Adam enn Eva - von Jack Thiessen

Wie troffe ons aul tiedijch zemorjess bie de Amische, wiels dem leewen Gott schmatjcht daut Freestitj doa bäta auls bie de Huttera. Mie uck. De Huttera äte emma soo auls wann eena ahn daut latzte Bestje wajchfippze well, enn soo fleaje enn tjriesle bie ahn emma de Tjreemels aum Desch. Enn dann, wann de Prädja 'Amen' sajcht enn den Desch velat, dann sette de leewa Gott enn etj doa noch met haulf volle Schiewe. Hee säd nuscht, oba etj weet je, woo daut jeiht: Eascht danke se ahm, enn dann biete see ahm noch auf.

Na, joh, oba de Amische send nijch soo rachullijch, enn uck nijch soo fortschrettlijch, daut see sogoa hiea emm Himmel aules em Grooten aunlaje welle soo auls de Huttera enn Mennoniete mett äahre sasstienzylindasche Mentalität enn veeahundat Peadskrauft unja jiedem Datjzel.

Daut wie aul tiedijch oppe Stroht weare haud Uasock: wie wulle tridj enne Tiet gohne, omm too seehne, woo'rett de Helde utem Oolen Testament jeiht.

Wie funge bie Noah aun, wiels mie daut Wota aul emma interesseat haud. Enn doa wea je daut donn uck kratjcht soo auls etj mie daut väajestalt haud, bloß daut Noah siene Fru siene bleiwe Leiwendbetjze enn auldachsche Tjleeda oppe Wauschlien em Wind toom dreaje flautre leet, staut sien Kaftan. See druag oba noch emma eenen langen Rock. Noah ess aulnoch oolt jeworde, enn siene Fru haft woll eenen langen Rock aun, oba see drajcht de Betjze. Ahm sach'et vejrämt, auls wann hee foaken enn lang seekrank jewast wea, enn ahr sach'et soo auls de Jasch Klosche, woohne aul verrem Freestitjäte dreemol Rosmack jehoole haud. Wann de Noahsche derjche Artj jintj enn aune Hocks vonne Tiere vebie reschead, dann head daut Jekaubel enn Jetjibbel aulewäje opp, enn een jiedra, auls Elephaunt ooda Esel, wea so schmock auls enne Sinndachschool.

De Noahsche loot noch toom Koffe enn, oba auls wie sage, daut de oola Kapitän em Jenjelstoohl enjeschlope wea, jinj wie wieda oppet dreaje Laund.

Eene haulwe Stund lohta, kaum wie am Goaden Eden aun. Eva schald jrohts Appel auf, see wull Aupelplautz backe, soo weens säd see. Adam haud eene Atjs enne Haund, hee haud de latzte Appelbeem aufjehackt. Enn nu word ons daut kloa, woaromm Eva soo pienijch noch eemol Aupelpie enn Plautz backe wull. Na joh. Etj wull noch froage, auls daut irjendwanneea Rheboabaplautz jäwe wudd, oba etj vetjneep mie aul miene Nieschiaijchtjeite, wiels etj jleew Eva haft noch emma nijch vejäte, woo daut aulatoop pessead. Enn aunstaut tootoostohne, daut see een Deel vonne Schuld fe aule Nohkohmenschauft drajcht, lentjt see auf, enndem see daut drock haud, enn romm weppad, enn eenem nijch auntjitjche well. Dem leewe Gott lachad daut, oba mie kisad daut een bät.

Hee meend, wie sulle noh Saulmohn gohne, wiels de wea ritj enn doabie noch nijch gaunz vekohme. Butadem räd hee een jebildet Jiddisch, enn haud intressaunte Jast, soo auls de Keenijen Sheba, ooda Chiva, dee noch bett nu mett de Schnaupsbrennarie too doohne haft. Enn goot oppjedescht word doa sowesoo, enn väanehm jetofelt.

