Backsheesh, bitte, ooda Etj well Jud woare - von Jack Thiessen

Jeiht junt daut uck soo? Wann etj von eene mennische Adrass Post tjrie, dann steiht doabenne meea auls tachentijch Prozent vonne Tiet eene Bedd om Jeld. Entweda eene Tjoatjch enn Indonesien fehlt eene Dackrann, ooda een poah schwoate Jungess enn Uganda brucke Wintametze ut Biebafall, ooda eene Freschbetjeade ut Sibirien bruckt een Bikini toom Valentines.

Ooda wann de Adrass von Menniste en Amerikau ess, dann saul eena irjendwoa de Demokratie too Schetjch halpe. Etj jäw dann uck emma jearn enn väl, haud oba tjeene Idee, daut etj uck mett eenmol, soo auls nu, mett ladje Fuppe, enn Stremp mett Lajcha, sette wudd, enn om Help bedde mott

Oba daut ess sowiet, enn dee Sach ess earnst, enn seea drinjend.

Waut ess? Etj treajch latzt eenen perseenlijchen Breef vom Booten, daut demokrautisch-mennische-tjristlijche Blaut, daut see von mie niemols nijch meea waut dretjche wudde, wiels een Maun mett väl Jeld jedreiwt haud: "Wann Jie noch eenen Artitjel von Thiesses Jack enn onse heilje Siede brinje woare, dann ess mien Jeldbiedel aundawäajess unjawäajess."

Wäa oba dis mootja Held ess, weet tjeena. Tjeena. Oba daut ess eendoohnt, Jeld, uck enjeschwiendet, haft bie ons dochwoll meea too saje auls Lazarus. Semper idem!

Dann fruag etj mienen Brooda, den Ditjchen Peeta, von dem de Lied saje, hee haft seea, oba seea väl Jeld, sogoa jenuach Jeld om eenmol daut Joah Zeijch too tjeepe, omm sijch een nieet Poah Betjze neie too lohte (wäa ahm tjannt weet, daut dit tjeen Sposs sess, wiels de Wind blost den Kurrei toop, oba nijch soohn Schemedauntje!), om een Tjniepsel Fupptjejeld, oba Peeta säd: "Nä, du haudst spoare sullt auls du noch Piep schmeatjchst.."

Dann säd etj: "Oba Du jeffst doch dem kohlkopptjen Willard Thiesse mett siene blausse Struckhatjs Betty, enn ähre heiwtänsche Dochta mett ährem Maun, den doffuagjen Deffat Jeld fe äah New Day TV Prograum , von den Du oba sajchst, daut send hollkoppje Dusels. Woo steiht daut?"

Dann säd hee: "Daut weetst sogoa Du: Eena saul uck blottdomme Tjalwa drentjche."

"Aha!"

Nu hab etj mie daut aulatoop lang enn jrindlijch äwalajcht, enn sogoa een poah Prädjasch om Roht jefroagt, enn nu ess de Tiet toom haundle jekohme: Etj hab mie entschlohte, daut wann mien Voltj, de Menniste aulso, mie nijch habe welle, dann, kratjcht soo auls Jesus, Jud too woare. Enn doawäjen bruck etj Startkaupitol, wiels eene ajchte Betjeararie tjemmt jeweehnlijch nijch billijch. Natierlijch wull etj noh de Melodie: "Carve now, pay later" waut soo väl heet auls "Eascht Diene Näs ut= ooda aunbue lohte, enn dann betohle" oba dee Tjenstladockta utem Oolen Testament säd: "Woa hiea nijch ooltnäsijch. Hiea woat nijch mennisch jehaundelt. Entweda Du woascht mett Diene Näs toop Jud ooda Du bliffst een blaussa Goaj enn doamett soo goot."

Aulso fe mien Nose Job eene milde Gow, bitte!

Dann bruck etj uck noch, saj wie mol tweschen dree enn veeahundat Dohla eene Osse-Pitsch enn een Polizei-Tota too tjeepe, wiels wann aul, dann aul, enn etj bie miene Betjeararie bie dem Booten de Office eene Tempelreinijung hoole woa.

Enn disse Tempelreinijung saul soo meea auls een jrientholschet Rosmackhoole manke Breeda utfaule; aulso soo auls een tweedjinjstet Jerejcht, daut de Fadre fläaje.

Enn doamett ess dann mien Aunlidje soo meea too Enj. Etj weet seea goot, daut'et Menniste jefft, den daut intresseat, auls etj mie uck noch siedlijch vom Äquäta bestrumpse lohte woa, enn wooväl daut koste mucht. Etj sie oba noch nijch onveschämt jenuag doaräwa too rede; daut tjemmt vleijcht wann etj rejchtijch betjeat sie, wäaweet.


© 2007 Jack Thiessen