Een Dachlang Gott späle - von Jack Thiessen

Leewa Hauns,

nä, daut jeft hiea tjeene Kalendasch, enn uck tjeene Uahre, oba eena weet trotzdem woohn Dach daut hiea em Himmel ess, wiels aum Friedach habe de poah Amerikauna, woohne daut hiea jeft, emma een Schild bowre Teatj aunjespald, enn doa steiht je dann uck "TGIF" woohnt soo väl auls Thank God it's Friday bediede saul, ween's soo woat jesajcht.

Oba kratjcht eendoohnt, jieden Dach traffe sijch toom Happy Hour verrem Owendkost de Apostel Paulus enn Fyodor Dostoevski, enn uck Johaunes Hoada enn dann jeiht daut doa too auls oppem Joahmoatj enn Ternie, ooda enne judsche School, ooda bie eene breedajemeendsche Broodaschauft, wann se eenen hoatnackjen Donna mol Hott aum Diestel biebrinje wulle. Enn wann see sijch biem Drintjche zanke, dann fuchtle see soo auls een Dirijent wann ahm dee Melodie wajchjleppe well.

Toom Deel stift Paulus Striet wiels hee emma jäjenaun ess, enn toom Deel uck, jleew etj, wiels ahm daut oajat, wann de Mensche daut scheen jeiht. Dann ploage ahm de Warm, enn dann fangt hee aun väatoosaje, enn lud too woare, enn dann predijcht hee Jesatze bett ahm de Tjwiel vonne Tjeewe flijcht. Dostoevski sajcht dann, kratjcht soo deed hee daut, auls hee uck noch een seeta Onschuld wea, enn dann lacht Hoada, enn dann woat Paulus noch fuchtja.

Doabie drintjche de Tjeadels ernoa: Hoada drintjcht emma Wittwien, Dostoevski drinjcht soo mea aules, enn Paulus nippelt aun eenen Selwareema mett Rotwien, wiels siene Moag sesst nuscht nijch vedroage kaun. Oh joh, enn wiels Hoada Zigoare schmeatjcht, enn Fyodor siene Piep emma unja Gloot helt, woat Paulus uck doawäajen doll. Oba dann ess hee soo meea schachmatt, wiels de leewa Gott sijch uck emma jearn eene Havana aunstetjcht.

Hauns, vetall daut nijch wieda, oba daut tjemmt sogoa väa, daut Paulus enn Dostoevski sijch fohte, ooda de Ohre vollheiwe, oba Paulus haft tjeen Chance nijch jäjen den fuchtjen Russ, enn eenmol musst de leewa Gott dann doch Schlijchta späle, enn doatweschen jriepe, auls Paulus, sootoosaje, unjre Tjoatjebeintj too lidje kaum, enn Fyodor ahm mett eene Haund aum Pojas fausthilt, enn mett de aundre ahm de Rebbe beobeid.

Dann kohme emma väl Mensche toop, wiels de measchte Mensche daut dolla mett dem Russ auls mett dem Jud hoole, enn dann krautst sijch de leewa Gott aum Boat, wiels siene Sympathie lijcht dolla biem Fyodor, oba Paulus ess je emmahan Frindschauft.

Oba doavon wull etj vondoag nijch vetalle, wann mie daut uck noch onjeheia goot jeiht wann de Tjeadels sijch enne Pluche lidje.

Daut'et Friedach ess, weet etj uck, wiels de himmlischa Oola dann emma jearn Champagner drintjcht. Enn etj hool dann uck mett.

Daut dem oolen Voda vondoag waut em Senn lach, wea etj aul den gaunzen Owend äwa enjeworde, enn auls etj ahm fruag: "Nanu, Oola?" säd hee, Hee haud jeheat, daut die, Hauns, daut doa oppe Ead mol jankre wudd eenen gaunzen Dach äwa den leewen Gott too späle.

"Daut wudd ahm soo litjne," säd etj doatoo.

Dann sajcht Hee too mie: "Petro, well'we daut Glaus ladijch drintjche, enn dann komm mol mett, joh?"

"Joh!" saj etj.

Wie jinje loos, oba nijch eea wie ons von de lostje Striedhohns veaufscheed haude. "Dee ranne je ons nijch wajch," säd de leewa Gott, auls Paulus, dee meijeenja Evangelist, ons hinjeraun rannd enn noch emma kloagt, enn wujd, enn jaumad. Dann kaum je uck endlijch een earnsta Tjeadel mett een jewaultjen Schnurr aun - den nanne se Nietzsches Fritz - enn dann leeht Paulus noh, enn leet ons toch.

Wie jinje hinjre Teatj, bute, buage lintjsch, enn dann hinja een poah Beem jintjch'ett schoap rajsch, enn doa wea wie aunjekohme. Daut wea mie aulatoop framd. Oba de Oola muak de Däah op, enn wie jinje nenn.

"Petro," sajcht hee, "dits miene privaute Office. Komm nenn!"

Fuats foll mie opp, daut de Oola hiea dusende Zeitunge haud, uck den Bote, enn uck de Rundschau, enn uck de Steinbach Post.

