Biem Aupelkwaus - von Jack Thiessen

Etj haud den Oolen aul lenjre Tiet nijch jeseehne, enn etj wundad mie aul, waut daut mett ahm wea, enn auf hee opplatzt too Splät jekohme wea, oba eeajistre jäjen Owend duckt hee metteenst wada opp.

Etj saut jrods bie eenem jratren Glaus Aupelkwaus, woohnt mien dietscha Nohba Staib jemoakt, enn mie jejäwt haud, enn woohnen hee Moscht nannt, enn mett eenmol saut Hee wada bie mie too dee rajchte Sied, soo's etj daut aul lang jewant sie.

Etj saj: "Na Goondach Oola, etj docht aul Du schämsd Die vleijcht met mie toop too kohme, wiels etj nijch meea Piep schmeatjch, oba nu best Du, Gott sei Dank, wada oppjeduckt." Hee saut doa soo 's jeweehnlijch, schmeatjcht Piep, daut'et reatjad, enn leet sijch uck fuats een Glaus Aupelkwaus ennjeete, enn donn läd Hee loos.

Etj haud ahm jesajcht, daut etj ahm aul lang nijch enne Tjoatj jeseehne haud, nijch mol enn Jrienthol enne russlendsche, woa se noch hanenwada opp Dietsch predje, enn woo daut mett sien Gloowe bestalt wea.

"Joh," sajcht'a, "wann etj äwahaupt noch noh Tjoatjch goh, dann noh eene dietsche Aundacht manke Menniste, oba dee woare je dann uck emma seldna. Bie de enjlische Predijchte schlop etj jeweehnlijch boold enn, enn wann etj dann aunfang too lud too schnoatje, enn doavon wacka woa, tjitjche de Lied mie aun, auls wann ahn daut omm mie jaumat, aunstatt wada oole Seide opptoolaje, enn Huagdietsch ooda Plautdietsch too rede enn uck too predje. Wiels wann etj Enjlisch enne Tjoatj hea, kohme mie George Bush enn Pat Robertson enn de aundre Foatjel vonne selwje Säaj em Dentjch, enn dann oaja etj mie boold enn seea. Enn wiels etj doatoo noch measchtens ohne Jeld unjawäajess sie, welle disse Donnasch mie doa sowesoo nijch jearn enn äahre Jemeend habe."

Dann drunk dee Oola sien Glaus ladijch, enn schoof daut nohda, doamet etj ahm daut volljeete sull.

Enn donn tjitjcht Hee mie soo een bät jnäjlich mett eene kromme Cheney-Bowalepp aun, drunk noch eenen Schluck, stetjcht sijch de Piep wada aun, enn mett eenem "Eena doaf dochwoll hanenwada uck mol waut saje, nijch?" Utdruck oppem Jesejcht, säd Hee: "Enn Die hab etj enn Diene tien Joah enn Dietschlaund uck foakna enne Schentj jeseehne, auls de latzte twintijch Joah hiea enne Tjoatjch, kunn daut stemme?"

"Joh," saj etj, "seit etj ve die nijch meea Schizz hab, goh etj seldna noh Tjoatj, oba daut kunn sijch je noch endre."

Oba nu langd etj uck too, enn drunk twee tjliene Schluck, enn woamd mie doabie den Schlucka opp, enn dann goot etj jegoahrnen Sauft von näjen Apel hinjeraun, enn brocht den Moot opp, omm too saje: "Etj docht aul, Du bleewst bie Die Tus, wiels Du die nu mett mie schämst, wiels etj nijch meea Piep schmeatjch."

