Happy Hour - by Jack Thiessen

Leewa Hauns,

Auls etj vondoag kratjcht soo auls oppe Ensel ooda uck doa hinja Jnodefeld mett dem Hund Tiea mol Stapmies jäjere enn uck utseepe jintj, wiels daut dem Hund besondasch goot jeiht, troff etj doa enne Prewaulj biem Nippa, woa sesst tjeena sesst too traffe ess, den leewen Gott. Etj vefeahd mie noch dolla auls Hee.

Etj saj: "Maunjchmol sieh etj noch een bät een irdischa Mensch, enn goh miene Schlitjanatua noh, enn jriep hiea Stapmies toop mett dem Hund, enn sonn mie, hool Meddachschlop, enn schmeatj uck hanenwada Piep. Enn waut hast Du, leewa Gott, hiea too seatje? Du jeihst je hiea romm auls wann Du hiea sogoa een bätje tusijch best, auls wann Die dit hiea, wann uck meist hinjre Wille Hundat, aulatoop bekaunt ess."

"Joh," sajcht'a "wann'et senne mott, tjann etj mie hiea ut, daut stemmt. Etj haud mie hiea enn Gottes Natua oppet Ooah jelajcht enn hild uck Meddachschlop; disse Enrejchtung hab etj von junt Menniste jeleaht. Eena tjemmt noh eenem gooden Meddachschlop soo een bät opp aundre Jedanke."

Dann haujohnd wie beid eene Strieplang, enn dann sajcht'a: "Well'we mol noh de Mennokoht gohne Koffe drintje, enn vleijcht sogoa een tjoanjet Stetjch Tjressbäaplautz äte. Eena kaun sijch je aulnoch oppe mennische Frulied velohte, daut see sijch aum Backheat omm disse Tiet opphoole. Enn wann nijch, woat sijch je daut aul rommrede, daut wie twee doa oppjeduckt send, enn dann reahre se woomäajlijch den Deajch toom Plautz enn. Oba wie tjenne je uck schwind enn Nie Eloag Dienen Hoot voll Tjressbäare pletje, enn dee mettnehme, enn bie de Mennokoht enne Tjeatj hanstalle; dann woare de Frulied aul von auleen opp'e rejchtje Jedanke kohme."

Enn soo word daut dann uck. Wie saute aune Siedkaunt vonn'e Mennokoht, soo een bät emm Schaute, woa eena onjesteat uck mol eene goode Piep schmeatje kaun. Wiels de Frulied opp dem tjraschen Plautz eenen grooten Ätläpel mett Schlagschmaund, enn sogoa een Kulla Morozhna noppjestelpt haude, enn aules fe denselwjen Priess, kaum wie mett'e Vetall em Schwung.

Mett eenmol sajcht de leewa Gott: "Weetst, Petro, leewa een bestje hulprijch auls emma jlitjwajch; well'we vondoag mol nohm Happy Hour gohne? Doa woat omsonst ute goode Buddel jegohte, enn Du wurscht die aulnoch wundre, wäa doa aula hanfinjt, enn nijch blooss wiels sijch daut doa seea jemietlijch sette enn drintje enn een bät schmenje lat. Waut meenst?"

Well, etj bruckt mie soo waut nijch twee Mol saje lohte, besondasch, wiels daut doa dochwoll mol waut Nieet too seehne gauf. Enn vleijcht wiels daut doa sogoa toom Säjen ennem enneren Mensch kohme kunn.

Wie haude Koffe ut, enn gauwe Tiea noch den äwajebläwnen Schmaund enn Morozhna, enn soo wea see uck reed, mett ons toop lange Been too moake. Soo auls aul foaken verhäa, jintj de leewa Gott veropp, enn wees den Wajch.

Daut word langsom schemma enn sogoa een bät Deiw em Grauss wea oppe Schooh too seehne, auls wie äwrem latzten Humpel steaje enn de Happy Hour Pracht verr ons lach. Daut'et de Mensche doa scheen jintj, wea aul von wiet too heare. Doa word jesunge, enn väl vetalt, enn de Mensche freide sijch.