Unjawäjess fruag etj dem leewen Gott: "Voda, etj sie tjeen Klohtjedroaga meea, oba kaunst du mie saje, woaromm Adam enn Eva mie een bätje framd väakohme?" "Nijch bloß Die, Petro, mie uck. Enn daut ess seea eefach: Etj leeht ahn auls erwossne Mensche oppe Ead loos, enn see habe aulso tjeene Ellre jehaut, dee ahn han enn wada daut Settfleesch mett eene heltana Schlorr oppjewoamt habe, enn dann noch waut wiedret: Mensche, woohne nijch auls TjinjaTähne jetjräaje habe, weete nijch, woo schlajcht eenem daut auls Tjind gohne kaun, enn doawäjen send see een bät onmindijch jebläwe, wiels waut weeh deit, drajcht toom Charaktabue bie. Oba etj saj nuscht, enn hab uck noch niemols waut jesajcht, wiels daut ess je toom Deel miene eajne Schuld: etj spood mie too seea, auls etj ahn den läwendjen Odem enpust. Enn mett eemol stund de Adam uck aul verr mie, enn plintjad, enn schobbd sijch, enn daut easchte waut hee säd wea: "Ohne Fru ess daut doch deaj wietleftijch enne Schlopstow, enn plätrjch enne Tjäatj." Enn soo buhd etj Eva, enn waut doabie rutkaum, hast Du je jeseehne.

"Bloß eent: de Jeschijcht soo auls dee enne Biebel steeht, ess faulsch: etj haud ahn jesajcht, see haude enne Berstaund nuscht too seatje, wiels de Arbuse weare miene, enn dee haud etj extra enn uzhend fe mie donn, enn de Mennoniete enn een poah dusend Joah lohta, aunjelajcht. Daut wea mien Meistastetj, enn doa haude see nuscht nijch too krupe. Oba, soo auls aul jesajcht: Dee Twee weare aulnoch goot too liede, oba hinjaridjsch wea Eva aul emma. Enn auls etj donn eenen Owend de jratzte Arbus tjnippze wull, omm too seehne auls dee aul riep wea, wea dee wajch. Eva haud dee aunjeschnäde, enn see haude de toop auls Läpelkost oppjeschmenjd, wiels etj kunn ahn daut von bowe bett unje aunseehne, daut ahn dee besondasch goot jeschmatjcht haud; Eva haud noch Arbusesauft aune Tjenn, enn biem Adam weare een poah Tjäna enne Schnurr. Ahn sach'et beid, soo auls een Kohta, dee verrem ladjen Schmaundschattel sett enn plintjad, enn sijch de Wonse beletjcht, enn mett siene gaunze Jedohnte saje well: "Etj? Etj? Woa dentjst Du han?" Auls etj donn fruag: 'Eva, waut hast Du mol wada aunjestalt?' hold see vom Schalduak eenen Tjrebbaupel väa, enn wull mie noch domm leahre. Donn hild etj Rosmack, wiels etj wea flaumend doll. Etj stickst dem Adam eent aum Hinjarenj mett dem Foot, daut hee kullad enn tjeiweld, enn wiels etj ahm daut Settfleesch soo doll enjebuckt haud, habe Manna bett vondoagschendach measchtens een schmaulret Hinjarenj auls daut bie de Frulied mood ess.

Na joh, soo wea daut, enn etj haud mie seea jeoajat. Oba eent kaun etj Die saje: Soohne Dommheit woat mie soo schwind nijch wada pesseare!"

"Nu weetst, Petro."

Donn jinj wie wieda, enn kaume bie Saulmaun aun. Aules scheen enn goot, oba de Mensch läwd mie dann doch too seea steinbachsch: seea ritj, enn Frulied bie de Dutz mett korte Ratj, enn aules seea riew soo auls en Hollywood. "Fullness of bread" nannt de leewa Gott soohn äwadräwnet Läwe. Uck Hiesa haud'a, enn Buwoatje meist soo aus de Daumpmahla Thiesses enn Ekatrienoslaw, woohne se nu woll Djneprepotrowsk nanne. "Disse Mensche," säd de leewa Gott, "wudde bie junt aula Alliance wähle, jleew etj."

Wie aute donn doch Owendkost: Schintjefleesch, denn jeschelwat, Prosciuto opp Roggebrot mett Zockamelone, Tartar mett Ei enn Kapern, uck opp Roggebrot, dann uck veea Sorte Feta Tjees, enn väl Wien, enn uck soo väl Pungels Wiendruwe, auls eena wull.

Daut de leewa Gott een opprejchtja Tjeadel wea, word etj doaraun enn, daut'et hiea aules ut Israel enn Abysinien enn Ägypten gauf, oba tjeene Arbuse.

Hauns, daut kaunst Du ruhijch aulewäje vetalle, daut de leewa Gott sien Wuat held. Ooda mett David too räde: "Siehe der Hüter Israels lügt noch flunkert nicht."


© 2007 Jack Thiessen