Jebäd ohne Wead - von Jack Thiessen

Leewa Hauns,

Eeajistre zeowends auls etj jrods schlope gohne wull, enn dee groote, dache Eeljlaump verre Däah utejedreit haud, enn unjawäajess mett dem Tauljlijcht noh de Bocht schurjeld, puttad daut lieseltjess aune Däah, enn tjeen aundra auls de Oola stund doa. Hee wea goot oppjelajcht, enn fruag auls easchtet auls etj aul aufjefoodat haud, enn auls mien Hund uck hanenwada een Schmatocktje ut'e Wätatonn tjreajch, enn auls mien Kohta Felix uck noch biem Schnurre Wies hoohle kunn. Enn auls Hee daut fruag, foot hee sijch enne Fupp enn hohld reiwet Kotlettefleesch fe beid väah, enn dee worde dann noch dijcht verr Klock twalw de Nacht seea wacka, enn wulle wiese, waut see kunne, wiels see opp den Oolen hoole.

De Oola fruag auls etj vleijcht noch een bät Jegoahrnet haud, soo auls een Schruwglaus mett wille Kruschtjesauft, soo omme feftien P. S. soo auls hee säd.

Wie drunke dee harrlijche Nippadreppe soo auls see dee hiea nanne, enn soo langsom kaum wie enne Vetall.

De Oola meend soo bieaun, Hee haud disse Doag foakne auls jeweehnlijch nohm TV jezielt, enn ahm jintj besondasch Hockey goot, oba nijch wann vewande, ritje, ditjbeenje Bolltjalwa enn Schledonse ut'e Niee Welt daut späle. "Dann jeiht mie daut Boxe doch bäta," meend'a.

Oba vondoag wull etj uck mol too Wuat kohme, wiels mie jäatjcht aul lang waut oppe Tung. "Twee Sache," saj etj, "habe mie aul lang intresseat: toom easchten, woaromm leetst Du nijch meea vom Himmel enne Bibel vetalle, enn tweedens, hast Du seit de Sintflut mol wada eene groote Dommheit begohne, dee Die dann nohäa een bät leet deed?"

"Na, Petro, dann jeet doch noch mol too, enn dann woa etj mie mol besenne." Etj goot ahm enn, enn sad noch eenmol eene niee Buddel von eenem oolen Oobstla enn daut Iesschaup.

Dee Oola fangt siene Jeschijchte emma doamet aun, endem Hee deep ute Seel lacht, enn doabie den Kopp tridj lajcht, enn bie de Vetall haft siene Red eene eajne Melodie, too dee Hee mett siene Steewelhacke een bät Takt schleiht.

"Woromm vom Himmel nijch meea enne Bibel steiht? Eachtens, wudde sijch de Mensch dann noch dolla zanke äwa daut waut see soowesoo mau stetjwies vestohne, enn tweedens, wann eena daut soo rejchtijch beschriewe wudd, woo macklijch enn straum daut hiea ess, wudd de Halft ooda uck noch meea opp Jedanke kohme, woo see daut Läwe doa unje (enn doabie wees de Oola mett dem Dume noh unje, woohnt bie mie, aulso sienen Dume noh, tweschne Lidjbeintj enn de Kohmadäah lijcht) auftjarte kunne, omm schwinda hiea romm too dwaule. Wiels de measchte Mensche jeiht daut hiea doch bediedent bäte auls enn Steinbach fief Mol de Wäatj de Tjoatjebeintj mett Rietinj emm Hinjarenj too dretjche, ooda sijch vom Trajchtmoake tjnibble too lohte, ooda sesst rommtoodoktere. Enn soolang auls daut doa unje (hee wees aulwada noh dee selwje Städ mett sien forschen Dume) noch emma dartijch Schlopbeintje voll, wann nijch sogoa meea, Frulied jefft, dee mett dem Rollholt enn Bassem ommtoogohne vestohne, enn doabie Plautdietsch rede, enn de Maunslied fe Mehl, Schmaund enn Zocka enne Tjätj sorje, enn uck fe Piepetobak sorje tjenne, loht etj daut Toakel noch stohne."

