De Wohl - von Jack Thiessen

"Waut send Jie bloß fe Heltablesse, Hallunke enn Hollotasch?" fruag de leewa Gott ons vondoag auls de Tjenstla enn de Biepritschasch sijch enne Mennokoht troffe. Hee wea onjeduldijch, wann nijch sogoa een bät fuchtijch mett ons, enn etj fong mie aul een bät too kreiwle, wiels mie onmacklijch word. Äwahaupt wea daut hiea vondoag mett eemol soo stell aus enne Tjoatj, enn ons word aulatoop de Loft een bätje knaup. Toom Jletj kaum Tiea enn schiead mie mett ähre kolde Näs aun. See wull wada waut, oba etj wull nijch habe, daut de Oola dentje sull, daut etj nijch bie de Sach wea. Dem leewa Gott stund verr ons enn ahm sach'ett meist soo strenj aus Leahra Heidebrajcht enn Jrienthol, ooda dem Diakoon Fraunz Wiens wann de Kolletjtetalla mol wada een bät too leijcht befunge word.

Wie saute doa, weens tweehundat Maun stoatj, enn weare aula een bät dreppsnäsijch; sogoa Victor Peetasch hild sich tridj. Daut de leewa Gott daut earnst meend, ooda soo auls de Steinbacha saje wudde 'bisness meend' moatjcht wie doaraun, daut noch tjeene Tonn Moselwien bie de Teatj stund, enn uck tjeen Beeafaut aunjespunjt wea.

'Auls wann jie noch niemols nijch Lukas Kaupietel twalw jeläst habe; doa steiht doch kloa enn dietlijch, daut Jie nijch emma soo onbendijch rachullijch senne selle. Enn nu wähl jie wada, enn aunstaut miene Partei too wähle, wähl Jie Menniste wada de Partei, woohne daut wiedste rajsch steiht. Enn jie schäme junt nijch mol! Jesus haft mie hiea een Papiea mettjebrocht opp dem steiht, woo jie wähle, woo jie aul emma jewählt habe. Meist nijch too jleewe: Sinndach fe Sinndach räd jie von Goots doohne, enn deele, enn de Oame too halpe, enn vom boarmhoatjen Saumerieta, oba dann tjemmt nohm Sinndach de Mondach, enn eene jeheeme Wohl, enn dann wähl jie wada soos auls eeh enn jeeh Hitla sien wietleftijchet Frindschauft. Enn wiels mie daut earnst ess, woa etj junt kratjcht saje daut Victor Peetasch, enn Arnold Ditj, enn Tiea äah menschlijcha Voda, enn noch een haulwet Dutz aundre miene Partei aul emma jewählt habe, oba de aundre mol wada Alliance enn Reform enn soowautderhäa jewählt habe.'

Donn strijcht de leewa Gott sijch äwrem Boat, enn fuah wieda mette Vetall: 'Etj sie too oolt omm mie too oajre, oba wundre mott etj mie noch emma äwa junt, jie nietestamentlijche Jude. Haft Jesus junt daut nijch kloa enn dietlijch jemoakt, woa daut aulatoop hanfeahd? Dann sett jie enne Tjoatje enn netjkoppe enn saje 'Joh, joh, soo ess'ett' enn dann dentj jie aun Bisness, enn Jeldmoakarie, enn dann wähl jie wada rajsch. Enn dann räd jie noch soo aus dit: 'Bisness ess emmahan bisness, wäa saul daut betohle?' Woa ess jun Gloowe?

'Na, etj sie een bät too oppjereajcht, wiels jie habe doch aula bestohne, enn send hiea, oba enne Polititj hab jie derjchschnettlijch mau een D jetjreaje. Schämt junt! Haft hieatoo irjendwäa waut too saje?'

Donn mald sijch Arnold Ditj enn meend: 'Joh, leewa Gott, soo ess daut, enn etj hab emma Enndiepie jewählt, ooda den tjristlijchen Kommunismus soo auls Du daut nannst. Oba wann eenem sien Jeldbiedel emma schluddrijch wea, enn zastijch Joah Derjchfaul haud, enn eena maunjchmol nijch wisst, woa daut Fupptjejeld fe daut neajchste Packtje Tobak häakohme sull, kaun eena miene Breeda vleijcht doch een bät bäta vestohne. Etj bedd omm Jnohd!'

