Unjaräd - von Jack Thiessen

Auls wie vondoag toop oppem Nippa feschte, word mie kloa, daut de groota Voda mett mie waut too beräde haud, enn etj betjcht mie aul, oba Hee haud mie enne Lomm biem Schlewittje, toohoole. Enn soo wear'ett dann uck.

"Petro," soo fung Hee aun, "wie leete die hiea mau omm een Hepptzehoah nenn, wiels Die ess de Jeschijcht Matthäus 20 nijch kloa, enn uck Dien gaunzet mennischet Frindschauft lidje hiea wiet von Ziel. Jie send too seea opp dee Jerajchtijchtjeit derjchen Dohla, enn derjche Moatj enn derjchen Rubel ut. Jie späle emma wada blinje Kooh mett'e Jnohd. Enn wiels Du nijch weetst, woa etj han well, woa etj Die kort ertjläare, daut de Oabeide emm Wiernboajch, woone eene Stund oabeide, kratjcht soo väl tjreaje aus dee, woohne den gaunzen Dach äwa sijch den Wulf enne heete Sonn aunjerackad haude. Enn wann jie disse Jeschijcht utlaje, späl jie den leewen Gott enn jleewe, jie tjenne mie väasaje, waut daut too bediede haft. Weit jefehlt, lieber Bruder! Disse Jeschijcht ess doatoo doa emm junt de Oat enn daut Wesen vonne Jnohd eent fe aulemol too vetalle enn dietlijch too moake. De Jnohd ess nijch vedeelboa, dee jeiht nijch enntoodeele. Wann daut soo wea, wudst Du schlajcht aufschniede, wiels Du kaumst seea loht too de Jnohd. Aule Mensche, auls jung ooda oolt, auls tien Stund bie de Oabeit ooda een haulwe, send aune Jnohd deelhauftijch. Woaromm de Jeschijcht soo vetald word auls se vetald word, wea omm uttoofinje, woo väl sijch mol wada vonne menschlijche Jerajchtijchtjeit derjch'et Jeld auflentje lohte wudde, enn wooväl den Kuarn von de Jeschijcht bejriepe wudde.

Du hast bestemmt von Chagall sien Bild "Fluß ohne Eewasch" jeheat ooda daut vleijcht selwst enn Yad Washem jeseehne. Daut ess daut selwje Thema. Enn nu weetst, ooda hast Du noch waut too froage?"


© 2007 Jack Thiessen