Fiea enn lange Betjse - von Jack Thiessen

"Aulso waut intresseat Die meea, Petro, Fräjoah, ooda de goode, oole Tiet?" fruag de leewa Gott, nohdem wie een goodet Owendkost jejäte haude.

Daut Enjeltje Neetatje riemd jrods noch den Desch opp, enn spood sijch, wiels see emma jearn doabie ess, "Wann See enn de leewa Gott oppe Väaleew biem Schemmawoare een bät Schnette riete,"meend see.

Neetatje haud mie aulnoch ernoa jeholpe; wie haude toop bie de Amische Wrenetje enn Schmaund jeholt, enn von de Ooltkolniea Reatjaworscht, enn von eenem dietschen Darp doa fuats hinjre Wille Hundat sass Litabuddle Beea enjehaundelt.

Too de Läpelkost haud Neetatje enn etj eenen Aupelplautz jebackt, wiels de Amischa ess ons enn dem leewen Gott too seet, enn de Hutterischa too jlitjwajch, aulso deed wie daut selwst. Enn daut jletjcht ons uck emma gaunz goot, wiels etj mehrere Adamsappelbeem em Hinjagoade jesat haud. Enn Frost haftet hiea aul dartijch Dusend Joah nijch jejäwt.

Enn wie twee koakte enn brezhaujde toop, wiels dee Voda vesproake haud, Klock sass bie mie aune Däah too puttre. Enn Hee ess soo pintjlijch auls een schweiza Zug, enn toom Äte sogoa noch oppjeriemda. Enn soo wea daut dann uck aules jeworde, enn wie schmenjde soo auls jrientholsche Holthackasch em Winta, wann eena dem Nohba omsonst holp, oba daut dann aum Desch een bät mett dem onbetohlden Magritsch nohhohld. Daut Beeadrintje ess hiea derjch'e Dietsche zimlijch mood jeworde, enn toom Wrenetje mett Schmaundfatt enn Reatjaworscht schmatjcht daut sogoa de sesstje Schwiensfleeschveachtasch goot.

Etj sull noch erwähne, daut de leewa Gott uck een bät goaschtrijch senne kaun. Hee sett verre volle Schiew en at soo auls een jrientholscha Drascha, enn dann tjitjcht hee mett eenmol utem Fensta, enn wiest nohm Nippa enn frajcht, auls daut de Wielasch Dubb ess, woohne doa foaht, enn wann wie tjitjche, lat hee schwind een Schmatock Worscht unjrem Desch pulluksch veschwinje, wiels Tiea ess je emma mett vonne Partie.

Na joh, oba nu saut wie bute enn drunke Koffe, Kruschtjeschnaups, enn uck Halvah mett Peschtautjess, den de leewa Gott dochwoll vonn'em Besoa enn Jerusalem mettjebrocht haud. Wiels Neetatje daut mett eenem Ooltkolniea "enn eenem Oolen von de selwje Sort" soo scheen jeiht, haud see ons verren Ruhstoohl oppe Väaleew jiedrem een Tabrettje hanjestallt, doamett wie ons de Feet macklijch moake kunne.

Etj haud oppem Selwatalla eene fresche Piep mett een Schruwglaustje Tobak jestalt, enn uck eene Zeedadoos mett Zigoare noppjelajcht, dee Neetatje nu mett eenem Tjnetjs aunbooht.

De leewa Gott läd sijch enne Havana opp sien Deschtje, enn dann stoppt hee sijch eene Piep, enn eea Hee dee aunstetjcht, schmustad Hee enn säd: "Dit pausst je kratjcht toom Thema. Du fruagst mie latzt biem Aufscheed, woa de Rachull aunjefonge haud enn woa de Trubbel siene Wartle haft. Daut ess meist dautselwje, enn den Trubbel reahd etj toom Deel selwst enn. Enn daut kaum soo: Etj wea eenmol auls de Welt noch soo fresch auls een Farjoah wea, enne Turkei jewast, enn musst mie aul noch wundre. De Manna druage doa aul Buddelbetjse, dee bie mie Tus noch goanijch mood weare, enn butadem schmeatjte se doa eenen Latakiatobak ut Meerschaumpiepe, während wie Tus noch emma ut'e Japps Schisnick aute enn aune Reboabastrampels gnoagde.

"Na, dann schachad etj mie doa oppem Besoa uck eene Piep enn twee Fuppevoll Piepetobak enn, enn auls etj wada Tus wea, foll mie bie, daut wie mett'em Fiea moake noch lenjst nijch soo wiet weare. Joh, daut haud hiea enn doa Mol Fiea biem Jewitta jejäwt, oba sesst haud wie nijchmol Ruak emm Schorsteen. Aulso musst etj daut Rezapt väahohle, enn Fiea moake, wann etj schmeatje wull. Enn daut deed etj dann uck."

Donn stetjcht Hee sijch de Piep aun, enn ahm sach'et doabie soo toofräd, soo's Onkel Wellm auls hee bie Jnodefeld sijch de easchte Koah kofft. Een Essex wea daut, weetst daut noch?

