Aum Märtyra Speajel hepptjeshoa vebie - von Jack Thiessen

Wann miene Mutta von aul daut Scheens em Himmel vetald, enn etj mie daut aules noch nijch soo rejchtijch väastalle kunn, holp Voda mie ut. Hee säd, emm Himmel gauf daut soo väl Morozhnaja auls eena wull, enn wiels etj den aul eenmol jejäte haud, leet miene Angst verrem Doot fuats seea noh.

Auls etj dann noch oppem Crystal Set de Carter Family auls Tjind head, enn dee mie kratjcht soo scheen head auls de Eiscriem mie goot schmatjcht, wea etj hanenwada aul haulf bowe, wiels Jaunz Oant säd, de Carter Family sung em Himmel jieden Owend wann de Sonn unjagohne wull.

Oba enne Tweschentiet gauf je daut noch aulahaund, woarom eena läwe wull enn sull, soo auls uck noch een poah Jeschijchte vetalle.

Soo auls dit. Enn wann disse Jeschijcht mau een bät blauss utfelt, ess daut doawäajen wiels de Woahrheit measchtens eendrajchtja enn dolla jlitjchwajch ess auls de Fantasie. Oba, soo auls aul jesajcht, wann etj toom Eiscriem enn too de Carter Familie kohme well, dann mott etj schmock bliewe, enn doatoo jeheat de Woahrheit vetalle.

Na joh, oba daut ess je dann oba uck wada soo: de measchte Mensche habe sijch soo seea vonne Woahrheit aufjewant, daut wann eena, soo auls etj aul emma, dee vetalt enn sajcht, jleewe see, eena lijcht ahn de Lunze voll, aulso hab etj doch aul wada jewonne, joh?

Joh.

Etj kaun mie noch dentjche, daut etj auls tjlienet Tjind von Voda enne Elre äahre Schlopstow zeowents nennjelohte word. Veea Mol. Daut wea em Winta, enn diesta auls de Nacht, de Owe knoastad enn strenjd sijch aun Woams too spende. Tjeen Lijcht, bloos de Owe blentjchad een bät. Enn donn saut wie aula em Bad, enn Voda vetald. Enn jiedes Mol eenjefäah de selwje Jeschijcht, enn daut wundad mie, wiels daut jletjcht ahm nijch foaken.

Vondoag wea wie wada enn Russlaund oppe Ensel em Nippa, enn Voda nauhm ons uck fuats noh de dredde Prevaulj oppe rajchte Sied nohdem wie ute Lomm jesteaje weare. Soo omm acht Kilometa wea wie von Elloag, woa bloos soohne Mensche wohne durwe, dee Jeschijchte vetalle kunne. Daut musst'e se tjenne. Enn wann nijch, musste se wajchtratjche, sogoa noh de Molosch, woa de Mensche soohnt nijch soo goot kunne, etj meen Jeschijchte vetalle. Aulso musste se eenfach utem Darp rut. "Kunne see sijch dann uck mol waut utdentjche, doamett see em Darp Elloag bliewe kunne?" fruag etj.

"Daut mucht vleijcht väajekohme senne, oba etj haud daut doamet nijch schwoa," säd Voda.

Oba waut saul aul dit han enn häa? Wie send oppe Ensel, enn de Jeschijcht drentjcht.

Voda enn Ungasch Obraum enn Koope Jasch haude sijch eenmol oppe Ensel auls Junges nohm Bode een bät vestoake omm sijch gruselje Jeschijchte too vetalle, enn daut wea bie de Vetall schwinda auls jeweehnlijch diesta jeworde, oba kratjcht auls see schwind tridj schwame wulle enn huppasch too Bad gohne wulle, haude se waut jeheat. Enn sijch morschijch vefeat. Dree Sopovojasch weare gaunz lieseltjess biem Diestawoare äwrem Nippa noh de Ensel jeroodat, enn auls see doa aunkaume, weare se utjestäaje, enn haude een Leiwendsack, tjlien oba oho! dee twee Menschekrauft toom droage nauhm. De Dredda haud twee Jewähre enne Henj jehaut mett de Loope noh väare tjitjchent, enn dee haud uck een langet, haulfrundet Massa mett Bloottippeltjes doabowe vom Mul bommle.

De mennische Jungess weare stella jewast auls aum Sinndach wann tweemol daut Joah Eltesta Iesaak Ditjch enne Chortietsche Tjoatj predje kaum. Soo stell enn frädlijch. Enn daut foll besondasch de elloagsche Benjels besondasch schwoa.

Na joh, bett de Sopovojasch den Sack vestoake haude, enne Heehl enne dredde Prevaulj von hiea ut, enn dann selwst wiet noh hinje veschwunge weare, wea daut aul ruhm Klock alw, enn de Jungess musste sijch nu spoode.

