etj haud jrods Freestitj ut: Jreewe, jebrohdne Eadschocke, twee Eia mett dunklet Jäls (de Dietsche saje doatoo Landeier), Koffe mett Schmaund enn dann een Stetj Aupelplautz, mett eene tjliene Huw Schlagsahne doabowe, (soo säd de Joakob Ennsche emma, weetst noch?) enn aules omsonst bie de Amische, enn wada mett goode Frind, enn noch bätre Bedeenung vom selwjen Enjel Neetatje, aus de leewa Gott mett eemol doa wea, enn sijch opp sienen eajnen Jenjelstoohl hansad, enn sijch eene Tauss Koffe enjeete leet.

Hee wea soo goot oppjelajcht, daut etj aul docht, hee wudd sijch de Piep mett eenem gooden enjlischen Tobak jestoppt aunstetje, oba hee leet dee enne Wastefupp; wie weare je bie de Amische, enn den jeiht daut eefach nijch scheen, wann eena bie ahn daubat. Enn wiels dee Oola mett een goodet Biespell veraunjintj, wea etj uck schmocka aus jewant.

Sajcht de leewa Gott: 'Du, Petro, Diene Frind, hiea, Tjnals Niefeld enn Arbuse Kloße send aul lenja hiea, enn habe sijch gaunz omjestalt, enn aul daut irdische vejäte, oba Du weetst je noch woo daut wea, wann eena schweete deed, enn jrientholsche Midje mett de Mestfortj hinjeraun rannd, enn sich doabie den Wulf aunschibbeld, enn eea Du daut gaunz vejatzt, docht etj, Die mol noh Jantsied opp een Stootstje entoolohde. Eent weet etj, wann Du noch Dien Jebiss habe wurscht, dann wudd daut opp Jantsied däaj klackre. Wesst mett?'

"Na, vleijcht noch een Kuffel Koffe, enn dann."

"Na goot, oba een bät jicha, wiels dee send omme disse Tiet jrods oppe Stroht."

Dann deed etj daut kratjcht soo aus ons Nohba Kolja Wiebe bie ons enne Dartjajoahre deed, aus hee jieden Dach bie ons doa dijcht bie Jnodefeld oppduckt, enn emma meed wea vonne Oabeit utem Stijch too gohne. Etj goot den Koffe em Schatel nenn, pust een bät, enn drunk den utem Schattel. Daut lachad dem leewen Gott, enn Hee säd: "Daut deed etj uck emma, oba aus Jesus donn tjleen wea, sad etj ahm een goodet Biespell, enn drunk den Koffe manearlijcha utem Kroos."

Donn jinj wie loos, soo rejchtoo aus'et jintj, enn weare uck noh twee Veadel Stund doa.

"Bozhe moi," säd miene ennere Stemm, "wäa haud daut jedocht?"

Doa oppe Prosperity Gospel Stroht weare een poah Hundat Manna, aules Menniste, dee etj toom deel noch tjand, dee daut oba toom Jletj too drock toom jreese haude, wiels see aulatoop schwoare Satj oppem Puckel haude, enn dee von eene Tjoatj enn eene aundre droage musste. Doa mett äahre Satj aunjekohme, musst se dee hansatte, enn eenen aundren Sack sijch oppen Ridjen laje, enn dem enne aundre Tjoatj nenndroage. De Satj wuage aula 100 Kilo, enn doawäjen muake see schratjlijch kromme Been, enn stiepade sijch enn jeschde doabie soo aus dolle Bolles, enn leete toom Deel kratjcht soo aus de veeabeensche Mejchels de Tung rutbommle, enn de schlentjada ahn omme Tjeewe. Enn dann wada hanenntridj, soo omme hundat Meeta. Enn weetst uck waut? See weare aula splinta noaktijch, enn wann se sijch mol vepuste wulle, dann stund uck fuats eene doa reed, enn prätjeld ahm mett eenen elektrischen Stock aum Hinjarenj, daut de Funke fluage.

