Leewa Hauns,

auls etj noch oppe Ead wea, docht etj kratjcht soo auls Du nu dentjchst, enn daut ess: Em Himmel sett wie romm, enn sinje scheene Leeda, enn äte Steaks enn jebackte Eadschocke mett surem Schmaund, enn fresche Oafte, enn dann, toom Läpelkost, Aupelplautz mett Schlagsahne, mett een Stetj Halvah hinjeraun. Enn dann aum neajchsten Dach een Stetj Wels utem Nippa, jekoakt, jebrode, ooda jereatjat, ooda aule dree, mett een poah Kuckeruzzsoahre enn Dellschmaund mett Zitroonesauft.

Enn toom Freestitj mennische Ruakworscht mett jebrodne Eadschocke, Jreewe enn dann bieaun Zoppsel ooda Wrenj. Ooda uck Groffbroot mett Botta beschmät, finjaditj, enn uck, wea doa well, een Kommtje Jreeweschmolt, woohne de Kanädja uck hia noch Zujbotta nanne.

Joh, daut jefft daut hiea aules, oba wiels daut uck noch waut jefft, waut Die enn mie aul emma intressead, nämlijch daut sijch fohte, ooda uck rautze, ooda uck prietze, well etj Die mol doavon vetalle, wiels wie haude hiea jistre eenen butajeweehnlijch gooden Fait.

Daut haud sijch aul lang rommjered, daut de Riese Goliath, von doa hinjre Boaj hiea emm Himmel mol wada äwabrestijch jeworde wea, enn ahm daut seea jankad sijch mett een Jud too fohte, ooda uck een Tjrist. "Kratjcht eendoohnt," haud hee jesajcht, "nuscht nijch ritjcht mie scheena auls een oppjewoamdet Hinjarenj."

Na joh, David wull nijch, wiels hee daut mett dem schriewe drock haud, enn dee äwaje Jude haude schnett, wann nijch sogoa Schiss.

Mie jankad daut een bätje, oba auls etj den Scherwaunda mie von dijchtbie auntjitjcht, leet mien Janka noh, enn mie veschorrd dee Moot, enn etj säd, vleijcht een aundamol wann etj mie mol besondasch goot utjereiwt haud.

Oba dis groota Donna jnerrt jearn, enn hee jniesad biem stolzeare, enn kisad romm, bett mie een Lijcht oppjintjch. Aulso jintjch enn noh Taunte Jreeta äahren Schwieavoda, dem kaumpschen Kloße, enn saj too ahm, etj saj: "Kloße, Du kunnst too eena Tiet rautze soo auls etj Beem hacke kunn, wurscht Du Die noch eenmol enne Pluche laje welle, enn eenem äwabrestjen Ooltnäs de Betjze utsteewe, enn de Gottloosijchtjeit utdriewe?"

Kloße haud jrods eene dartijchpundje Arbus mett eene Dutz Rollkuake vedretjcht, enn hee feeld sijch goot, enn donn sajcht'a: "Wann etj doamett dem leewe Gott een Jefaule, enn Die, Peeta, eene Freid doamett moake kaun, dann loht etj mett mie rede."

Etj saj: "Dann komm mol mett, etj woa die daut jestuckte Bollkaulf wiese, woohnt daut aulwada droppaun kohme lohte well."

Kloße trock sijch siene Schooh, een poah Addidas, woohne hee perseenlijch vom leewen Gott jetjräje haud, aulso Saiz 18 1/2 aun, enn donn jinj wie loos.

Etj saj: "Kloße, etj jleew dee pulfootja Kerneffel wohnt em tweeden Darp hinja Burwool, well'we mol seehne. Oba eent kaun etj die aul nu saje: Du weetst waut eene Nudeltjwatsch ess, oba diss jestuckta Scherniesel ess kratjcht daut Jäjendeel. Hee ess soo mea nohm Paul Bunyan Model jebut, wann Bunyan's Paul uck een gootmootja Tjeadel wea, während dis jestuckta Mischka nijch bloos een Grootfrät ess, oba uck noch von Hus ut een schlohnscha Turbauss. Well'we mol seehne auls wie ahm finje. Enn wann Du meenst, daut Du ahm schmiete kaunst, dann woar etj eenen grooten Picnic utreede, enn ahm kohme lohte, enn dann hool wie mol wada eene Fast noh de Elloagsche Oat. Oba wann Du meenst, daut dee Mordateh die too groot enn jefährlijch ess, dann dooh wie soo auls wann wie Pilstje seatje, enn toofallijch vebiekaume, joh?"