Etj goot too, enn Hee drunk mie too. Etj sach, daut ahm den tweeden Jedanke aul oppe Tung von siene Seel ut jewaundat wea, enn Hee mie boold den easchten Farzh von eenem aundren Leed väavetalle wudd, wiels ahm uck daut Thema soo auls eenem mennischen Predja groot enn wijchtijch jeworde wea.

"Petro," sajcht'a, "daut ess dochwoll gaunz kloa, daut de measchte Mensche meist nuscht nijch jleewe, woor'ett hiea opp Ditsied, emm Himmel aulso, bestalt ess, sonst wudde se doa (aulwada wea sien Dume unjawäjess) nijch soo morschijch rachulijch senne, enn sijch nijch emma äwa Nebensejchlijchtjeite enn aundre Tjlienijchtjeite enne Pluche lidje. Enn doawäjen säd etj Paulus sienatiet, hee sull sijch bie de Beschriewung von dissem Thema kort hoohle. Enn daut deed'a je dann uck. Enn butadem, wann de Mensche daut jeneiw wisste, woo daut hiea aulatoop enjerejcht ess, wudde de Bibelschoole, mol wada doa unje, nuscht nijch too doohne habe, enn dee Haulfjegrommde, dee Leahrasch aulso, doa aufange motte too oabeide, enn de Missjoonoare wudde Tus bliewe, enn dann wudd daut sogoa vleijcht Fräd enne Welt jäwe, enn Bosche Jeat toop mett siene Texaunasch wudd dann nijch meea Tjrijchsmateriol fe Milliarde enn mienem Nohme vetjeepe tjenne. O joh, enn de Mädtjess wudde aundawäjes rommranne motte omm sijch Manna too seatje, enn dann wudde see mie dee Uahre voll kollbäatjre, enn soohnt jeiht mie seea schlajcht, wiels wann Fruees sijch eenmol waut em Kopp satte, dann haft eena de Henj hiea enn uck oppe Ead voll, nijch?"

Etj säd ditmol weinijch toom Thema, wiels etj je weet, daut soohne Vetall leijcht utoate kaun.

Etj goot enn. Enn aulwada lachad ahm daut, waut nu kohme sull: "Enn joh, etj wea doabie auls se enn Elloag waut enfeahde, waut dann uck een bät utjriesd, oba mie too dee Tiet onjeheia goot jintjch, enn etj mie noch emma frei, wann etj doaraun dentjch. Soo auls Du, Petro, woll aum basten weete mottst, weare de Elloaga aul emma een Darp von Loosladasch enn Hollunke. Oba see haude uck vetrafelje Resserietasch, enn doawäjen leeht etj daut nijch eea too, daut se daut Darp eea unja Wota sade. Enn aul daut, wiels: Mie ess een haulf-betjeada plautdietscha Resserieta noch emma leewa jewast auls een gaunz betjeada Bibelschoolleahra, dee de Woahrheit, soo auls hee dee vesteiht, mett sienem mettjebrochten Läpel, kilowies venielt. Enn waut doabie ruttjemmt weetst Du meist soso goot auls etj, bloß daut mie daut dolla oajat, wiels de Donnasch den Schode enn mienem Nohme aunreede enn utdeele.

Hee nauhm noch een Schluck enn dann: "Petro, fe vondoag durf daut jenuag senne, wiels morje ess de Nacht too Enj, enn wiels daut Sinndach ess, mott etj dochwol hiea enn doa oppducke. Oba toom Schluß bloß noch eent: Mie tjenne de Mensche derjch de Musitj enn derjch de Konst noda kohme; de menschlijche Jesatze schmatje mie schlajchta auls woamet Beea. Enn gaunz toom Schluß ditmol den himmlischen Säjen: Daut eensje Jebäd woohnt etj mie aunhea ess daut Jebäd ohne Wead."


© 2007 Jack Thiessen