Bie de Ooltkolniea - von Jack Thiessen

Wie bleewe bie Saulmaun äwa Nacht, wiels hee onbedinjt doaropp bestund. Kluak, joh weis auls hee wea, ahm wea siene groote Konst too Kopp jesteaje, enn haud ahm een bät ketuzhene jemoakt. Hee haud daut drock auls een Mennist, enn hee wea soo iewrijch auls een Jepauna mett eene Kamera em Touristenlaund. Etj säd nuscht nijch, wiels de leewa Gott ess mie noch emma wiet veropp, oba wann etj waut jesajcht haud, haud etj jesajcht: "Mensch, loht ons toch, wie welle von Die tjeene jebruckte Koah tjeepe." Etj jleew, Saulmaun wea enn Steinbach tusijch jewast, bloß haude se ahm doa woll noch nijch jewullt, wiels meea auls eene Fru, hejchstens twee, ess doa noch nijch seea mood, head etj saje.

Oba auls ons siene Drockijchtjeite nijch imponeade, leeht hee noh, enn word menschlijch, wann uck noch nijch sondalijch tjristlijch. Hee haud oba doch noch jenuag Schomp om sijch too schäme, enn looht ons emma wada enn, bett wie nohgauwe; hee wull doch noch eenen bätren Endruck moake, jleew etj. Daut de leewa Gott ahm sijch toom Schluß väanauhm, doaräwa bruck wie ons goanijch lenja too vetalle. See jinje auleen unjre Paulme spezeare, enn boold leet Saulmaun sien Jefuchtel noh. Eascht muak hee soohne Jedohnte, auls een Erwatjungsprädja, oba soohne Tierarie ess dem grooten Voda noch vedajchtja auls Amerikauna fe de Ooltkolniea. Enn auls etj doaräwa nohjrebbeld, haud etj uck aul den Reiseplohn fe morje reed.

Etj saj: "Weetst uck waut, leewa Voda? Etj bliew hiea bloß, wiels daut nijch aul too wietauf vonne Ooltkoloniea ess, enn etj Die vesproake hab, doa mol mett Die hantoogohne, wiels Du die doa nijch soo rejchtijch uttjannst, nä?"

"Nä!"

Zemorjess, tiedijch, kaum Saulmaun uck aul aun, enn laus ons biem Freestitj een poah Kloageleeda väa; hee wull woll, daut ons daut noch een bät jaumre sull äwa ahm, docht wie ons aus hee sijch biem Koffedrintje peschd enn päschd. Hee haud nijch lang jeschlope, wiels hee emma noch pienijch groote Weisheite too schriewe haud, meist soo auls een mennischa Bibelforscha.

"Waut meenst, Petro?" fruag de leewa Gott, auls wie onjawäajess weare. "Dann haud etj uck en Jrienthol bliewe kunnt, dee tjenne daut groote Puhhuh kratjcht soo goot aus Saulmaun," gauf etj too Auntwuat.

Wie weare enne Ooltkolonie aunjekohme. Daut sag wie wiels de Frulied lange, dunkle Tjleeda druage, enn mett eene Huw oppe Tjapp sijch jäjen de Sonn wäahde. Butadem weare see meist aula jestuckte Staunstjess, enn räde Plautdietsch, kratjcht soo auls fräajoah. Enn de Oohmtjess schmeatjde biem Knacksoht äte, enn de Prädjasch, hanenwada too seehne, weare soo earnst auls een Meetalang Jrettworscht. Enn aula weare se meist soo fromm auls de leewa Gott, haud etj boold jesajcht.

De leewa Gott feehld sijch een bät schuchta enn ennalijch frooh, jleew etj, daut daut noch soo väl Mensche gaunz enn sienem Senn gauf. So langsom gauf Hee mie too vestohne, daut Hee onbedinjcht Eltesta Iesak Ditj beseatje wull, enn soo nauhm etj ahm doahann, nohdem etj mie befroagt haud, enn woohnem Darp hee wohnd.

Wie kaume doa aun, enn doa sach'ett mol wada soo auls wann Jesus mett siene Jinja hiea een poah Wäatj omsonst jehust haude.

Wie puttade aun, enn soo langsom muak een bedajchtja, ellerachtja Maun de Däah ohp. "Jeweehnlijch wudd etj saje: 'Kohmt nenn, enn Wellkohm hiea' oba jie kohme mie een bät framd väa. Send Jie aum Enj vebiestade Amerikauna, Prädjasch, dee ons veleide welle? Ooda Rommdriewasch, woohne nijch Plautdietsch tjenne? Betjeaded derjchjedräwnet Toakel, woohne ons daut schmeatje aufwanne well, heh?"