Aun eene Sied wea een groota Desch, een bät soo auls een High Table fe de huage enjelsche Jesallschauft, enn rundom saute de jeweehnlijchere Mensche, oba measchtens fromme Breeda enn sogoa Holdemanna, den daut soo goot jintj, daut see nijch mol vom Boat bestrumpse rede, ooda vonne rejchtje Doop, ooda wea em Himmel kohme wudd, oba measchtens wea aula nijch. Auls etj dee Breedajemeendla enn de Holdemanna enn de Ooltkolniea aula aun eenem Desch sach, enn sijch sogoa em Jeist derjch'et Beea soo eenijch weare, säd etj, soo auls emma: "Wea haud daut jedocht?" "Joh," sajcht dee himmlischa Voda, "eena mott sijch wundre. Daut woat noch sowiet kohme, daut de Breeda sijch eenen Boat stohne lohte, enn de Holdemanna sijch eenen Schlipps aunlaje, enn de ooltkolniesche Frulied mau twee Ratj sijch opp eenmol auntratje woare. Enn wann aul dee äahre Dajchta mie kohme sulle, auls daut eene Sind ess een Bikini too droage, dann woa etj ahn saje: "Nä, nä, daut doot mau, wiels daut ess derjchut biblisch. Enn butadem wudd daut den Apossel Paulus seea oajre, enn daut jeiht mie besondasch goot!"

"Oba tridj noh daut waut noch soo wiet kohme woat...daut sijch Jie Menniste enne Doopessach eenijch woare, em Himmel, uck oppe Ead. Waut pesseare woat, ween's wann etj doabie een Wuat mettoosaje hab, ess daut jie dann eenfach een bät oikomenisch väagohne woare, enn tweemol emm Somma irjendwoa em Frieen, Medden em Darp, em Drentjtroch Plautdietsch deepe woare. Daut wudd praktischa senne, enn nijch soo diea kohme. Aulso eenfach eenen Doopsjesennda nohm aundren woare se em Troch delenjd nennlaje, enn dann eenmol em Wota enne Rund kullere. Jieda haulwe Stund woat een bät freschet Wota toojegohte, doamet daut Wota derjch'e Sind aufjespeelt, nijch too jries woat. Enn dann wada von Väare aunfange soo lang auls daut mott. Bieaun tjenne de Frulied Tweeback mett Foarmaworscht toom Vekoop aunbeide, enn uck Jeld fe de Missjoon opdriewe. Enn de tjliene Tjinja tjenne em Schaute Zeida vetjeepe, omm too een bestje Fupptjejeld too kohme. Etj jleew, soohne niee Oat too deepe wudd boold seea mood woare."

Mai goodness mie, haud etj meist jesajcht, enn boold uck een bät 'Holy Doodle' wiels hiea saut doch seea väl Toakel, woamett tjeena soo rejchtijch jerätjend haud. Mie kaume uck een poah Dutz Hollotasch enn noch meea Hollunke bekaunt väa, dee sijch hiea breet muake, wiels see wull uck nijch mett een passing grade jeräatjend haude. Sogoa Barjchthola enn Rudnaweidna enn.Tjleenjemeenda enn een poah Steinbacha haud'et jejletjcht, enn dee saute nu hiea enn drunke Beea enn Wien enn hanenwada uck een poah Cocktails. Wiels dee Jedrentje omsonst weare, troff sijch hiea ernoa väl Voltjch, woohnt sesst sijch seea jestiepad haud. Wann waut omsonst ess, lat dee Sind enn daut sindje uck fuats seea noh, kaum mie soo väa.

"De Hund lat vonne Lies oba nijch vonne Netjche," meend de leewa Gott, "enn de measchte Menniste drintje emma eenen gooden Schluck, enn dann vesteatje see äah Glaus unjrem Desch, enn rede noch hanenwada von 'Wäa woat daut betohle?'" Oba enn eenem Stetjch send de leewa Gott enn etj ons eenijch: noanijch emm Himmel, weens bett nutoo, woat soo scheen enn soo jewaultijch jesunge, auls wann een Hupe Menniste toop kohme.

Hauns, daut jefft hiea väl meea Ooltkolniea enn Sommafelda auls eena jedocht haud, enn disse sinje dann uck ernoa mett, oba toom Jletjch woare see von aul de Aundre biem Sinje em Schach jehoole, wiels bie daut eenstemmje derjch'e Näs mettjre, tjitjcht sijch sogoa dee leewa Gott omm auls wann'a saje well: "Na heat, woa kohme aul dee Schohp häa?"

