Leewa Hauns,

je lenja enn bäta etj den Oolen tjanne leah, je bäta jefellt Hee mie; joh, Hee ess mie aul jrodentoo sympathisch jeworde. Easchtens ess Hee jescheit, Hee ess eenem nijch eegol hinjahäa, daut eena jieden Dach noh Biebelstunde gohne saul, enn Hee helt, kratjcht soo auls etj enn Du, vonne Feministe enn äah Jeschwieta nuscht nijch. Wiels? Joh, wann toom Biespell de Henritjch Peetasche, onse jewesne Nohbasche, mol wada sijch een Strieptje Dommheite utjedocht haft, enn dann dem leewen Gott noch emma mett ähre vedreide Uage, ähre kruse Stearn, enn ähre äwadräwne Dreimoazhijchtjeite mett ähre Stemm emm huagen C Rejista, enn mett oppjeweppten tjlienen Finja tjemmt, enn ahm soo mett äah molotschnajet Huagdietsch enn doatoo noch mett ähre polietisch aufjewoschne enn utjeplatjchte Sproak aunräd, enn jistre zeowends sogoa, "Doaf etj Ahn mol mett Ma-me aunräde?", säd dee Oola too mie: "Peeta hool mie faut, sesst woa etj disse aufjefollne Sesta, noch eent aunet Sobbtje plinze motte." Enn too dee Peetascha säd Hee: "Opp Rusch hab wie een Wuat fe Die enn Diene Sort, enn daut fangt mett Z aulso mett Zett aun. Enn nu goh enn schall Eadschocke, enn maltjch dee Schwoatbunte, enn een bät jicha, wiels mie jätjcht emma de Steewelspetz wann etj Die seeh!"

Oba daut jefft noch aundre Jrind, woaromm, dee Oola mie soo goot jefellt: auls, toom Biespell, doa bie junt omme amerikaunsche Atj eene Fru nuscht nijch bäta too doohne haud auls sijch mett Wota doot too supe, duckt dee Oola fuats bie mie opp, enn säd: "Hol mol fuats een poah von dee ditjschalje Breeda toop, enn dann well etj enn Du ahn mol biebrinje, woo eena schmock Beea, enn Wien, enn uck Schnaups drintjche kaun enn saul enn mott. Wiels daut jeiht doch too wiet! Jieden Dach pausse Mensche, enn de Haulfmensche, aulso de Aufkohte, opp, daut see nijch em Wota em Mäa ooda enne Bodwaun vesupe, enn dann satte see sijch verr'm TV dohl, riete domme Frautze, tjitjche mett doffem Bletjch meist soo's de jrientholsche Frulied enne Elimtjoatjch, send mett domme Jedanke soo brieditjch volljeprommelt auls de Bobbat voll Kischmisch, enn supe acht Lieta Wota omm een schatajen TVKauste too jewenne. Enn acht Lieta Wota plus twee ooda dree, woohne see enn ährem ladjen Koppebähn habe, ess eenfach too väl.

"Dann doch leewa Beea ooda Wien: eachtens schmatjcht daut väl bäta, enn tweedens ess daut jesunda." Enn donn säd Hee: 'Daj Bozhe!' enn wie drunke enn freide ons aula, sogoa soohne, woohne toom easchten Mol too eene jettlijche Ertjanntnis jekohme weare!

"Oba doamett noch nijch jenuag: Dee Oola haud goodet Foahwota unja siene Vetallomm jetjreaje, enn Hee läd fuats wada loos. Haud enn eene Haund een Lieta Beea vom Faut, enn enne aundre Haund een Glauss mett Schnaups, enn em Mul eene Piep, woohne vondoag soo rätjad auls de Koopefebritj enn Elloag, enn dann fuah Hee loos: "Enn doawäjen hab wie hiea em Himmel tjeen TV, enn daut hab jie junt selwst vedorwe. Wiels, stalt junt daut bloos mol väah, leewe Jeschwista, woohne eascht ver kortem hiea noh bowe enjewaundat send: Dee Breeda enn väl Amerikauna haude daut emma mett ähre Talk-shows, enn mett de Evangeliste sogoa hiea emm Himmel drock, enn dann pessead je dann uck aules, kratjcht soo auls etj daut jeprophezeit haud: Eascht tjeiweld dee Cowboy-Evangelist ut Alberta, dee vom Jaunz-Team, dee, soo auls hee nohäa mie, aulso dem Schreiber Dieses, vetald, daut hee "de faulsche Kobbel oppjesodelt haud, mau eene Tweebeensche" enn dee daut dann noch aulewäje vetald enn rutposaune deed,, daut dee Harr enn ahr majchtijch jeworde wea, enn auls daut (toom Deel mol wada derjch den Schreiber Dieses) openboa word, de Jeldtjwalle äwanacht oppdräjde, enn dann kortz nohhäa kullad dee plutzmulja Jamie Bakker vonne Kaunzel enne Dune, enn dann wea de grootmulja Swaggert, dee soo scheen sinndagsch hiele kunn, enn mett dem stiewen Pausoppfinja, enn mett opne Stauledäah aune Reaj, enn dann dee lauzhuaja Haggard, dee Mannabock, enn aule veea haude mol wada ähren Vestaund enn ähre Moral sijch omme Pojasjäjend tusijch moake lohte. Enn doawäjen jefft daut fe de näajchtse hundatdusend Joah hiea tjeen TV. Enn wann Junt daut nijch goot ess, dann tjenn jie doa emm Nuade, fuats hinjre Jrenz, gohne enn TV tjitjche. Enne Hall woat daut TV bliewe, soo lang auls daut Amerikau jefft. Vestohne? 'Dai Bozhe!' enn nu drunk wie aulatoop daut de Schum fluag.

