Moderne Tiede - von Jack Thiessen

Enn Jrienthol wea omm een Hoah daut Niee Jerusalem utjebroake. Daut wea loht eene Dartjajoahre, enn noh aule Siede enn Kaunte gauf daut Fräd, nuscht buta luta Fräd. Fräd hentjcht mank ons Menniste emma vonne Tjoatje auf; de Mennoniete send sijch auljemeen emma goot, bloos wann de Tjoatje sijch enne Pluche lidje, fleaje de Funke enn dann rummelt daut uck ohne Blitz.

Wie haude enn Jrienthol twee Tjoatje: de Chortietsche, woa de Mensche eenstemmijch sunge, enn Plautdietsch rede, enn de Mensche noch emma jenuag Tiet haude Tjriste too senne.

Enn dann gauf daut ons Russlenda: wie weare lota jekohme, enn wisste väl meea auls de Kenädja, oba uck ons Gott wea derjchschnettlijch seea goot too liede. Hee mischt sijch nijch toom Äwajen enn, enn leet ons toch.

De Predja vonne Chortietza wea ons Nohba Peeta Töws, enn wiels hee schmeatjcht, enn fein wea, enn mie goot liede kunn, vetald hee mie eenmol biem Draschkauste, woohna ahm jehead, daut "De Russlenda send fromma auls wie, oba wie send tjristelja," soo haud de leewa Gott ahm vetalt. Etj jleewd ahm daut mett jiedet Joah meea.

O joh, enn de Predja enne russlendsche Tjoatjch, onse aulso, wea Oole Johaun Enns, dee sijch irjendwanneea enne Zentraulschool enne Molosch een bät betjeat haud. Ahm wea de Zentraulschool wijchtja auls de Betjeararie, enn de Winta enn Kanada wijchtja auls aules toop, enn doawäjen säde de Mensche, daut Enns eene goode betjeade Pelzmetz wea. Enns siene Fru Njuta word derjche Literatua weltberiehmt. Ahr sachet soo's ne Uhl, enn doawäjen druag see ene Brell, doamett de Mensche den Unjascheed wisste. Oba daut mau soo aum Raund.

Aum wijchtigsten ess: em Darp Jrienthol wea Fräd. Joahrelang.

Toojejäwt: de Breeda stetjchte aul donn uck bie ons een Fieatje aun, enn leahde ons "Diewelstjinja" domm, oba wiels dee mett mie Frindschauft weare, well etj nijch wieda von dee vetalle. Jenuag: auls see mol wada aules derjchenaunda jeheatjat haude, oajade sijch de Chortietza, onse Elimjemeend, enn uck de leewa Gott, enn wie juage ahn aulatoop utem Darp noh Niverville opptoo, enn doa sette see noch emma, weeta aules, habe jieden Dach Biebelstund, talle Jeld, driewe Missjoon ooda bue Schwienstallinja.

Oba daut bleef uck enn Jrienthol nijch eewijch frädlijch wiels von Jantsied, doa dijcht bie Aultneiw, kaum mett eenmol eene Tjnals Friees Famielje aun, enn dee wea soo aggressiv, hinjeraun enn rachullig auls de Bosche Jungess ut Texas vondoag den Dach.

Wiels de Tjnals Friees-sche auls junge barjchtholsche Brut aul een Tweeback enne Owesrea haud auls see sijch befried, kaum daut, daut de Eltesta Doft Schulz, - dee mett väl Jeld, noch meea Zockabeeta, eene groote Näs derjch dee hee schnoare deed, enn emma mett dem Wiesafinja veropp derjche Jäjend jintjch - Friees jesajcht haud, see kunne ähre groote Sind blooss goot moake, wann see opp "Jantsied" soo auls hee säd, eene niee, fresche, fromme, tjristelje Tjoatj hinja Jrienthol bue wudde.