Auls etj, "Na oba!" säd, sajcht de Oola; "Joh, dee hool etj aula, oba de latzte Joahre send de mennische dietsche Zeitunge soo denn enn soo zieprijch jeworde, daut etj dee measchtens soo meea bloos auls Fleajeklaupe bruck. Mett de Rundschau schloh etj de Modeschietasch doot, enn mett dem Bote hool etj mie de Midje enn de Moschtjes vom Lief. De eensje mennische Zeitung, woohne etj oppem Nachtdesch hab, enn derjch enn derjch les, ess FRIND. Dee loohnt sijch weens.

Dann jintjch de Voda enne näjchste Stow mett mie; seea groot, oba doa wea daut stockdiesta. Auls wie ons aune Dunkelheit jewant haude, enn mie daut aulataup soo onjeheia framd väakaum, sajcht de Oola: "Tjitjch Petro, von hiea ut kaun etj de gaunze Ead, etj meen doamett june, betjitjche. Jiedet Laund lijcht hiea ver mie, jiede Staudt, jiedet Darp, enn wann etj daut hiea enstall - enn dann dreihd de Oola aun eenem runden Knoop - kaun etj uck jieden Mensch oppe Ead seehne enn mie jeneiw betjitjche.

"Wäa haud daut jedocht" saj etj.

"Etj," sajcht de Oola, "oba sesst woll tjeena."

Hauns, etj staund dolla auls aune achtentwintijch auls se den Dneprestroj vollranne leete, enn gaunz Elloag unja Wota jintjch enn vedrunk.

Etj saj: "Voda, schitz, doch mol Siedmanitoba enn, joh?"

"Hool die faust!" sajcht'a enn dann dreid hee, bett wie doa weare.

"Woaromm kreiwelt daut doa soo seea? Daut lat'et je meist soo auls eene Eemstjehupe," fruag etj.

"Woa daut krewielt, enn duckat, enn weppat, enn zettad, enn iewrijch, enn jenietsch toojeiht, doa send Menniste. Dit hiea ess Steinbach. Enn hiea tjitjch, dit ess Nuadkildoona, doa kreiwle se kratjcht soo eendrajchtijch. Enn hiea ess Wintjla, tjitjch, doa jeiht'et dann doch een bätje dolla meddasatjess ver sijch.

"Stall mol Israel aun, bitte," saj etj. Na joh, enn doa jintjch daut uck doll, besondasch em Vejlitj too de Araba, dee em Schaute Tee drunke, enn Schach spälde, enn sijch uck een bät lusde.

Hauns, noh eene haulwe Nacht haud etj mie dann uck de gaunze Welt aunjetjitjcht. Enn Afrika manke Schwoate jintj daut mau aulatoop schlaup too, enn enn Russlaund uck measchtens, oba woa de Tjriste den Dirijentenstock enne Grauje habe, doa woat jefuchtelt, enn doa ranne sijch de Mensche den Wulf aun, meist soo auls de Amerikauna. Oh joh, enn Jaupaun jeiht'et uck ernoa drock too, enn uck städtwies enn dee Jäajend, oba mett ons Menniste kaun woll tjeena soo rajcht mett.

"Well'we mol, bitte, ons een poah eenzelwies betjitjche, joh, Oola?"

Daut deed wie dann uck, Hauns, oba daut Du noch hanenwada mett eenem Gohnestock jeihst haud etj nijch jedocht. Äwahaupt sitt'et Die soo auls wann Du tachentijch Acka aun eenem Dach jeseiht hast, enn nu Die soo mässijch ommen Hoff schlitjst, eea Du schlope jeihst. Daut bie Die de Piep noch emma reatjat, freit mie, dem Oolen uck.

Mie foll biem Tjitjche opp, daut'et aulnoch väl Mensche von hiea utjeseehne striepijch sitt; "woo tjemmt daut? Meist soo auls een dreekoleaja Kohta oba noch dolla soo auls een Tieja, woo haft sijch daut, Oola?"

"Doaraun kaum etj fuats seehne, woo daut mett de Heltablesse, Halunke enn Scherniesels bestalt ess. Hiea tjitjch, etj stall daut mol soo enn, daut wie mett de Tiet späle: Hiea send ruhm fiefhundat Mensche, dee iewrijch noh Tjoatjch gohne. Enn hiea send se twee Stund lohta, auls se rutkaume. Twee doavon habe eene Striepe weinja, dree habe eene toojelajcht, enn sesst ess aules biem Oolen jebläwe.

"Enn hiea tjitjch, Petro, hiea es mien Stolt enn miene Freid. Opp dissem Bild kaunst du aule Mensche seehne, dee äahre Menschlijchtjeit biem Tjristwoare behilde. See send mau weinijch aune Tohl, oba daut send miene Jinja, miene Apostel, daut ess miene Famielje. Uck Jude send doamank, enn doawäajen brucke see uck emma jearn daut Wuat Mensch.

"Petro, du vetall ruhijch mol aules waut du hiea jeseehne hast, enn dann froag dien Hauns, auls hee noch emma eenen Dachlang den leewen Gott späle well, joh?

"Nä!"


© 2007 Jack Thiessen