"Wooarom ess dee Himmel soo wiet auf?" - von Jack Thiessen

Leewa Hauns,

auls etj eeajistre zeowends de easchte Eadbäare mett Schmaund auls Läpelkost aut, enn mie jrods de Piep aunstetjche wull, kaum de eensja Harley Davidson wiet enn breet aunjestowe, enn tjeen aundra auls de Oole kroop von dem Motooazoagel rauf, enn stund mett eenmol ver mie.

Hee wea goot biejenj, enn Hee freid sijch soo auls emma wann Hee toom Schabbatowent, aulso toom Fieaowent tjemmt.

Toom Jletj wea dee Enjel, mien Neetatje uck aul bie mie, enn soo kunn wie "Groote Oohmtjes", soo auls Neeta sajcht, ons vetalle, enn see bedeend ons, enn wie beloohnde ahr doamett, daut see bie ons oppschnacke durf

Wiels mie daut Thema aul lang tweschen Hoat enn Tung jeleaje haud, fruag etj uck fuats, etj saj: "Oola, eea etj daut wada vejät, kaunst Du mie mol bitte vetalle, woarom Du den Himmel soo wiet vonne Ead aunjelajcht hast? Die wea daut doch een tjleenet jewast, den Himmel een bät dijchta aum eadschen Nippa ooda uck aune Oostresarw, saj wie mol, too bue, nijch?"

Dee Oola haud sijch uck een nattet Huptje mett Eadbäare mett ditjchen Schmaund enschape lohte, enn bieaun leet Hee sijch jehearijch Wittwien sppendeare, enn auls Hee sien Glaus tridjstald, sad hee sijch siene ladana Harley Schildmetz een bätje trajcht, enn fong aun: "Tjeene schlajchte Froag, Petro, oba dann doch een bätje vebie, wiels etj den easchten Himmel väl noda aun Jerusalem buhd, ooda bue leeht. Daut Experiment wea mau aulatoop een bätje provisorisch utjefolle, wiels too dee Tiet wea de Himmel soo meea een tjlienet judschet Altenheim, mett ellaachtje Lied. Etj vetald Jesus soo bieaun, daut daut aulatoop mau een bät plätrijch mett onse Kundschauft utsach, enn Hee gauf mie rajcht, enn dann word wie ons eenijch, daut wie daut Gaunze mol een bät aundasch aunlaje sulle.

Wie haud emmahan weens hundat Enjel rommsette, dee em Himmel bedeehne sulle, oba measchtens nijch väl waut too doohne haude, buta sijch too tjibble, Beea too drintjche, Koate too späle, Knacksoht too äte, enn sijch de Dumes drall too dreie.

Dann haud wie een Meeting, enn de Heilja Jeist, Jesus enn etj worde ons eenijch daut daut Tiet word enn daut Nieen Testament äwa too gohne, enn daut deet wie dann uck.

Auls dann de Apostel Paul sijch soo seea enne Säle vonne Betjearung läd, gauf daut boold meea Tjriste auls wie jerätjend haude, enn etj veläd den Himmel wieda em Ooste nenn, eenjefäah haulfwäjess von doa woa wie nu sette.

Du best doamett dochwoll enjeworde, Petro, daut etj donn mett Hack enn Pack noch eenmol ommtrock enn daut hiea aulatoop noch utbue leeht, wiels noh de Reformation lage sijch väle Gruppe, sogoa uck noch hiea, sijch emma wada enne Pluche, enn eena musst hiea aules väl mol derjchschetzle, sesst kunne eena fe luta Jetjibbel nijch schlope. Enn daut mottst Du, Petro, daut doch aum basten weete, de measchte Menniste, dee hiea uck schockwies aunkaume, nohm easchten Vepuste hiea, sijch hiea emma wada enne Pluche lage. Enn daut tjemmt doavon, daut wann een Mennist sijch eenmol betjeat ess, dann ess hee.ooda uck see, soo stiew volla Äwazeinjunge auls een Holtstjebock voll Bloot ooda een Kozzebock voll Dommheite.

Enn de aundra Grund, woarom etj den Himmel daut dredden enn daut latzte Mol soo viel wieda auf veläd, wea eenfach wiels de Amerikauna soo schratjlijch nieschierijch send, enn etj well daut Pack nijch verre Däah habe, enn soo trock etj bediedend wieda.

