Moakt de leewa Gott Fehla? - von Jack Thiessen

Daut ess doch schnorrijch: wann de Sinnowendzeowend tjemmt weete Mensch enn Tiea daut. Eena feehlt dann auls wann de leewa Gott den dreiwenden Wiesafinja enne Fupp jestoppt haft, enn eena sijch ohne schlajchtet Jewesse eenen Owend enne Wäatj soo rejchtijch von bute enn von benne vepuste ooda uck utreiwe kaun.

Soo wea daut jistre zeowends. Dee Hunj enn etj saute bie de Fieastäd, enn dann kaum de Kohta uck noch doatoo. Eascht vetald etj ahn een poah Jeschijchte, doamet see fuats ennschleepe, enn dann haud etj väa, Hockey oppem T. V. too tjitjche, wiels de Canadiens jäjen Toronto spälde, aulso de Kautoolitje jäajne Tjriste.

Daut wea jrods macklijch jeworde, enn de Hunj schnoatjte soos wann see russlendsche Foarmasch enne Tjoatj weare, auls mett eenmol wäa aune Däah wea. Daut daut tjeen Hiesja doa aune Däah wea, wea mie fuats dietlijch, wiels dann woare miene Hunj grulijch fuchtijch; see tjenne Glommstjap nijch vegnuse; dee tjenne see uck jäajen Wind von wiet auf ritje.

Aulso, waut ooda wäa wea doa em diestren aune Däah? Hoolt junt faust...tjeen aundra auls de Oola selwst.

Hee plintjad een bät wiels hee ut'em Diestren nennkaum. Etj muak ahm daut fuats aum grooten Stoohl macklijch, enn vegaut doabie uck nijch ahm eenen dobbelden Sturak, een Kroos mett Rotwien, enn uck een Auschkommtje fe siene Piep han too satte.

Hee wea jrods doabie, sijch de Steewle biem Fiea uttootratje, enn dann docht etj je mie aul, daut Hee een lenjret Stootstje bliewe wudd, enn soo fruag etj ahm aul beim dohlsatte, etj saj: "Oola, etj laus disse Wäatj em Bote, woa eene Fru frajcht, auls Du, aulso de leewa Gott, Fehla moake kaunst ooda uck deist. Stemmt daut?"

Hee langd fuats too, enn woamd sijch sien Ministerium fe Bennaschte Aunjeläjenheite mett dem gaunzen Sturack opp, enn dann tjeeld Hee sijch dann doch een bestje mett twee Schluck, aulso eenen haulwen Lita Rotwien opp, enn donn lacht Hee, enn läd loos: "Fehla moak etj bloos endem etj de Froagasch von soohn Domms nijch fuats daut Weppelenj aufschloh. Oba, etj mott toostohne, daut etj Dommheite enn Schlopmetzijchtjeite han enn wada begoh."

"Soo auls woohne?" fruag etj fuats.

"Na, hast Du toom Biespell vejäte, waut etj Die mol vonn'e Mond vetald? Wann joh, dann mott etj die daut Gaunze mol wada vetalle, joh? Enn wann joh, dann laj bie dee Fieastäd aun, enn mie mett noch een Bät Jeist enn, joh?"

Etj deed daut.

Na joh, nu wea ahm macklijch, enn auls siene Piep Fiea jefoht haud, läd Hee loos. Soos dit: "Auls etj de Ead mett aulem toop schustad, jintjch daut aulnoch jlei, enn etj haud jrods den Mond schmock enn rund jemoakt, enn goa jebackt, enn wull den jrods noch verrem Fieaowent schwind aum Bähn vom tjlanderen Firmament aunbacke. Doabie pausst etj nijch opp, enn dann rutscht dee mie ute Henj, enn foll doa tweschen Sandilands enn hinja Jrienthol biem Chaco rauf. Enn wiels daut doa aul emma een bät seea jlitjwajch sach, docht etj, eena sull dee vleijcht opp vereascht eenfach doa lidje lohte, doamett de Tjinja waut toom späle haude, enn de Oolasch von mie een Souvenir haude."

Hee langd noch eenmol too, wiels freschen Tweeback mett Botta toom Rotwien ahm aul soo lang auls daut Menniste jefft loht aum Sinnowend nohmeddach scheen schmatje.Oba toom jletjch sad Hee noch mol loos, wiels mie de Jeschijcht vonne Mond uck nijch meea gaunz em Dentjch wea

"Na joh, enn aules jintjch uck fein enn goot, weens eene goode Wäatj opp mien Kelenda, enn vleijcht twee ooda dree Milljoone Joah opp dem menschlijchen Kalenda.

"Dann kaume de Menniste doa enne Mondjäajend aun, enn aules jintj goot, wiels de Kanädje eajentlijch een bescheidna Menschenschlag send. Oba dann kaume de Russlenda, enn de weare aul emma rietscha. Enn auls ahn de Amerikauna enne Tjoatje aulatoop beoabeide, enn ahn den Missjoonssenn biebrochte, musste see Jeld oppdriewe, omm enne gaunz Welt Prosperity too seie. Enn doatoo bruckte see Dohlasch, enn boold noch meea. Oba woa kaun eena jenuag Jeld oppdriewe? wea de Froag."

