Daut niee Jerusalem

"Noh twee Wäatj ess hiea tjeen Gottestjind meea nieschierijch. Aulso Petro," sajcht de leewa Gott too mie, "wann Die noch dit enn jant interesseat, dann motst Du mie nu froage. Ooda uck unjawäajess, wann wie noh Jerusalem toom Owenkost gohne."

Etj saj: "Starschie, etj hab mie een bät verätjend, Du best doch en Dienem gaunzen Wäse bediedend wieda aus etj mie daut väajestalt haud." Donn schmustad de Äwaschult enn säd: "Wann etj sogoa wieda sie aus een Elloaga, dann freit mie daut, oba wundre deit mie meist nuscht meea. Oba Du hast mol wada eene Froag?" "Joh," saj etj, "woo ess daut doa, woa Die daut een bät jankad, mie han too schetje?"

"Na, Petro, Du hast den Rajchtschuldjen jetroffe, wiels etj hab dit hiea wietommenndromm aules aunjelajcht. Uck de aundre Sied, woohnt mien Sähn Jantsied nannt. Doa habe de Mensche von aualem fief bett tien Mol soo väl, aus se daut emma oppe Ead wulle. De groote Stroht, tjitjch mol hiea derjche mien Spektiew wiet linjsch äwa dem Grand Canyon, heet Rachull-Gauss, doa hinja, dee Dwäagauss heet Tjoatje-Allee, enn oppe väaje Heistapp, woa nu bloß Schwiensstallinja stohne...aulewäaje loht wie dem Mensch total sienen Welle, enn dann ess daut uck kratjcht doanoh. Oba de jratzte Boulevard doa gaunz hinje ess de Prosperity Gospel; daut ess een gaunz jeräwnet Pack. Oba kratjt eendoohnt, woa Du die doa opphelst, ess daut drock enn dieslijch, enn Onsaeena feehlt sich doa eefach nich tusijch. Tjeena haft weinja aus drei Koahre, enn sass Fourwhielasch, enn tjeena doaf stellstohne, enn aula motte se enn jiedem Sautz tweemol 'very busy' opp Enjlisch saje. Butadem habe se aula een Cell-phoon enn jiedem Ooah."

"Oba hea opp mie vedrisslijch too moake, well'we mol noh mien Frindschauft gohne."

Enn mett eemol wea wie uck aul meist doa. Aulwada musst etj mie wundre, wiels aus wie aum Jordan aunkaume, jintj de Oola eefach jlei doaräwa, oba etj musst schwamme. Daut Wota wea weatj, enn soo macklijch aus eene Toodatj enn eena kaun daut Wota drintje.

Nu wea wie emm Nieen Jerusalem aunjekohme. Daut sach doa soo aus een Bezoa enn Ternie: Dusende äwa Dusende Mensche, enn aula vejneajcht enn schaftijch ute gaunze Welt. Enn een jiedra räd Jüdsch, enn lachde, enn troffe Frindschauft, enn aute Halwah ooda Schisnitj ooda Glommskuake ooda Arbus. Oooda aules toop enn opp eenmol. Opp jiede Atj saut soo een David enn laus Psalme väa, ooda späld dee oppe Hoap. Aundre sunge utem Evangeliumsbuak, aundre utem Jesangbuak, measchtens Dietsch.

Hauns, vetal dit nich aulwada aulewäje, oba etj weet, daut Die daut interesseat, woo daut mett dem Needijchsenne hiea bestalt ess. Wiels wie hiea meea Jeist aus Tjarpa send, pessead daut gaunz natierlijch: daut vedonnst. Oba städwiess send uck Jungess, dee tooväl Arbus jejäte habe, enn wann ahn daut dann dretjcht, gohne se eefach omme Atj, enn doa ess een Plautz unjre Paulme; doa häwe se ähre Kaftans een bätje aun, enn lohte daut stritze, enn weetst uck waut? Dee Städ ess gaunz mett Gold utjelajcht, enn dee zoppt aules opp, sogoa wann soohn netjscha Esel doa mol eenen haulwen Buschel Apel von unjrem Zoagel veschett.

Etj musst mie aulwada wundre, enn aus daut de Starschie ennword, wea Hee uck aul bie miene Sied enn säd: "Na, Petro, wann du biem Offenbarungsbreef een bätje dolla enne School oppjepausst haudst, dann wurscht Du weete, toowaut daut Gold goot ess."