Leijcht wea daut nijch, wiels etj hab je hiea den Nippa gaunz auaanjelajcht mett Berstaund enn aules, enn uck de Oostresarw leeht etj soo meea kratjcht nohbue soo auls de Mensche daut noch von Jantsied tjanne. Enn uck een poah Darpa vonne Wastresarw leeht etj hiea toophohmre, doamett de Lied weete, daut etj tjeen Aunsehen der Person eew. Oba emm Grooten enn Gaunzen ess de mennischa Himmel noh dem Rusch-Mennischen Mosta hia aunjelajcht, enn daut woat uck soo bliewe,wiels de Mensche daut hiea scheen jeiht. Enn hieas lat sijch aum basten enn aum scheensten Plautdietsch räde, enn dietsche enn rusche Leeda sinje, enn waut well wie meea? "

Donn drunk wie toop eene Buddel Moselwien ut, enn nu word dee spezea jemietlijch wiels de Oola sijch siene Piep mett mien Tobak aunstetjt, oba auls hee sach, daut etj eenen gooden Dunhill Piepetobak vondoag too äwajen haud, stoppt dee Oola siene Piep tridj enn siene Wastefupp enn nauhm miene jratzte Piep enn prommeld dee goot voll, enn stejtcht dee aun. Dee Oola haft maunjchmol spoasomme Owende.

Auls de Piep soo scheen mett "Heavenly Delight" reatjad, säd dee Oola mett eenmol: "Wann etj aul doabie sie de Vetalschuflohd uttookrohme, kaun etj Die mol waut vetalle, waut buta miene Poatnasch noch tjeena weet. Enn doabie saul daut uck bliewe, wiels de measchte Mensche auls oppe Ead ooda hiea em Himmel habe nijch jenuag Pedaumtje omm irjendwaut rejchtijch too vestohne. Enn wann see dann mol eenen Sprung woage welle, auls enne Vetall odda biem Dentjche, dann woare see emma root wann see de Woahrheit vetalle, wiels see daut leaje soo jewant send.

Na joh, oba waut etj Die mau vetalle well, Petro, ess daut väle Mensche, woohne doa unje oppe Ead stoawe, eenfach em Grauf oppem Tjoatjhoff lidje bliewe, wiels etj hab hiea enn mienem Laboa oppe Nippaensel Nohmoaksel von aule Mensche woohnt'et oppe Ead jefft. Natierlijch enn dissem Laboa hiea aum Nippa hab etj bloos Menniste enn aul ähre Schatearunge: groote, tjliene, jestuckte, dreaje, Russlenda, Kenädja, Dietsche, Paraguaya, Mexasch, aula. Enn auls extra Reserwe hab etj dann uck noch Sohtijch, enn kaun nohseie ooda nohsatte, wiels bie aule schratjelje Dommheite, woohne de Mensche emma wada aunstalle, habe see mie noch nijch de Lost enn de Leew, enn de Hohpning vedräwe, daut see mett de Tiet doch een bätje veninftja woare woare.

De aundra Grund woarom etj disse jeheeme Laboasch hab ess wiels daut pessead, daut Jesus enn de Apostel Paulus jewesse Lied eenfach enne Hall joage welle, enn wie ons dann emma lang zanke wann etj noch een latztet goodet Wuat fe ahn nennlaje well. Enn soo kaun etj dann doch noch emma opp Omweaj daut Jäjenstetj hiea emm Laboa schwind nohhole, enn dem soo mette Tiet manke Mensche eenfach derjch Leew nennschmuggle.

Mie jeiht soo waut scheen, easchtens wiels etj aule Mensche goot sie, enn tweedens wiels mie de Schacharie doch een bät emm Bloot lijcht, daut ess mien DNA. Enn woarom nijch. Schliesslijch ess je eene doch noch een bätje judsch, nijch?

Joh, enn de aundra Grund woarom etj daut dooh, waut etj doohne well, tjenne je de Menniste, enn besondasch du, Petro, dochwoll aum basten vestohne, enn daut ess wiels etj sie de eensja Hohn oppem Hoff, enn daut saul uck doabie bliewe.


© 2007 Jack Thiessen