De Oola langd noch mol too, enn sad dann sienen Jeschijchtevetallagang wada em Jedriew. "Enn eenes Doages, meist nijch too jleewe, fonge see aun omm den Mond eenen jewaultjen Tun, veea Meeta huach enn ruhm veeahundat Kilomeeta lang too bue, enn Väahre muake see een grootet Engangspuat, woa see aul donn fief Dohla jiedrem auftjniepe wulle, woohne sijch den Mond betjitjche wulle. Enn dit oajad mie dann doch, dit rachulje Pack mol wada. See haude jrohds mett dem Domms aunjefonge, auls etj mie mett miene himmlische Poatnasch hansad enn berohtschlohne deed. Enn dann deed wie ons eenje: Wie wudde aule dree, aulso de Heilja Jeist, Jesus, enn etj, enn uck dee dree Oatzenjel, aulso Gabriel, Raphael enn Michael enn doatoo Simson, Goliath, den Kaumpschen Klosse enn Wasyl Kobzar kohme lohte, enn mol gaunz aundre Seide opplaje. Wie musste, soo'se vondoag saje, Haund aune Sach jehearijch aunlaje."

Enn wada begroof de himmlischa Starschie een poah Tweeback bie sijch enne Meddelpartie, goot mol wada den jegoarnen Sauft von twee Acka Wiendruwe ut Frankreich (doahäa de oola Utdruck "Eena läwt soo auls de Harrgott en Frankreich") hinjeraun, und vetald wieda, soo auls bloos een gooda Piepschmeatja vetalle kaun: "Auls easchtet saj etj too dem Duschnack enn too dem Ruppat, aka Lauzhuare, aulso Goliath enn Simson doa em Chaco: 'Jungess, goht mol loos, enn kohmt nijch ohne een Beffel tridj. Enn während jie jäajre, woare Klosse enn Kobzar hiea mett mie toop een goodet Fiea moake, daut wie dem Beffel uck scheen aum Spiess brohde tjenne. Dann hab wie, wann aules goot jeiht, morje een dusendpundjen Brohde reed, wiels waut etj väahab, velangt väl Krauft, enn verhäa mott wie goot äte.'

"Jesajcht, jedohne," sajcht de Oola.

"Daut Goliath enn Simson meea enne Fuste enn em Ridje haude auls unjre Hoah enn tweschne Uahre, haud etj mie aul emma jedocht," vetald de Oola, "enn doawäjen musste Klosse enn Kobzar den Beffel utnehme, enn oppen Spiess laje."

Wie weare noch emma bie ons Tus bie de Fieastäd, oba enne Jeschijcht reisd wie mol wada tridj noh Frankreich, enn bleewe aum Wienboajch, ennjebuddelt, stohne.

"Aum näajchsten Nohmdeddach wea de Beffelbrode reed, dee haud sijch je nu aul meist vearentwintijch Stund oppem Spiess dieslijch jedreit. Een jiedra nauhm sijch eene Schiew, oba auls see dann uck noch aunem Semagon wulle, säd etj, 'Wann äwahaupt, dann eascht lohta, joh?' enn soo deed wie daut dann uck."

"Enn nu word emmahan dree Stund jejäte, enn uck meastens fein mannearlijch, wann Goliath daut uck jewant wea, eenen grooten Beffelknoake soo auls eene Kukeruzzoah ohne Gaufel ooda Massa too begnoage."

Wie langde too, enn donn stund dee leewa Gott opp, wiels dee Deel vonne Jeschijcht woohne ahm dochwoll aum scheensten too vetalle jintjch, nu boold kohme sull, enn hee doabie dochwoll meea Ruhm bruckt.

"Wie weare endlijch saut, enn eea de groote Jungess Tiet haude dem Saundmaun too vedriewe, saj etj: 'Jungess kohmt mol häa. Nu tjemmt de Rebbeoabeit.'

"Enn donn jinj wie nohm Mond opptoo, soo eene tjliene Miel auf, enn etj saj: 'Jungess, etj sie nijch meea de Jinjsta, aulso mott Jie mie halpe dissen grooten Steen oppe Schulla too laje, enn wann wie den bie mie doa bowe (hieabie wees de Oola noh siene rajchte Schulla) schmock macklijch hanjelajcht habe, dann goht schwind wajch ooda duckt junt, wiels etj den soo auls bie de Kugelsteetarie, woohne de Amerikauna shot putting nanne, soo wiet auls etj kaun derjch'e Loft schliesre woa."

"Waut etj miene Poatnasch natierlijch nijch vetald, wea daut de easchte Nacht auls wie ommzajcht schleepe, wiels wie je daut Fiea unjrem Beffel enne Goh hoohle musste, etj mie fuat schlitjcht enn dem Mond mett een Haundbiel enn mett mien Schlachtmassa eenen jnäajeljen Schmusta oppem Jesejcht rutbeiteld; doabie jintjch mie bloos Kobzar too Haund, wiels mie daut scheen jeiht mett dem Tjeadel han enn wada chocholsch too rede."

Dann drunk wie twee, noch emma aune Fieastäd bie ons, onse Tjreesa ladijch, enn donn säd de Oola: "Daut Äwaje kaunst du die dann uck dentjche. Ooda, soo auls de Amerikanua jearn saje: `The rest is history.' Enn von nu aun, wann Du den Mond sitzt, enn dee die soo lestijch polluksch von wiet auf auntjitjcht, enn een Uag soo een bätje leeftolijch toodretjcht, dann dentjch aun disse Jeschijcht, woohne etj die vetalt hab.. Enn nu weetst."


© 2007 Jack Thiessen