"Joh," sajcht de Kaumpsche Kloße.

Enn wess woah, aum Enj vom tweeden Darp, hinja Burwool, sag wie mett eenmol een grootet Hus, mett Däahre ruhm tien Schooh huag, enn een Stoohl soo groot auls Gott siene Rejchtastoohl verre Väaleew stohne. Enn doabenne saut de Riese Goliath enn wea winjsch enn groff.

Auls hee ons sach, säd hee fuats too ons: "Na Tjinja, send Jie vebiestat? Saul etj junt mol de Näs wesche, enn junt dann daut ranne biebrinje?"

Dann musst etj mie wundre:

Wiels mien Swaut, de Kaumpsche Kloße, vemuhld sijch enn säd: "Nä Du demootja Blitzaufleida, wie kaume mau vebie omm die enntoolohde. Wie habe doa aum Nippa, woa de väanehme Mensche wohne, enn Du die nijch tusijch feehle wuddst, näjchsten Friedach eenen Picnic, enn wie wulle Die enlohde. Doa jefft daut een Utfrätsel, soo väl auls een jieda well, enn nohäa extra fe die een poah oppjewoamde Betjze."

Eea de groota Witjsa so rejchtijch vestohne haud, waut waut wea, wea wie aul unjawäjess noh Hus opptoo, oba nijch eea de jestuckta Witjza vesproake haud, hee wudd kohme, enn "Junt wiese, wea de Hohn manke Heehnatjess ess."

Nu musst wie je soo seea auls afens mäajlijch fe näajchste Wäatj den Picnic utreede. Enn wiels tjeena soo waut bäta kaun auls de Amerikauna, leet wie een poah von dee Sort schwind kohme. Soowaut ess uck leijchta jesajcht auls jedohne, wiels finj mol emm Himmel meea auls een gaunz poah von disse Sort!

Na joh, oba ons sull daut mol wada jletjche. Enn äwanacht haude de Amis uck aul dusende Zadels aulewäje aunjebrocht, oba measchtens opp Enjelsch.

Enn doa stund nu jeschräwe: Don't miss the big event. Bigger than the American Day of Independence. Special Event: Camp (von: Kaump) Scamp Catch as Catch Can vs. Holy Goly. Winner take all.

Ooda:

Old Testament Giant takes on New Testament Pacifist: Philistine vs. Mennonite. Grudge Match.

Enn uck:

No Holds Barred. Bare Knuckle Bruisers will settle it once and for all. First one hundred thousand get in free!

Wie muake reed. Auls de leewa Gott daut too Uahre kaum, waut wie aunstalle wulle, wea hee uck fuats Fat enn Fiea bie de Sach.

Hee meend: "Eajentlijch sull etj mie oajre, daut daut eene ooltmoodsche Prietzarie jäwe saul, oba etj hohp bloos, daut Kloße dem Turbauss enn Kameele-Oss daut Lada vollheiwe woat, enn mie daut Vejneaje doamett aufnemmt. Dee Riese Goliath haft vom easchten Mol nuscht nijch jeleaht. Knaup haud etj ahm den Kopp wada aunjeneiht, enn nu essa wada jäjenaun, enn grult mie de Tjinja aulewäaje enn."

Well, docht wie ons, daut kaun niemols nijch schode, wann eena den leewen Gott opp siene Sied, enn, soo auls wie daut plohnde, enn siene Atj haft.

Tjeena haft enne Sach Priejlarie meea Erfoahrung auls de Nippaenja, enn von dee send eenjefäah de Halft hiea aunjekohme, enn dee leet de Kaumpscha Kloße enn etj kohme, omm een grootet Klohtje too bue, woa de twee Schwoajewichtlasch sijch fohte sulle.