Hauns, Du haudst emma eene goode Phantasie, oba sogoa Du wurscht nijch rohde, waut enn dee Satj benne wea...enne groote Radnasatj weare luta Bible, enn enne Leiwentsatj weare Klompess Gold benne.

Enn de leewa Gott stund doa em Schaute von eenem Banyanboom, schmeatjcht de Piep, haud de Henj enne Fuppe, enn jniesad, enn säd: 'Na, Obraum Jaunze, soo jeiht'ett soohnen Missionoa, mett krumme Been enne Seel, hehh?' 'Enn Du veloagna Prädja, Wellem Isaak, dartijch Joah Sprie jedrascht enn veatijch Joah doavon hinjre Kaunzel, hehh? Enn nu een bät jicha, Du Menscheveleida enn Sinndachschoolleahra Doft Henritjs...een bät too drock omm die enne Poote too spiee, ooda toom Beea too drintje ooda die mol eene Piep auntoostetje, hehh? Enn Du ziepauagja Buhla, daut weare noch Tiede, aus Du biem MCC den Judas späle kusst? Enn nu reatjcht daut nijch mol too omm die een poah kortlemptje Betjze äwa diene ätjelje Been too streepe. Enn Du Wellm Kloße, daut Frulied ommbrinje haft sich doch nijch jeloohnt, hehh? Enn dann noch Prädja späle, enn de Mensche bie de dusende dommtooleahre. Enn nu mau een bät dolla, enn moak de Frät too, Du hast eene hasselje Tung, Du vekohmna Kujel.'

'Mei, mei', wudd Väasenja enn Nohba Jasch Niefeld saje, wann hee irjendwoa opptoodriewe wea.

Etj wull nu aul jearn wajch, oba de leewa Gott meend, etj sull ahm nijch soo schwind den Spoß vedoawe. 'Wann jie hiea foadijch sent, dann ennem Woold mett junt, enn Holt hacke, doamett wie junt hiea schmock ennhette tjenne.'

Donn nauhm mie de leewa Gott enn een grooten, schmocken Sohl nenn, dee meist een bät dee Sistine Kapelle litjend. Onjeheia prunkvoll. Etj wull aul froage, waut dann dit too bediede haud, oba etj sach aul, waut Hee väahaud.

De easchte Oabeida kaume aul nenn, enn wiels ahn soo schratjlijch darscht, soope see utem Faut bie de Däah jieda twee Galoon 'Ultimate Diet Gatorade,' enn daut wea nuscht nijch aundasch aus een Auffeahmeddel, woohnt enn tien Sekund siene Wirtjung deed.

Fuats kaume soo omme hundat schratjlijch fromme Sinndasch vonne Ead aunjerannt, uck aula noaktijch, enn brochte jiedrem eenen grooten Topp, enn disse Tapp weare aula ut Gold enn mett Diamaunte enn Brilljaunte spetz bestetjcht, soo daut eena nijch mol macklijch doabowe sette kunn. Enn wäa wea de Eppaschta Topptjedroaga? Tjeen aundra aus Jasch, nohäa Waulta Tjwiering, dee lestja Foss, enn Bote-Dretja, dee Dokta, dee Joahrelang de Jude enn Auschwitz ennjehett haud, enn nohäa pienijch enne Tjoatje fe de Missionoare bäde deed. 'Dit jeiht die woll lang nijch soo scheen aus miene Tjinja ommtoobrinje, hehh? Du vebiestada Kujel. Nu späl mau schmock den Meista Toppjedroaga, Du fiestnäsja Schinda. Du vekohmnet Luda, wooväl Mensche hast Du nu oppem Jewesse? Noh fiefdusend Joah räd wie mol wada Du krommbeenja Noakschieta; kaust mie nijch mol meea mett een Schmustatje bejreese?'

'Mie reatjcht daut aul too, leewa Gott enn strenja Voda,' meend etj.

'Bruckst daut goanijch wieda vetalle, waut daut hiea jefft, Petro, wiels de Mensche jleewe je nijch mol, daut etj Piep schmeatj.'


© 2007 Jack Thiessen