"Adam, wo bist Du?" - von Jack Thiessen

Daut wea Sinndach-Nohmeddach em Mai, daut fong aun scheen too ritje, enn de Sonn schiend soo frintlijch enn Niegortietz aum Nippa; joh daut niee Läwe jintj aulewäaje loos! Oohmtje Hiebat wea aul dree Doag wajch, enn Arkadak wear'a; hee deed friee, säde de Lied em Darp.

Siene Fru wea aul meist twee Joah doot enn ohne soohne "Langhoaje mettem Rock" wea daut mau plätrijch enne Tjäatj, enn een "bätje wietleftijch enne Schlopstow". Hiebat wea aulsoo enn Arkadak, de Mädtjes enn de Mejalles weare Tus enn Peetate, joh Peetatje, de Twalf-Joascha, de jrala Peeta, de Onoosel tjitjt sijch doa emm Darp aum Nippa omm enn socht waut too doohne; uck Schowanack wann'et senne musst. Mett Mädtjes wull hee nijch späle; dann wull hee doch leewa de Klucke zoaje ooda Kraujeeia utnehme, ooda sest waut. Joh, hee wudd vondoag sest waut doohne. Oba waut? Well, satt junt mol macklijch han enn dann woa etj junt vetale, waut Hiebats Peetatje deed.

Peeta jintj eascht noh Peetasch, oba de Victor, de Vietja wull vondoag leewa lese auls mett Peetatje Domms driewe. Aulso jintj Peetatje noh Dertjzes schrots äwre Gaus. Doa sull hee nijch hangohne, haud Voda jesajcht, oba dem Peeta jäatjcht, joh, ahm spetjcht de wille Howa; ahm jankad een bät Heideldei too moake. Joh, enn Dertjzes Willie kaum uck jrots ruta.

Dee Willie wea feftien enn "hunjsch auls Rasputin" haud Onkel Hiebat jesajcht, enn "pauss opp fe dem, Peetatje!" Oba Peetatje jintj noda, enn roopt: "Goondach, Willie, waut dooh jie vondoag, schlope ooda sohtknacke?" Enn fuats oppe Städ betjcht Willie sijch enn hoof eenen Steen opp, oba Peetatje wea fetjsa enn hoof uck schwind eenen Steen opp enn hohld ut, troff kratjcht derjche Stakeete enn brennd dem Willie eent aune Moagekuhl- kratjcht aum Solar Plexus troff hee dem Willie. "Buff" säd'et, de Stoff fluach ut'em Hamd enn Willie stähnd, schorrd toop enn reahd sijch nijch! "Eijejajejaj" docht Peetatje, "soo jung enn etj kunn aul Kain heete!" "Fe soohne Junges habe se emm Himmel tjeen Hock frie!" haud Predja App jesajcht. Peetatje stund doa verrem Tun, enn wea soo's aunjenoagelt, hee kunn sijch nijch reahre. Willie lach gaunz stell, de Welt wea platzlijch seea, seea trurijch jeworde.

Enn de truje Welt word noch diestra auls Onkel Sohtknacka Dertjze Senior nu rut kaum. You bet, doa wear'a! de groota, steila, forscha Joakob Dertjze tjlintjt de Däah op, hoojend, ratjcht sijch enn säd: "Ahem!" schobbd sijch aum Bossem, enn murcheld enn siene Schlorre loos. Enn fuats fung hee sienen Willie aum Tun lidje, enn säd: "Waut's mie dit? Feitstanz ooda Dommheit?" enn schlappd Willie nenn. Oba Willie kaum nu too sijch enn kloagd: "Nä, nijch Feitstanz, daut haft Hiescha Hiebats Peetatje jedohne, de flaumd mie eent enne Moagekuhl mett een Steen. Doa steit'a."

