre Mensche. Wiels hee wea je von Aunfong aun doabie, enn daut ess je dann uck bediendent lenja häa auls de ooltkolniesche Tweeback, enn meist soo oolt auls Plautdietsch.

"Soo auls Du weetst, Petro, hab etj de Mensche, enn dee sijch Mensche nanne, enn aule woohne etj noh daut Mosta Lewe gauf, aul emma äahren frieen Welle jelohte. Enn donn auls etj eenmol von eene U. F. O. Febritj tridj nohm Himmel enn noh de Ead kaum, dann wea je daut uck sowiet. Eene Bonsch von dee mett'em Frieen Welle hinje enn väahre aunjespald, haud äahre eajne Jemeend jejrind, enn doa haud tjeena sienen, ooda uck äahren, frieen Welle. 'Oho' docht etj mie, soo deit de Diewel daut.

"Enn donn haud etj meist vespält; daut lestje Toakel haud miene Gootmootijchtjeit nijch bloß messbruckt, sonda wulle mie uck noch domm leahre. Enn de gaunze Heideldei wea oba aul soo seea omm dreie, daut de Funke fluage.

"Aulso säd etj, Jesus sull mol Jesaja, Doft, den Saulmoon enn uck noch een poah vom huagen Roht tooproope, enn wie wudde mol berohtschlohne, woo wie niee Seide oppe menschlijche Reemschiew laje wudde, wiels de Mensche weare aul donn seea schwind soo prost auls vekohmne Ooltkolniea, ooda uck texaunische Eeljmilljonäre enn äahre Weltpolititj jeworde.

"Weare see soo vekohme auls daut rachulje Pack opp 'It's a New Day?' fruag etj doatweschen.

"Nä, daut's nijch mäajlijch, oba lentjch mie nijch emma vom Thema auf, Petro."

"Etj wisst hoajeneiw waut etj wull, oba etj docht, wann de aundre von miene Broodaschauft uck von auleen opp den Jedanke kohme wudde, wudd daut Gaunze meea veschlohne. Enn soo kaum daut dann uck.

"Aulso haud Jesus mol wada von sien basten Wien mettjebrocht enn drunk ut eenem Hornkroos, oba David drunk Braundtwien mett Beea, enn Saulmoon hild sijch soo meea aum Kwaus, enn aula schmeatjcht wie Meerschumpiepe mett Balkan Sabranie Tobak, soo auls daut uck aul emma mott, wann eena opp niee Jedanke kohme well.

"Etj saj: 'Weet jie uck waut Jungess? Wann wie soo wieda moake enn ons oppe menschlijche Venunft velohte, dann sat de Diewel mett siene freschjebackte Jemeend ons noch aulatoop Schachmatt. Wie motte gaunz von väahre aunfange. Waut schloh jie väa?'

"Jesus wisst je dann uck fuats, woa daut Gaunze hanjintjch, enn Jesaja uck wiels diss oola Piepeschmeatja enn Kwausdrintja meend fuats: 'Etj woa daut dann uck auls Prophetie oppstalle, o.k?'

"Daut's meea auls goot" saj etj, "Dann mol fuats loos, joh?"

"Joh," sajcht'a; daut hee too dee weinje jehead, dee doa schriewe kunne, schohd je dann uck nuscht.

"Aulso wudd Jesus mol wada een Nieet Lewe aunfange motte, enn doatoo socht wie ons dann de eenfache oba fromme Marie ut Nazareth ut. Leewa een bätje derjchschnettlijch väagohne, dann fellt daut aulatoop nijch soo seea opp, joh?

"Joh."

"Enn de Temmamaun, Jooseph, tjenn wie aulatoop soo langsom noh ahr stiere; aum basten kaun hee bie ahr eene niee Däah, een poah Drohtfenstre, enn uck sest een poah Fenstre nennsatte. Jooseph wea een bät von dee Sort 'Etj hab daut Bratt aul tweemol aufjesoagt, enn daut's noch emma too kort' oba sesst sung sien Hohma enn siene Soag eene schmeissje Melodie, enn hee wisst sijch aulnoch; enn opp ahm wea Veloht. Enn wann Marie uck mau twalw Joah oolt wea, see wea je nijch oppem Kopp jefolle, enn woat aul derhinja kohme, waut jespält woat. Enn butadem sach'et Marie soo schmock auls een holdemaunschet Tjinjamädtje; joh, dee sach'et soo schmock, daut sogoa dee Suregurtj Paulus sijch noh ahr omjedreit haud.

"Enn wann de Mensche sijch aul soo äwabrestijch mett äah DNA doohne, dann woa etj ahn mol wada biebrinje motte, daut etj doch däaj meea Palanka hab, enn Jesus auls Mosta wada von väare aunsatte kaun.

"Na joh, dann musst etj je dem huagen Roht, enn uck David enn Saulmoon enn dem oolen Jesaja daut kratjcht biebrinje woo sowaut ver sijch jintjch, enn see vestunde je dann uck weinja auls see toom Jletjch jleewe deede. Oba jenuag, Doft enn Jesaja schreewe aul soo jenietsch, daut de Tjwiel aunfong too donste, enn soo kaum de gaunza Plohn seea schwind em schwung. Daut Jesus doabie doch seea nohdentjlijch jeworde wea, ess je ahm nijch too vedentje, oba waut bleef ons äwrijch?

"Daut foll mie uck nijch leijcht, oba de Diewel haud ons ernoa enne Sementocha jedräwe, enn soo haundeld wie soo auls ons de Loag daut väaschreef. Fair wea je daut gaunze nijch, wiels Jesus wea een gooda Poatna, enn em Jeist mien Zwillinjsbrooda.

