Utjebottat - von Jack Thiessen

Daut fellt mie noch emma nijch leijcht, besondasch wann etj miene Cowboy-Steewle, nu ladijch, äwrem Kamin schockle seeh. Enn wann etj Botta oppschmäa, ooda Schmaund enn mien Koffekuffel jeet, woa etj noch eema jieden Dach von freschen bestroft. Soo leaht eena dee Bediedung von dem Wuat "utbottre" enn uck "utjebottat" perseenlijch aum eajnen Lief tjanne. Enn butadem jäw etj tooh, daut mie daut noch emma schwoa fellt, daut etj omm een Hepptjsehoah enn Calgary manke Hall-of-Famers aunjekohme wea, oba aules vespält hab. Enn daut wea miene eajne Schuld. Gaunz eenfach: miene eajne Schuld.

Dee Jeschijcht fangt soo aun: Menniste gohne twee Sache goot: Fundraisers enn Stampedes. Joh, uck Frindschauft nohfädme, jeiht ahn, enn ons, enn uck mie goot, oba wann eena opp een bät meea Action helt, dann send de Stampedes enn Fundraisers aune Reaj. Stampedes doamett een Wehrloosa sijch een bät benne enn uck bute uttoobe kaun, enn Fundraisers, besondasch ferre Missjoon, doamet de Mensche eenem sien Veheltnis toom Himmel effentlijch entaxeare tjenne.

Mie jeiht daut nijch väl aundasch. "So what's the big deal?" woat jefroagt. Hab jie mol doaräwa nohjedocht, daut de Unjascheet tweschen Puche enn Beijchte schelwadenn ess? Weens bie mie ess daut soo.

"Jung, woa west Du eajentlijch han?" frajcht mie de jeneijchta Lesa.

Seea eenfach: Eascht well etj een bät puche, woo Rubel Ditjche Joakob enn etj too eene Tiet enn Calgary de wille, groote, dolle Bolles mack reede, enn wann wie ons doabie oppjewoamt haude, dann weare uck fuats eene haulwe Dutz Broncos aune Reaj. Daut Resultat weare kromme Been enn een ditjcha Tjnippsbiedel. O joh, enn uck bie väl Versuchung onse Deemoot auftoolaje. Oba daut ess mie nijch pesseat. Den jenanden Joakob oba doch, wiels hee vetald, woo ahm daut enn Calgary, Montana jegohne haud, auls hee doa too väl, väl tooväl Jeld kaum, enn uck fuats enne Versuchung kaum. (Aulso gaunz bieblisch jintjch daut väa. Etj bedd junt Lesasch too bemoatje, daut etj mett Aufsejcht daut Wuat Versuchung bruck, enn nijch Veseatjung, wiels wann eena bieblisch väajeiht, dann mott daut soo).

Etj toobd mie meea oppe kanaudsche Sied sienatiet ut, wiels eena weet je, waut soo enn Amerikau aules väajeiht. Froagt bloos El Qaida, enn dann weet jie. Eena saul de Mensche nijch Inter-global mett too väl Jeld enoajre, ess de Moral von dee Jeschijcht, head etj saje.

Oba tridj nohm Stampede. Kromme Been, een stoatja Ridje, een fetjzet Hinjarenj, enn Fuste mett Gloot ooda sogoa een bät Fiea doabenne, dobbelde Unjabetjze, eenen Cowboyhoot, Cowboy-Steewle sowesoo, enn eenen aunjeschwollnen Tjnippsbiedel kohme enn Calgary goot aun. Enn daut aulatoop enn eene Persoon wea etj enn miene Weinijchtjeit.

De Mensche selle mie nijch vetalle, daut eena auls ritjcha Mensch nijch fuats opp domme Jedanke tjemmt. Sogoa etj. Haud etj daut biem grooten Erfolj enn Calgary jelohte, wea aules goot jegohne. Etj wea ritjch enn beriehmt jebläwe, haud doa eene goode Spuah, enn een goodet Biespell hinjalohte, enn wea doa Persona grata jebläwe. Oba de Goastrijchtjeit beluaht den Mensch von aule Siede, Atjche enn uck Kaunte, enn uck von meist jieden Tunpohl, enn doawäjen mott etj vondoag beijchte. Soo's jesajcht, haud etj daut biem grooten Erfolj enn Calgary jelohte, wea aules goot jegohne, oba dann weare je uck wada de dusende Lesasch vonn'e Jeschichte vom Schreiber Dieses oama, wiels'et dann disse Jeschijcht nijch jäwe wudd.

