Leewa Hauns,

Auls wie latzt soo auls jeweehnlijch biem Schemmawoare aum Himmels-Nippa saute, saj etj too dem Oolen, toom leewen Gott aulso, saj etj: "Du best je aulnoch jescheida auls etj mie daut jedocht haud, doaf etj mol froage woarom"?

"Wann Du doamett utdretjlijch jescheida too Diene eajne Tabun, aulso de Russlenda meenst, dann hast Du rajcht."

Dann drunk de Oola enn etj soo auls daut noh de rusche Oat aum Nippa mott, toop ut de selwje Buddel eenen gooden Schluck Semegon. Donn läd hee sijch de Zigoa wada soo schmeissijch em Mul trajcht, trock een poah Mol soo seea auls wann Hee doamett haulf Havana ennhohle wull, enn vetald, soo auls bloß soo een leewa Gott daut doohne kaun, enn simmlead opp ludes: "Aulso wann du, Petro, mol wada daut Thema vonne Russlenda aunschniede wellst, jäw etj Die rajcht. Jie send measchtens een vebiestadet Pack, enn schwoa too liede. Ooda daut enn diene Sproak too saje: 'Ätjelje Subjatjchte', ooda uck 'eene rachulje Baund.'

Dann leet Hee dee Buddel noch eenmol eenen Schlisselbund dreie enn fuah wieda mett'e Vetall:

"Jie rede nu aul soo omme fiewenzäwentijch Joah doavon, daut Jie aulatoop Immigraunte send. Enn daut jleewt junt nijch mol daut Enjeltje Neetatje meea. Jie send tjeene Immigraunte, jie send derschjegohne Flijchtlinje, aulatoop utjeretzte Spetzbube. De Kanädja send, wann äwahaupt, Immigraunte, wiels see ut frieem Welle von Russlaund wajchjinje. Oba jie Russlenda weare hiea tusend Joah jebläwe, enn dann noch lenja, wiels jie junt daut hiea aules soo macklijch enjerejcht haude, enn wiels de Chocholle, de Hiesje, enn de Russe junt aula seea bewundade. Enn daut Aufwiese jintjch junt seea scheen, enn doatoo noch deemootijch too pralle, enn too puche. Enn wann eena, ooda uck sogoa etj, junt fruage, auls jie opplatzt too mauterialistisch jeworde weare, dann gauw jie noch too Auntwuat: 'De leewa Gott haft ons seea jesäjent.' Enn etj wea je dann uck mol wada de Latzta, dee daut wisst, ooda enword.

Donn trock dee Oola noch mol wada aun siene Cohiba enn läd sijch wada enne Säle vonne Vetall: "Wann etj Jesus daut latze Wuat jelohte haud, haud wie junt Russlenda aulatoop enn groote Kardondoose jepackt, dee mett Lacksäjel jehearijch toojebackt, enn den Nippa mett junt toop sienen Welle jelohte.

"Aulsoo sad etj mie dann doch schliesslijch derjch enn säd too dem Nazarena, etj saj: 'Loht dee stohne, see weete je nijch bäta.' Enn von donn aun behaundeld wie junt auls Flijchtlinje, wann wie uck hoajeneiw wisste, mett waut fe äwabrestje Donnasch wie daut toodoohne haude.

"Joh, enn affens wea jie enn Kanada ooda uck enne Stäts aunjeokohme, dann buhd jie wada groote Tjoatje en Calledzhes, omm jun zaristischet Ritj en Kanada enn enne Stäts wieda too driewe, enn dankte mie opp June Oat, oba doabie bleew jie wada aulewäje faust opp june Jeldbiedels sette. Enn worde nijch mol enn, daut sijch de Jeldbiedel biem Sette ooda uck biem Stohne, ooda uck bie junt biem Schlopegohne mau twee bett dree Zoll vom hinjaschten Trejchta opphelt. Enn doa sull etj junt dann noch den grooten Säjen hanblose, joh?"

Dann buchelt dee Oola mie aune Rebbe, enn säd: "Wann etj daut Thema endlijch too Enj brinje saul, dann motst Du mie nochmol de Buddel Semegon häalange, joh? Wiels sonst kohm etj vom Thema auf.

