DEINER MUTTER SOHN - von Jack Thiessen

Wann Russlenda von miene Ellre äahre Generation von "Deiner Mutter Sohn" rede, dann wisst eena, daut see dee Sach aul verhäa mett dem leewen Gott beredt haude, wiels soohne huage Sproak, aulso den klassischen Genetiv word sesst nijch aum Auldach jebruckt. Oba kratjcht soohne Red tjreajch etj eenmol tooheare, enn wiels de leewa Gott enn etj dee nijch vejäte habe, enn etj noch verrem Nieen Joah ennalijch een bät utmeste well, mott etj junt dee vetalle.

Wann James Urry enn Nie Seelaund sogoa weet, daut'et ver veatijch Joah enne MCI eenen Extension Pete gauf, dann weete uck de measchte Mensche enn Rußlaund, Siedamerikau enn sogoa opp Jantsied, daut'et hinja Jrienthol eenen Mensch, enn ons Frind, mett Nohme Arbuse Kloße gauf.

Diss Peeta Kloße wea een intressaunta Maun: hee wea intelligent, enn hee wisst sijch, oba noch bäta, hee haud noch meea Jeschijchte opp Loage aus Doft Psaulme enn sienen literarischen Spitja. Peeta Kloße haud uck noch bediedent meea mett dem Psaulmist äwareen, oba doavon ess hiea nijch de Red.

Dee Depressionstiet wea enne Welt derjch den Tjrijch meist äwanacht too Enj, enn daut wisst de haulwe Welt, enn wie bie Jrienthol uck, bloß jleewd wie daut noch nijch soorajcht.

Etj haud mie too dee Tiet eene Rehatje jebut, woohne de Kenädja Sling Shot nannde, enn mett dee haud etj aus Sassjoahscha eenen Eatjekohta vom Boom jeschohte, enn wea too Jeld jekohme. Tien Zent. Daut vetald mien Voda de Obraum Krohnsche, aus see noh de Nohbasch toom Neiverein kaum; joh, enn hee wees ahr uck daut Fall. Aum näajchsten Dach wisst daut gaunz Siedmanitoba, enn etj heet nijch meea Hauns sonda Hiawatha. Daut wea mie goot.

Enn nu kaume de Jungess enne School, oba uck de Nohbasch-Jungess aun, enn wulle von mie Rehatjess habe. Etj nauhm feftien Zent daut Stetjch, enn fong aun eene haulwe Dutz enn miene Febritj too bue. Schmocke Holtstetja mett eene Ypseloonform, aulso Y, haud wie emm Bosch jenuag, enn etj tjnieweld dee ut Hoatholt. Oba nu bruckt je eena fe soohne Rehatje uck Gumm, enn hiea fangt disse Jeschijcht eajentlijch aun. Etj sull noch erwähne, daut soohne Rehatje de nietestamentlijcha Nohme fe soohn Jewäah ess; em Oolen Testament nannde se dee eene Schliesa. Weens soo vetald de Riese Goliath ons daut. Enn dee sull daut dochwoll weete.

Wiels de Mensche aul ritj jeworde weare, kaume se too Jeld, too niee Foahtieja, enn uck opp väl domme Jedanke. Etj uck.

Wie haude onsen truen Traila enne Owesied aufjestald, enn doa stund dee nu, enn kunn doa langsom oolt woare. Brucke wudd wie ahm nijch meea, wiels de wea too oolmoodsch.

Aulso trock etj mie eenen Schlauch ut de eene Reif rut, enn schneet ut dem Gumm de Strämels toom utratje fe dee Slingshot-Flinte. Oba daut tjliene Datjsel ooda de Piep, ooda uck daut Schnoweltje toom de Reif oppuste leeht etj doabenne steatje, wiels daut muak eenen gooden Endruck, docht etj mie. Enn mien Voda haud mie niemols nijch de Frieheit jejäwt, den Schlauch ruttoonehme, wann wie dem uck never nijch meea jebruckt haude.

Aus Arbuse Kloße noch denselwjen Somma aunkaum enn Voda acht Dohla fe den Traila boot, dann foljd etj Adam sien Biespell enn vestuak mie. Kloße säd, hee wull den Traila enne Medd tweesoage, enn hinja sienem Model A auls Tweerohda aunhenje, enn dem mett Arbuse vollohde enn dee aulewäje vetjeepe. Na joh, oba verhäa musste de Reife dochwoll schmock oppjepompt, enn foahboa jemoakt woare.

Enn fuats fonge se aun de vedaumde eene Reif opptoopompe. Eascht pompt Voda fief Minute, enn säd, nu wea dee soo meea voll, Kloße wudd dochwoll daut Äwaje tjenne. Oohmtje Arbus schoof sijch siene selwstjedreide Pappaross aune lintje Sied von sien Mul, enn pompt loos. Enn etj stund bute hinjre Owesied enn zield derjch eene tjliene Retz, enn wisst nijch kratjcht, woo etj doa metthalpe kunn. Aus Voda enn Oohmte Kloße aunfong too schweete, enn beid langsom aunfonge Peadshocksproak opp Rusch too brucke, jleppt etj nenn, enn holp uck seea pompe.

"Nu ess se voll jenuag," säd etj, enn jintj rut Eatjekohtasch scheete, oba measchtens Krauje enn Spoalinja..

De twee Nippaenja jinja nenn enn drunke Koffe, enn berohtschluage, woo nu wieda, wiels dee Reif haud noch emma nijch eenen runden Buck.

Etj bleef bute, enn haud daut aulewäje drock. Mie jeatjcht daut aulewäje, enn etj musst mie aulnoch ernoa schobbe.

Aus see donn endlijch wada bute weare, jintj Voda fe fief Dohla pompe, oba Oohmtje Arbuse-Kloße fruag, aus etj ahm nijch mol mien Rehatje wiese kunn, "mett dee Du hiearomm de Natua emm Schach helst." Waut bleef mie äwrijch? Etj weess ahm miene Flint.

Donn kaum Oohmtje Kloße uck fuats opp wille Jedanke, väl schwinda aus mien Voda jemols Rehatjess enn Trailasch toopjespaunt haud.

Donn tjitjt hee mie lang aun, kreiweld sijch unja siene Schildmets, enn säd: "Wann Du bloß Vodaschsähn weascht, wudd etj Die eent aum Kopp drasche, daut diene Uahre enne Medd vom Kopp toopbacke wudde. Oba Du best emmahan Deiner Mutter Sohn, enn etj woa die veschoohne. Oba nu veschwinj, sesst woa etj mie vleijcht boold aundasch besenne!"


© 2007 Jack Thiessen