Owendmohl - von Jack Thiessen

Etj fruag den Voda, woo Hee daut hiea mett de Rejearung haud; auls Hee een meaheret Parteisystem feahd. Ahm freid daut, enn Hee meend, Hee feahd eene Rejearung ohne Polititj, wiels daut Leaje ess hiea nijch mea mood. "Nijch mol daut flunkre?" fruag etj. "Nä, nijch mol daut. Bloß Äwadriewe biem Resseriete opp Plautdietsch loht etj jelle."

"Woo ess daut mett Jesus sien Aumt? Ess Hee noch emma oppe Ead Dien Pauslocka?" "Etj wudd ahm nijch Pauslocka nanne, meea Schetjbenjel, bett doa aules jeräjelt ess. Vejat nijch, Petro, daut ohne ahm, Du nijch hiea senne wuddst. Nijch mol aul de Hunj, woohne Die hiea emma hinjeraun ranne enn sijch freie. Nijch mol de Oole Näs Tiea. Aules haft Jesus noh siene Oat jeräjelt, enn soo auls wie daut berät haude, noch eea daut Die gauf, wann Die daut woll uck schwoa väastalboa ess, nijch?" "Joh."

"De Mensche send hiea soo jescheit, wiels see habe enne Seel aule Erfoahrungen oppjespitjat, enn see äatjle sich, wann see doaraun dentje, waut fe derjchjedräwne Schindasch see aulatoop oppe Ead weare. Ahn reatjcht daut Jedajchtnis doaraun fe aule Tiede too, vesteihst?" "Joh!"

"Enn wann du mol opp domme Jedanke tjemmst, dann woa etj Die mol enlohde oppe Prosperity Gospel Stroht too spezeare. Dann woascht Du die seea freie, daut Du daut hiea bie mie macklijch enn mollijch hast.

"Daut Läwe ess je eajentlijch tjeent, wann eena tjeene Wohl haft, oba wäa emma mett dem Läwe spält, dem loht wie den Schwoaten mol een bätje dijcht aune Hacke schneppre. Waut etj saje well, Petro, ess gaunz eefach: de measchte Mensche laje de Schreft soo ut aus ahn daut pausst, doamett ahn mien Sticks aum Hinjarenj nijch soo onmacklijch ess. Enn Diene Sproak heet daut, daut see daut gaunze Läwe soo enrejchte, daut see een poah Kilo Woll sich enne Betjze schuwe, enn omme Seel laje, enn ommet Hoat sowesoo, doamet etj ahn nijch too noh kohme kaun. See habe oppe Ead den frieen Welle mie em Schach too hoole.

Donn nauhm de leewa Gott ut eene Moselwientonn eenen gooden Schluck enn gauf mie uck eenen Schleefvoll, enn donn säd Hee: "Eenes Doages, wann daut doa unje mett de Dommheite aules vebie ess, dann woa etj aule Mensche opp disse Sied toopkohme lohte enn dann jeft daut dit latzte Fiea: wie woare dann aulatoop den Diewel enn siene Jemeend faustbinje enn vebrenne. Du woascht Die noch wundre, wäa aula too dee Jemeend jeheat. Daut jefft dann een ditjet latztet Buak auntoolaje: "De schwoata Mertyraspeajel." Daut Fieamoake enn een bät doabie metthalpe wudd die doch scheen gohne, nijch?" "Joh."

"Oba nu well mie mol wada spezeare gohne. Vleijcht goh wie mol noh de chortietsche Berstaund, enn äte ons saut.

Wie kaume doa aun. Doa stund eene groote Serai enn doa emm Schulinj word wada seea vetalt. Ditmol vetald Viktor Peetasch, dee Jeschijcht vonne Berstaund, enn vejlitjcht de Mensche mett Arbuse enn mett Kreschauntje. Enn dann gauf'ett uck de Schatameloone, daut weare de Verrohdasch, dee ons daut Läwe maunjchmol schwoa jemoakt haude.

Etj wull Peetasch jrods froage, auls hee von Steinbach räd, oba hee lenjt auf. Aunstaut wees hee noh eenen grooten Tjarps, enn gauf mie too vestohne, daut etj ahm den nohda rolle sull. Wiels hee een leewtolja Jegrommda ess, enn etj mau een bestje dolla too dee Kosemaltja-Jemeend jehead, deed etj daut uck fuats. Donn leeht hee mie noch eenen Tjarps bierolle, enn nu wea wie soo wiet. Dee leewa Gott saut een bät hejcha opp den jratzten Tjarps, soo haud Peetasch daut enjerejcht, enn wie aundre saute oppe Ead, scheen woam, enn Peetasch läd loos.