Daut wea vleijcht soo omm Klock alw verre Meddach, enn de leewa Gott schmeatjcht je eajentlijch nijch Piep bett nohm Meddachschlop; aulso muak Hee tjeen besondasch gooden Endruck, enn etj woll uck nijch schmeatje, wiels etj mie toom Saulmaun beseatje grootsindagsch aunjetrocke haud, enn de Schlaubbetjze Tus jelohte haud. Etj wisst mie oba doch Roht, enn stetjcht mie eene Havana aun, enn stoppt soo bieaun dem leewen Gott de Piep mett Celestial Pleasure Tobak von Davidoff.

Auls wie den Ruak nohhejcht stiee leehte, muak Eltesta Ditj de Däah noh siene Väaleew ohp; hee wea boaft, oba sesst aulnoch oppjeriemt. Oba tridj noh de Väaleew: doa, sogoa hiea em Himmel, haud hee noch emma eene gaunze Sied utem Mennonite Life aunjebackt vonne 'Who's who?' manke groote Menniste ute Stäts. Enn wiels wie nijch doabowe stunde, leeht sien Messtrue een bät noh. Oba daut stund noch aulatoop seea oppe Duck; de Oola enn etj haude tjeene Garantie, daut wie nenn durwe wudde.

"Du mottst een Thiesse senne," säd Oohm Ditj, "wiels von Die head etj räde. Du weascht je woll een bät een Bunta, nijch, kratjcht soo auls dien Tweeda, de Hauns, head etj saje, joh?"

"Joh."

"Enn Du, woo nannde Diene Ellre Die?" fruag hee den leewen Gott.

"Ich bin, der ich bin," säd Hee.

"Na, soo schmeissijch Huagdietsch, soo räd tjeen Amerikauna." Wie wrunschte noch emma hanenhäa, auls daut äwahaupt noch waut mett de Spezea jäwe wudd, enn dann, meist nijch too jleewe, kaum von hinjre Sommatjäatj tjeen aundra auls Viktor Peetasch aun; dee wea hiea dolla bekaunt. Hee säd uck fuats: "Oohm Ditj, disse beid send meist soo goot auls Ooltkoloniea, etj kaun fe ahn een goodet Wuat ennlaje."

"Kohmt nenn!" säd de Eltesta, gaunz erleichtat.

Enn dann roopt Oohm Ditj noh benne: "Auna, Koffe!"

Wie jinje nenn, enn nauhme ons de Metze auf.

"Jie motte entschulje," säd Oohm Ditj, "oba etj hab noch emma nijch mienen Oaja äwa aul den Trubbel, den wie oppe Ead mett de Breeda vom Nuade haude, aufjelajcht."

"Daut vestoh etj," meend de leewa Gott, "etj haud uck miene leewe Noot mett daut selwstjerajchte Pack."

Wie spezeade weens eene Stund, enn knackte Soht; daut Sohtknacke leahd de groota Meista sijch vondoag, enn Hee haud daut uck boold rut, enn boold fluage de Schluwe. Donn drunk wie Koffe, enn räde äwrem Eiwst, enn aus'et goode Eadschocke, Kuckeruss, Bocklezhane, enn Arbuse jäwe wudd. "Daut jefft," meend Oohm Ditj, "dee leewa Gott haft ons jesäjent." Daut freid dem Oolen, enn hee schmustad.

Enn donn: toom easchten Mohl hab etj mie vondoag jewundat, dann jefreit, enn noch dolla auls donn alus etj enn Riga Rußlaund "Aude, lieb Merdalaund," säd. Wiels? Joh, wiels Auna brocht schließlijch eene riepe Arbus oppen Desch, enn de leewa Gott nauhm dee, enn schneet de aun, enn läd daut Obraumtje biem Eltesta Ditj oppe Schiew, enn dann, auls eene haulwe Dutz Tjinja nennkaume, läd Hee jiedrem een Obraumtje oppe Schiew, enn dann Viktor Peetasch, enn mie uck, enn uck Auna, enn de Ditjsche, enn dann fong Hee wada von väahre aun, ennsowieda, ennsowieda, enn wie aute, enn schoowe nenn, enn dann noch mol.

"Wann etj nijch bäta wisst, wudd etj saje, daut etj soowautderhäa eajentlijch bloß dem leewen Gott toojetruht haud, joh?" säd Oohm Ditj, enn tjitjcht dem Meista aun.

Enn dee säd: "Daut wudd etj ahm tootrue, joh!"


© 2007 Jack Thiessen