Himmlische Tjast? - von Jack Thiessen

Leewa Hauns,

etj wull nijch eea schriewe, eea de leewa Gott wajch wea. Wiels de Arbuse hiea nu riep send, enn etj ute Tjrim enn uck ute Turkei gooden Piepetobak kohme leet (dee Oola schmeatjcht emma jearn eene Latakiamischung eea Hee schlope jeiht, aulso een bät stoatjret fe utejwossene Manna), haud etj ahm toom Owendkost enjelohde. Enn daut wea je dann uck aules scheen enn goot, enn wie schmenjde vetraflijch, wiels ahm reiwe mennische Ruakworscht mett Äditj enn Zipple besondasch goot schmatjcht; soohnt ess, sajcht'a, ahm ut siene Jugend nijch bekaunt, enn Hee well daut nu nohhohle. Enn jebrodene Eadschocke doatoo mett Seloht enn Dell mett Schmaund diretjcht vom Schliesa... dann läwd dee Oola opp.

Daut Enjeltje Neetatje leeht sijch mol wada vonne Harry Leewesche daut Rezapt fe Rollkuake schetje, enn dee kaun see nu auls soo scheen brode auls eene ooltkolniesche Mumtje, wann etj uck head, daut de Leewesche ute Molosch ess.

Na joh, wann dee Oola enn etj ons dann soo rejchtijch em Toch laje mett Rollkuake enn Arbus, dann woare twee Arbuse omme dartijch Pund daut Stetj onse Opfa.

Nohm Äte schmeatjcht wie jrods soo fein enn jemietlijch Piep, auls dem Oolen sien Seelenducka mett Kutscha toop mett eenmol verre Däah stunde, oba auls Hee noch bie de Tochdäah stund, fruag etj ahm, etj saj: "Oola, wann etj froage doaf, woaromm hast Du Die eajentlijch niemols nijch befriet?"

Donn tjitjcht Hee doch een bät vewillat, weifeld dem Kutscha Audé, enn säd: "Du, Petro, wann daut eene earnste Froag ess, dann mott etj mie noch eenmol hansatte; joh, daut ess soohn langet Kapitel, daut etj dann, wann Die daut goot ess, Nacht bliew, wiels soohn Kapitel jeiht nijch ohne een poah stiewe Sturacks too berede."

Neetatje wea donn uck fuats too Haund, enn goot ons twee Slivovitz enn, enn stald dee Budel fuats oppen Desch.

Hee fong aun. Soo's dit: "Daut etj noch onjeheia väl Mensche opp aundre Städe hab, kaunst Du die vleijcht väastalle. Enn uck dee lage sijch eegol enn emma enne Pluche bett etj Rosmack hild. Etj veboot ahn de Bibel. Von nu aun, säd etj too daut vebiestade Toakel, ess jun Cathechismus enn uck sesst aules bloß de Boajpredijcht. Dee mott jie, säd etj, nijch bloß utwendijch tjenne, oba uck utläwe, enn doamett basta. Daut diead je dann uck een poah Dusend Joah, oba donn wea Fräd, enn de aundre Mensche, wiet, wiet auf von hiea lage sijch nijch meea enne Pluche, enn weare sijch goot. Dee send technisch jeseehne junt misrobelje irdische Heltablessa omm tiendusend Joah veropp, wiels see nu aul tjeene Jachtarie, tjeen Tjrijch, tjeene Konkurrenz, enn tjeene Schlachtarie enne Genetik habe. Enn see kunne aul äahre Energie em Fortschrett laje, aunstautt emma schoapere Säbels too schliepe.

Daut daut bie junt oppe Ead noch seea lang diere woat bett jie sowiet send, ess sogoa, saj wie mol, den rietenden Apostel Paulus, gaunz kloa. Enn bie soohn derjchedräwnen Schopskopp auls Bosche Jeat toom Biespell ess, woat daut eascht aulatoop gaunz too Enj gohne motte, eea de Menschheit too Besennung tjemmt.

Oba etj jriep väa. Auls etj aulewäaje sach, woo daut mett miene Ebenbilda stund, enn waut etj mie doamett enjereaht haud, wea etj oolt jenuag, enn uck erfoahre jenuag omm too seehne, daut eenem meist de Lost vejeiht eene Familie auntolaje.

Daut Frulied aundasch dentje, daut weet een jiedra. See dentje foaken omme Atj, wann doa uck tjeene Atj ess. Oba domm send see nijch, enn wiels'et ahn doatoo noch schmock sitt, sogoa seea schmock, enn de Maunslied ahn emma hinjeraun tjitjche enn sijch doabie sogoa daut Jenetj foaken vewretje, wann nijch sogoa uthoake...na, doawäjen jefft je daut vondoagschendach uck soo väle Tjnibblasch, woohne jie Chiropraktasch nanne. Oba de Frulied gohne uck väl enn foaken nohm Tjnibbla, wiels ähre Manna daut soo drock mett dem Jeldvedeene habe, daut see goanijch doatoo kohme, ähre Fruees Tus jrindlijch too tjnibble.

Na joh, eea etj toom Thema kohm, wull etj noch saje, daut etj de Enjel aunschauft, wiels see je nijch opp Vemeahrung bedocht send, enn wiels see oba Spoß aum Deene habe, enn sijch uck sesst jearn fe daut Gootsdoohne enne Säle laje, enn ahn daut oba uck seea sindagsch sitt, haft mie daut mett daut jeschlajchtlooset Jeschlajcht jejletjcht. Butadem ess daut opp eene Oat meine Jeheempolizei, dee etj von Tiet too Tiet aulewäje ensatte dooh, wann tjeena ahn seehne saul.

