Leewa Hauns,

etj wea mol wada nieschierijch jewast, enn donn meend de Grand Chief, hee wudd morje Jesus mettbrinje, enn dann kunn etj ahm selwst utfroage.

Vondoag ess dee morje, enn etj woa Die mol vetalle, waut Hee mie ut siene Tjindheit enn Jugend vetald. Wiels soohne Schriewsel emma doch enn framde Henj kohme, enn Mensche oppe Ead, doa wiet unje enn noch wieda linjsch nu mol soo send auls se send, woa etj ahm diretjcht too Wuat kohme lohte.

"Joh, Petro, daut wea fe mie auls Tjind nijch leijchta auls fe eene mennische Mummtje wann see aum Nippa sienatiet jesajcht haud, daut äah eenet Tjind von Gott staumd. Väle, ooda weens eenje, jleewde daut enn mienem Faul, oba de measchte wulle daut nijch toostohne. Etj haud daut auls Tjind meist soo drock auls een steinbachscha Predja, dee emma oppe Stroht ess, om Mensche de Seel too beobeide, enn ahn niee Sind biebrinje mott, enn bieaun noch Koahre vetjaft, enn Haundel drift, enn rund omme Uah schmustere mott. Mie porrd waut, joh, mie dreef waut, enn etj wea emma aundasch. Nijch bloß daut: etj wisst daut etj aundasch wea, enn wull foaken uck meea menschlijch senne, enn mie aunpausse, oba daut sull mie nijch jletjche. Etj wea een Beidalei: Mensch enn Sien Sähn. Enn jieden Dach oppe Ead jaumad mie daut omm miene Mutta. See tohld eenen huagen Pries, tjeen Dripps aundasch aus de Eadschocke Funke Dochta hinja Jrienthol aune 1937.

Aulso kunn etj doohne, waut etj wull, toom Biespell, mienem tjlanderen Brooda Obraum den jebroaknen Oarm heele, ooda miene Sesta Rebbekah mett äahre sass Joah den Tjräft utdriewe, ooda de reemische Soldohte ähre Frulied emma nohm Sonneunjagang behaundle, wiels ahn emma waut schohd, enn doktre musste, ooda em Tempel, woohnt see uck aul donn Schul ooda Synagoge nannde, mett miene Jeajenwoat Lijcht spende, ooda ut eenem Laum jenuag Äte fe ons gaunzet Darp moake...aum näjchsten Dach jintj daut wada mette Vetall loos: 'Wäa haud doa bie Diene Mutta aul verhäa biejekrope?' ooda: 'Na Joe, die sitt'et goanijch soo goastrijch, oba Du weascht woll nijch bloß auls Temmamaun pienijch, heh?' Oba miene Mutta musst em stellen emma aules utläple, waut de Mensche ahr jieden Dach enbrockte. Daut see ahr Onrajcht aundeede, habe sogoa de Katholitje vestohne, dee ahr aul äwa dusend Joah too dee Tjeenijen hiea vom Himmel moake welle. Soohn Domms vestoh etj, oba etj hab doafäa soo weinijch äwrijch aus Tiea fe eene Jalmäah.

Oba tridj noh de Scheen ist die Jugend, dee tjeene wea.

Eemol heeld etj mett twalw Joah eenen oolen Rabina, dee Stoa enn beid Uage haud, enn sogoa en Rom too Behaundlung jewast wea, oba nuscht holp. Hee kaum bie ons loht zeowents aun; eajentlijch musste se ahm leide, wiels hee nijch meea seehne kunn. Etj mischt Medezien toop enn läd ahm dee oppe Uage, enn eene haulwe Stund lohta kunn dee Oola aulwada den Torah lese enn fuats fung hee sijch mett mie wäjnem Messiah aun too kauble. Donn sad etj ahm den Stoa wada tridj, wiels waut ess fe eenen jeleahden Jud schlemma aus nijch lese tjenne. Dann word dis jeleahda Ooltnäs bußfoadijch enn reemootijch, enn prachad and hield enn säd: 'Wann etj nijch bäta wisst, wudd etj saje, Du best dee, opp den wie jewacht habe. Bitte halp mie, enn etj woa jleewe. Bitte!' Enn donn schmäd etj dem oolen Jegrommden wada waut oppe Uage, enn hee kunn wada seehne. Daut latzte Mol auls etj dem sach wea, auls Judas mett ahm enn een poah Reema Haundel dreef. Hee wea ennalijch blind jebläwe, soo aus Saulus, bett etj ahm eent mett de Ertjantnis äwrem Kopp resst. Daut wea tjeen bät aundasch aus vondoagschendach enn Jrienthol ooda en Steinbach senne wudd, ooda ess.