"Na, oba, uck noch sowaut, dann well wie fuats mol seehne," säd de Oola Sohtknacka, enn hohld daut Tjnippsmassa rut enn schneet eene schmocke, ditje Wead ute Akotstje-Hatj. Nu haud'a se reed, enn Peetatje stund noch emma enn kunn sijch nijch reahre. Sien Schlucka weppt han enn häa, hee beletjcht sijch de Leppe, sien Ritja flautad, enn sien Hoat bullad auls eene Tonn oppem Stuckawoage. Enn hee kunn eenfach nijch loosrescheare. Oohmtje Dertjze kaum nu langsom noda, schoof Schlorr noh Schlorr, piepad aul sogoa eenen tjlienen Siegesdaunz enn säd: "Wann de Oole Hiebat sienen Jung nijch enne Stoak hoole kaun, dann woa etj ahm utauste halpe" - Säd daut enn kaum noda enn emma sacheltjess noda. Enn nu, nu wear'a meist doa, stratjt aul siene Haund ut, hohld mett de Wead ut enn donn pessead doch noch een Wundatje - Peetatje wea mett eenmol loos, donn wear'a fuats emm hejchsten Jedriew enn schisd auf, kratjcht auls de Wead derjche Loft juld.

Peetatje weess nu dem vebleffden Sohtknacka siene jriese, boafte Hacke, enn hee huppad enn stusd loos auls wann ahm twintijch Bramse toojlitj aune Duppsjäjend jeprätjelt haude. Enn Joakob Dertjze drebbled hinjeraun enn vepriejeld de Loft! Enn doll wear'a schudahauftijch, enn speajch dreemol ut enn säd seea schlajchte Weada - waut säd hee? Hee säd: "Hiebat foat friee enn Tus lat hee siene Wirtschauft vekohme, enn hee lat siene Tjinja rommbiestre auls Hocklinja, oba wann etj dem Peeta toohoole tjrie, dann woat hee koojintjre auls Henritjs siene Brood junge Hunj. Dem Peetatje woa etj daut Sette fe twee Wäatj aufwahne, enn daut's soo sejcha auls daut Sonntje aum Himmel," speajch nochmol ut, enn red dann noch een Strieptje Rusch.

"Hallo," säd Dertjze too de Mädtjes enne Tjeatj, "woa ess jun Goaschthaumel?" "Nijch hiea," säd Hiebats Jreeta. "Oho, uck noch leaje doohne se hiea! Dann woa etj mol selwst tjitje motte," enn jintj oppem Bähn nopp. Enn joh, Peeta wea oppem Bähn; äwrem Schienebähn wear'a nohm Heibähn hinje enne Atj jegohne, enn doa saut'a nu.

De Heibähn wea eenfach ut loose Bräda jemoakt, eenfach Bräda soo twee bett dree Zoll utenaunda lage see doa enn eena musst schratjlijch oppausse enn kratjcht velenjd de Baultjes gohne, sonst kunn eena doa noch seea too Splät kohme. Enn nu kaum Oohmtje Sohtknacka oppem Bän noppa - Peetatje sach eascht den buzhajen Kopp, dann siene Komstbläda Ohre, enn donn eene Schoof dolle Tähne. Oohmtje Dertjze word emma jrata enn kaum emma noda enn roopt: "Adam, wo bist Du?" enn sach nu uck aul Peetatje enne Atj hucke. Nu kaum hee nodatjess, balancead sijch doa oppe Baultjes, fiddeld mett de Wead han enn häa, enn säd doabie: "Kratjcht soo's em Paradies. Eascht hasslijch senne, enn dann sijch noch vesteatje. Adam, dee nauhm weens bloos een Aupeltje, oba dis Misa enne Atj, dem nu de Lempe soo seea flautre, dee nauhm fuats eenen Steen! Joh, joh, oba de leewa Gott tjreajch de Tjräte mack, enn etj woa dissem Scherniesel uck mack tjriee. Joh, joh. Na, Peetatje, dit Mol woa etj die doch wiese motte, woo eena Steenschmietasch daut Lada vollheiwt. Etj woa diene Betjze mol soo vollheiwe, daut daut fe twee Joah veschlohne woat, wacht mau een bätje", - säd daut enn kaum noda enn noda. Enn nu schoot uck aul platzlijch siene Haund nohm Peetatje opptoo, oba Mister Sohtknacka tjreajch mau Loft toohoole, wiels Peeta leet nu een bät haustijch de Kupplung rut enn schoot auf auls een Flitzboage - aun Oohmtje Dertjze vebie enn wajch. Doaropp haud de Paradies-Wajchta nijch jereatjent enn hee veloa sien Jlitjjewijcht enn foll derjch'e Bräda enn kaum oppe Baultjes too riede. De Bräda schnallde enne Hejcht enn Oohm Dertjze saut enne Bredulj, faustjetjlamt! Peetatje wea nu aul unje enn roopd de Mädtjes: "Kohmt schwind enn tjitjt! Oohmtje Sohtknacka Dertjze spält bie ons oppem Jäwel Cowboy! Enn sien Kunta haft ahm raufjeschmäte, enn nu ritt hee oppem Baultje!"