- / -

Friedach nohmeddach wea verre Däah, enn daut Voltj kaum bie de Dusende aun. Wie haude enn dee schmocke, breede Prevaulj tweschen de dusendjoahsche Ätj enn dem Nippa Zelte bie de hundada oppstalle lohte, enn dree Ladawoagess mett Arbuse kohme lohte, enn twee Tjoatje voll ooltkolniesche Frulied haude Gertrud Leewe äah Rollkuakerezapt too Haund, enn nu jintj de Brezhauj loos.

Dijchta aum Nippa gauf daut uck een Beeazelt, wiels dee Holdemanna enn de Breeda send hiea seea em Schwung jekohme, enn lohte sijch jearn een ooda uck twee Beeasch vom Faut kohme, wiels see meene, eena schachat sijch doabie omsonst den heiljen Jeist enn. (Daut wisst etj aul eea etj hia aunkaum).

Na joh, enn bute oppe Steaj gauf daut Worscht enn Borscht enn uck Heehansupp, woohne de Kanädja uck hiea Nudelsupp nanne, too äte. Natierlijch jefft daut uck Tweeback, wada nohm Rezapt von dee Gertrud Leewe jebackt. Irjendwea haft dee Rezapta hiea nennjeschmuggeld, oba kratjcht eendoont: dee Tweeback enn de Rolkuake habe sijch sogoa hiea seea derjchjesat.

Wiels de Amerikauna daut nijch lohte tjenne, lat de leewa Gott ahn toch, enn soo tjemmt daut, daut bie jiedem Picnic see noch emma een Evangeliumszelt oppstalle, woa dann een wildjewordna Predja rommfuchtelt. Measchtens litjend disse oppjetrockne Maiohp Jerry Falwell. (Hauns vetal daut nijch too seea wieda, oba de leewa Gott vetald mie latzt, daut auls de Diewel ut eenem besätnen Mensch enne Bibel rutjedräwe word, diss Schwoata sijch enne Schwien enn uck enn Falwell sien Frindschauft tusijch muak, enn doawäjen sitt'ett dissem soo auls een Yorkshire Kujel.)

Na joh, uck Johaunes Hoada enn sien Swaut Dostoevski duckte opp, enn Arnold Ditjch, seea äwadäl, kaum opp sien Flitzepee aunjestraumpelt, oba uck sesst weare doa weens dartijch Dusend Menniste, enn nochmol soo väl saute aum Nippa, enn sunge Voltjsleeda, ooda vetalde von Russlaund. Enn de leewa Gott wea auleweaje meddemang, wiels de Menniste gohne ahm noch bäta auls de Sinndachschool, soo auls Hee emma sajcht.

Mett eenmol wea je daut dann uck soo wiet. De Riese Goliath kaum vom huagen Eewa aun, enn zheiwad, enn fleatjcht, enn knackt Tjarpssoht, enn schobbd sijch aun jiede tweede Ätj sien Puckel bett de Bläda tjrieselde. Dann späld hee hanennwada mett siene Muskle enn red kudawelschet Plautdietsch; äwahaupt sach'et ahm noh eenen utjewossnen Arnold Schwarzenegger.

Na joh, soo auls de Kaumpsche Kloße nu meend: "Arbeit macht das Leben süß und Rauzen stärkt die Glieder."

Enn tien Minute saut wie omm den Rasslingrintj, oba Kloße enn etj opp sien Stoohl doabenne. Etj wea sien Corner man enn sien Rohtjäwa. Enne aundre Atj stund Goliath enn speajch enn kleiwd oppe Leiwendflooa, enn wea seea bocksch.

Enn aun eene Sied saute de Bookies en nauhme Wada aun. Bie de dusende. Dee Odds weare näjen too eent fe de Palastinenser, dee rommfuchteld, daut'et reatjad.

Joh, oppe aundre Sied stund dann uck David mett sien Rehatje, uck haud hee eenen schmocken runden Steen, soo groot auls een Duwe-ei doabenne. "Just in case," säd hee. Enn tjeen aundra auls de Apostel Paulus hild sijch dijcht biem David opp, enn hee wea soo auls emma oopjereajcht enn gauf Roht biem sohtknacke.