"Aulso," sajcht Hee donn wieda, "wie habe junt kratjcht soo behaundelt auls Diepies, aulso Flijchtlinje vonne schlemmste Sort. Enn doawäjen musst wie junt opp onse Oat mol mett'e Pitsch vejoage, wiels sesst haud jie junt hiea aum Nippa, enn aune Molosch, enn enn aula Butendarpa noch gaunz too Doot jemoaracht. Jie haude aulatoop Tjräft aune, enn enne, Seel jetjreaje, enn wisste daut nijch mol. Soo send jie Russlenda. Jun Darpsboll heet aul von Dentjestiede aun Rachull.

"Oba Jletjch haud jie mol wada, wiels de Kandäja, aulso de easchte Menniste, woohne noh de niee Welt kaume, weare mol wada väl jescheida too junt auls jie daut vedeent haude. Enn auls Dank, leahd jie dee demootje Baund noch jehearijch domm, joh?

"Joh."

"Joh, enn jie nannde junt jegrommt, oba Petro, wiels daut boold Sinndach ess, enn etj morje noch irjendwoa predje mott, woa etj langsom Schluß moake. Oba etj woa Die nijch mett een mennischen 'Nuscht fe Ungoot' kohme, wiels etj aules soo meen, auls etj daut jesajcht hab. Junt Russlenda sie etj doch goot, wiels wie je Frindschauft send, oba benohme hab jie junt measchtens soo auls Mensche, dee ute Kolodne utjetjnäpe send, enn dee dann sijch auls Vielfroße derjche Jeajend schlitjchte, auls wann aules, waut nijch aunjenoagelt wea, junt jehead enn toostund."

"Soo, enn nu mott etj gohne den Tatjst fe de Predijcht fe Haite too seatje. Oba wann Du wellst, dann traff wie ons doa, woa de mennische Freileins aum Sinndach loht nohmeddach aum Nippa noh de Läajcht opptoo emma heleie. Enn wiels daut Jesus uck emma seea scheen jeiht, enn Paulus soowesoo, enn uck noch een wiedret Tusend, send see emma doabie, enn dann tjenn wie ons wada traffe enn wieda unjahoole. Enn wann eena sitt, woo aul de mennische Daume enn de Ladies doa oppe Stroht soo een bät biem Gohne dreimoazhe enn sijch tiere, tjemmt eena schwind opp aundre Jedanke, joh?

"Joh!"

...

Enn nu send wie uck aul doa oppe wastne Sied vom Nippa kratjcht soo auls enn Russlaund, oba ohne Midje, wiels em Himmel, enn hundat Meeta vonne Dusendjoahsche-Ätj, dee jewaultijch utjelohte haft, enn hundade opp eenmol Schaute spend, enn tjitjche too. Dee Frulied, aulso de mennische, gohne soo straum sinndachsch, mett een Schormtje äwrem Oarm schlentjre, enn lange witte Haundschtjess, enn lange bunte Ratj, enn witte Bluse enn uck toom Deel haude see sijch Dirndls aunjetrocke. Enn sogoa de mennische Frulied ute Stäts ooda ut Steinbach...aula rede se Plautdietsch, enn send soo utjelohte auls eene Schwadroon Lamma enne Fahrjoaschsonn.

Een poah ellre mennische Manna, enn measchtens vonne Breedajemeend, oba uck Holdemanna, enn sogoa ooltkolniesche Oohms, weare too eene Tiet jäjen aul de Frieheite, woohne de Frumensche hiea jeneete, enn meende, daut wudd utjriese, enn boold wudd hiea wada gaunz Hollywood utbreatje, oba donn word utjereatjend Paulus kurrijch, enn bestemmd, see haude ahm nijch den Spoß too vedoawe. "Ohho" säd de Oola, auls ahm daut too Uahre kaum.

Oba doa weare nijch bloß mennische Frulied enn Freileins, nä, uck väl, väl aundre kaume doatoo, enn wulle uck Mennisch woare. Enn worde uck. Enn aules ohne Missjoon too driewe.

De leewa Gott enn etj hilde ons soo een bät hinje unjre Bescha opp, wiels wie je biem Vetalle de Buddel brucke, enn uck Piep schmeatje, enn soo auls de Oola emma sajcht, wie welle nijch Stein des Anstoßes senne. Wann Hee de Biebel zitteat, red Hee foaken Huachdietsch doatweschen.

