Footbaul - von Jack Thiessen

Daut Golfspäle jeiht de Mensche hiea enn uck doa goot sesst wudd daut Spell lenjst ute Mood jekohme senne. Oba mie ess measchtens de Baul too tjlien enn äwahaupt daut Gaunze too tjinjrijch, (wann mie uck daut Bleiwbäare enn Tjoascheäte enne Besche biem Golfplautz seea scheen jeiht) enn aus de leewa Gott daut enword, fruag Hee aus etj mol waut aundret späle wull. Etj säd: "Joh! Vleicht mol Footbaul, soo aus freajoah."

"Mett 'ne ladana Plüm, ooda mett eene runde Blos?"

"Mett 'ne runde Blos!"

"Dann mott wie eene Maunschauft organiseare, vleicht de Thiesses jäajne Steinbacha?" fruag Hee.

"Daut ess mie meea aus goot, Voda," säd etj.

"Na, daut jeiht too moake, oba vleicht mott wie een bät doamett wachte, wiels de basta Späla, een Thiesse, woohna sich Mejchel Tyson nannt, ess noch oppe Ead. Enn wann hee nijch meea unje ess, soo ess daut noch lang nijch sejcha, daut hee sijch daut hiea macklijch moake woat, weens nijch wann etj dann hiea noch waut too saje hab! Ooda wie motte von Jantsied een poah fe eenen Dach hieahäa hole; daut jefft uck een poah Thiesses woohne em Schweetloaga send."

"Na,"säd etj, "daut kaun etj mie meist nijch väastalle, daut 'et een poah Thiesses jefft, woohne se aune Jrenz linjsch manke Kossebatj oppe Prosperity Gospel Gauss vebaunt habe."

"Joh, soohne jefft'et uck. Daut wea soohn hasseljet Toakel, daut mie nuscht nijch aundret äwrijchbleef. Oppstonoasch, jäajenaun, grootfrätsch, stetjsennijch, turtjsch enn niedatrajchtijch soos aus Nippaenja weare se. Dien eajna Grootvoda ess uck em Schweetloage, wiels hee een Supknust wea, enn enn Elloag een poah Hunj aufwarje deed, daut weetst Du doch?"

Aus de leewa Gott sach, daut soohne Räd mie trurijch muak, säd hee fuats hinjeraun: "Na, oba de measchte Thiessesmensche send oba hiea. Enn een poah sinje sogoa em hejchsten Chooah. Soo aus toom Biespell, de Missionoa ut Sumatra, de groota Jehaun, de mett'e Sind enn de Tiejasch doa toop oppriehmd, enn siene Sähns, de groota Pappa, de sogoa fe Indonesien enne Nationalmaunschauft Footbaul späld, enn siene Breeda, de Fiesttjniepa Henritj, enn de aundra Brooda Theophilus, de enne jepaunische Jefangenschauft fe sienen Gloowe storf, enn uck Diene Breeda Hauns enn Obraum, woohne enn Sibir storwe, enn nu hiea send. Etj woa dee mol aula toophole, enn dann habe de Steinbacha weinijch Chance. Oba dann woa etj selwst Schiedsrejchta senne, wiels wann Steinbacha veleare, dann woare se hunjsch. Ess Die daut goot, Petro?"

"Joh,"säd etj.

"Na goot, dann kaun daut morje oppe elloagsche Wäs loosgohne. Oba doatoo motst Du Die Schooh auntratje, joh?"

"Joh."

Soo kaum daut dann uck. Loht nohmeddach kaum wie aula toop: de Thiesses Alw jäjen de Steinbacha. Disse Donnasch wulle je mol wada fuats schummle; see haude den grooten Sobering mettjebrocht enn uck Wasil Kobsar, den Neimaschiene Vetjeepa sienatiet.

Vonne Thiesses weare mau twee von Jantsied too Help jekohme, während de Steinbacha fief utem Schweetloage hohle musste. See musste eascht vespräatje, daut se aula schmock senne wudde, wann ahn daut uck schwoa faule wudd. Enn wie sulle ahn een goodet Biespell senne, wann daut vleicht uck nijch välwaut halpe wudd.

De leewa Gott kaum mett een Kurrpiepdintjs aun enn säd: "Räjle jefft daut mau een poah. De offizielle Sproak ess hiea Plautdietsch. Jefleatjcht woat hiea nijch, bloß wann eena äwret Dooah schitt. Enn dann mau twee Fleatjweada soo aus Diewel ooda Schinda, wiels dee send je nijch hiea, oba dee tjenne daut heare, enn dee tjenn jie ruhijch ennoajre. De Scorekeeper ess Viktor Peetasch, wiels de ess fair enn kaun rejchtijch talle. Uck jefft daut een Mascotje enn de sett bie de Gatorade enn de Wynola Tonn enn daut ess Tiea. See woat seea schoap oppausse, wiels sogoa Tiea weet, waut soohne Steinbacha doohne, wann mol wada waut omsonst ess. Nohm Spell tjenn jie aun dee Beeatonn enn aun daut Moselwienfaut, oba biem Spell derw jie nijch supe. Enn kratjcht eendoohnt, wea jewennt, jepucht woat hiea nijch nä? Vestohne?"