Wiels waut nu tjemmt doch nijch von eenjefäah ess, enn wiels eena sijch doatoo bloos derjch eenen gooden Schlop reed moake kaun, well wie nu schlope gohne, enn morje vetall etj wieda, joh?

Joh.

"Wie weare ons eenijch, daut de Sack mett weaweet waut doabenne, ons kratjcht soo seea jehead auls de Sopovojasch, vleijcht sogoa meea, wiels wie weare je Menniste enn deede foaken meist Dach enn Nacht Goods enn nijch, soo auls disse Spetzbube, daut aules vekwose, wiels see bloos aun sijch dochte.

"Aulso schlitjcht wie ons von nu aun foakna aun de Jäajend vebie enn hilde een Uag opp aul daut Tun und Lassen, enn wann wie toofallijch een sopovojascha Reeba sage, dann speajch wie ons enne Henj enn oppe Sohle enn wajch wea wie.

"Jenug, noh dree Wäatj wisst wie waut hiea em Drei wea, enn aum 29 Juli aune Twintijch haud wie dree, aulso Obraum, Jasch enn etj, ons Plohn reed. Jieden Sinndach biem Schemmawoare kaume de Reebasch vonne Wille Hundat tridj, steaje mett eenem schwoaren Leiwendbiedel enne Lomm, enn dann roodada see noh ähren Vesteatj. Uck ditmol wada. Waut oba vondoag loht zeowents aundasch wea, wea daut wie ons nijch wiet vonne Lomm em Wota opphilde. Schwame kunne je de Elloaga soo goot auls Fesch, enn wie Junges noch bäta. De Reibasch kunne oba mau soo meea auls Steena schwame, enn see hilde sijch bloos bowa Wota wann daut Wota flack wea.

"Jenug, see roodade soo langsom äwrem Nippaoarm auls daut jeiht wann eena aulewäjess aum Sinndach jestohle haft, enn nu Gold enn Selwa enn irdsche Lausta enn noch eene Japps voll Diewelswoatj enn eenem Sack nennjeprommeld haft. See weare vleijcht dartijch Meeta vom Eewa wajch auls wie Jungess loosläde. Wie schwomme measchten unja Wota, oba dee Sopovojasch weare soo äwabrestijch enn duhn sowesoo, daut see weinijch ooda nuscht nijch enworde.

"Na joh, waut saul etj lang vetalle? Wie deede, waut wie doohne musste. Auls daut gottloose Pack soo meist aun janem Eewa aunjekohme wea, duckt wie gaunz dijcht bie äahre Lomm opp enn mett jieda een Tjnippsmassa leet wie ahn ut'e Lomm de Loft rut enn Wota nenn.

Daut diead tjeene fief Minute bett de Sopovajasch aule dree nohm Schwoaten Mäa unjawäajess weare, enn wie bloos mett ährem Sack aun Habenngoot ons doch noch emma een bät jicha noh äahre Prevaulj muake. Enn doa enne dunkle Heehl fung wie dann uck Ali Baba sien Rijchtdoom, enn sogoa noch meea.

"Oba de Tiet enn de Omstaunde speaje ons doatweschen. Wie haude jrohds aunjefonge ons niee Tjleedie too tjeepe, enn fe de Missjoon hundat Rubel too spendeare, auls de Tiede en Russlaund emma schwanda worde, enn wie wajch musste.

"Na joh," sajcht Voda, "oba wann daut sijch doa aulatoop mol laje woat, enn de leewa Gott dann wada sienen Welle haft, dann foah wie aulatoop doahann, noh Hus aulso biem Nippa, enn dann ess mien easchta Wajch noh de Prevaulj enn noh mien Vesteatj. Mett Obraum enn Jasch bruck etj nuscht nijch meea deele, wiels de sochte sijch Schulinj bette Kommuniste sijch dood ranne wudde, oba ahn rannd de Tiet wajch, enn see lidje aul lang en Sibirien begrowt.

"Enn nu goht schlope, wiels morje ess uck em Winta de Nacht too Enj. Oba wann wie doa em Nippa wada Tus sulle woare, dann tjrie jie jieden Dach soo väl Eiscriems auls jie welle.

Nu jleew jie de Jeschijcht ess too Enj, wiels mien Voda uck aul doot ess, oba mien Jedajchtnis ess noch emma bowa Wota, enn miene Fantasie ess eene Lomm, woohne nijch unjajeiht.

Daut jeiht aulso wieda.

De measchte Menniste reise emma enne Grupp, easchtens wiels daut billja tjemmt, enn tweedens wiels see dann bäta opp de aundre oppausse tjenne, doamett aula schmock oppem schmaulen Wajch bliewe, aulso oppem Koohstijch nohm Perlendooah.

Oba de steinbachscha Reima enn etj muake eene Utnohm. Wie twee fuahre äwatoojoah derjche Stäts, doamett ons tjeene von onse Lied sage, äwa Wien noh Dnepropetrovsk, donn mett dem Bus noh Seporozhje, enn doa schleep wie ons ut.

