Leewa Hauns,

de leewa Gott wea jistre, aum Sinndach aulso, bie mie toom Freestitjch, enn laus mie Apostel Paulus sien Breef aun de Kelowner väa. Doabie nauhm hee sijch de Brell auf enn säd too mie: "Du Petro, wann Paulus mol wada Dommheite bejeiht wiels hee soohn fuchtja Looslada ess, dann tjemmt hee emma aun enn seatjcht bie mie unjre Flijchte Schutz. Daut wea aul emma soo. Enn dann haft hee doppelt Schutz enn Schulinj: auls Tjrist enn uck auls Jud, wiels wie twee send je beides, joh, enn uck eent toojlitjch, soo auls daut mott.

"Wann oba Dien Hauns sijch mol aum Jedanke enn aum Wuat een bät vejrippt, enn beid toop mett ahm derjchgohne, dann sett hee fuats soo auls eene Ent oppem Stobbe auleen, enn ohne Wota, aulso Muttaseelenauleen, wiels Mennoniete, dee uck Tjriste send, send selden jeworde. See send aulso entweda Tjriste ooda Menniste, oba nijch beides toojlitjch. Daut haft ahn de moderne Tjoatj en Amerikau soo jeleaht. Enn dann ess je daut uck aules doanoh, enn Onsaeena haft je dann auls judscha Tjrist mett disse entjelde Jemeend nijch väl waut toodoohne. Oh joh, wie bejreese ons hiea enn doa, oba toom spezeare tjemmt daut nijch meea. Wie habe mett ons jäjensiedijch nijch väl waut too doohne, enn noch weinja too saje."

Dann drunk hee wada Koffe toom Beea enn donn Beea toom Koffe, enn biem Zigoa, aulso bie de Havana aunstetje, sajcht hee noch soo meist bieaun: "Daut woat noch sowiet kohme, daut eena een Amerikauna senne kaun, ooda Tjrist, oba nijch beides enn eenem Leehmwrumpel toop.

"Oh joh," sajcht de Oola noch eea hee sijch daut dredde Kuffel Koffe toom Friehschoppen enjeehte leet, "enn schriew Dienem Hauns, hee bruckt sijch omm Harry L. siene Seel nijch besondasch sorje, wiels Leewe ess Predja, enn sogoa betjeada Tjrist, enn daut tjemmt je beides enn eene Persoon bie de Predjabrood uck nijch jieden Dach väa, weens soo hab etj mie vetalle lohte. Enn daut woat sijch opp vereascht woll uck nijch soo schwind endre, wiels de Predjasch enn gaunz Nordamerikau aulewäje de Näs benne habe, enn besondasch em Jeldbiedel.

"Joh, joh," sajcht de Oola, "soo ess daut. De Amerikauna mett eene Bibel enn jieda Fupp enn dee mett In God we Trust Dolasch enn Kopietjess utejefoodat, welle de Welt enn mienem Nohme besatte, enn daut jletjcht ahn sogoa toom Deel, wiels see daut Missjoon nanne, enn wann de Amerikauna enn uck de amerikaunsche Menniste daut Wuat 'Missjoon' heare, dann send see enne Seel besope.

"See seatje sijch dann enne Bibel een paussendet Wuat daut Gaunze too belaje, enn dann jeiht daut mett de Bibel, mett dem Dolah, enn uck mett äahre gaunze Armee, enn uck enn mienem Nohme enne gaunze Welt loos. Oba ohne mie too froage, wiels mien Roht intresseat ahn een gooda Kwoatjs. Etj sett aulso nijch meea oppe Board of Directors vonne amerikaunschen Mentalität.

"Enn dauts je aula scheen enn goot, oba en eenem Stetjch haft je Paulus rajcht, enn daut ess, Gootsdoohne fangt Tus aun. Daut heet, bie junt enn Kanada vekohme enn vetwiewle de Indieauna bie de Dusende, oba dee loht jie enne Groowe lidje, während jie enn Afrika enn Indonesien de Mensche de Seel beoabeide. Waut ess eajentlijch met junt loos?

"Petro, auls en mienem Nohme jehaundelt woat, woa etj emma enn, woo de Mensche äahre Kranke enn Oame behaundle, enn auls daut weinijch Tjriej jeft, enn noch weinja oame Kranke. Daut ess mien Mohtstock. Enn doawäjen saj wie hiea em Himmel aul lang: de Amerikauna jeheare seelisch em Kindergarten, wiels see onmindijch, onmenschlijch, enn ontjristlijch send. Enn daut saul daut Biespell fe de Welt woare enn senne?"

De Oola hild sijch nu aum Beea, wiels daut wea sien Troost. Dann sajcht Hee: "Petro, vetall daut ruhijch aulewäje wieda, daut wie hiea em Himmel aul een poah Joahlang jiede Wäatj eenen Dach habe, aun dem jehielt woat, bloß jehielt woat, wiels wie weete je, woa de Amerikauna de Welt hanfeaht.


© 2007 Jack Thiessen