Koafoahre - von Jack Thiessen © 1998

Daut jeft noch Mensche waut sich dentje tjenne, aus de easchte Koahre oppduckte. Nä, nä, etj meen nich soone Koahre woone hinje twee Jräpe habe, enn väare een Raud, enn dee eena voll aufjefollne Säd, ooda fienet Hei mett Wota derjchjereat, em Staul opplohde deed. Dee nannd wie donn, enn uck nü noch, Mestkoahre. Jo, jo, wann eena soone Mestkoah mett eene volle Lohd aus tjliena Tjnirps ütem Staul rütschoof, enn mol wiese wull, waut eena uck aul aules kunn, dann jehead de Koah eahremol ähre eajne Jesatze enn word netjsch enn wackeld, enn bockt enn stepld omm. Mett Lohd toop.

Dann wea eena, soo's de Enjlenda sajcht, tweschen eenem Stein enn eene hoade Städ, bloß daut wie soone Sementocha daut nannde, waut'et uck wea, nämlich: eena stund dann tweschne Groow enn een Mesthüpe. Enn leet eena daut Jräpestiea nich bie Tiet loos, dann word eena een Opfa vom Schicksaul, soo's de dietsche Philsosophe daut nannde. Enn stelpt mett de Koah toop omm. Oba waut ons Voda wea, dee lacht sich de gaunze Tiet äwa noh de Melodie "Schadenfreude, oh mien Swaut," haulfdwautsch enn säd: "Schinda emm Schiet," oba etj säd soowaut niemols nich. Oba dentje? Jo, etj docht soon Schwienschet hejchstens eemol de Wäatj, enn nohhäa sogoa foakna. Oba wäa well väl lache, wann eenem sien Oola doabie steit enn jnäjelt enn jnerrt enn jniesat, enn soo een bät enne Wille Hundat enn'en piepad enn bieaun meent: "Noch nich jenuag Tjieltje jejäte, haft ons tjliena Wanjka, sitt mie soo."

Na jo, oba nü well wie wada opplohde - wann uck een bät weenja - enn biem rütfoahre enn stähne enn grunze enn rochle enn ritje enn stintje mol een bät aune rajschulje Koahre dentje. Soone mett veea Räda, enn mett pluschne Sette, enn een Huarn woont sich een beet heesch vemüle deed, enn eenem donnasche vefeahre kunn, wiels eene nich jleewe kunn, waut sich doa bie de Koah enne Doarm, schmock schwoat toojedatjcht, aules aufspäle deed.

Soon't wäa eene groote Seldenheit. Enn wann eena soone Koah dann endlich mett siene äajne Üage too seehne tjreajch, dann jintj mie daut soo's Tjleppesteins Wellem, dee dann säd: "Na, na, wann'et soowaut hiea oppe Ead jäwe kaun, dann jefft'et uck jewess een Himmel mett Enjel. Enn nü well wie schmock senne, vleicht tjrie wie beid."

Ons Noba enn Eltesta vonne Chortietsche-Jemeend, Onkel Peeta Töws haud soone Koah, enn de ha etj selwst jeseehne. Enn sie uck läwe jebläwe, nohdem etj de too seehne tjreajch. Oba de Koah aunschiere? Den Chance naum etj nich, daut wea mie doch too jefährlijch.

Enn hinja Jrienthol, doa bie Hungawäadie, doa woa sogoa Boare mankem Veeh dwaulde, enn de Mensche, soo weens säd Jaunzess Iesbraund, noch nich mol aula Massasch enn Gaufle haude, von Beckhüspepiea aul goanich too räde, doa wea eene Famielje woont uck eene niee Koah haud. "Wann daut wertjlich soo ess, dann mott de leewa Gott doch zimlich aufjebräjcht senne, wiels Hee sull soon't doch nich toolohte. Wiels wann daut wertjlich soo ess, dann kunn eena dem leewen Gott doch noch uck aulahaund aundret tootrüe," soo docht etj mie. Enn donn wundad etj mie. Oba donn schämd etj mie, enn docht em stellen: "Oh mei, oh mei!"

Oba fair ooda nich, soo wea daut: Peeta Brüne, soo heete de Mensche von hinja Jrienthol, doa woa sich Wilw enn Boare Goode Nacht säde, haude eene niee Koah. Enn disse Koah ha etj selwst jeseehne.

Oole Peeta Brün haud veea Jungess, enn de haude Wartle jegrowt, enn Holt jemoakt, enn Hose jejräpe, enn Hocklinja enn Eia, enn Peatshoah biem Sackvoll vekoft, enn uck Wäsels, Biebasch, Moschraute enn sogoa een poah Minks em Winta jejräpe enn haude mett eemol daut haulwe Jeld fe eene Koah. Aus donn Peeta Brüne äah Peeta dann noch eenen Selwafoss schoot, enn fe dee aufjeladade Straumheit äwa teehundad Dohla tjreajch, dann rannd de Topp äwa, enn Onkel Brün kofft eene Koah.

Eascht word de Koah eene Wäatjlang betjitjcht, dann twee Wäatjlang aunjeschieat, enn dann kroop eena vonne Junges sogoa nenn, - enn daut wea je dann uck de Peta, de Hiawatha, woona dem Selwafoss daut huppre aufjewand haud - muak de Däah tooh, enn sad sich oppe hinjaschte Sett dol. Noh eene Tietlang kroop hee sogoa wada rüt, enn stund von büte bie de Koah. Enn läwd noch!

Daut ess soo's 'et ess. "Eascht beet Adam em Aupeltje nenn, enn dann died'et uck nich lang bett'a sich bie de Arbüse enne Berstaun rommdreef," säd Eltesta Töws emma. Waut daut too bediede haud, wisst etj noch nich, oba etj sull daut boold vestohne leahre.