Petro, etj räd meist soo auls een Predja ohne Tatjst, dem daut Wuat beim rede groot enn wijchtijch woare saul. Enn etj dentjch biem Rede vonne Frulied aun Diene Froag.

Oba nu well wie eascht mol toolange, enn den Plumeschnaups ons metthalpe lohte, wiels woaromm hab etj de Plume wausse lohte, wann de nijch äahren Deenst em enjebuddelden Toostaunt verrejchte tjenne."

Wie drunke twee dobbelde Sturacks, enn de Oola läd wada loos: "Natierlijch hoohl etj bediedent meea vonne Langhoaje auls Paulus. Etj lidj enn dem Stetjch meea soo auls Jesus, dee de Frulied nijch bloß goot tjand, oba ahn uck seea goot wea. Oba toom befriee reatjcht ahm daut uck nijch too, enn mie bett nutoo uck noch nijch.

"Oba soo auls aul jesajcht, wann daut mett de Genetik uck bie Junt eenes Doagess sowiet ess, enn jie junt oppe Boajpredijcht konzentreare, enn de Bibel toch lohte, enn Jie junt oppheare doawäjen too jachte, woa etj goanijch utschluhte, daut etj mie nijch mett eenmol fe soohn ooltkolnieschet Mäadtje, ooda sogoa eene straume Amische, ooda sogoa eene Huttatolasche intresseare wudd, enn sogoa toolange wudd.

Oba een schmocket Jesejcht enn lange Been enn eenen langen Rock reatjche mie noch nijch too: see mott een woamet Hoat habe, Weajeleede, besondasch von Brahms enn Mozart opp Dietsch sinje tjenne, jearn noh de Oper gohne, enn see mott eene goode Tofel oppsatte tjenne, enn sijch leewa enne Koht auls oppe Stroht opphoole. Enn de Boajpredijcht utwendijch tjenne enn uck utlewe. Enn see doaf nijch aules waut see emm Schalduak nennjebrocht haft, mett dem Hinjarenj ommbuchle. Enn Frulied woohne sijch mett äahre Drockijchtjeite, besondasch enne Tjoatj puche, sulle deenstboare Enjel woare enn sijch bie den enne Tjätj opphoole. Enn lange Betjze sulle Frulied bloß unjre Schmaundjoop biem maltje droage.

Daut mie mien eajnet Frindschauft bei soohne Wohl nijch besondasch intresseat, lijcht doaraun, daut disse Wiewa mie väl too rachullijch, enn uck väl too seea opp too väl rede, enn uck zanke bedocht send. Auls aula latzte wudd etj mie aune amerikaunsche Wiewa vejriepe, wiels dee measchens de Näs enn Hollywood habe, enn see jeweehnlijch eenen soohn ditjchen Rinj aum Finja habe welle, auls de Boll enne Näs. Enn measchtens betjeat send, oba een Scheetiesa toom aundre betjeare brucke. Enn heiwtänscha auls een Ohshacka send.

Soo's Du weetst, Petro, leeht etj Adam enn dann Eva auls Erwossene too Welt kohme, wiels etj docht, etj wudd ahn doamett de Weehdoag biem Tähnetjriee spoare, oab uck dee, auls etj eenmol mett dem frieen Welle aunfong, kaume opp domme Jedanke. Na joh, oba waut ess daut fe een Lewenszwatjch wann eena de Mensche nijch den frieen Welle lat? Oba waut see doamett aunjerejcht habe, ess bekaunt, enn uck trurijch jenuach.

Oba tridj nohm Thema: Emm auljemeenen habe Frulied eenen jesundren Vestaund auls de Manna, wiels wann see den nijch haude, haude sijch de Maunslied oppe Ead aul lenjst aula aufjemurtjst.

Enn wiels daut soo ess, haft eena Hopninj. Enn, soo auls jesajcht, wann de Menschheit doatoo noch den Fräd enne Genetik tjrijcht, enn see sijch dann aulatoop goot senne woare, soo auls etj ahn aunjelajcht hab, dann jeft daut Tjast. Daut heet, wann mien Uagaupel sijch von mie äwahaupt aungnaubere lohte wudd, wiels uck Frulied habe eenen frieen Welle, enn send derjchut enne Loag mie ähre kolde Schulla, wann nijch noch mea, too wiese. Daut woat aulatoop vleijcht noch tiendusend Joah diere, oba wie woare je hiea nijch ella, wie habe aulso Tiet, enn dann best uck Du, Petro, too miene Tjast enjelohde. Ess Die daut goot?'

"Joh!"

Donn jinj wie schlope.

Wie weare noch tjeene Veadel Stund em Bad (etj leeht ahm enne groote Schlopstow reiwe, enn etj lach oppe Schlopbeintjch unja mien Beffelpelz) auls de Oola mett eenmol roopt: "Du Petro, schlapst Du aul?"

Etj saj: "Nä!"

Dann lajcht hee nochmol loos enn vetalt: "Auls etj Die von dee Frueeswohl vetald, fong mie aun dee Tjwiel tooptooranne. Enn donn foll mie noch eene Bedinjung bie: Miene Wohl wudd senne: Eene Fru, woohne nijch soohne druggelje Staunstje ess auls de Obraum Moatesche ut Jrienthol. Oba dann doch een bät utjelohte aune Owesied wudd nuscht schode, doamett see eenem enn dee Jäajend Schulinj enn Schaute leewre kunn, enn eenem nijch fuats de easchte Morjesonn doa finjt, enn beschient enn den Schlop vedrifft."


© 2007 Jack Thiessen