"Oba nä, oba nä," sajcht de Oola, "mett dem Piep schmeatje mottst Du noch wachte bett etj die noh Hus bie mie hol, enn daut dieat noch een Stootstje.Oba eent kaun etj Die saje: wann Du metteenst oppheascht Mootsauft too drintjche, dann wudd etj Die opplatzt meide, wiels wann etj hiea oppe Ead mett eenmol miene niee Jemeend opmoak, nehm wie bloos soohne woohne Mootsauft drintjche, enn soohne woohne tweschen twintijch enn feftijch Joah daut Piepefiea nijch utgohne lohte, enn enne Tjoatjch entweda Plautdietsch ooda Huagdietsch rede, enn dee sijch bloos, enn stritjcht, aun miene Boajpredijcht hoole."

"Doaf etj mol unjabräatje, Oola, waut wea too dee Tiet pesseat, daut Du mol de Boajpredijcht opplaje musst?"

"O, daut's gaunz eenfach; dee Mensche doa haude meahrere Joahre seea good je-eiwst, enn haude aule Spitjasch voll, enn vekoffte aulewäaje Jeträajd, enn hilde aul donn dusende Schwien, enn vekoffte dee sogoa aune Jude, enn mett'e Schop, mett'e Kozze, enn mett daut Rindveeh jintjch daut nijch aundasch. Enn wann'et dem Esel too goot jeiht, dann jeiht hee oppem Ies eenen Polka daunze, enn flijcht doabie oppen Zoagelenj, oba soo waut kunn etj je donn tjeenem Jud enn Palestina vetalle, wiels dee uck aul donn aun nuscht jleewde, waut see nijch jeseehne haude, soo auls Ies. Aulso weare see too Jeld jekohme, enn Mensche woohne too Jeld jekohme send, vejäte fuats vom schluddajen Buck enn vom schluddajen Jeldbiedel, enn von oame Mensche, enn bue sijch groote Tjoatje, enn foahre utjestraumde Esels, ooda uck utjestraumde Koahre, enn leahre aundre domm. Enn dann ranne see soo huachnäsijch romm, bett ahn de Näs von bowe vollrannt. Joh, Mensche mett een vollen Buck habe boold eene schluddaje Seel, enn daut wea aul emma soo."

Oba nu musst etj nochmol nohjeete, enn dann vetald dee Oola wieda: "Joh, enn dann worde see aul dusende Joah tridj amerikaunsch, ooda uck een bät Dietsch, enn dankte Gott, daut see ritjch enn vewant, enn vekohme weare. Enn wann Mensche eascht eenmol ritjch send, enn meene daut ess, wiels etj opp äahre Sied sie, dann ess mett ahn nijch meea too rede. Enn auls mie daut aulatoop too domm word, säd etj toom Jesus soo auls dit: Etj saj: Jesus, klunj morje mol de poah dusend Heltablesse, woohne väl Tiet habe, wiels see ritj send, de Reep voll. Enn waut saulst Du ahn saje? Dooh daut soo auls wann Du ahn mol een gaunz freschet Hamd oppe Seel auntratjche wellst. Enn doatoo mottst Du ahn mett gaunz eenfache Wead eent verrem Bless von äahre Seel mett de Fust vom Wuat drasche. Halpe woat daut nijch väl waut, oba schode kaun'et uck nijch."

"Enn soohne Poah, woohne de Boajpredijcht, woohne etj uck de Flijchtlintjsaundacht nann, äwre dusende Joahre too Hoat nehme, dee woare eenes Doagess bie mie enne Eewijchtjeit aune Champagne Bar sette, enn den kaunst dann Du, enn Al Reima, enn Peeta Wiens, enn Arnold Ditjch, enn Viktor Peetasch, enn Reuben App, enn noch eene tjliene Haundvoll aundre plautdietsche Jeschijchte vetalle."

Dann drunk dee Oola sien Glaus soo meea ladijch, enn säd noch doatoo: "Enn wiels wie bie mie bätren Piepetobak habe, kaunst dann uck wada Piep schmeatje. Enn dusend Joah lohta, woa wie mol seehne, waut de Dokta too saje haft, ess die daut soo goot?"

"Joh!"


© 2007 Jack Thiessen