"Oh joh, enn noch eent; onse Mietings jinje je dann uck bediedent schwinda auls de mennische, wiels wie bruckte je nijch jieda Fiefminutelang bede, enn Fundraisers weare bie ons uck nijch mood ooda sogoa needijch. Enn daut Missjoonswoatjch stald wie opp vereascht dann uck enn.

"Auls Jesus dann von Marie jebuare word, wea see eascht drettien Joah oolt, enn dee Zohl ess je von dann aun uck eene Onjletjszohl jebläwe, soo send de Mensche: aunstaut sijch too freie, rede see kratjcht soo väl Domms auls de groote judsche Schreftjeleade enn Bibelforscha, dee jnäjelje Brommtapp aulatoop. Enn äwagloowsch wea jie aul emma enn aulatoop, daut kaun eena junt nijch soo leijcht utdriewe.

"Na waut saul etj die saje, Petro? Jesus wea een Jung soo auls aule aundre, oba eene Utnohm wea hee doch, wiels hee wisst je omm sijch, toom Deel. Oh joh, hee kunn uck foaken een judscha Onoosel, aulso goastrijch senne, wiels hee wea je bett too latzt uck emma een Deel Mensch, doamett soohne Elloage auls Du daut äwahaupt vestohne kunne, waut eena soo mett junt väahaud.

"Waut oba de Bildung aunbelangt? Enn dem Stetjch wea Jesus tjeen Ooltkolniea; hee hild sijch jearn enne School, aulso enne Synagoge, ooda em Tempel opp, enn späld doa Schach, enn tjibbeld sijch mett de Jegrommde enn uck mett dee Fulpelza, enn wea boold fe siene Ooltnäsijchtjeite bekaunt.

"Butadem drunk hee jearn Wien, enn wiels de Wiendruwe aul donn enn Palestina too jlitjwajch weare, plock hee emma doa dijcht biem Jordan Pungels Wiendruwe, wiels doa wea daut Wada tjeela enn de Wiendruwe bäta. Du weetst daut doch selwst Petro, wann irjendeene Frucht ooda uck Mensch sijch nijch aunstrenje bruckt, dann woat dee boold jlitjwajch. Doawäjen hab jie enn Kanada gooden, hoaden Weit, enn enn Dietschlaund besondasch goode Wiendruwe, wiels daut strufe Wada drift ahn Krauft enn Sauft enn. Aulso wea daut mott de Wiendruwe enn Palestina nijch välwaut, nijch von wiet häa.

"Enn luta sowaut wisst Jesus, enn doawäjen jletjcht je ahm daut dann uck soo oppe Tjast enn Canaan. Ooda haudst Du wada nijch enne Sinndagschool oppjepaust auls Leahra Ditjch junt doavon ut'e Bibel vetald?

"Na joh, enn dann eene Doagess kaum hee dann uck em Tempel too Besennung, ahm jintjch aulso een Lijcht opp, enn von donn aun rande dee twee Riee, Mensch enn Gott aulso, toop wiels daut nijch aundasch jintjch, wann eena daut veloarne Toakel vom Diewel rade wull. Enn daut wull wie.

"Petro, etj weet je woa du hanwesst, wiels du opp Rusch noch emma soo schmeissijch fleatje kaunst. Enn daut haud sijch Jesus uck auls Jung em Darp aunjewahnt. Enn auls hee donn eenmol em Tempel de Prosperity Gospellers de Uahre vollheiwd enn de Hinjarenjs vollhassad, fleatjcht hee soo grulijch, daut etj nohäa mett ahm dann doch een bät Unjared hoole musst. Joh, hee haud soohne groffe Red jebruckt, daut väle Mensche dree ooda veea Doag lohta de Uahre aufschalde; ahn schald de Hut eenfach auf soo auls wann junt doa enne Prairie ooda uck enn Siberien mol de Frost aum Jesejcht aunjrippt.

"Oba waut senne mott, mott senne, enn soo langsom tjreaj wie daut gaunze Woatjch dann doch sowiet. Eena mott sijch foaken oajre, oba eena ess je de Mensche goot, wiels see enn jie send je schliesslijch wietleftjet Frindschauft, besondasch de plautfootje Plautdietsche. Enn fang bloß nijch mett diene Froage aun. Jenuag: wann wie daut nijch mett Erfolj utjehäatjad haude, wuddst du nijch hiea emm Schaute sette, enn die daut goot gohne lohte. Enn nijch bloß Du, sonda uck noch väle hundat Milljoone mea.

"Oba dee Diewel ess noch emma nijch gaunz enne Stoak, oba waut halpt daut rede?

"Von dem Doot, dee dann uck noch kohme musst, well etj nijch wieda vetalle. Daut deit mie uck noch soo weeh enn soo leet, daut etj uck noch vondoag omm mien Sähn enn mien Zwillintj hiele mott.

"Oh joh, enn dann noch eent, enn dit kaunst Du uck ruhijch wieda vetalle: Wann jie Mensche nijch mett daut Jeschentjch vonne Wellensfrieheit foadijch woare, enn jieda jleeft hee mott opp siene Oat den leewen Gott späle, dann dieat daut nijch lang bett jie wada tweschne Groow enn dem Mesthupe aunjekohme send, joh? Wiels de Diewelsjemeend woat junt dann fuats oppnehme enn seea schwind aulahaund noh dem Mosta 'Eascht goot gohne, dann de Trohne' aunwahne, joh?

"Joh."


© 2007 Jack Thiessen