Oba eea etj daut haud vestohne jeleat, säd Eltesta Töws noch: "Soo väl Koahre enn disse Jäajend? Wua saul daut aules hangohne? Nä, nä, etj kaun daut aul enwoare, daut nemmt tjeen goodet Enj nich!" Enn wiels de Eltesta soo earnst wea, enn emma soo schmeissich schmeatje deed, enn beim Tjwiele sich emma soo schmock ommdreid, enn emma, uck aune Woatjeldoag, soo eene feine schwoate Wast druag, jleewd etj ahm aules.

Oba tridj noh Brüne, goot tien Miel auf, eene Doagesreis, wann nich sogoa meea. Oole Onkel Brün fuah de Koah emm Somma eemol de Monat sogoa noh Jrienthol. Enn wiels tjeen Mensch, tjeene Pead, tjeen Foatijch, enn uck tjeene Hunj, Kaute, Schwien, Wilw, Boschheehna, Boare ooda vleicht sogoa Beffel soone stotsche Kutsch jewant weare, kaume emma een poah Tiere bie jieda Foat toodood. "Twee Hunj, drei Kaute, een Stachelschwien enn veea Hose rollde vondoag," säd Brüne Peeta wann hee mett siene Passageare toop enn Jrienthol aunkaum. Ooda, wann de Brüne unjawäajess weare, rannde de Mensche de Pead mett Stuckawoage toop wajch, bloos wajch enn nohHüs. Daut gauf "emma Heideldei" säd Brüne Peeta, oba, soo säd hee wieda "daut jeit emma wieda vearewajch mett de Menschheit, enn uck boold mett de Koahre." Enn fuah auf, loos enn wajch.

De Historiker saje, daut Columbus de Näajasch doa emm Kokonätlaund daut staune biebrochte. Daut kaun senne, enn etj well daut uck nich bestriede. Waut etj oba fe shure weet, ess daut de Brüne enn Jrienthol kratjcht de selwje Roll spälde, wann nich dolla.

Daut diead dann uck nich seea lang, bett de aundre Brüne Jungess Koah foahre deede. Onkel Oole Brün oajad daut, oba hee haud dochwoll uck een bätje Schizz ve eenem "hostile takeover" enn soo bleef ahm nuscht nich äwrig aus siene Jungess een bät aum Stiea bietoolohte.

Oba, soo's etj aul säd, vom Aupel bett de Arbüse ess tjeen langa Wajch nich, enn soo diead daut nich lang eea de Brüne Jungess uck ohne äahren Oola loosfuahre. Woo deede se daut? Gauns eefach: See wachte bett de Oola sich nohmeddach toom Meddachschlop hanläd, enn wann hee aunfong rühig too rochle, sade see loos.

Woahan? Entwäda enne Willa Hundat nenn, ooda noch wieda noh Tjleefeld opptoo, (oba daut kaum mau selden väa, wiels doa wohnde too väl Tjleenjemeenda, enn uck Holdemanna, enn dee hilde vonne Brüne äahre Schmeatjarie goa nuscht nich) ooda donn leewa noh St. Pierre ooda uck noh St. Malo, wiels de katholikische Donnasch wea daut Daubre soo zimlich eendoont, "de soope je sogoa aum hallijchten Dach Beea," vetald Peeta.

Na joh, waut too doone, docht sich Oomtje Oole Brün. Enn waut deed'a? Hee sad sich eefach toom Meddachschlop enne Koah nenn, enn schleep doa so rühig aus aum "Abrahams Schoß" so säd hee weens. Enn wann he so fein rühig ennjeschlope wea, enn sien Schmeatjahooste een bät nohleet, enn hee em "Hei-Jiea" schnoatjt, dann moarachde de Jungess enne Koah nenn, enn fuahre los!

Wann de Koah dann metteenst stohne bleef, dann wuak Oohmte Brün opp, enn dann dreed hee daut Fensta rauf, enn räd mett de Mensche, enn wann see nich Plautdietsch tridjräde, dann kurbeld hee daut Fensta wada rauf, enn schleep noch een Unjaspaun. Wann hee oba Plautdietsch too heare tjreajch, enn de Mensche sich sogoa noch eent schmeatjte, dann kroop hee rüt enn vetald sich vonne Arnt, vom Goade, enn woväl Maltj siene Schwoatbunte gauf, enn woo stoatj sien Kunta Orlik ranne kunn, enn woo groot ähre Arbüse Tüs aul weare, ooda daut de Heehna mett dem Laje een bät nohjelohte haude. Enn dann noch een bät Weltpolititj, ooda von Paraguay ooda Mexico, enn woo de Weltlijchtjeit enne latze Tiet toojenohme haud.

Soo jintj daut Somma fe Somma, head etj saje. Oba jleewe deed etj daut mau so haulf, enn doafäa kaum dann uck de Strof. Wiels? Joh, wiels eenes Doages, jrots aus etj vonne Setjreet nohm Meddachäte kaum, bald ons Mopps eene Melodie, dee mie gaunz framd wea. Waut wea? De Brünetebün kaum enne Koah noh Jnodefeld opptoo. Enn dann dreide se bie ons oppe Oppfoat nopp. Daut etj daut äwaläwt ha, weet jie, wiels'et mie noch emma een bätje jefft. Oba waut donn pessead, aus'se noh ons oppem Hoff mett ähre Koah kaume, daut woa etj jünt daut näachste Mol vetalle, o.k.?


© 1998,2007 Jack Thiessen