"Joh."

"Eenen Timekeeper, hab wie nijch, wiels etj de Pocket Bens enn de Bulovas aufjeschauft hab. Aulso woat Peetasch daut uck noh Gootdintje doohne, joh?"

"Joh."

Donn jintj daut loos, Hauns, enn Du wurscht Die jefreit habe. Etj docht, etj wudd vleicht noch nijch Ducht enn Iewa emm Bloot habe, oba etj sad loos aus een Wäsel, noh dem de sumatrascha Thiesse mie den Baul toojespäld haud. Enn aus etj eemol Wäs foot, enn aun Kobsar, enn den forschen Sobering (dee mett dem Bollesjenetj), enn aun de Rampel Jungess, enn aun den tjlienen krommbeenjen, boaften Sewautstje vebie wescht, donn aun twee dennbeenje Reemasch, enn de Baul soo schmock verr mie kullad, enn dem Puatwajchta de Angst oppem Jesejcht, enn opp siene flautaje Betjze jeschräwe stund, nauhm etj deep Odem enn, enn schoot, waut Zeijch enn Lada hild. Etj troff bowe aum Dooah den Twee bie Sass, enn heiwd den too grenautzje Bieta. De Baul pralld tridj enn dann gauf etj dem noch eent, daut dee toop mett dem Puatwajchta sijch hinje aum Nat vezaubeld. Daut freid dem leewen Gott, wiels de Puatwajchta wea aune Jrenz linjsch too stohne jekohme. Daut heet, hee wea noch emma een bät een Beesa. De leewa Gott wea gaunz ute Pust, oba Hee wea doch fuats too Städ, enn piept, enn nu stunt'ett Eent too Null.

Soo jintj daut han enn häa, daut de Schweet enn de Tjwiel fluag.

Donn wea Haulftiet, enn de Staund wea Thiesses Twee, de Steinbacha Eent.

Tiea reatjcht mie eenen Schleef Gatorade, enn wann see uck onparteisch senne sull, wea ahr daut doch auntooseehne, daut se een bätje dolla oppe Thiesses hild, wann see uck steinbachschet Bloot enne Odre haud.

Endlijch wea daut Spell vebie.

Etj hab mie hiea daut oajre soo meea aufjewant, oba een bät kisad mie daut doch, daut daut Spell Dree too Dree utjintj. De Steinbacha send een iewajett Voltj, sogoa hiea. See lohte eefach nich locka.

Donn riemt de leewa Gott opp, endem Hee de Heide tridj juag, enn wie aus tjristlijchet Äwabliesel toom BBQ jinje; woohnt se Assado nanne. Daut gauf eascht elloagsche Feschsupp, enn donn Filet vom Rind enn uck Denninj vom Laum. Enn nu weare de verhäa jenannde Tonne aune Reaj, enn sogoa de Tjleenjemeenda enn de Breeda drunke meist utem Amma, haud etj boold jesajcht.

Joh, enn etj haud boold vejäte, daut soo omme fiefdusend Tootjitjasch uck aula enjelohde weare; dee kaume je mol wada utem Chaco von hinja Jrienthol enn uck von Hungawäadie enn Warjemdohl, kratjcht soo aus daut oppe Ead wea. Aula brochte see goode Laune enn eenen ladjen Buck mett.

Etj musst mie wundre: Wann de Steinbach eenem nijch meea Koare aundreihe brucke, enn eenen nijch den Kopp mett ähren Tjoatjebuarie drall dreie, send dee eajentlijch goot too liede.

Wann daut soo wieda jeiht, kohme dee de Thiesses vleicht enn dusend Joah sogoa meist noh.

Nohm äte word spezeat soo aus aul lang nijch. Wann eena mol näjen Thiesses opp eemol em himmlischen Hock haft, jeiht daut doch sogoa hiea seea menschlijch too, besondasch wann de aum Nippa sette, enn too eene rejchtje Tonn Toogang habe. Oba doavon woa etj daut neajchste Mol vetalle, joh?

Eent kaun etj Die saje, enn daut ess: de leewa Gott enn Viktor Peetasch hoole sijch jearen bie ons opp.


© 2007 Jack Thiessen