Auls etj tjlien wea enn sijch twee Menniste troffe, dann rede see fuats enn emma Plautdietsch, enn wulle weete, wäa von wua wea, enn woor'et jintjch. Enn see weare sijch goot, joh, wie weare ons goot, von Hoaten goot. Enn wie freide ons. Vondoag, wann de Tjinja ooda aul sogoa de Groottjinja von disse Oohmtjess sijch traffe, dann rede see Enjelsch, enn welle weete, auls de Tjinja ooda Tjinjaschtjinja enn Steinbach, Caronport ooda Providence enne Biebelschool sette, enn wems Tjnippsbiedel eenen ditjeren Buck haft. Enn too woohne Jemeend hee enn dee jeheat, enn aus'a uck enn jieda Fupp eene Biebel haft, enn woo groot de Tjoatj ess. Enn woo väl Peadskrauft äahre Missjoon enne haulwe Welt haft.

Paradies - von Jack Thiessen

Enn wiels Onsa-eena dann nijch metthoole kaun, oba uck doch emmahan een bätje wäa senne well, enn etj tjeene menschlijche Vestoatjung soo auls een Twee bie Veea, ooda eenen Koohfoot emm Ridje auls moralische Stett hab, wiels Arnold Ditjch ver lenjere Tiet aul toom latzten Mol utjewaundat ess, enn P. J. B. Reima sien Ellsta enne Wieste mett siene Stemm ooda mett sienem Golftjneppel opp siene Oat Missjoon drift, enn Peetasch Koadel sijch bie de Elephaunte opphelt, enn Wiense Peeta enn Reuben App daut too drock habe, kaum etj opp, vleijcht, wille Jedanke. Enn eea jie dit emm TV oppem CNN Senda, ooda Sat dree seehne, ooda enne Tiedinj lese, woa etj junt vetalle, waut etj enn een poah aundre aunjestalt habe, joh? Joh. Wiels wie send nu soo wiet, enn daut jefft tjeen tridjaun meea.

Soo auls aul jesajcht, etj kaun mett de Steinbacha ooda mett de Fraser Valley Menniste, veschwiess de vancouverische Breeda, ooda de nuadkildoonasche Kulake nijch metthoole, easchtens, wiels mien Jeldbiedel aul emma opp Diät wea, enn tweedens, wiels mie de Piepetobaksruak enne Näs noch emma scheen ritjcht, enn de Aulpentjreita, dee em Atjschaup sien Loaga haft, oba nijch väl schlapt, noch emma goot schmajcht. Enn wann etj, soo auls vleijcht uck Jie opp june Oat, "Einsam und verlassen" sinj, dann bleef dee Jesang measchtens een Solo.

Etj hab doavon nijch jeräd, oba soo langsom jintj daut hiearomm een poah aundre wull uck nijch aundasch, ooda sogoa bäta, enn soo troff wie Plautdietsche ons omzajcht oba räjelmässijch, enn nu ess'ett dann sowiet. Lange Reden, kurzer Sinn, soo auls de Dietsche foaken saje, oba nijch doohne, daut ess soo auls ditt: Wie bue de jratzte mennische Tjoatj enn Kanada, wann nijch enne Welt, enn dee ess meist foadijch. Enn uck soo meea betohlt, enn ohne Fund-raisers, enn ohne Pucharie, enn ohne groot Opfa too brinje, enn jieda Betjseknoop twee Konferenze, enn ohne den himmlischen Voda enn too-oajre.

"Woo jeiht daut?" froag jie.

Gaunz eenfach. Wie send blooss derjchschnettelje Menniste, oba opprejchtje. Enn aula drintj wie mässijch oba räjelmässijch, enn aula schmeatjch wie entweda Piep ooda Zigoare. Onse Frulied uck, wann uck mau em tjleenen. Enn auls wie mol wada eene plautdietsche Broodaschauft bie Pannasch oppen Staulebähn aufjehoole haude, enn de Säjen ute Buddel, enn de Piep, ooda ut Havana, derjch daut plautdietsche Wuat ons deelhauftijch word, meend de Eena, wie kunne doch uck onse eajne Jemeend enn onse eajne Tjoatj jrinde. Na, dann tetjcht wie seea mett'em Kopp, wiels wie dochte Brooda Joakob wea aunjedrunke, enn daut jintjch dann doch too wiet. Oba, tjeene Spua, dee Mensch wea nijchta enn eahboa auls een oama Diakoon, enn donn spetzt wie eascht rejchtijch de Uahre. Waut wea? Hee säd, de Rejierung unjastett emma enn aulewäje aules waut mett de Relijoon, enn Tjoatje, enn mett dee Evangelisatsjoon, enn Biebelschoole, enn Konferenze enn Reisepredjasch too doohne haud...daut word vonne Tax aufjeschräwe, ooda goanijch eascht betaxt. Enn daut stund ons uck too, wiels wie weare opp onse Oat vleijcht sogoa de truhoatijchste Oabeida emm Wienboaj vom Tjeenitjritjch. Enn wiels diss Brooda Joakob daut aules soo earnst auls eene Jrettworscht väadruag, well wie je dann woll uck weete, woa hee mett sien Jedankespezeagang hanwull.