Joh, enn de Kaumpsche Kloße saut sondasorj oppem Stoohl bie mie, enn simlead, woo hee mett dem Holy Goly omgohne wudd.

Enn mett eenmol wea uck Max Schmeling aum Mikrophoon enn säd aun. "Enne roode Atj reed toom Kaumpf hab wie den jratzten Mensch, woohna hiea emm Himmel dwauld: hee ess drei Meeta enn veea Zentimeeta lang enn brinjt oppe Wijschohl dreehund enn zasitjch Kilo, aulso meist achthundat amerikaunsche Pund. Hee haft een Rekord von dreehundat mol jewenne, enn een Velust. Jäft dem Riese Goliath, den Holy Goly mol eene Rund Applaus." De Heide schreaje, enn klautschte enn sunge auls en Afrika de Schwoate biem "Schwiensbrode" em Mieagrope.

"Enn hiea enne aundre Atj hab wie den Camp Scamp, den kaumpschen Kloße, dee jratzta wäahloosa Mennist, woohnt daut jemols jejäwt haft. Dit ess de Beem Utrieta, twee Meeta enn dartijch lang enn dee Wijschol wees tweehundat enn dartijch Kilo, auls hee doanopp klunjd. Sien Rekord ess veeahundat utjerätne Beem, veea doodje Boares, sass doodje Bolles, enn dree enn dartijch enjebuhlde Bähns enn tien Hiesa." Weens tachentijch dusend Menniste schreaje "Horko Molodejts!" oba Kloße bleef bie de Sach; hee tjitjcht sijch sien Jäjenäwa stiew aun.

Na joh, enn dann kaum de Referee, auls de Schiedsrejchta, enn daut wea je dann uck tjeen aundra auls Simson, aulso de Samson mett de lange Hoah.

"Tjeadels, sajcht hee, "Jie tjenne junt schlohne woa jie welle, enn uck een bät warje, oba enne Uage puakse daut jeiht nijch, enn aune Maunschauftsneare derw jie junt uck nijch hassre; sesst tjenn jie junt toosatte, soo auls jie wielle. Enn nu väl Spoß bett de easchta tjeiwelt!"

Nu word aules soo stell auls enne Tjoatj wann de Predja siene Brell enne Fupp seatjcht.

Dijcht hinja mie jucht enn daunzt een tjliena Pannasch Fraunz ut Jnodefeld bie Cuauhtemoc enn dee säd mett eenmol soo haulflud too sienem Voda: "Vurratje, kunn daut om Enj noch soowaut jäwe, daut jan jestuckta Darpsboll opp twee Been onsem mennischen Champion Ohmtje Kloße daut Lada vollheiwe woat?"

Daut kaum Goliath too Ooah enn hee schreajch: "Joh daut woat soowaut jäwe, enn nohäa woa etj Die de Uahre aufbiete."

Dann betjcht sijch Fraunztje enn vestuak sijch korts unjrem Rintj enn trock sijch siene Schildmetz äwre Uahre.

Oba nu jintjch daut em Rintj loos. Auls dee twee loos huppade enn sijch medden em Rintj Brost jäjen Brost troffe, knauld daut enn däwad daut soo auls biem Tsunami, oba see leehte nijch noh. Oba de Mensche odemde lud opp, enn sogoa dem leewen Gott wea de Foaw oppem Jesejcht een bät utjeplatjcht.

