De mennischa Who's Who - von Jack Thiessen

Leewa Hauns!

Daut ess nu aul lenjre Tiet soo, daut wann de Oola enn etj mol goot Resse riete welle, dann traf wie ons oppe Kaump. "Enn daut ess tjeen Toofaul", sajcht Hee emma, "wiels de jratste Bejchterietasch send aul emma de Elloaga jewast, weens waut Niee Testamentla aunjeiht. Enn dee wohnde je mau een groota Kautesprung von hiea auf," enn wees doabie mett dem Dume nohm nuadwaste.

Wie saute aum Aunboajch, drunke em Schaute een Beea enn uck Schnaups von dee Sort "Heiß geliebt und kalt getrunken," enn haude jrods goot Meddachschlop jehoole. Eea wie ons nu sacheltjess de Piep aunstetjchde, fruag etj ahm dit enn jant, omm ons bloß de Tiet soo een bestje too vedriewe, wiels ahm sach'et nohdentjlijch, enn daut kaum ahm mau selden väah.

De leewa Gott haud mie biem Feschäte diretjcht oppem Nippa-Eewa verhäa vetald, daut Hee nu en dem Ella jekohme wea, woa ahm daut uck scheen jeiht bute, soo auls kratjcht hiea aum Eewa, sijch enn daut Pooselaund nohmeddach too bejäwe. "Eena tjemt dann so fein opp aundre Jedanke," meend hee, "enn vejat vonn'e menschlijche Dommheite."

"Wann wie aul bie dem Thema send," saj etj toom Oolen, "ess daut too jewoagt, Die, Voda enn Starschie, mol mett eene drieste Froag too kohme?"

"Daut tjemmt gaunz droppaun," sajcht'a, "wiels etj mott maunjchmol miene eajne Onväasejchtijchtjeite rajchtfoadje."

"Na nu?" saj etj.

"Toom Biespell, sull die daut bekaunt senne, Petro, daut etj de Jude auls mien Voltj utjesocht hab. Enn daut schnackt uck boold irjendeen Profeet opp, enn nu steiht daut enne Bibel jeschräwe, enn etj kaun nijch meea tridj."

"Aha", saj etj, "dauts je kratjcht waut etj mol auls Thema aunschniede wull."

"Etj sie je nijch von jistre, Petro, enn mie ohnd aul waut, aulso well wie mol de Schnaupsbuddel bie ons emm enneren Mensch äahren Zwatjch erfelle lohte, enn een Beea hinjeraun ranne lohte, enn dann de Piep aunstetjche - tjitjch, etj hab extra eene goode Davidoff Mischung mettbrinje lohte - enn dann kaun daut loosgohne."

"Wua etj hanwell, Voda," saj etj, "pausst toom Thema soo auls de Zoagel too de Kooh ooda de Lies toom Hund, ooda de Unjabetjze toom Eskimo, enn nu dietst Du aun, daut Du uck maunjchmol nijch gaunz fair jewast best, joh?"

"Joh, uck etj hab miene Lieblinja, soo auls etj aul vonne Jude toogauf," meend hee biem Piepetobakruak ut'e Näs blose.

"Aulso, wann Du Voda, saj wie mol eene Who's Who vonne Menniste, dee Die besondasch jefaule toopstalle wuddst, wea wudd opp dee List stohne, doaf etj froage?"

"Du nijch, Petro, wiels Du hast die eascht hiea em Himmel rutjemoakt. Verhäa wea daut mett Die mau seea oppe Duck."

"Oba, tridj noh Diene Froag...etj hab uck maunjchmol Jescheidet jedohne, soo auls Paulus Jud bliewe lohte. Stall Die mol väa, etj haud dem too eenem breedajemeendschen Predja jemoakt, waut dee willa Jung, mett dem noch niemols too rede wea, dann aules fe Onheil aunjestalt haud. Too de Bonsch haud hee kratjcht jepausst. Hott aum Diestel leahre wea je aul emma siene besondre Spezialität, wann hee uck een oppjewatjta Krommbeen enn Schisnickschmeja wea. Enn noch emma ess.