"Waut meenst, Petro, wudd daut eene goode Idee senne, wann wie hiea mol wada daut befriede Läwe enfeahre wudde?

"Von mie ut, weens proowwies, woaromm nijch?

"Etj jleew, eena sull den Paulus noch mol een Chance jäwe, doamett hee endlijch opp aundre Jedanke tjemmt. Siene Jrimse wudd soohne ooltkolniesche Staunstje ahm boold utdriewe, nijch?

Etj saj: "Wann dee daut nijch kaun, dann kaun daut tjeena.

"Na joh," sajcht de Oola, "daut ess schnorrijch mett'e Frulied. Dee tjenne ohne väl Jered aulahaund seea boold enn seea jrindlijch endre, enn sogoa omstelpe, nijch?

"Redst Du ut Erfoahrung, Oola?" fruag etj.

Donn läd de Oola loos. "Tjitjch Die daut dochmol aun, waut dee soo aules aunstalle. Sogoa Jesus siene Mutta, mett dee hee daut maunjchmol goanijch soo leijcht haft, wiels see aulewäje auls Mutta Maria, enn wada Mutta Maria jefieat enn ve-eaht woat bett see aun aul den Puhu selwst jleeft. Etj säd aul emma, de Kathoolitje send je doch een bät bäta auls goanuscht, oba etj jäw Jesus rajcht: siene Mutta jeiht doch too wiet, see ess too kathoolsch jeworde.

Donn stopt wie ons mol wada onse straume sinndagsche Piep mett Tobak von Johaun Cornies sien Basten, dee auls Elysian Plesia hiea bekaunt ess. Enn nu hohld de Oola uck eene tjliene Buddel Cognac, uck von Corniesche Wiendruwe jekoakt, väa, enn oppe Buddel stund jeschräwe "Heavenly Spirits - Above the Clouds. Non plus ultra" enn dis Braundwien haud uck "Ich weiss einen Strom..." heete kunnt.

"Bozhe moaj" säd etj biem easchten Schluck, enn daut lachad dem Oolen.

De Sonn wea noch ruhm twee Schooh verrem Unjagohne enn daut Voltjch haud sijch jeloagat; aulewäje word jesunge, enn fideel vetalt, enn jelacht, enn hiea enn doa haud uck eena eene Tjwatjschkemood mettjebrocht, ooda uck een Mulschiera, enn Jitoare enn Balalaikas sowesoo, enn dee worde nu läwendijch. Enn nu kaume uck de Maunslied aun soo auls jeroopt, enn de tjrempelde sijch de Lempe opp enn daunzte mett de Mädtjess, enn uck mett de Mejaless bett de Stoff fluag.

"Etj woa bie miene oole Enrejchtunge bliewe," sajcht de Oola. "De Maunslied send von miene Sort, enn de Frulied send von äahre Sort enn Oat, enn de hoole ons koasch enn munta. Oba wann daut aules derjchenaunda jebrocht woat, dann woare de Manna boold soo auls oole Hohns mett schluddajen Tjamm rommdwaule, enn de Frulied woare ditjche Been tjriee..."enn donn hild de Oola platzlijch medde enne Vetall enn, enn hild sienen easchten Finja soo verret Mul enn fuscheld: "Petro, tjitjch die daut dochmol doa rajsch soo een bät vestoake unja dem Fleedabosch lieseltjess aun, wäa doa soo utjelohte ess auls een Freschbetjeada."

Etj tjitjcht, enn truhd miene Uage meist nijch.

Wiels doa saut Apostel Paulus, drunk Wien, schmeatjcht uck Piep, enn haud Ungasch Mariejche, aulso dem Malla-Unga siene tweede, de Schmockste, ut Ooltelloag omjefoht, enn wea dee goot, seea goot.

"Aul doawäjen haft sijch dee Himmel jeloohnt," sajcht dee Oola. "Etj jleew, daut jefft Velafnis, enn wie tjenne näajchste Wäatj Poltaowend fiere. Enn von dann aun, tjenn wie hiea em Himmel enn uck doa oppe Ead gaunz aundre Seide opplaje enn uck gaunz aundre Seiden opplajen, joh?"

"Joh!"


© 2007 Jack Thiessen