Fuats daut tweede Joah en Calgary auls de Bolles enn de Bronco-Hinjste miene Riedopfa worde, sach etj doa eene Vekoopslauftje enn eene Stelozh, enn doa stund jeschräwe: "Udderly Good" waut soo väl heet: doa word Eiskriem, Maltjch-Shakes, Maltjch, Bottamatljch, Schmaunt, freschen Glomms, Glommskuake, enn uck Ditjche-Maltjch, aulso Jogurt vekofft, aulso aules waut mett Kooh enn Kaulf, sootoosaje, too doohne haud, enn haft. Etj fruag soo meist toofallijch, auls see nijch bieaun uck een bät Bronco-Botta vetjeepe wudde. "Woa west Du han, gooda Cowboy?" word jefroagt. Etj saj: "Jiedesmol wann etj opp een Brahma noppkrup ooda uck opp een Bronco, dann kunn etj je mie een poah Lieta ditjchen Schmaund enn groote Schruwjläsa ommschnalle, fein enn goot unjre Wast vesteatje, enn bie dem jewaultjen Scholtjre oppe Bolles ooda uck Pead, woat dee enn een poa Sekund too Botta, enn wiels Tjinja enn Amerikauna emma opp waut Nieet nieschierijch send, tjenn wie beid vleijcht mett Bronco-Botta seea boold too grootet Jeld kohme."

Dee Mensche doa enne "Udderly Good" muake seea groote Uage, oba measchtens doawäjen, jleew etj, wiels see nijch verhäa selwst opp den Jedanke kohme weare.

Aulso goot: Enn eene haulwe Stund wea toom easchten Mol enn disse Welt doamett aules soo wiet. Tien Lieta Schmaund worde too Bronco- ooda uck Brahma Botta, enn vekofte sijch soo's Arbuse opp'nem MCC Menno-Missjoonsfast-Utroop. Rietend.

Soo tjemmt eena too Jeld. Enn uck opp domme Jedanke.

Sass Joah jintjch dann uck aules goot, sogoa seea goot: ditjchen Schmaund unjrem Wanitjch, eene wille Scholtjarie, enn dann goode Botta. Dee vekoffte doa em Udderly Good emm Schnett soo omm'e dartijch Pund Botta den Dach, enn wiels de Botta selden wea, wea dee uck besondasch goot, enn seea diea. Jenuag: etj fuppad jiedet Joah enn Calgary eene Wäatjchlang ruhm extra tweedusend Dolah Bottajeld enn. Oba em säwenden Joah schluag mol wada daut Biebelwuat soo auls een Blitz enn mien Schruwglaus mett ditjchem Schmaund nohm Thema: "Daut Jeld ess de Wartel von aulem Iebel" enn. Etj haud nämlijch een Schruwglauss too väl fe Unjawäajess, sootoosaje, mettjenohme wiels etj derjch Ruhm enn Jeld toom Rachull jeworde wea, enn daut Glauss jleppt mie auf hoher See biem Wellengang rut enn schluag too grotta Grus. Enn wiels de Sonn aun dem Dach mie dochwoll uck bestrofe wull, brennd dee soo auls aule Donna, enn fuats stunk daut doa enn gaunz Calgary dolla auls hinja eene Tjeesfebritjch, enn etj musst wajch, bloos wajch.

Mie mohnt uck noch vondoag daut Jewesse, wiels daut jintjch doa en Calgary noch bediedent wieda. Enn schlemma soowesoo. Aulso woa etj vetalle woo daut wertjlijch wea, enn nijch woo etj daut aulatoop jearn habe well, wiels mien Jewesse ess een seea stoatja Bulldozer. Enn dann kaun etj vleijcht endlijch mol wada bäta schlope.

Dee Botta lach doa, meist foadijch, oppem Stampede Grund, enn dee Bolles enn uck de Broncos worde wild enn wizhrijch, wiels dee doa besondasch fiestnäsijch send. Enn wiels de groote Jungess enn Calgary aulnoch bediedent mett too rede habe, eewde se fuats oppe Städ Rache. Weda domm noch ful, foll disse Jungess fuats bie, woo dee Droht vom Schruwglauss Droaga noh Udderly Good jintjch, enn see jinje uck dee Jeschaftsbood too doak, enn hilde doa Rosmack. Auls etj sach, woo jrindjlijch dee doa benne Broodaschauft hilde, dreide miene Steewle sijch omm, enn wajch, bloos wajch vonne Rockies nohm Red opptoo. Auls doa emm Lauftje noch emma de Unjaseatjung noh WMD väa sijch jintjch, wea etj aul oppem haulwen Wajch tridj noh Siedmanitoba, enn etj nannd mie unjawäajess uck nijch meea Jack-the-Thiessen sonda bloos noch Cowboy Tim, enn mien Enjelsch wea uck mett eenmol ut seea dennen Schmaund jebottat, wann mie unjawäajess wea froag: "Best Du nijch vleijcht doch...?"

Ruhm, Rum red sijch romm, oba Schaund noch schwinda. Enn soo ess nu aul boold tien Joah de Calgary Stampede fe mie bloos noch eine fernende Erinnerung oppem TV.

Daut aundre waut etj mol wada, soo auls aul daut gaunze Läwelang ennword, ess daut emma wann mien Tjnippsbiedel väare een tjlienet Bucktje tjrijcht, de leewa Gott mie fuats mett dem Bassem hinjeraun ess.


© 2007 Jack Thiessen