Donn tjreaje de twee sijch aune Henj too hoole enn dretjche bett de Schweet rannd, oba tjeena gauf noh. Auls Kloße sijch den Pojas een bät stiewa trock, bewees Goliath waut fe een hungscha Donna hee wea. Hee jintj aune Strenj delenjd, enn wong kort omm, enn vesad Kloße eent mett de Steewel aum Hinajrenj. Kloße drebbeld pienijch enne Strenj nenn, enn muak doabie sien Tjarpa too een Rehatje enn moarachd opp Goliath too. Dissa sach Kloße kohme, oba hee wea nijch fetjs jenuag, enn auls Kloße sien gaunzen Jewijcht jäjen den Blitzaufleida pralle leet, dann tjitjcht Goliath doch seea veblefft enn stelpt omm. Oba hee wea fuats wada oppe Reda, enn wea morschijch doll. Kloße fong aun Rush too rede, enn wea ierwijch. Soo iewrijch, daut Pannasch Fraunztje sijch wada mald: "Vurratje, dee studja Scherwaunda sach Stearns auls Ohm Kloße ahm eent aum Schemedaum bullad, wiels etj sach woo de Stearns aulewäje oppdachte. Waut meen Jie Vurratje: etj jleew disse Tjeadels tjriee mau eenjefäah twee Kilomeetasch toom Lieta, waut meen Jie?"

Dee Rund Numma Eent jintjch too Enj, enn beid Rasslasch schweete, stähnde, een bät, enn wundade sijch, wiels soo waut weare see dann doch aul lang nijch meea jewant.

Rund Twee wea nijch väl aundasch. Goliath wisst nu, daut hee sijch seea heede musst, enn de Kaumpsche Kloße wisst, woo hunjsch een gottloosa Philista woare kunn.

Etj gauf enn miene Atj Kloße twee Lieta Nippa Wota enn uck noch een Stelpsel Kumiss. Dann fuscheld etj Kloße em Ooah, etj saj: "Kloße wann Du mett disse morsche Papel opprieme wellst, dann foht ahm omm, enn dann heiw ahm eent mett de Stearn opp sien Knubbel aum Bless. Etj jleew, daut ess siene empfindlijche Städ. Etj jleew, daut woat Tiet!"

Kloße säd: "Mol seehne: Waut David rajcht wea, ess mie billijch, mol seehne."

Rund dree wea scheen unjawäjess, bloß daut Goliath mienem Held wada eent aum Hinjarenj hassad, enn Kloße wada enne Strenj fluag. Enn uck aulwada schoot hee tridj, enn Goliath stiepad sijch aul. Oba aunstautt tooptoopralle, leet Kloße platzlijch noh. Hilt eenfach stell, enn dann sprung hee enne Hejcht enn kaum mett stiewem Bless jäjen den vebleffden, lockeren Knubbel aum Bless biem Goliath jeknault.

Enn kratjcht soo auls oppem Bild vonne biblische Jeschijcht stritzt nu eene Strohl Bloot ut Goliath siene Noaw, enn hee stelpd omm. Enn bleef lidje.

Enn Simson, dee Schiedsrejchta fong aun too talle, soo's dit: "Eent, twee, dree, veea, fief," dann head hee opp, enn fong noch mol von veare aun: "Eent, twee, dree, vea, fief," enn dann wea daut too Enj, enn Holy Goly wea utjeknockt. Toom Jletjch stund eene Backkomm reed, woamett Goliath sien Bloot oppjefonge woat. Enn toom Jletjch haud etj noch eene groote Lusch voll Ies vom Iestjalla mettjebrocht, enn daut dretjcht etj Goliath opp sien Knubbel. Oba daut foll mie nijch leijcht, wiels dis Donna stunk gaunz morschijch.

Oba mie intressead noch emma, waut daut mett Simson siene Tallaerie opp sijch haud, enn soo fruag etj ahm. "Oh," sajcht'a: "Wann eena soo stoatjch ess auls etj sie, dann bruckt eena nijch soo seea enne School oppausse, enn wiels mie uck aul donn miene Hoah wijchtja weare auls de Beatja, hab etj daut mett dem Talle nijch seea wiet jebrocht..." Hee wull noch meea vetalle, oba Delilah wea ahm aul mol wada oppe Hacke, enn hee hilt sijch kort.

Oba de gaunze Tiet äwa brellde goot siene hundaddusend Mensche enn meende Kloße haud je dann doch den leewen Gott opp siene Sied jehaut.

Enn waut etj wea? Auls se donn uck fuats den Kaumpschen Kloße toom Eltesten moake wulle, enn mie toom Predja, trock etj mie enn miene Deemootsbood tridj.

Etj sie noch emma nijch gaunz soo wiet.


© 2007 Jack Thiessen