Joh, enn eemol aus Pilatus siene Fru äah schmocksta Hinjst sijch twee Been aum Tweerohda biem Ennewadranne bruak enn nijch oppkunn, kaume se de Nacht heemlijch noh mie, enn watjchte ons opp, enn leehte mie kohme. Doa lach dee Hinjst oppe Rannbohn, enn rocheld enn stähnd, enn jintj aun, enn jaumaread, enn tjitjcht mie mett truje Uage aun. Etj säd: 'Felix, wesst Du wada ranne? Wudd Die wada eene Jappsvoll Zockastejta, ooda eene Jalmäah, ooda een Stelpsel Howa goot schmatjche?' Donn spetzt Felix siene Uahre, enn etj haud sien Vetrue enn sienen Peadsgloowe jewonne. Doarohne kaun etj je nuscht doohne, sogoa Pead motte miene Aufsejcht vestohne. Enn donn wea daut sowiet, enn etj stritjcht dee Pilatusche äah Felix dee Been, enn dann stunt dee fuats opp, enn gnaubad mie aune Schulla. Oba waut saul etj Die saje, Petro? Dee Hinjst wea dankboara aus de measchte Mensche. Enn aus etj de Nacht auleen tridj noh Hus jintj, fluage mie aulwada een poah reemische Steena omme Uahre.

Mie jintj daut mett daut Toakel eajentlich soo aus Maurtien Luter jintj aus hee feftien hundat Joah lohta säd, aus hee de Menniste, aulso auls hee eenje von Dienem Voltj schildat. 'Daut send,' säd Luter 'Ignoranten enn Huresähns'. Enn kratjcht soo jintj mie daut. Mien irdischa Voda, den se measchtens Old Joe nannde, haud je daut aus Temmamaun drock, enn kunn sijch auflentje, oba miene Mutta haud daut schwoa, enn foaken hield see enn wescht sijch de Trohne mett dem Schalduak auf. See haud daut emma drock, wiels etj haud je mehrere Jeschwista, dee mie oba nijch litjende, wann'et ons doch aulatoop Judsch sach. Enn Frindschauft haud wie meea auls de Ooltkoloniea.

Too de Tiet strichtjte de Reema sijch emma bie ons romm; daut wea een jniesjajet Pack enn em Jnerre eewde see sijch däjlijch. See muake ons enn besondasch mie too Butendarpa emm eajnen Darp. See weare soo een bät auls vondoagschendach dee Amis: zeowents seea tjristlijch oba den dachäwa äwabrestijch soo aus Dien tjliena Nohmensvada, Petro, dee Mike Tyson. Schwoa too liede weare de Reema enn uck de Amis. Beid weare measchtens de irdische Dinja enn daut Vejneaje wijchtja aus aulet aundre. Ooda uck soo's de Dietsche, bloß daut disse Donnasch weens jeweehnlijch mett eenem schlajchten Jewesse ritj send, wiels see weete, woa daut hanjeiht. Ooda soo auls Menniste, wann de too Jeld kohme; bloß daut disse Scherniesels jleewe, daut see sogoa mienem Voda enn mie aunschmäre tjenne. Weit jefehlt, leewe Jeschwista!

Na joh, enn donn aus Mutta ähre jinjste Sessta mett Old Joe sien Vada Tjast muak, nauhme se mie mett. Miene Mutta wull endlijch mol wiese, jleew etj, daut see nijch bloß eene oame judsche Fru ohne een gooden Staumboom wea. Enn daut jletjcht ahr dann uck, wiels doa wea too de Tjast väl onjekroagdet Peebel jekohme: Butendarpa, enn Warjemdohls ut Hungawäadie ooda uck daut Siedepack von hinja Jrienthol. Dee brochte oba mau aulatoop väl Aupetiet, meea Nieschiea enn noch meea ladje Fuppe mett.

Enn dann auls daut doa aulatoop seea too Näaj jintj, enn dee Mensche onruhijch worde, wiels see nijch jenuag Eadschockeseloht enn Worscht, enn Heehnabrohde too äte tjreaje, holp etj miene Mutta twee Backkomme voll Scheens moake enn brezhaujd ahn veea Lamma ut eenem tjlienen wollnen Missa. Oba noch emma nijch jenuag. Enn donn red etj mett mienem Voda em Himmel, enn Hee säd, etj sull mie mol vondoag em Toch laje. Enn donn auls etj de Uage von miene Mutta betjitjcht, enn see aulwada nohm Schalduak jriepe wull, felld etj aul dee Krucke doa mett sasshundat enn twintijch Lieta rooden Wien. Etj docht soo: Wann aul, dann aul, enn muak den Wien twalwprozentijch, enn boold wea doa tjeena von dee dreehundat enn tien Jast, dee nijch jleewd, daut etj mienem himmlischen Voda sien Sähn wea. Enn miene Mutta strohld auls eene Madonna; ahr sach'et soo schmock auls bloß Leew enn Säjen enn Jnohd em Gloowe enn eene Seel jemischt seehne kaun.

