Manke Scherwaundasch enn Tjenstla - von Jack Thiessen

Auls etj aul docht, woo etj den Dach aum basten dootschlohe wudd, entweda oppem Golfplautz mett Tieja, ooda mie de Tjeewe bie de Amische vollstoppe, ooda bie de Huttera Eia bie de dusend utnehme, ooda bie de Mennokoht gohne oppschnacke, stund Hee mett eenmol aun miene lintje Sied.

"Wann etj mie oppe Prosperity Stroht hanennwada oppjehoole hab, ess mie noh Aufwatjzlung," säd de leewa Gott, "enn doawäajen reisd etj vondoag mett een poah Enjeltjess noh de Maltjgauss emm Firmament. Doa haude se nijch oppjepausst, enn soo tjeiwelde eene Reaj Stearns heistakopp, enn moarachde enn eene Schwoatet Loch nenn. Etj musst daut aulestoop enne rejchtje Bohn leide, oba nu sie etj tridj, enn mie darscht. Well'we mol noh Jerusalem gohne, enn ons doa de Groote enn de Besondre utem Oolen Testament auntjitje, enn een bät mett ahn spezeare, Petro? Doa jefft daut bestemmt uck waut omm den Darscht too lasche." "Daut haft mie aul lang jejankat," saj etj, "enn kratjcht eendoohnt, woo rietend een poah von dee Scherwaundasch uck senne muchte, daut woat doa lang nijch soo turtjsch toogohne aus jistre, biem Satjdroage, nä?" "Nä!"

Wie weare donn uck boold em Nieen Jerusalem aunjekohme. De Oola wisst dochwoll, daut mie auls jnodefeldscha Rautzchampion besondasch de Riese Goliath enn Simson interesseade, enn vleijcht uck mol een bestje den goaschtejen Heiljen David too beseehne. De Eppaschta, dee Äwaschult, de Starschie, de Meista-Tjeisa, soos auls se ahm hiea aulewäje nannde musst sich eascht besenne auls wie ons em Tjennitj David Hotel Koffe mett Calvados kaume leehte, oba donn rohpt hee sijch toop enn säd: "Dawaj, Petro, oba vondoag woat bloß Jiddisch jerät, ess die daut goot?" "Joh," säd etj, enn stald miene Tung enn eenen läjren Jiea.

Goliath enn Simson weare nijch Tus, see eewde ähre Krauft oppe Weid dijcht bie Bethlehem, enn hilde doa opp'ne Oat äahre eajne Olympics em Krauftproowe. Doa haud irjendwäa eene haulwe Dutz Hiesa jebuht, oba aula jrata aus Jasch Klossess äah groota Heehnastaul. Dee nauhm Simson oppen Ridje enn jintj mett dee spezeare, Heehna, Hohns enn aules. Dann nauhm hee eenen Schopstaul mett ruhm dreehundat Schop doabenne enn druag dee nohda nohm Jordan, woar'ett fresche Weid gauf. Dit haud sogoa ahm dochwoll aunjestrenjt, enn dann, nohdem hee daut aufjesatt haud, kaum hee tridj, sad sijch bie ons han, enn bestald dree Texas Mickies aun Beea, soo omme zasstijch Lieta. Hee drunk eascht een Fautje ladijch, eea hee ons bejreest. Kratjcht soo auls de measchte stoatje Mensche, wea hee heeflijch, enn oppjeriemt, enn goot too liede. Woo'rett ahm sach? Hee ess jrata auls Wilf Chamberlain, saj we mol soo omme näjen Schooh lang, haft langet zoddajet Hoah, enn wajcht, soo sajcht hee "meist dreehundat Kilo." Wie drunke uck een bät von siene kolde Joaschtsupp, auls hee mett eemol mett de Haund kort oba dietlijch unjrem Desch "Nä" säd. Nijch wiet auf wackeld enn weppad Delilah opp huage Hacke enn mett eene Scheeah em Schalduaktje romm; see wull ahm doch woll mol wada tohm moake. De leewa Gott schmustad auls wann'a saje wull: "Hee woat sijch ditmol aul weete, loht ahm toch!"

De leewa Gott wisst je doch woll, waut mie noch gootgohne wudd, enn soo fuscheld Hee dem Enjel Neetatje waut enne Uahre, enn wajch wea se. Tjeene dree Minute lohta, kaum dann uck Goliath aun, noch emma mett eene tjliene Noaw aune Stearn. Hee wea hiea dee Meista emm Kugelsteete enn Hohmaschmiete. Goliath ess noch emma een rucha Plästa, enn woll uck deajch äwabrestijch, enn eea hee ons bejreest, nauhm hee Simson siene Kruck enn stelpt sich eenn Maltjamma Beea hinjre Tjeewe, ohne too froage. "Na, na," meend Simson, "een bät ooltnäsijch, wann de Voda doabie ess, nijch? Daut näjchste Mol kaunst 'Bitte' saje, sonst woat de Voda, soo auls etj ahm tjann, den David kohme lohte, enn dann best Du jeweehnlijch stauntepee schmock."

David duckt uck ohne sijch kohme too lohte opp. Daut ess een jleia Tjeadel, soo aus Wille Jintasch Fraunz von hinja Jrienthol; hee ess meddelgroot, haft eene huage Stearn, een bät dreemje bleiwe Uage, dee aulewäje spezeare gohne, enn nijch stellsette welle. Hee haft lange, blonde, wallje Hoah; äwahaupt litjend hee David Waltner-Toews, uck soohn onschuldja Derjchjedräwna. Auls Delilah sijch aulwada soo mienuscht, dienuscht em Schaute stolzead, tjitjcht David dee eenmol aun, oba vetald sijch wieda mett ons, auls wann'a saje wull: "Etj tjann äahre Sort, doa woat noch waut bätret vebiekohme."