Joh, enn mett eenmol haud wie eene haulwe Jemeend aun Tjnals Friees soo too saje enn Jrienthol, enn meea doavon auls Heehna oppem Hoff, enn wie tjreaje niee Tjoatjeleeda Made in the USA too heare, enn de Bootschauft fresch ut Gottes Haund, aulso nijch mol pasteurizäd too heare, enn ons Fräd wea fe aule Tiede utjepust. Soo weare de Barjchtola, soo send de Barjchtola, vetald mie eena von ähre Eppaschtasch latzt biem Vebiefoahre; hee haud daut drock, haft daut emma drock.

Oba aul dit ess je scheen enn goot, enn drajcht doatoo bie, daut eena den leewen Gott een bät bäta tjanne leahd, oba too eene goode Jeschijcht reatjcht soohne fromme Pludarie noch lang nijch too.

Aulso waut jefft daut noch too vetalle? Een poah Japsvoll seea feine literarische Läpelkost kohme noch doatoo, jleeft mie.

Daut haud aul enn Steinbach enne ritjche Tjoatjche eenjefäah twintijch Joah nohm Grooten Tjrijch aunjefonge, daut de modernste Tjriste noh "Palestina" fuahre enn sijch doa em Jordan fe dieret Jeld noch eenmol rejchtijch deepe leete. De Jude wea daut eendoont, see reatjchte doabie soo auls aul emma den Kollaktetalle romm, enn de Steinbach fellde dem opp, enn de Wetjeltjapp weare donn noch nijch derjch Eelj toom grooten Jeld enn jratere Dommheite jekohme.

Na joh, enn waut de Steinbache tjenne, daut kunne de moderne Jrienthola uck aul emma, enn soo kaum daut, daut de barjchtholsche Friees enn de Schwiensfoarmasch Wiebe, de Diakoone aulso, enn noch een poah von dee Sort, dee ähre jletjlijchste fief Joah enne tweede Klaus enne School toojebrocht haude, noh Israel fuahre enn sijch doa noch eenmol noh de latzte Mood betjeade, enn em Jordan deepe leehte.

Enn daut wea aules scheen enn goot bett dee Friees Tabun mett eenmol seea sondaboare charaktalijche Eajenoate too Dach brochte. Nijch too jleewe: Schlajcht too liede wea daut Pack aul emma, oba nu weare see soo schratjlijch nieschierijch enn soo oppdrinjlijch, daut de charakterlijche Trajchtmoakasch daut mett ahn aula seea drock haude. Auf enne School, oppe Stroht, ooda enne Tjoatjch, dit Pack word schwiensdriest enn nieschierijch. Enn daut Utjleise leeht, enn leeht nijch noh.

De mennische Tjoatj kaun bekauntlijch tjeene Zankarie schlijchte, wiels ahn soohne väl too goot gohne, auls daut see soohne em Tjiemsel auftjniepe tjenne ooda welle, enn soo word gaunz Jrienthol oppjreajcht, wiels daut jriesd mett de barjchtholsche Friees Tabun eenfach ut.

Woo schlemm daut word tjenn jie junt dentjche, wiels wann se mie aul too Roht hohle ess de Klock seea dijcht verr Twalw, enn de Kuckuck mett dem Schnowel aune Däah von siene Klock.

Eea wie de gaunze Sach mett dem schwiensdriesten Benehme enn de niedatrajchtje Nieschiea äwahaund nehme leehte enn daut Jesatz bestalde, unjasochte Jintasch Denis, Jaunzess Jake, Driedjasch Grant enn etj ons daut Gaunze enn nu kaun etj berejchte. Von dee Schwienarie unjre Datjch too hoohle kunn je tjeene Red meea senne; dee Sach wea too seea utjespetzt. Enn auntoonehme, daut de Friees sijch von auleen schäme enn sijch bätre wudde kunn uck tjeene Red senne, wiels daut Pack too vekohme wea, enn de Tjoatj too vebiestat ess, om ahm vom faulschen Stijch auf too lentjche. Aulso aun äah Schompjefeehl too appeleare, doavon wea tjeene Red.