Enn dee Gloowe hild je dann uck bett dem näjchsten morje biem Voltj omm Klock sass zemorjess aun.

"Doaf etj mol bitte unjabrätje, Jesus? Etj hab eene Bedd," säd etj.

"Woa Du hanwast, sie etj aul jewast, Petro," säd Jesus, enn nauhm eene groote Kruck mett Jordanwota doa opp'em Desch. Donn stund hee opp, enn dreid dee dreemol oppem Desch enne rund, enn stritjcht dee leeftolijch. Donn naum hee dree Tjreesa, enn goot enn, fe dem Voda, fe mie, enn fe sijch. Dee Rootwien schmatjcht noh tweeatlei: noh fraunzeesischem enn noh meea. Aus derjch den Wien aunjereajcht, ooda wiels Jesus dochwoll mol een bätje tabula rasa moake wull... weaweet? Jenuag: Hee spruak mett eemol soo aus eene Oat Säjen: "Etj wea opp June Ead omm Heel too brinje, enn tjreajch Onheel; etj muak jesund, enn jie worde doabie kranka. Etj brocht junt Leew, enn jie muake Jesatze. Etj brocht junt Manna enn jie vekoffte Jrett. Enn Diene Sproak, Petro, too rede wudd etj saje: doa woa daut meea Tjoatje aus Arbuse jefft, haft de Beesa jewonne, enn daut jefft Trubbel. Enn woa dee Rachull de Darpsboll ess, jeft daut bloß Klopott.

Enn donn drunk wie, enn donn beweajd sijch siene Haund soo dijcht äwrem Desch, enn Hee stritjcht lieseltjess auls wann Hee waut haujchad, enn mett eemol stund doa eene Schiew mett reiwet Kotlettefleesch enn twee ditjche Wienasch doabowe. "Dit ess fe Dienen tjlienen Onoosel Tiea, Petro." Tiea aut de Schiew ladijch, enn bedankt sijch mett ähre Uage enn mett ährem Zoagel enn sprung dem Jesus oppe Schoot, enn beletjcht ahm den Boat.

"Petro, mien Voda haft Die daut aul lang tridj jesajcht, daut wie dem Mensch den frieen Welle jejäwt habe, auls wie ahm utem Paradies rutdreewe. Daut wea siene Strof. Oba wie mische ons nijch enn, wann daut Resultat maunjchmol uck meist toom hiele ess. Enn see woare sijch aulatoop boold faustranne, enn dann woa wie Rosmack hoole."

"Petro, daut halpt Die enn mie nuscht, oba Du kaunst Dienem Hauns kratjcht daut saje, waut Doft Panna siene Tjinja säd auls hee sijch mett zasstijch Joah eene Koah doa bie Cuauhtemoc kofft. Auls hee donn toom easchten Mol loosfuah, säd hee: "Hoolt junt faust!"

Etj docht aul, daut wudd trotz Wien aules mau een bät schemmrijch utfaule, wann daut hiea em Himmel sesst uck nuscht too graumsauje jeft.

Oba mett eemol läd de groota Voda siene Piep too sied, enn weefeld lieseltjess mett siene Haund nohm siedooste, enn dann kaume dusende äwa dusende Hunj aunjerannt. Enn aule Hunj, woohne etj jemols jetjand haud, aus enn Rußlaund, ooda en Kanada, ooda en Botwell kaume noh mie opptoo, enn freide sijch dolla aus Thiesses Peta, aus hee den grooten Lottery Jackpot jewonn.

Noh mie kaum Petasch äahre Bella opptoo, soo oppjeriemt aus een Forsteia nohm Bohde aum Sinnowend oppenowent, enn ons Mopps, enn Karoo, enn Body, woohnen se nohäa Buddy nannde, enn Tjieltje, enn Bobbat enn dusende aundre. Enn eena freid sijch dolla auls de aundra, enn Jesus gauf ahn aula too äte, daut Tjwiel enn Worschtdoarm mau soo tjrieselde.

Enn Tiea? Dee saut tweschen dem Voda enn mie oppem Desch, haud de Tung rutbommle, enn deed soo auls wann se vondoag de Dirijent enn de Choreograph wea enn aules derjch äahre groote Leew enn äahre intelligente Phantasie soo jeplohnt haud, omm ons eene Freid too moake. Enn weetst uck waut? Etj jleew ahr daut, Du uck?

"Joh, etj uck!"


© 2007 Jack Thiessen