Noh-Doktere - von Jack Thiessen

Daut etj em Oktooba eenmol hiea Tus enn noch eenmol em Krankenhus enn Steinbach oppe Näs foll enn mie oppen Hinjarenj kullad hab etj junt vetallt. Daut Vetalle jeiht scheena auls daut oppe Zetjreeteflooah enn Steinbach mie säle enn kullre. Daut de Krakenschwestre enn uck de Doktasche, Dr. Trinh, daut scheen jintjch ess kloa, wiels wann eene noch nie oppjeteemde Ooltnäs, soohn äwabrestja Paul Bunyan, mett eenmol soo demootijch verrem Throon der Ungnade lijcht enn sijch tjrellt, dann freie sijch de Mediziena. Wann daut Bild omjedreit senne wudd, wudd etj mie uck enne easchte baste Atj vekrupe enn mie saut lache.

Auls se mie doa wada tridj oppe Been jedocktat haude, enn etj aulwada selwst Treesta enn sogao meist Trajchtmoake späle wull, schetjchte se mie noh Hus.

Omm sejcha too moake, daut uck aules enn Ordnung wea, enn de väaje Spezialiste, woohne mie den Tumor utem Ridjstrang aune 2002 rutjegnuwelt haude, uck de Nieschiea too stelle, nauhme see von mienem Ridje enn uck mienen Kopp, eenen C. T. Scan, enn dee word opp eenem C.D. noppjedretjcht, enn den sull etj, wann de groota Spezialist, de kohlkoppja Schneitzat Dokta Owen Williams, Tiet haud, doahan mettnehme, enn mie von ahm den hejchsten Stampel "Gaunz Jesund!" oppdretjche lohte.

Daut wea vondoag. De huage Doktazunft wudd je daut niemols nijch toostohne, oba etj jleew den jeiht daut doktere meist soo scheen auls de jnodefeldsche Frulied, dee etj noch soo goot aulatoop tjand, enn dee jieden Farjoah von ähre Manna fief Dolah tjreaje, enn dann noh Winnipeg fuahre enn sijch eenmol daut Joah saut doktade, enn dann een haulwet Joah Tus vetalle kunne "wäa daut krankste wea," enn von wem Dokta Kolja Niefeld ooda Dokta Ölkers, enn beid em Boyd Building, saje kunne, "daut see soowaut schlemmet noch niemols nijch jeseehne haude."

Aulso wisst wie Tus gaunz jeneiw, woohne mennische Mumtje enn Russlaund enn oba uck hiea enn Kaunada daut baste Bultje enn den scheensten Plautz backe kunn, enn uck wäa vestund aum scheensten enn aum basten krank too senne.

Enn soo's auls jesajcht: jleeft mau beleib nijch, daut de Doktasch daut nijch uck een bät scheen jeiht, wann soohna auls etj aunjeduckat tjemmt, enn see ahm, aulso mie, de Äwabrestijchtjeit aufwanne enn de Ooltnäsijchtjeit aufstreepe, tjenne.

Oba woa sie etj aulwada mett de Vetall aunjekohme? Etj wull je von miene Nohm-Dokta-Gohne vondoag vetalle, enn etj vetall aulwada meist von Taunte Niefeldsche äah Tjreemelplautz. Aulso tridj nohm vondoagschen Nohmeddach enn dem Schneitzat Doktah Williams.

Schnorrijch ess'et: wann soohn Dokta auls diss jenannda Dokta Williams endlijch mett eenmol derjche Däah tjemmt, enn sijch soo em Stellen soo wijchtijch deit auls een mennischa Prädja, wann hee utem Stäftje noh de Kaunzel piljat, enn soo deit auls wann ahm drettien Apostel oppe Hacke send, ooda soo deit auls Schnuftje, aulso Hauns Weltjch, wann hee sijch weens fief Minute de boafte Hacke bie ons aum Blottschropa beoabeide deed, wiels hee wisst, daut onse Mutta enn soohne Sache een bät kratjcht wea, enn nijch wull daut Mensche bie ons oppe schmocke Flooa enne Groote Stowe Bloomemostasch vom Mesthupe mettbrochte.

Nu weet jie, woo soohnem Dokta daut deit: Hee deit sijch wijchtijch, wiels hee wijchtijch ess; Enn intelligent sowesoo, soo auls Taunte Jasch Klosche emma säd wann see von Mutta ähre Breeda, dee enn Peetaborjch studeat haude, räd. Mett intelligent meend de Heehna Klosche väanehm, oba see säd daut Wuat soo een bät mett eenem spetzen Schnowel, oppe Sied jelajcht, enn dann tjreajch daut Wuat een extra Schulps aun Bediedung. Tjeena vesteiht bäta eenem Wuat een extra Schulps aun Bediedung too jäwe auls Al Reima, oba onse Nohbasche, aulso de Jasch Klosche, wea ahm nijch wiet hinjaraun.

Enn nu weet jie, woo daut aulatoop ess, wann eena mett eenem tjlienen CD em Konvart nohm Health Sciences Centre foaht omm den grooten Doktah Schneitzat too jäwe, enn sijch dann een Jesundheitsstampel jäwe too lohte.

Auls easchtet nauhm dee jegrommda Kohlkopp den mettjebrochten CD enn betjitjcht sijch den enn sienem jeheemnisvollet Stäftje. Doabie tjrelld hee sijch daut rajchte Ooah, trock sijch een bestje aum Schneitzat, sad sijch de Brell trajcht, enn kaum opp mie too. Etj sull, säd'a, mol de Uage too moake, dee Henj noh Väare utstratje enn miene Haundtallasch noh bowe dreie, enn soo stohne bliewe, bett hee mie den All Clear gauf. Daut deed etj, enn ahm too wiese, joh, too bewiese, daut etj schmocke Krankheitsmanniere hab, stald etj mie opp eeneem Been soo auls een Otboa bett aune Tjnees emm Wota biem Poggejriepe. Daut jefoll ahm.

Dann säd hee: "Eena mott sijch wundre, Mister Meista, nijch meea gaunz dee jinjsta, enn wann uck daut Pedaumtje oppem Staulebähn hiea enn doa een bät veschräjcht ess, jeiht'et emm Grooten enn Gaunzen mett dissem bottwelschen Mista. De Froag ess, woarom hee em Oktooba aune Tweedusend-ennsass tweemol hantjeiweld. Schlagaunfaul? Hoatschlag? Ooda een vetjlamda Narw? Etj wudd too aule dree Mäajlijchtjeite "Nä" saje motte.

Enn nu tjenne See sijch mol wada opp twee Beehn hanstalle, enn etj woa ahn den Jesundheitsstampel oppdretje. Wiels toom auls Nie too vetjeepe, wudd een bät jeflunkat senne, oba fe een Second Hand Model send See een Bargain.


© 2007 Jack Thiessen