Na joh, oba waut bleef mie äwrijch auls dem leewen Gott hinjeraun too kloffe, wiels nohdem Hee sijch mett dee Breeda enn de Holdemanna vetalt haud, wull Hee uck nohm Huagen Desch, wiels doa word extra serveat, enn measchtens Martinis, aulsoo ieskolda Wachholdaschnaups. Tjeen Wunda, doa wea uck aul een groota bleiwa Hoot mett Bloomtjess bestetjcht aun eenem grooten Raund too seehne, enn doarunja saut je dann uck tjeene aundre auls de Queen Mom, enn de schmustad soo seet-sua, enn läd sijch soo rejchtijch enne Säle vonne Vetal, enn see vetald soo läwendijch auls wann see sijch aul een poah stiewe Cocktails enjetrejchtad haud. See jniesad, enn säd: "Heutie, Teutie" enn räd vonne slightly less fortunate, opp dee wie mol drintje sulle, soo auls toom Biespell Stalin enn Hitla enn Lenin enn eene Milljoon von ähres Jlitjche.

Donn jreep sogoa de leewa Gott toom Glaus enn säd: "Een Prosit den Verdammten" enn stelpt sijch een haulwet Lieta Gin hinjre Binj enn jnerrd äwa de Vebiestade, dee ahm oppe Ead den Ridje jedreiht haude.

Na joh, oba dee Queen Mom wea noch lang nijch foadijch mett aule Farzh von äahrem Leed. See muak Ruhm aun äahre Sied, enn bedd dem leewen Gott sijch bie ahr han too satte. Oba eea Hee daut deed, fuscheld Hee mie too, etj sull mie doch een bät mett Tjwiel miene Schooh benaute, enn dann dee mett'em Schneppelduak blank riewe, enn dann mie aun siene Sied hansatte. Na, nu saut wie uck aul, enn dee Easchte Lady hiea emm Himmel fusheld ahm waut too, enn eena mott sogoa hiea em Himmel maunjchmol staune; de leewa Gott word een bestje root, oba Hee buag bie; etj jleew, see läd een goodet Wuat fe äahre Femielje bie ahm enn, wiels mie wea meist auls wann etj daut Wuat 'vekohmnet Toakel' von ahr head.

Oba Hee wisst sijch Roht, enn räd mett mie soo aune Sied Huagdietsch, oba dee Oole wisst fuats waut daut too bediede haud, enn mischt sijch uck enn disse Sproak enn.

Wie spezeade aulatoop soo seea auls opp een Traffe vonne chortietsche Zentraulschool en Kanada, enn kratjcht auls wie dochte, woo woat daut wull noch mett aul dee Harrlijchtjeite wieda gohne, kaume mett eenmol goot hundat Huttera mett Foahtieja aun, enn brochte soo omm dartijch Maltjkaune voll Bottabloomewien enn kratjcht soo väl Reboabawien aun, enn goote enn. De Queen Mom vetrock biem Schmatjche doch ernoa äah spetzet Schnoweltje, wiels de Huttera haude mol wada mett'em Zocka jespoat. Oba dann deschte se opp: Ohho! Opp jieda Desch läde see een gaunzet grootet jebacktet Foatjel, enn doatoo Eadschockebrie mett Bottafat, enn Schmuakomst biem Ammavoll. Daut Foatjel fe de Easchte Lady enn dem leewen Gott enn uck een bät fe mie haud eenen Crabaupel enne Frät, enn aum aundren Enj haud daut Putjatje eenen schmocken Kulla mett eene tjliene Ees aum Zoageltje.

Biem Äte sung een Chooah von wiet äwa hundat Huttera dietsche Volksleeda, enn dann een poah Mertyraleeda, enn toom Schluss noch von Handel den Hallelujah Chorus. "Uck meea lud auls scheen" meend etj, oba dann vemohnd mie de leewa Gott: "Daut wea aul emma de Thiessess Oat aulewäje mett de spetze Tung oppem Heiwklotz romm too hacke, mott daut noch emma?"

"Nä!"


© 2007 Jack Thiessen