Een wiedra Grund, woaromm mie dee Oola soo goot jefellt ess daut Hee (enn dit jefft Hee sogoa too) den Himmel soo schmock enn groot aunjelajcht haft, enn mett luta Scheens utsteffeat haft, enn uck meachtens de Baste aun Mensch enn Hunj hiea aunjesaumelt haft, ess omm too wiese enn bewiese, woo jescheit Mensche ohne Tjoatjch senne tjenne. Disse Ertjanntnis moakt de Prädjasch hiea enn woll uck oppe Ead nervees, oba soo ess'et: hiea woare sogoa Amerikauna enn Tjriste menschlijch enn send sijch goot.

Soo ess'et wann aules omsonst ess, sogoa de Leew. Enn aules ess hiea erlaubt, nuscht nijch ess "verboten" (enn dit moakt de Dietsche emma de easchte poah Wäatjch hiea wizhrijch enn nervees) buta niee Sind uttoofinje. Natiedlijch ess jieda tweeda Boohm aum Raund vonne Wäaj tweschne Darpa een Boom vonne Ertjanntnis, enn soo woat eena de Ertjanntnis jewant, enn Mensche brucke sijch nijch emma bie jiedem Aupelboom vestäatje. Oba etj head saje, daut Adam enn Eva noch emma root woare, wann see em Hoawst Appel pletje motte. Besondasch bie de Delicious Sort, woohne wie hiea de Schopsnäsje nanne, dann flautat Adam de Nieschia, enn Eva tratjcht sijch dann aul ähre Tjleedie dobbelt aun.

O joh, enn nijch too vejäte: wiels de measchte Menniste hiea enn oppe Ead je aul emma jejleewt habe, daut Adam enn Eva sijch aun eene riepe Arbus staut aum Aupel vejreepe, lohte de plautdietsche Berstaundwajchta daut easchte Menschepoah mau unjearn hiea noh de elloagsche Berstaund holleie, wiels disse Berstaund ess je daut mennische Paradies, enn doarenn send sijch Gott enn Mensche total eenijch.

Najoh, enn waut mie noch aum Oolen jefellt, ess daut Hee derjch enn derjch mennisch jesonne ess. Latzt auls Hee mett ons, daut heet mett Viktor Peetasch, Hauns Hoada, Arnold Ditjch enn Arbuse Klosse enne Mennokoht saut enn verrem Owendkost ons een poah Sturracks hinjre Schlipps biem Plautdietsch räde goote, säd etj haulf em Sposs: "Tjeadels, waut meen Jie, wann ons Oola sijch wieda soo goot moakt, well wie ahm enn onse mennische Jemeend oppnehme?"

"Etj wudd doatoo 'Joh'saje" meend Arnold Ditjch, "oba bloos wann wie ons eenje tjenne, woo wie ahm deepe woare."

"Mie tjenn Jie em Drentjtroch em Beea rolle," säd de Oola enn lacht, "wiels eene Doop von benne enn von bute veschleiht meea."

Daut woat dissen Sinndach endlijch nohjeholt, doamett dem Oolen aulso nuscht em Stijch steiht, wann Hee ohne "Let ooda Hindrance" em mennischen Himmelshock enn bie ons enne Berstaund dwaule well.

Etj woa, wann daut soo wiet ess, von dee Doop berejchte, wiels etj jleew, daut woat hiea een bät em Grooten jefieat woare.


© 2007 Jack Thiessen