Mett dem Oolen mol spezeare - von Jack Thiessen

Na joh, toom Jletj nauhm de leewa Gott een bät Ricksijcht opp mien Ella. Etj weet je nijch woo oolt Hee ess, enn etj well je ahm uck nijch jlitjut froage, oba hee staupt ut auls een dietscha Laundmäta, wann nijch dolla. Hee ess foaken besorjcht, oba niemols fuchtijch. Ahm jintj daut jistre bie onse Mensche enne Tjenstlaserai besondasch goot, enn Hee vetald mie noch lang, woo seea hee sich om aul disse Mensche wiedahans bemeaje wudd, wiels wie ahn aulatoop oppe Ead soo domm jeleaht haude. Etj bedankt mie doafäa, enn Hee meend soo bieaun, etj sull Die daut schriewe enn daut Huagdietsch soo auls dit formuleare: "Waut jie dem Tjenstla jedohne habe, daut hab Jie mie jedohne, enn waut jie dem Tjenstla aunjedohne habe, daut hab jie mie aunjedohne."

Donn meend Hee, hee haud noch wietauf waut too räajle, oba wie kunne ons verrem Schlopegohne nochmol traffe enn ons vom Moselwien goot senne lohte. "Wann Die de Tiet lang woat, Petro, dann duckst eefach wada em Nieen Jerusalem opp, enn doa jeihst een bät noh dem jratzten Tempel, wiels doa drift sijch dee jewesna Apostel Paulus romm, enn dee wudd die jearn tjanne leahre. Hee ess uck een bät een sturra Tjeadel jewast, oba domm ess hee nijch, wann se ahm woll uck noch emma nijch eenen Leahstoohl fe Feminismus aune Uni enn Manitoba aunbeede wudde. Mie jeiht daut scheen wann mien Sähn enn Paulus sijch wäjne Frulied tjibble. Jesus sajcht emma, dee send mie besondasch jejletjcht, oba Paulus fuchtelt dann romm enn woat iewrijch enn winjsch auls wann ahm de Biswarm piesacke. Enn hee ess noch bett vondoag den Dach een bätje soo. Hee ess een wizhaja Mensch, oba hee meent daut goot. Na, Du tjannst je junen eajnen Paulus, daut ess de tjliena Hauns Hoada, dee mett dem witten Puzhel, woohna jearn Zigoare schmeatjcht, enn daut oajat Paulus uck. Äwahaupt oajat Paulus meist aules, waut aundre Mensche scheen jeiht, oba soo wea hee aul emma. Wann de oola Jud Sigmund Freud hiea opptoodriewe wea, wudd etj dem mol jearn opp dem Paulus hetze. Oba etj kaun die em Vetrue saje, daut Paulus mett de Frulied niemols väl Jletj haud, wiels hee soo väl Schisnitj at, vleicht ess hee doaweajen soo neewadrijch enn aufbietsch. Hee sajcht, hee mott Schisnitj äte, wiels sesst tjrijcht hee Warm enne Kaldune, enn dann mott hee sich unjrem Kaftan schobbe. "Entweda sich jäatje ooda utem Hauls stintje" sajcht hee.

Oba uck ohne Schisnitj enn Schobbe ess hee schwoa too liede, sogoa manke Jude. Enn waut de Frulied eascht von ahm hoole? Doavon well etj goanijch aunfange. Butadem well hee eajentlich jearn Jesus heete, waut mien Sähn uck een bätje kisat, enn soo mott etj aulnoch foaken doatweschen gohne wann dee sich tjibble. Enn wieda: Paulus vejat foaken, daut hee emm Himmel ess, enn hiea goanijch meea prädje bruckt, wiels daut Toakel ess je aul lenjst betjeat. Daut jeiht jun Jehaunes Hoada nijch väl aundasch, oba Hoada sie etj trotzdem besondasch goot wiels hee eenen von miene Lieblinje, den Fyodor Dostoevski vesteiht, enn sijch mett ahm hiea väl opphelt. Etj jleew, see schmeatje een bät väl biem Koate späle, enn butadem drintje see aulnoch foaken eene Kruck Vodka ut, oba etj betohl daut leewa aus den steinbachschen Tjoatjebu.

