Audee! - von Jack Thiessen

Nu ess'et soo wiet. Etj woa mie von junt aulatoop ve-aufscheede motte, wiels etj nijch meea een oama haulwa Tjenstla sonda een eenjemohte ritjcha Burzhoj sie. Miene Doag auls oama Schluckat enne Schneediene vom Jaumadohl send vebie. Etj sie too oolt enn jescheit omm mie seea domm too habe, oba etj sie nijch too oolt omm ooltnäsijch too senne, vleijcht too bliewe.

Eena tjemmt auls ritjcha Mensch fuats opp niee, vleijcht sogoa domme, Jedanke.

Enn wea weet? Vleijcht woa etj sogoa noch Predja, wiels enn eenem eensjen Dach habe de Mensche daut aul jeritjcht, daut etj Jeld hab, enn daut etj nu earnst too nehme sie. Waut mie mett dusend Jedijchta, enn veahundatennsasseveatijch Jeschijchte, enn omm'e tien Beatja nijch jejletjcht haft, hab etj aun eenem Dach mett meist dree Milljoon Dolah aun jefungnet Jeld aul nohjehohlt. Joh, etj red sogoa aul eene gaunze Striep von Deemoot, enn Stewardship, enn Missjoondriewe, enn goodet Biespell senne, enn sien Lijcht dache lohte. Oh joh, enn ons Telephoon tjlinjat soo foaken auls de Tjlinja aun eene wille Kooh opp 'ne framde Weid.

Oba etj sie aulwada loosjefoahre, ohne auntoospaune. Daut litjchend mie soo.

Waut ess? Enn waut wea?

Mien Schwieavoda reet de Betjleedung enn dee Tjlatsa vonne Wenj enne groote Stow enn sien oolet Hus rut, omm daut Gaunze nie enn straum too moake, besondasch verre Entretjung, dee nu verre Däah steiht, vonne Amerikauna enjefädelt.

Enn auls hee daut aules rutschluag, fung hee enn eene Waund gaunz rajsch enn gaunz unje, een Weschtje Papiea, enne Sütterlinschreft jeschräwe, enn fe derjchschnettelje Mensche nijch lesboa.

Aulso wea etj mol wada dee rejchtja Maun, opp'e rejchtje Städ, too de rejchtje Tiet.

Etj laus dee oole Schreft enn dree Rolle een bät soo auls dee Schrefte vom Doodjen Mäa, aum Desch, gaunz auleen, enn soo een bät emm Schaute, enn auls etj enword, waut doabowe stund, aulso väl Jeld enn woa begrowt, fong etj fuats aun seea schmeissijch too leaje. Schnorrijch ess'et, jeweehnlijch fellt mie daut Leaje noch schwanda auls de measchte Mensche, oba auls etj biem lese emma ritja word, jintj daut emma jleia, enn boold, säde de Mensche woohne mie tootjitjchte, litjend etj eenem Steinbacha.

Mett eenmol säd etj: "Daut ess aul too loht, enn etj sie meed, enn disse Schreft ess soo intressaunt auls eene Schloptablette, doaf etj dee metnehme, enn morje tridjkohme?"

"Kaunst ruhijch lese soo auls Du wellst, enn uck äwamorje tridjkohme. Wie woare jenietsch oabeide, enn ons intressead oolet jeschräwnet Domms sowesoo nijch."

Well, dann haud je etj jewonne, enn haud waut etj wull enn bruckt. Etj fuah vondoag aul fuats seea tiedijch noh Steinbach nohm Auwkoht, enn dee beleahd mie, woo etj miene Läjnisse rajchtlijch rajchtfoadje kunn enn sull, nauhm fiefhundat Dolah fe eene haulwe Stund Roht enn fe sien Schmustre, enn etj wea unjawäajess. Hee wull mie noch een Kuffel Koffe tjeepe, oba etj haud daut too drock. Doafäa haud hee donn uck fuats Vestendnis.

Em Jeist läd etj daut Jeld aul enn amerikaunsche Militäarakeete, enn luta soowaut Gottjefalljet soo auls miene ritjche mennische Frind aun, enn schreef enn Jedanke kratjcht aul dit, woohnt jie nu enne Henj habe enn lese.

Enn nu woa etj junt een poah Minute Tiet jäwe omm junt den Tjwiel vonne Aufgonst aune Tjeewe too wesche, während etj nohm Speajel goh enn mie selwst betjitjch, omm too seehne, auls etj aul den Prosperity Gospel Smeil eenjemohte jemeistad hab.

De Mensche säde de latzte Tiet, mie fong'ett aun Arnold Ditjch emma dolla too litjne, soo een bät vebiestat, hollbuckijch aune Uage, enn soo auls daut eenem sitt, wann eena meea Howajrett mett Schliesamaltjch at auls Schwiensbrode mett Schmaundfatt enn Eadschockebrie tofelt.

Oba nu säd de Speajel mie, mie sach'ett aul dolla noh Pat Robertson ooda nohm Jaunz Team enn mien Schmusta ritjt noh grootet Boajeld, enn miene Vetall head sijch noh "It's a New Day" enn Willard Thiesse enn siene langnäsje Fru, dee jieden Dach e. Mails vom leewen Gott tjrijcht.

Na joh, oba etj hab eenfach nijch meea Tiet lang too dreemnäse, enn too jrebble, enn Prachasch Fupptjejeld too jäwe, enn mett de Hunj too späle, enn Plautdietsch too dentjche, enn mie äwre Tjoatje enn de Predjasch enn Steinbach enne uck enne Stäts too oajre, enn äwa Bosche Jeat sowesoo, enn junt too schriewe. Nä, etj hab daut drock, enn schmusta, enn sie fein, enn mie dronseld emma daut Phoon aum Ooah, enn etj tjrie uck aul, soo auls daut mott, Buckweehdoag, enn mott doktere, enn Pelle ennehme, enn miene Narwe tetjre soo auls Wackel-Pudding ooda soo auls Kolledets, enn etj mott emma oppe Stroht senne enn mett miene Drockijchtjeite puche, enn Schwiensstallinja bue, enn opp een poah Missjoonsboards sette, enn dree Mol de Wäatjch, weenijchstens, enne Tjoatj sette, omm mien Popularity too meahre.

Audee!


© 2007 Jack Thiessen