Enn donn leeht Hee een Glaustje Kruschtjeschnaups sijch bie ahm ennalijch oppwoame, enn sad loos: "Eena kaun mett de Mensche nijch väasejchtijch jenuag senne, wiels see sijch emma enn eegol waut utdentjche. Etj haud den Tobak noch nijch too Enj jeschmeatjcht, auls aul een poah von miene Kreatuasch, sootoosaje, aunkaume, enn uck Piep schmeatje wulle. Na, mett Fiea jintjch je daut woll noch bäta, enn soo gauf etj daut Rezapt Fiea too moake ute Haund. Enn fuats reatjad de haulwe Welt omm mie. Halle Moss, etj saj, etj musst mie meist wundre, woo enn woa daut mett eenmol aufong too reatjre.

"Enn daut diead donn uck nijch lang, bett de Maunslied aunfonge romm too gohne, enn dann too ranne, enn dann too jäajre, enn sijch donn uck boold rommdreewe. Wiels se bruckte je nijch meea noh Hus kohme, enn sijch unjre Datj bie de Fru oppwoame, wiels woa doa Fiea wea, doa weare see von nu aun sootoosaje Tus. Etj seeh dee noch vondoag, woo see sijch eenen Flitzboage muake, enn mett Fiea enne Waumsfupp toop, eenfach loossade.

"Soo auls etj Die aul verhäa vetald, Petro, weare bie ons too dee Tiet de Betjse noch nijch mood. Dee Maunslied haude measchtens een Strämel Fall sijch omme Schompjäjend aunjespald enn rannde doamett romm. Eensje haude dee Tjleedie opp äahre Oat sogoa een bät utjestraumt, enn leehte een Wulfszoagel vom Fall bommle, aundre haude sijch een Kossefall omjebunge, enn leete den Boat vom Bock auls äah Licenseplät deehne. Du kaunst die väastalle woa.

"Oba kratjcht eendoohnt, nu sad de Menschheit loos enn vonne Moral hilde see aul donn soväl auls de Nippaenja nohäa, ooda daut hollywoodsche Peebel aul emma. Väle tjneepe eenfach ut, enn worde nijch meea jeseehne, wann eena uck hiea enn doa noch eene Auschkuhl fung, woa see de latzte Raupheehna, ooda wille Duwe, ooda eenen Eatjekohta oppjejäte haude, enn Nacht jebläwe weare.

"Daut jintj too dee Tiet doll häa, enn wann de Maunslied oba doch mol noh Hus kaume, dann worde de Frulied seea oppjereajcht, enn schindeade de haulwe Nacht. Ooda noch lenja. Enn auls de easchte Liberation Movement manke Manna voll em Schwung wea, enn de Frulied mie de Oahre voll gromsaujde, docht etj mie: 'Daut hast doavon, Oola!'

"Oba dann foll mie je bie, etj haud je verhäa aul fe jiedret Darp eenen Prädja jemoakt, dee oba bloos rommsaute, enn nuscht nijch toodoohne haude, buta mette Hunj enn Heehna too späle, enn sijch vewahne, enn sijch feede leete, enn sijch biem Relpse schobbde. De measchte weare aul donn too ful omm daut Lese too leahre, enn de measchte wulle aul donn Reiseprädjasch woare.

"Well, nu haude see mett eenmol den Henj voll, enn schlijchte Stried enn worde Conflict Resolvasch bie de Dutz. Nijch bloos daut: Eva enn äah Nähverein sadde sijch nu jenietsch aune Neihmaschiene dohl, enn neide de Maunslied pienijch Betjse, nohdem see verhäa kratjcht Moht jenohme haude. Soo kaume dann de Betjse enn de Moral toom easchten Mol seea enne Mood.

"Oba uck doabie bleef daut nijch: de Frulied gauwe je daut nijch too, oba see wulle äahre Manna dann doch leewa Tus hoole, enn fonge aun enne Goode-Stow enn uck enne Schlopstow aules uttoostraume. Enn rejchte benne Bodstowe enn, eene schmocka auls de aundre, aulso de Nobasch äahre. Enn soo jintj daut emma wieda, enn de Maunslied haude daut drock, wiels see daut gaunze Toobehea aunschaufe musste. Daut jintj meist äwanacht schratjlijch doll enn haft je dann uck bett dem Vodoagschendach nijch oppjeheat. Oh joh, enn dann word uck daut Sijchbefriee seea mood; daut haude sijch dochwoll de Frulied auls eene Oat Guarantie utjedocht. Etj wea maunjchmol opp dree Tjaste den Dach. De Mensche haude daut mett eenmol drock, enn emma drocka.

"Waut soo aules doabie ruttjemmt, wann eena ahn enn junt daut Fiea vemeddelt, enn doabie de Rachull sijch bie de Mensche enrejcht, enn de Frulied fe de Manna Betjse neie," simmlead de leewa Gott.

"Enn daut ess je dann woll uck de jratsta enn easchta Grund, woarom de Mensche daut hiea emm Himmel soo scheen jeiht: see habe endlijch mol Fräd, besondasch de Maunsmensche!"


© 2007 Jack Thiessen