"Oba tridj noh Diene Froag, hiea hab etj dee gaunze List enne Wastfupp, enn doa steiht Oohm Benny, aulso Benjamin Unruh, enn uck Johaun Cornies, enn Eltesta Isaak Ditj ut Chortietz, enn Kloss Heide ut Mexico, enn Eltesta Johaun Enns ut Wienipetj, enn C. F. Klosse ute Wille-Hundat, dee eajentlijch haud David heete sullt, enn uck Harold Bender, enn Johaunes Hoada. Oba dee send je aula hiea, enn de woascht Du noch aula traffe. Oh joh, boold haud etj Viktor Peetasch, enn sien Frindschauft, aulso de Happnasch enn Hilbraundts, vejäte.

"Von soohne, dee noch doa unje een bät scheiwelhassijch rommduckre, enn daut seea drock habe, woat etj uck een poah oppreaje," sajcht Hee, enn stritjcht soo mett siene rajchte Haund noh unje, enn zield doabie noh de Ead.

"Sieh mie nijch doll, oba too disse Grupp jeheare väl weinja Predjasch auls Du vleijcht jleewe woascht, enn meea Menniste, woohne wie, aulso Jesus enn etj, Pundmenniste nanne. Aulso Tjeadels, dee een Staundpunkt vetrete, enn nijch emma schmeijchle enn heijchle, enn schietstrempijch send, enn dachennacht opp Mietings send, ooda doahan unjawäajess send, enn mie aules oppe gaunze Welt derjchenaunda brinje. Enn unja jiedem Steen tweschen Jrienthol enn Steinbach Dolasch sochte. Lestjet Toakel.

"Na joh, oba nu too dee Lieblinja von de mennische Floak noch oppe Ead. De Peeta Klosse ut Filadelfia ess noh sien latztet Woatj von Plautz acht opp Numma Eent noh bowe jejleppt, enn nijch bloß fe Siedamerikau. Daut ess wertjlijch een Molodjets!

"Na joh, enn dann ess doa de Wiestensähn, een Reima enn Arizona. Diss Steinbacha, dee verhäa nijch mol wisst, waut een Säl wea, haft nu aul dree Sautz Säle enne latzte dartijch Joah vebruckt, enn meea jedohne auls een gaunzet Tabun Predjasch toop, dee measchtens bloß dreimoazhe. Butadem sinjt diss Reima dietsche Leeda soo scheen, daut etj Gaunsehut äwrem gaunzen Liew tjrie, wann hee mol sijch looslat enn soo mett Jefeel siene Stemm soo auls een Pluag enne fresche Wäs acht Zoll deep nennlat, daut sogoa de Enjeltjess sijch hansate, enn sijch hiea enn doa eene Trohn vonne Backtjess wesche motte.

"Na joh, manke Jungasch hool etj een Uag opp den Peeta Wiens enn Dietschlaund, dee uck kulturell ajcht betjeat ess. Joh, enn dis Peeta haft doa enn Kanada een poah Seinesjlitje em Okanagan, opp dee etj uck aul lang een Uag hab. Enn wann etj aun dee dentjch, dann tjitjelt mie daut emma dolla emm Finja, wiels disse Tjeadels habe sijch aul lang seea kulterell jemast, enn etj woa ahn hiea boold oppschriewe. Enn uck nijch soo schwind meea utlasche.

Donn drunk dee Voda lang enn bedajchtijch ut siene Beeaglauss, enn fruag: "Hab etj irjendeenen vejäte, Petro? Enn eea Du mie mett Diene Jrienthola tjemmst, mott etj Die saje, daut ooltnäsijch senne mie seea goot jeiht, besondasch opp Plautdietsch, oba daut reatjcht nijch too.

"Oh joh, Petro, enn wiels etj eenmol een bät een Racial Profiela wea, woat mie soo waut nijch fuats wada pesseare, enn doawäjen hab etj uck een Uag opp den heiwtänschen James Urry. Mol seehne. Eena kaun den leijcht äwaseehne, wiels ahm sitt'et noh eene tolerante Utgow von Paulus, oba wiels hee sijch doa enn Nieseelaund domm leahre lohte mott, sull eena ahm vleijcht doch oppe List noppstalle, wann hee uck mau een Enjlenda ess, joh?