Auls Oohmtje Dertjze daut head, wea hee soo doll, daut hee meist ute Näs reatjad. Hee jescht enn säd: "Dree Wäatj woat Peetaje daut Sette vegohne!" Enn donn haud'et Peeta oba seea ielijch. Bloos wajch, wajch von dissem dollen Cowboy, docht hee. Enn nu schurjeld hee loos enn läd sijch aune Ritsch manke Diedatjiele dohl, lach doa manke Holstjebatj enn Mesttjniepasch enn vestuak sijch enn odemd mau veea bett fiefmol de Minut. Enn doa bleef hee bett daut schemma word, bett de Lied jemoltje haude enn bett daut gaunze Läwenstempo enn bät nohjelohte haud, enn bett Oohmtje Dertjze wada de Fuppe voll Soht, enn bett Willie vleijcht uck aul wada Domms em Kopp haud. Auls'et emma ruja word, head Peeta mett eenmol Jreeta roope: "Oba Peetatje, oba Petruschka, woa best du? Komm doch noh Hus. Oohmtje Dertjze ess aul noh Hus jeschibbelt, enn etj hab mie aul noh die jebangt. Nu komm doch, etj woa die uck Tjieltjemoos koake!" Enn donn ratjcht sijch Peeta, stuak väasejchtijch den Kopp derjch daut Jreens, vesproak noch eenmol von nu aun schmocka too senne, enn jintjch mett Jreeta toop nenn.

Oola Hiescha Hiebat kaum aum Mondach noh Hus. Enn de gaunze Wäatj wundad hee sijch Dach enn Nacht woo pienijch enn woo jehorsom enn ontlijch Peetatje wea. Enn aum Donnadach, auls hee sien Wunda nijch meea lohte kunn äwa sien Mostajung, säd hee: "Peeta, komm mol emm Staul nenn, wie motte ons vondoag zeowents mol vetale." Enn daut deede se dann uck; see satte sijch emm Staul oppe Maltjbeinstjes dohl enn hilde een bät Broodaschauft. Enn donn docht Peeta woll, daut Wada ess opp Jewitta, wiels sien Voda trock sijch langsom den Pojas ute Letse. Den läd hee sijch nu doppelt äwre Tjnees enn säd doabie: "Peeta, waut wesst du mie nu vetale?" Well, Peeta wisst je nijch waut Voda wisst, oba irjendwaut wudd de Oola woll weete, enn so vetald hee nu siene Versjoon von de Jriepa-Jeschijcht.

"Sitt soo waut schmock?" fruach Onkel Hiebat nu, enn läd aul siene Piep wajch. "Nä," säd Peetaje, "oba doa ess noch waut, waut etj junt eajentlijch goanijch vetale wull." "Na waut?" meend Oohmtje Hiebat, "enn nu een bät jicha, sonst woa etj die fuats de Schwoate utwoatje!"

Peeta hold nu doch latzte vestoakne Koat ute Fupp enn läd de sootoosaje oppem Maltjbeinstje. "Voda," säd hee, "etj wull Junt daut nijch vetale. Oba weet Jie, waut Oohmtje Dertjze säd? Hee säd: 'Wann de Oola Hiescha Hiebat sienen Jung nijch enne Stoak hoole kaun, dann woa etj ahm utauste motte'!" "Daut säd de Sohtknacka?" schreajch Hiebat, "daut säd de Deffat?" enn fädemd nu schwind den Pojas enne Betjzeletse, enn oakad loos noh Dertjzes."Ja tjebbe dam! Dann woa wie fuats mol seehne," säd hee, enn wajch wear'a noh Dertjzes opptoo!


© 2007 Jack Thiessen