"Toom easchten: leewa Gott, etj hab mie doch verätjent, wiels Du best doch bediedend wieda auls etj jejleewt haud. Aulso blifft mie wull nuscht nijch äwrijch, Die tootestohne, daut wie Die aulatoop daut Läwe schwoara jemoakt habe auls Du daut vedeent hast. Daut deit ons leed, oba wie weete, daut Du ons daut too Good helst, wiels Du hast hiea meea Menniste toopjeroopt auls eena bie eene breedajemeendsche Konferenz enn Nuadkildona aune neajentienhundatfeftijch auntroff. Enn etj head saje, daut'et enne Darpa, woa Ohm Thiesse aul jewasst ess, sijch noch wiedre, soo omme veatijch Dusend, opphoole enn foarmre. Aulso hab wie eajentlijch bett nutoo goot aufjeschnäde; wie habe eenen bätren Batting Average auls sienatiet Ted Williams, jleew etj. Etj hab hiea uck väl von Soohne aunjetroffe, dee etj noch een Stootstje enne Wätatonn jelohte haud, oba Diene Jnod ess dochwoll noch jrata, auls de Scheenwäsche-Tjoatj äahre."

"Enn wiels Du Die soo om ons bemeajcht hast, well wie ons ertjanntlijch wiese."

Donn kaume soo bie dreehundat mennische Prädjasch enn Diakoone (oba mau bloß soohne, woohne Plautdietsch kunne), enn brochte een poah hundat aunjeschnädne Arbuse aun, enn dann kaume uck fuats soo omme veeahundat mennische Frulied mett Schaldeatja voll Rollkuake aun, enn dann word aules vedeelt, enn daut word je dann uck soo langsom daut easchte groote mennische Owendmohl opp disse Sied. Een jiedra tjreajch een Stetj Arbus soo auls daut jrods utfoll, buta de Oola, dee tjreajch daut Obraumtje.

Daut jleew etj jefoll dem leewen Gott, dee Jesus mettjebrocht haud, enn dee sich de Trohne wescht, eeahr'a säd: "Etj frei mie endlijch, daut etj doatoo biejedroagt habe, daut Jie hiea send. Enn bie Die, Peetasch, well etj mie extra bedanke, wiels Du miene Meenung äwre Huttatohla je-endat hast." Donn weifeld Hee mett de Haund, enn fuats kaume uck een poah dusend von dee Sort mett schwoate Heed enn schwoate Lindbetjze mett Droagbenja aun. Aula een bät tjliensinndoagsch aunjetrocke, oba emmahan. Enn de hutterische Frulied, dee uck seea oppjeriemt sindoagsch aunjetrocke weare, enn soo frindlijch tjitjchte, aus wann se emm Himmel weare, haud etj boold jesajcht. Dee haude toom Owendmohl riepe Bocklezhane enn jekoakte Kukkerussoare mettjebrocht enn Bottabloomewien bie de Tonn, enn uck een poah Dusend selwstjebackte Kipfelle, soo aus see äah Jebacknis toom Owendmohl nannde.

Dann kaume uck de Ooltmennoniete, enn een grootet Schoof Amische aun, äahre Pead enn Buggies haude se aum Wolm irjendowa doahinje aunjebunge. Nu foll mie opp, daut sijch de leewa Gott extra fe disse Jemeend eenen Boat noh äahre Oat haud stohne lohte. Aules bewosse, buta den Schneizat tweschen Näs enn Bowalepp, den haud Hee sich dochwoll mett eenem Gillette aufreseat.

Donn leet de leewa Gott een poah Tonne Moselwien aunrolle, enn fuats hinjeraun kaume de Elloaga mett een Dobbelbacks volla Reatjaworscht (donn läwd Tiea opp), enn ooltkolniesche Tweeback. Nu wea aules soo wiet, enn Victor Peetasch fruag: "Na, Voda, sell wie noch een Leed sinje, eea wie aunfange? Enn wann joh, woont?" "'Großer Gott, wir loben Dich' wudd mie goot gohne," meend'a. Enn dann sung wie dusende loos, daut de Ead bebbad. Sogoa de Hunj juhlde mett, besondasch Tiea, dee äah Reimabloot biem Sinje bewees. See sad sijch oppem Hinjarenj, muak de Uage too, enn sung den eenen Farsch dreemol, wiels see mau den eenen utwendijch jeleaht haud. Enn sogoa de Huttera enn de Amische nauhme sich de Heed auf, enn sunge besondasch frie enn bejeistat, wiels daut hiea tjeene Kollatjcht gauf. Nu jintj daut Owendmohl loos, weens soo groot enn von Hoate auls enne Aposteljeschijcht.

Donn vetald Peetasch noch de Jeschijcht vonne Amerikauna, dee den jratzten Arsenal oppe Welt jehaut haude, enn woo Fromme Friese jesajcht haud: "Daut heat sijch nijch scheen, oba etj jleew daut ess soo." Peetasch leet den Frommen Friese noh väare kohme, enn dissa säd uck fuats: "Enn soo wear'ett dann uck, joh?"

"Joh."


© 2007 Jack Thiessen