"Von mie ut, joh. Fe soohn nertjscha Onnoosel auls hee ess, haft hee aulnoch ernoa Murtjs emm Kopp enn uck enne Fada.

"Na joh, Petro, noh aul dem Beea enn Schnaups enn noh aul de Vetall enn de Kopptoobräatjchnisse, schleepat mie wada een bätje. Wann etj scheen jeschlope hab, woa etj dee List noch een bestje velenjre, joh?"

"Joh."

Nu wea wie wada äwadähl, enn daut Enjeltje Neeta haud wada koldet Beea besorjcht, enn uck een Fautje Wien häabrinje lohte, enn uck Tjarps- enn Knacksoht, enn uck Konfatjcht enn twee Kommtjes dijcht bie ons hanjestalt, enn soo kunn daut wada mett'e earnste Vetall loosgohne.

"Enn Arnold Ditj ess je uck meist gaunz bowe oppe List, enn uck meea von siene Lesasch send hiea auls Du vleijcht jleewe wuddst. Oh joh, een Nohme, woohnen etj eajentlijch nijch jearn enn Diene Jäajenwoat aunschniede well, Petro, ess een Jot Jot Thiesse, soo een tjliena Buddelboom ut Saskatoon enn emma mett een schwoaten Auzug auntootraffe; mett dem woa etj noch rede; vleijcht sat etj ahm uck opp'e List, wann ahm de Politieka enne Tweschentiet ute Seel utjewäatad worde ess. Joh, enn dann ess doa uck noch een Steinbacha, dee een bät thiesses-oatijch ess, oba een goodet Hoat fe de Menniste haft, enn dee sijch nijch derjch daut Rajcht haft gaunz dommleahre lohte, enn daut ess de Platte Delbert, wann mie dee Nohme Deli uck nijch fe een Mennist goanijch jefellt.

"Nu fellt mie bie, Petro, daut wann de Breeda soo lang emma betjeade oba nijch unjajedeepte aundre Menniste mau auls Pauslockasch enn Biepritschasch behaundle kunne, kaun etj daut uck,

enn doawäjen hab etj noch eene List mett Ehrenmettjlieda, enn doabowe steiht gaunz veare: Waulta Schmiedehus, enn Jeat von Trappe, enn uck de oola blinja Eltesta Krus ut Göttingen, dee sijch leewa mett von Trappe enn Schmiedehusen hiea bowe opphelt auls mett daut amerikaunsche betjeade Toakel enn Jeldtallasch, enn bieaun uck noch eentungje Menniste send.

"Wäa hiea vonne Menniste mau seea denn vetrede send, send de Predjasch enn de Evangeliste. Joh, doa dijcht biem Joakob Tjwierinj enne Hall hab etj aul een Plautz frie fe daut Jaunz Tiem enn noch een poah von dee Sort, dee fe dieret Jeld Mensche too de Vetwiewlung brochte. Ooda domm leahde enn leahre. Aulso de Leidhaumels, dee sijch selwst den Feahratjlinja ommen Hauls bunge, enn Mensche veleide. Uck gaunz veare bie de groote Hett enne Hall woare meea mennische Jeschaftsmanna sette enn sijch Hettblose brenne lohte auls maunjch eena jleeft.

"Daut's auls de Who's Who vonne diestre Sort. Enn opp de vebiestade Donnasch well mie mol een koldet Beea utem Faut drintjche, joh? Enn wann de Schindasch eascht aula hiea send, dann saul de steinbachscha Reima von huach bowe oppem foadjen Baubeltorm hiea em Himmel ahn mol daut Leet: "When its forty-four below" sinje enn uck: "Oh süßer Duft, Du Himmelsluft, Ist's Euch warm genug in tiefer Gruft?" enn wie woare sette enn ons enne Fuste lache enn von Ooah bett Ooah jnäajle, joh?"

"Joh."


© 2007 Jack Thiessen