"Wann etj mol froage doaf, groota Meista, wem best Du noch besondasch goot buta Fyodor, Hauns Hoada enn daut Schwitt enne mennische Serai jistre zeowents?"

"Etj sie eajentlich aule Mensch goot, dee nijch blind rachullijch send, oba besondasch jefaule mie Saulmon, dem Schriewa, David, dee groota Sinda von verhäa, enn Psaulmedijchta, Mozart, enn noch eene Reaj Dietsche, enn sogoa een poah Katholitje soo auls Thomas Merton. Oba onbedinjt wudd etj uck Augustien enne veaschte Reaj satte. Dee woascht je Du noch aula too seehne enn heare tjriee; wie habe hiea meea Tiet auls jie aum Nippa Arbuse haude.

"Mien Frindschauft enn Israel ess je uck waut besondret wann de Tjeadels sijch bloß nich soo foaken enne Koddre lidje wudde, enn Trubbel enreahre. Enn dann wann se aulatoop mol wada de Betjze stritjendijch voll habe, dann kohme se aun enn roahre, enn prachre: "Pappa, komm halp! Enn wann du ons noch eemol halpe woascht, dann woa wie uck dusend Joah dachennacht seea schmock senne. Bitte komm fuats." Enn dann wann etj ähre Fiend de Uahre voll jeheiwt hab, enn ahn daut wada bäta jeiht, dann woat ut de dusend Joah twee bett dree Wäatj.

"Oba, Petro, nu mott etj loos enn waut doohne. Eea de Menniste hiea em Himmel oppduckte, wisst etj eajentlich goanijch, waut daut bedied, daut drock too habe, oba nu rann etj mie uck meist den Wulf aun.

Donn wear'a wajch. Een Strieptje Ruak, enn wajch wear'a.

Etj stetjcht mie eene Havana aun, enn wisst nijch sorajcht, waut etj mett mie aunfange sull. Etj wudd eenfach de Tiet dootschlohne, soo docht etj mie, bett Hee tridjkaum. Vleijcht enn een mennischet Darp gohne enn Koffe drintje, enn seehne aus'et doah Fleeschpereschtjie ooda Rollkuake enn Arbus gauf.

Oba etj wea noch nijch sorajcht em Schwung auls Tiena mett eemol oppduckt, enn donn foll je mie uck bie, daut etj mett ahr noch Golf späle sull, daut haud etj dem leewtohljen wizhajen Sabacka vesproake. Etj spood mie fuats nohm Golfplautz opptoo, wiels etj daut easchte Mol auleen späle wull. Joh, etj haud äwa väle Joahre weens dreehundat Mol aulewäaje tien bett twalw unja Par jeschohte, weens soo vetald etj emma, oba etj haud noch niemols eenen Golfpriejel enne Grauje jehaut. Äwadriewe saul eena sogoa hiea em Himmel, besondasch biem Resseriete, oba mett dem Leaje saul eena spoasomme ommgohne, soo haud Hee mie daut aum Puat jesajcht, auls etj aunkaum. Daut woat hiea eenem jiedren enjedietscht, Hauns, moatj die daut, joh?

Tiena dreid enn rolld sich enn freid sich enn wuag opp jieda Wijchschol weens sass Pund meea, wann eena de Leew wäaje kunn. "Waut wellst Du mie vetalle, Tiena, waut ess die soo groot enn wijchtijch?" fruag etj ahr. See jescht enn balld een bätje, enn sad sich oppe Huck enn weifeld mett dem Zoagel auls wann see mie waut too vestohne jäwe wull. "Best du aum Enj uck mett dee Ennse Frindschauft, dee bloß een En habe? Enn ess Die daut eene En em Nohme noch tooväl? Wesst Du leewa bloß Tiea heete?" fruag etj ahr. Donn schoot see tweemol Heistakopp enn sprung mie oppen Oarm, enn letjcht mie dreemol äwre Näs, enn feehld sijch soo tusijch enn fideel au;s wann se fresch betjeat, enn nu een niea Mensch wea.

Etj haud mett ahr jewonne.

Enn woo etj Golf späle deed? Ohho!


© 2007 Jack Thiessen