"Gaunz eenfach, wie moake onse eajne Jemeend op, enn nanne dee 'Back to the Basics' enn wie drintjche enn schmeajte dem Harrn too Eeah, enn betohle nijch Tax. Enn wiels wie doabie tjeen schlajchtet Jewesse habe brucke, enn uck ons nijch hinjaridsch rommdriewe brucke, woat ons daut Mohthoole goanijch schwoa faule. Enn Missjoon driewe bruck wie goanijch, wiels, waut meen Jie, wooväl Mensche sijch freie woare, wann see sijch onse Jemeend aunschlute derwe? Enn dee nehm wie dann woll uck measchtens aula opp solang auls see, soo auls uck wie, daut Jeld, woohnt wie ons aun Tax spoare, onse Jemeend enn onse Jemeendschauft tookohme lohte, joh?" "Joh."

Enn dit fong säwen Joah tridj aun, enn nu send wie soo wiet. Enn wiels wie jistre vonne Rejearung sogoa eenen Scheck fe aul de säwen Joah ritjwirtjend betohlt tjreaje (wie rede onjearn äwa Jeld, oba daut weare emmahan ruhm veeahundat Dusend Kruse emm Kopp, aulso Loonies), soo auls daut mott, wann eene Rejearung mol too Vestaund tjemmt. Enn tjristlijch haundelt, soo auls emma vesproake, enn wiels soo väl Mensche dochwoll, weens soo saje see, meist rund omme Klock fe de Eppaschte enn Ottawa dachennacht aul Joahrelang jebet habe. Joh, joh, soohnt tjemmt doabie rut wann mett eenmol Ottawa enn de leewa Gott toofallijch enn toojlitjch noh ons ziele enn saje: "Steht auf liebe Jeschwister, Friede Airem Wandel!"

Daut'ett mett eenmol väle steinbachsche Tjoatje soo sitt, auls wann se Derjchfaul habe, aulso aune Tjnäp seea schmajchtijch jeworde send, ess je nijch onse Schuld. Dee Mensche feehle sijch bie ons tusijch. Joh, sogoa de Winnipegga kohme toom Deel noh ons, enn von B. C. sowesoo. Etj jleew uck nijch, daut irjendeena ons doll senne woat, wiels wie eene soo fideele Bonsch send, daut sogoa de Hunj bie ons enne Jemeend too schneppre habe.

Eena mott sijch wundre...Zeittafel Hilbraundt wull too siene Tiet eene mennische Kolonie jrinde, vleijcht enn Afrika, enn aundre wulle toop mett Hitla den jratzten Deel von Siedamerikau besatte, enn waut pessead? Nuscht nijch. Ladje Henj! Tjeen Säjen! Enn wie habe aul daut opp onse Oat oppe Been jebrocht, dochwoll wiels wie eenfach plautdietsch, enn tjristlijch, enn sogoa menschlijch weare, enn wiels ons de Rejearung entjäjenkaum wiels wie soo schmock enn ontlijch de Buddel enn den Tobaksbiedel soo schmeissijch opp äahre Oat mässijch oba räjelmässijch Missjoon driewe leehte. Enn aul daut opp Bearnd Panna sien Staulebähn. Enn Säjen? Dee Plautdietscha, een ajchta, enn endlijch lintjsch enn rajsch, enn von bowe, enn von aule Siede, enn omme Uahre, bett enne Fupp. "Wäa haud daut jedocht?" fruag mien Voda jieden Dach dreemol oppe Ead, enn nu emm Himmel. Joh, wäa?

Oh joh...onse Jemeend heet gaunz eenfach: "Paradies." Enn jieden Sinndach sinj wie toom Aunfong emma aule Stroopfe von dem Leed:

"O das mein Herz ein Altar wär

Voll Rauchwerk des Gebets..."


© 2007 Jack Thiessen