Waut bleef ons äwrijch? Dee noch emma gooda Roop von Jrienthol wea oppem Spell, enn Jaunzess Jake enn etj musste waut doohne. Wie fuahre noh Israel, enn reisde nohm Jordan, enn betjitjchte ons aules woamett de Friees ute, enn vonne Barjchtola too doohne jehaut haude.

Daut kaum ons nijch billijch, oba wie jinje dem Problem bett aune Wartel, enn tjenne nu rejchtijch enn opprejchtijch berejchte.

Wie welle ons noch eenmol eenje enn em Dentjch hoohle, waut doa wea, enn woo dee Koohstijch noh dem Eemstjehupe too Staund jekohme wea. Oppdrinjlijch weare de Friees aul emma jewast, oba enne latzte dree bett fief Joah weare see schwiensdriest jeworde, enn sogoa äahre Tjoatj wea daut oppjefolle, daut bie dit Pack aules utjriesd.

Jaunze enn etj weare aul säwen Doag enne Jordan Jäjend, enn haude dann uck daut Doodje Mäah soo meea von bute enn von benne unjasocht, enn konzentreade ons noch oppe Atj von dem Doodjen Mäah, woa daut noh Sodom enn Gomorrah hanspetzt. Etj wull aul dee Däah von dem Dach von benne toomoake auls Jaunze noch eenmol tridj wull. Ahm wea waut oppjefolle säd'a.

Wie jinje doa han. Aun eenen Souvenirstaund saut een Jud, dee von sijch behaupte deed, hee wea soo olt auls dee Tiet selwst, enn eena kunn ahm fe goodet Jeld irjendwaut froage, hee wisst. Butadem vekofft hee doa uck noch soo meea aules ut dem Oolen Testament, soo auls toom Biespell Äwabliewsel ut Sodom enn Gomorrah ooda uck Stetja von Joseph sienen bunten Rock ooda Obraum siene Sarah äahre Schlorre haud'a toom Vekoop. Uck haud'a hinjrem Zelt eenen Hupe Holt von Nooah siene Oatj fresch raufjeholt.

Etj boot ahm hundat Dolah fe een Stetjch von Jesus sien Tjriez, oba daut haud hee nijch; hee vekofft tjeene moderne Sache, säd'a.

Vleijcht wea wie nu oba doch oppem rejchtjen Stijch, docht etj mie, enn etj froag ahm soo meist bieaun, auls hee noch Solt vonne Lootsche äah Äwabliewsel toofallijch toom Vekoop haud.

"Nä," sad hee, "Daut hab etj een poah Joah tridj aules een poah butajeweenlijch polluksche kanaudsche Menniste vekofft."

"Aha!" säd Jaunze. Enn dann fuah dee oole Wiestensähn wieda: "Etj kunn dee Donnasch eenfach nijch liede, enn wiels etj wisst, waut daut Solt noch noh äwe dusende Joahre fe eene Wirtjung habe wudd, vekofft etj ahn daut gaunze Stetjch fe een Sondapries. Butadem wiels etj wisst waut daut loohtsche Solt fe eene Wirtjung haud, wull etj nijch daut mien Voltj, de Jude aulso, sijch doamett ennschwiene ooda besudle sulle."

Enn donn lacht dee Oola sijch haulf tjrieslijch, enn meend: "Etj wudd dee Donnasch nijch jearn auls Nobasch habe welle, wiels wann schwiensdrieste Mensche dann noch daut loohtsche Solt enne Jlieda habe, dann kunn daut opplatzt eene seea goaschtaje Jemeend, eenen seea schlemmen DNA jäwe."

Dit Original ess von dem Offkoht Driedjasch Grant, Jaunzes Jake , Jintasch Denis enn miene Weinijchtjeit unjaschräwe, enn kaum opp Bestallung väajelajcht woare


© 2007 Jack Thiessen