Waut mie aun David oba doch oppfoll ess daut de Jung een ladanet Waums ohne Meiwe aunhaud, enn uck korte ladana Betjze mett Lempe, soo auls de Obraum Krohne Dajchta, dee uck soohne auls easchte haude, enn dee Gauchos nannde. Oppe Schulla haud hee eene Hoap, enn eene Roll Papiea mett eenen Bliesteft doabenne. Aum Pojass haud David twee Rehatjas bommle, enn een ladanet Fuppte mett Steehna. Aus Goliath siene Allboagess oppen Desch läd, enn sijch too breet muak, läd David eene Rehatka oppen Desch, enn dann hild sijch Goliath schmock tridj.

De leewa Gott tjitjcht den David eemol aun, enn donn stemmd hee uck aul de Hoap enn, enn späld enn sung 'Wehrlos enn Verlassen' noch scheena auls Garazh Woatjentien oppem Jugendverein. Dann drunk hee een Glaustje Mosel, enn sung fe mie 'Ich bete an die Macht der Liebe' enn auls hee den dredden Farzh soo lieblijch opp Rusch sung, duckt uck mett eemol Hauns Hoada, enn Dostoevski, enn Tolstoy enn Kay Ätsch Niefeld enn een poah dusend Mennoniete opp, enn sunge mett, daut sijch sogoa de leewa Gott wundad, woo scheen daut hiea em Himmel vondoag wea. Niefeld dirijead uck fuats, daut ahm de Schweet fluag, enn wull uck noch een poah Jeschijchte vom Himmel vetalle, dee hee oba een bestje omjestaulte musst. Hee vejat sijch too Tiede. Oba etj head saje, daut hee enn David sijch goot vestohne, enn omzajcht dirijeare...see haude sijch de easchte Tiet jezankt, wea woll de basta wea, enn de leewa Gott haud daut dann en sienem Senn jeschlijcht. "Oba wann de Reima sijch mol de arizonasche Sonn aufjewant haft, enn hiea emm Chooah mettsinjt, dann dirijea etj, ann doamett Basta!" haud Kay Ätsch toom David jesajcht.

De leewa Gott lentjcht auf, enn schluag väa, wie sulle mol 'Gott ist die Liebe,' sinje enn daut deed wie, enn David späld siene Hoap soo ennalijch-iewrijch, daut de Seide noh luta Fata Morgana sage.

Auls etj aul docht, woo aul disse Harrlijchtjeit woll wieda gohne wudd, kaum mett eenmol de Kaumpsche Kloße opp. Hee druag je oppe Ead doa bie Balmoral emma Schooh ut oole Koahrereife, wiels Eatons nijch Schooh enn Sais achtien haud. Oba nu jintj hee boaft, enn etj sach ahm auls easchta. Hee ess je de jratzta Mennist woohnt daut jemols gauf, enn hee schlitjcht sijch von hinje naun, enn tjreajch Simson enn Goliath beid ommen Jenetj too hoole, enn reef ahn de Tjapp een bätje toop, auls wann'a saje wull, hee haud hiea uck noch een Wuat mett too räde, waut Fohte enn Rautze aunbelangt. See tjannde sijch dochwoll, enn nu bejreest hee mie endlijch, daut wea je noch een bät aunjefriedet Frindschauft.

See haude sijch väl too vetalle, oba de leewa Gott haud noch waut wiedret väa, soo goot tjand etj je ahm nu aul doch.

Aulso nauhm wie Aufscheed. De leewa Gott räd noch waut perseenlijchet mett David omme Atj, enn dann jinj wie.

Wie kaume jäjen Owend enn Canaan aun, enn loohde ons selwst too eene Tjast enn. Etj haud je daut aul een bät vejäte, waut daut hiea aules too bediede haud, oba nijch opp lang. Auls de Jast doa dreppsnäsijch verre ladje Krucke saute, duckt Jesus opp, enn dann wea doa enne Tjäatj mett eemol meea Action auls en Ternie oppem Besoa.

Dreemol han enn tweemol häa, enn dann weare uck aul acht Krucke soo groot auls eene jrientholsche Räjentonn voll Wien oppem Desch. Root enn uck witt.

De leewa Gott goot mie soohnen Reema voll enn, enn säd: "Wann de Mensche oppe Ead wisste woo vetraflijch dis Wien ess, wudde se aul wäjen eenem Schluck een haulwet Läwe schmock senne. Prost, Petro!"

De leewa Gott haud mol wada rajcht; wie wudde ons aun sien Mosel mau schlajcht tridj jewanne tjenne.

Oba dann gauf'et too äte. Doa word oppjedescht, daut de Deschebeen knoade enn sijch vebuage.

Auls etj mie een Stetj Kielbasa soo omme twalw Zoll lang toom Eadschockebrie, Zockaschoote enn Zippel fatt nauhm, duckt uck mett eemol tjeen aundra opp auls Tiea; ähre Näs haud ahr dochwoll mol wada waut vetallt.

Etj docht mie soo bieaun, daut'et hiea meist soo scheen jintj auls daut easchte Mol em Farjoah aum Nippa boaft too gohne.


© 2007 Jack Thiessen