Donn jintj Jesus aun Gott siene Sied nohm Arnold enn säde: 'Brooda, Du hast daut goot jesajcht, enn nu vestoh wie daut doch een bätje bäta. Hiea hast Du fe de näajchste dusend Joah foadje Papparosies, enn uck twee Piepe, enn Piepetobak, de bediedend bäta ess auls de Kackanack, woohnen Du emma auls Schriewa enn Steinbach schmeatje musst. Butadem hasst Du hiea uck noch soo omme dusend Cohibas, dem Fidel Castro siene Lieblinjsmoatj.'

Etj jintj een bätje nohda biem Arnold Ditj sette, enn bejreest ahm soo seea von Hoate auls etj kunn, wiels mie schmeatjad een bät, enn soo eene exklusive Cohiba haud etj hiea noch nijch jedaubat. Ditj ess een schneiwa Oohmtje, enn hee reatjcht mie uck fuats eene Graujvoll. Etj säd, mie wea daut doch nijch good jenuag, oba hee schmustad enn meend: 'Etj tjann je Die noch von Jrienthol, enn Du weascht sonst goot too liede, Thiesse, oba Diene O.P (other peoples) Manneare tjann etj noch von fräajoah. Komm, enn stetj die eene aun.'

Daut deed etj donn uck fuats.

Wie vespruake dem leewen Gott, daut wie ons wiedahans bätre wudde, enn etj vespruak ahm extra, etj wudd Die daut aules vetalle, Hauns, doamett Du uck nijch opp domme Jedanke tjemmst, ooda bie Diene domme Jedanke bliffst, waut de Wohl aunbelangt. Äwajens bestalt de leewa Gott enn uck Jesus die extra too jreese; see säde, see haude sijch seea äwa Dien Weadabuak jefreit, woohnt etj ahn mettbrocht. De leewa Gott ordad dann: 'Soo, enn nu moak etj de Teatj op. Komm, Petro, enn saj Hauns uck noch, daut etj de Weada Hallunk, Hollota enn Heltabless aula bie ahm enn Weadabuak jefunge hab. Dee send soo traffend auls de Fust oppet Uag!'

Soo, enn nu jintj daut loos. Wie saute aune Teatj enn leehte ons bedeehne. Luta Enjel weare too Städ, enn aula soo pienijch auls een Nätklos biem serveare. Een Enjeltje mett een bleewet Tjleedtje enn blonde Zapp, brocht mie, 'uzhend fe junt' säd daut, ooda see, een Kumiss, 'wiels daut schmatjcht je ahn aul emma soo goot.' Etj wull dem Enjeltje eenen Tip jäwe, oba see säd bloß: 'Etj sie daut tjliene Neetje, oba etj bruck tjeen Jeld. Etj wohn hiea frie enn kaun soo väl Plumemoos ut mien eajnet Kommtje äte auls etj well. Enn too Nachtkost tjrie etj emma Silltjees, mett Äditj enn Zipple, enn Sinnowendzeowents jefft daut mennische Ruakworscht. Etj hab von aulem' enn wajch wea Neetje, enn brocht dann fuats een Kristaulkauntje mett Wien, enn dree Jläsa fe Arnold Ditj, Victor Peetasch enn mie. Enn een Stetjchstje Worscht fe Tiea, dee daut aulwada soo drock haud aus eene mennische Mummtje Sinnowend nohmdeddach biem Tweeback backe.

'Tiea,' saj etj, 'waut hast Du oppem Hoat?'

Nu musst etj wada lang rohde, wiels see gauf nijch noh.

'Tiea, haft aum Enj Dien menschlijcha Voda Die von Tiger Woods vetallt, von dem Golfspäla? Joh? Enn waut wesst du? Aum Enj nijch meea bloß Tiea heete, sonda Tieja?' Daut haud etj jerohde, enn nu wea dee soo utjelohte auls een frindelja Hund, haud etj boold jesajcht.

Etj haud bie Tieja jewonne, enn von vondoag aun, kaum se emma bie mie schlope, enn wea soo schaftijch auls een Molotschna, wann de mol rejchtjet Huagdietsch heat.


© 2007 Jack Thiessen