Stearntjes aum Himmel - von Jack Thiessen

"Komm doch mol een bätje noda, Haunsa," säd Tiena emm wann see mie dretjche wull. Enn etj kaum dann uck een bätje noda, enn Tiena dretjcht enn kußt mie. Schnorijch wea daut, wann mie sesst wea kusse ooda dretje wull, dann wull etj daut goanijch, oba von Tiena leet etj mie daut emma jefaule. Na joh, waut heet daut nu uck aulwada emma, soo foaken pessead je daut nijch, vleijcht dree ooda veeamol daut Joah too Wiehnachte enn biem Jeburtsdach, oba sesst eajentlijch nijch.

Na joh, oba woo foaken daut wea tallt goanijch; etj jleew eena kaun sijch opp sien tjindlijchet Uagemoht doch aul noch velohte, sonst wudd etj nijch nu noch emma Tiena äahre Stemm, "Komm doch mol een bätje noda, Haunsa!" noh äwa zastijch Joah heare. Oba daut pesseat mie foaken, daut etj daut hea: "Komm doch mol een bätje noda, Haunsa," enn daut säd Tiena emma soo leeftolijh mett so väl Hoat enn Seel. Enn doabie lacht see emma, enn wann see lacht, haud see tjliene Kuhltjes enne Backe enn eene tjliene kruse Plack oppe Stearn. Enn Tiena lacht foaken.

Maunjchmol lachte uck de aundre Mensche, de groote, wann Tiena mie kußt enn dretjcht, enn dann schämd etj mie, enn wißt nijch, waut nu enn woahan. Oba miene Mame säd, daut schod doch nuscht, Tiena wea een goodet Mäadtje, etj tjann je ahr noch von Rußlaund...

Etj weet uck noch vondoag, daut de lostje Tiet bie Kloßes mett Tiena enn äahre Ellre enn de Jeschwista emma weens soo scheen jintj auls Wiehnachte. Enn bsondasch em Winta, wann eena eascht de Pead aunspaune mußt, enn dann säwen Miel foahre, enn dann utspaune enn donn sijch oppwoame, wiels wie aula soo vetjlämt weare, enn donn äte enn sijch freie enn lache. Enn donn noda kohme, wiels Tiena mie han enn wada dretjche wull...

Auls Tiena soo oolt wea auls etj nu sie, dann wea see aul twintijch Joah doot. Joh, Tiena ess aul lang wajch, oba see tjemmt noch foaken bie mie spezeare. Enn dann sie etj emma tjlien, enn nieschierijch, enn jletjlijch enn frooh... Joh, oam weea wie too dee Tiet aulatoop bettalijch; oame Schluckasch mett oole Poltoos, enn aufjedroagde Tjleeda noch ut Rußlaund enn mett prachaje Burrsteewle aune Feet. "Oba wie send ennalijch ritjch," sät Tiena emma, "wiels wann Mensche eascht noh bute han ritjch weare, dann vedreaje see von benne. "Woo weetst du daut, Tiena?" fruag etj.

"Daut steiht aulewäje jeschräwe. Oame Mensche send ritjch, wiels see emma väl Tiet habe! Ritjche Mensch send oam, wiels see weinijch Tiet habe!" säd Tiena. Oba etj vestunt von sowaut meist nuscht nijch. "Oba daut steiht aulewäje jeschräwe," säd Tiena...

De Tiet kaum, enn de Tiet jintjch. Enn donn fong de Tiet aun de ranne. Oba wann Tiena säd: "Komm doch mol een bätje noda, Haunsa," dann head de Tiet opp too ranne. Enn wann see sajcht: "Komm mol een bätje noda!" dann blift de Tiet stohne. Enn daut pesseat aul noch eahremol...uck noch vondoag.

Aune näjentienhundat enn näjendartijch - etj wea jrohts auls tjliena Tjnirps vonn'e School noh Hus jekohme - (daut wea Hoafst, oba seea woam, enn etj schneet jrods Tjarps fer're Tjeaj twei) vetald mien ellre Brooda mie, daut Tjrijch utjebroake wea...

Auls etj Tiena wada sach, säd see: "Joh, nu feite se enn Europa. De Mensche schlohne sijch eenfach doot. Enn sogoa scheete doohne see, enn see welle sijch uck trafe." Etj wea acht Joah oolt, enn word mett daut Gaunze nijch soorajcht foadijch, enn uck nijch redda; mie wea daut aulatoop too groff. Oba Tiena nauhm mie enn kußt mie enn dann veschwung daut Weescha von benne...

Tiena enn äahre Sesta Leena enn äah Brooda Peeta enn äah Voda muake nu Holt, Kordholt bie de hundade Kord, enn vekoffte daut. Aules jintjch mett eenmol too vetjeepe, enn de Mensche kaume too Jeld. Tiena äah Voda kofft sijch een Shortwave, enn hee head emma Nieijchtjeite enn hee wißt jieden Dach waut Hitla, enn Churchill enn Stalin säde. Hee wißt aules; daut wea toom staune.

Joh, enn boold doaropp fuahre Tiena enn äahre Sesta enn äahre Elre noh Winnipeg, noh Eatons. Enn doa leete see Tiena äahre Uage teste. Enn donn tjreajch see too Wiehnachte eene Brell. Auls wie ons wada sage, daut wea aum tweeden Heljedach, sach'et Tiena mie soo framd, oba soo framd mett äahre niee Brell. Enn donn fruag etj ahr, auls see dee Brell uck wertjlijch brucke mußt. "Komm mol een bätje häa, Haunsa." säd see, enn dann nauhm see mie noh bute, ver're Däah.

Enn donn wees Tiena mie de groote Schap aum Himmel enn daut tjliene Schaptje, enn donn uck den Nuadstearn, enn woo de groote Schap emma noh dem Nuadstearn zield. "Etj wißt, daut'et dee aula gauf," säd Tiena lieseltjes, "oba eea etj de Brell tjreajch, haud etj dee noch niemols verhäa jeseehne." En donn dreid Tiena sijch wajch, enn wescht sijch eene Trohn von'ne Backe.

Enn von donn aun dretjcht Tiena mie uck nijch meea, enn etj tjreajch von ahr uck tjeen Kuß meea...


© 2007 Jack Thiessen