Freiwilliges, bitte! - von Jack Thiessen

Jeweehnlijch freie sijch de Tjoatjevodasch wann eena mett waut Friewelljet tjemmt, oba de Katholitje enn Rom send dochwoll noch nijch sowiet, sesst haude see doa jistre mienen bescheidenen Biedrach too de Pappa-Ensäjnung jebrocht.

Jeschräwe haud etj soo auls dit: "Leewa Voda Benedictus, Leewe Kardinäle, Leewa Jeschwista, enn uck leewe Scherniesels enne hinjaschte Beintje. Etj hab junt fe Välet too danke: Jie habe uns bewese, waut Eenijchtjeit bediet, enn de Krauft, dee doabenne besteiht, aulso gaunz em Senn von Johaunes, Kapitel 17.

Oba Jie habe ons uck tijchtijch jeholpe den Mertyra Speajel opptoostocke. Doamett meen etj, wiet utjehohlt, daut mett June Inquisition jie ons daut ranne, daut huppre, enn uck daut 'enne Welt oba nijch vonne Welt senne' biejebrocht habe. Doamett meen etj de ennere Heimatloosijchtjeit hiea oppe Ead.

Wiels wem jie eenmol soo schratjlijch mett Fiea enn Schwewel enjegruld habe, reatjcht daut fe dusend Joah väah, wiels daut nu too onsem DNA jeheat; wie woare de Grul nijch meea loos. Wie send derjchenaunda, wie send vewillat; jie habe ons den Hoada vedräwe, enn nu rann wie aul hundate Joahre auls Schop romm, enn finje ons nijch trajcht. Wie send vebiestat. Enn je vebiestada wie send, je meea rejcht wie ons enn: bue groote Hiesa, wanke pienijch noh Tjoatjch, ooda uck twee, vleijcht dree, foahre väle Koahre, habe väl Tjinja, meea Laund, schufte ons den Wulf aun, danke Gott fe sienen Säjen, enn dann zeowents vesteatj wie ons unja eenem Boom hinjrem Hus, klackre mett dem Jebiß, enn bange ons noh eene Fieastäd, onse eajne, enn finje dee, wann äwahaupt, em Plautdietsch, enn uck dee emma weinja.

Joh, heilja Voda, Benedict, wann Du äwa aul dit nohjrebble, enn die doafäa entschuldje woascht, woa etj Die daut "DU" em Nohmen von mienem Voltj aunbeede, enn dann woat de leewa Gott Die enn Diene Famielje vezeihe, enn dann tjenn wie wiedahans toop nohm Ziel piljere. Oba nijch hinja Die, sonda aun Diene Sied."


© 2007 Jack Thiessen