Aum äwanäjchsten Dach wea wie uck aul doa, woa wie hanjeheade, joh woa wie hanjeheare, enn soo se ons daut sienatiet fe "eewje Tiede" vesproake haude, enn wie saute enne Lomm enn leehte ons vom latzten Nippaenja äwasatte. Haude Äte, Schlopsatj, een Zelt enn väl Toobeheah mett, enn nu wull wie mol seehne, auls ons de Säjen soo auls jebrohdne Duwe em Mul nennfleaje wudd. Etj weens haud mien Multje meachtens schmock op enn reed. De steinbachscha Reima säd nijch välwaut, oba ahm jintjch daut, jleew etj uck bäta auls hee toostohne wull, wiels hee sung De Lorelei enn uck waut von "Da wo meine Wiege stand" während etj meea oppausst enn miene Piep too Gloot brocht.

Om nijch opp ons oppmoatjsom too moake bleew wie de easchte Nacht enn uck de tweede doa dijcht biem Nippa Eewa äwanacht, wann doa uck sootosaje tjeene Mensche too seehne weare. Aum dredden Dach loht nohmeddach sull de Historie dann Jeschijcht woare, enn wie woagde ons nohm Ali Baba sien Schautz, aulso Voda sien Eiscriemjeld "opp en fe eewje Tiede" enn soo woah auls etj hiea sett, fung wie daut gaunze Vemeaje noh korta Tiet.

Oba soo auls aul emma:

Der Mensch denkt

Und Gott lenkt.

Der Mensch dachte

Und Gott lachte

Enn daut word wie korz aum eajnen Liew seea perseenlijch enn. Etj haud jrods enne Heehl aul daut Selwajeld vom Gold jetrannt, enn word, gaunz jäjen miene Natua, äwabrestijch enn de steinbachscha Reima meend jrods, etj sull nijch too lud mien Leed vom gefundenem Schautz rut possaune, auls mett eenmol een Bajonet omme Atj kaum, enn dann noch twee. Daut sull aulso heete: de Sopovojasch weare noch nijch aula doot, enn wie twee saute nu, sootoosaje, noaktijch em Eemstjehupe enn schobbde ons de Lies vom Lief. Schachmatt, saje se doatoo.

Waut saul etj lang vom Triebsaul vetalle? Wem intresseare selwst enjebrockte Tweeback?

Jenuag, Reima enn etj vetalde ons väl en lang vonne goode oole Tiede, enn wie weare ons eenijch, daut wie daut sogoa ohne Beea, Schnaups enn Wien en Steinbach bäta uthoole kunne auls hiea enne Sementocha, enne Bredulj aulso.

De Sopovojasch leete ons toch, bloos kunn wie nijch ute Krupunja rut enn noanijch han. Mie kaum daut meist soo väa, auls wann de Reeba ons toom Brohde reedmuake; etj wea mie sejcha, wie wudde boold auls Numma fiefdusend dree- enn veareveatijch emm Märtyra Speajel stohne. Aum dredden Dach auls wie zeowents de Welt doa bute noch eenmol Oppwadaseehne saje wulle, fruag etj Reima, auls hee noch emma soo scheen sinje kunn auls Fräjoah.

"Joh," sajcht'a "wannet senne mott."

"Daut mott senne" saj etj.

Enn donn fong Reima aun too sinje. Schnorrijch ess'et: de heilja Jeist helt eajentlijch goanijch besondasch oppe Tjleenjemeenda, de send ahm een bätje framd; too ooltnäsijch. Enn hee, aulso dee Jeist, schoont sijch fe soohne, dee biem Tjrist woare uck menschlijch bleewe. Enn wiels Reima eena von dee ess, hohlt de Jeist daut bie soohne noh. Oba seea. Enn nu sad hee sijch bie Reima em Hauls enn em Hoat, enn jieda wiet omm enn romm enn domm word daut enn. Eascht dietsche Leeda, donn enjelsche, dann wada dietsche. Enn noh eene haulwe Stund auls hee, aulso Reima, sijch soo fein enjesunge haud, leete de Bajonets mett eenmol de Tjapp henje. Enn donn leet etj mienen Bauss uck utem Haulsklotje enn sung mett, waut etj bloos kunn.

Mett eenmol reatjcht een Sopovoja mie eene Balalaika enn dee stemmt etj enn, enn donn sunge Reima enn etj opp Rusch "Ich bete an die Macht der Liebe" soo auls bloos Mensche sinje tjenne wann see oppe Massatjlinj noaktijch sette.

Auls wie daut Leed gaunz ladijch jesunge haude, kaum Lijcht äwrem Schaute, enn de Reebatabun leeht ons, wann uck ohne Leiwendsack mettem Schautz, Eiscriemjeld enn aules, frie.


© 2007 Jack Thiessen