Etj wull nu mol wada mett mien Jebiss klackre, hab oba tjeent meea, oba wundre musst etj mie doch. Enn etj schämd mie uck toom dredden Mol, enne latzte meist hundat Joah, wann dee Kelendasch hiea uck total ute Mood jekohme send. De Klocke enn de Uahre sowesoo.

"Nu komm, Du tjanst je noch een poah von mien Frindschauft von dem Bezoa enn Wienipetj enn uck noch vonne Ooltkolonie ute mennische Heimat. Dee kohme aula toom Äte, enn vondoag woare doa besondasch väl senne, wiels daut jefft eemol de Wäatj Schwiensbrode, enn miene Lied hoole aulnoch däaj opp soohn Fleesch, wiels daut wea ahn verhäa doch een bätje knaup, weens soo saje se.

Hauns, daut gauf Jreewe mett jebrohdne Eadschocke, Schwoatemoag, Silltjees ute Wätatonn, Reatjaworscht, Läwaworscht, Rebbspäa, Iesbeen, Kotlette mett Kumin, Schintjefleesch (veea Sorte, oba measchtens noh de dietsche Oat, heet ooda enn denne Schelwatjess jeschnäde), Prosciuto, enn soo vael Schnaups aus eena wull, enn Beea ooda Kwaus fe de Strenje. Enn uck Samp, schoapa ooda uck milda, soo aus Taunte Marie dem emma toom Schwienschlachte ennreahd. Enn Eadschockebrie mett Zippelfat, enn fresche Oafte, enn Kukkeruzzoahre bie de Dutz. Donn Bultje enn Broot enn Groffbroot enn Tweeback kratjcht soo scheen aus de Henritj Ungasche dee en Jnodenfeld backt. Enn enjelajde Arbuse, noch scheena aus bie de Amische enn Shipshewana sienatiet. Enn de gaunze Tiet äwa vetalde sich de Jude bie de Dusende, oba tjeena jacht sich. Salomoo wea uck aulewäje meddemang, enn hee beleahd Einstein, enn de leewa Gott beleahd ahn beid bett see sich kreiwelde, dee eena enne Hoah, de aundra aum Boat. Audre saute enn spälde Schach, enn schobbde sich enne Buckjäjend ooda uck doa woa dee hinje oppheat, oba meea ute Jewanheit aus ut traftje Jrind, wiels Lies enn Waumstje jefft'et hiea nich; gaunz ute Mood jekohme.

Du weetst, daut etj mett dem Wuat soo goot ommtoogohne vestund aus mett de Pitsch, oba etj hab enn mien Wuatspitja nich traffende jenuag omm daut Buwaotj Jerusalem too schildre. Aus se dee Staudt buhde, haft sich de leewa Gott doch jrindlijch enne Henj jespeaje enn dee Wotawoag nich jleppe lohte.

Na joh, enn Frindschauft nohfädme deede se aula, oba ditmol een bät aundasch, wiels daut Toakel wea je nu aulewäaje opptoodriewe.

Aus etj mie daut vom Aunboajch aules betjitjcht enn mie wundre musst, stund Hee mol wada too miene Sied, enn schmustad soo weetend. Donn puhlt hee sich em Kaftan enn hold twee Buddle väa enn fruag: "Na Petro, een Semahon, ooda een Kumiss, doamett du aules een bestje jleia vedeiwe kaust?" Etj säd: "Een Schlucktje von beid, wann etj bedde doaf." "Daut haud etj mie so jedocht," gauf hee too Auntwuat. Etj läd de Buddel meist aunem Schluckat, enn dreid mie soo eenen tjlienen Wintjel wajch. "Du bruckst Die goanijch meea vesteatje, Petro. Dee Gauss 'Waut woare de Lied dentje? Waut woare de Lied saje?' dee lijcht uck opp Jantsied, enn de pollucksche Donnasch tjenne ons hiea unja dissem Olievenboohm, woa mien Sähn fe Diene Sort schweete musst, nich seehne."

Hauns, daut reatjcht fe vondoag too. Morje goh wie toop, de Oola enn etj, noh de mennische Darpa, enn dann vetall etj wieda.


© 2007 Jack Thiessen