(Voda schrift vom Himmel)

Goondach!

"Wäa haud daut jedocht?" Nu sie etj aul äwa eene Wäatj hiea, waut se den Himmel nanne. Den easchten Dach musst etj mie een bät vepuste, wiels etj doa em Central Park Lodge daut nich soo leicht haud biem stoawe, enn etj Krauft enne Muskle veloare haud. Enn dann kaum de Foaht hiehan doatoo, dee soo stoatj noh bowe jintj, daut mie een poah Minute Heare enn Seehne vejinje. Butadem musst etj mie aul unjaweajess aun dee groote Dachijchttjeit jewanne. Aum weinijchsten baudad mie de Ommstallung, waut daut Äte aunbelangt.

Oba etj jriep väa. Etj kaum aulso aune groote Däah hiea aun, enn word doa gaunz perseenlijch von dem Schepfa, enn sienem Sähn bejreest, - beid räde een ooltkolnieschet Plautdietsch - enn noh dem see mett mie Unjaräd jehoole haude, leete se mie nenn. Etj well nich aultooväl von dee Unjaseatjung aum grooten Puat vetalle...jenuag, see brochte mie doch een bät daut schweete bie, eea see mie nennleehte. De Eppaschte hiea habe een Jedajchtnis, daut eena sich wundre mott. See hilde mie een poah Sache väa, dee etj aul lang tridj meist vejäte haud. Noch ut Rußlaund. Na, noh dem see mie dann doch seea menschlich behaundelt haude, säd etj "Bei Gosh!", enn tweemol meist: "Holy Doodle!" enn dann wea etj benne.

Daut wea soo dach, enn doa weare soo väl Bloome, enn daut rijcht soo scheen, daut etj mie doch een bät wundre musst. Daut Schmocksenne haud sich doch jeloohnt, docht etj mie, besondasch aus een poah Enjel mett eene groote chortietsche Arbus aunkaume, enn dee fe mie aunschneede. Etj säd too dem Eenen, etj saj: " Schmockatje, tjitj mol, waut doahinje steiht," enn aus daut Enjeltje wajchtjitjt, nauhm etj mie een gooden Schmatock vom Obraumtje ute Arbus enn schoof mie daut hinjre Tjeewe.

Joh, oba waut stund doahinje too lese? "Jrienthola," enn wiels etj nu aulwada een bät meea Mumm enne Jläda haud, jintj etj doahan. Dijcht bie de Jrienthola Aufdeelung stund uck een Schild 'Steinbacha' enn donn musst etj mie toom easchten Mol doch wundre, wiels hiea bowe send kratjcht soo väl Jrienthola aus Steinbacha. Etj docht mie soo em stellen: Entweda ess Jrienthol seea jewosse enne latzte Tiet, ooda de Steinbacha habe hiea bett nutoo nich besondasch goot aufjeschnäde. Wäa weet? Etj jleew, daut lijcht doaraun, daut de Steinbach nich meea Dietsch räde welle, oba etj säd nuscht, wiels etj well hiea noch nich too seea Trubbel enreahre; de Mieting verre Däah stald mie doch een bät too seea oppe Proow. Enn dee, woohne se doa vonne groote Däah linjsch wajchleide...dee woare, soo saje se hiea, de easchte dartijch Dusend Joah de ooltkolniesche Arbuse mau von wiet auf too ritje tjriee, enn sess nuscht.

Wäa hiea de Bumeista ess, weet etj noch nich soo rajcht, oba eent weet etj fe shure: Dee weet, waut'a deit, wiels hee haft daut seea em Grooten aunjelajcht, enn uck noch schmocka aus enne Molotsch. Na, na docht etj soo bie mie: Peta Niedarp ut Roosegoad haft hiea biem Bu enn bie de gaunze Aunloag nich väl mettoräde jehaut. Toom Biespell habe se hiea den gaunzen Nippa ranne, mett Bohdende, Fesch, enn Lomme, Nippaenja enn aules. Enn aule Mensche sinje, enn freie sich, enn tjeene Midje bett nutoo. Aus se opp eene Städ 'Ich bete an die Macht der Liebe' opp Rusch sunge, sung etj soo seea aus etj kunn mett. Dann sung irjendwoa een Chooa Mozarts Krönungsmesse, enn dann musst etj mie doch daut Schneppelduak väahole...

Enn Mensche, enn Frind, enn Frindschauft, enn Jast dwaule hiearomm, enn aula vehoole sich kratjcht soo, aus wann see hiehan jeheare, enn opp lenjre Holidäys send. Uck ess hiea tjeen Jeräd von Fundraising, enn Enndiepie Zwatje, enn Jeldmoakarie.

Tjoatje jeft daut hiea fe mie too beseehne tjeene; wann de Mensche noh Gottesdeenst ess, dann satte see sich eenfach oppem Grauss manke Bloome dohl, enn dann jeiht daut mett dem Loobjesang loos.

Etj well noch nich vetalle, waut etj hiea aul aules enn fuats aun Frindschauft enn Femielje jeseehne enn bejreest hab, wiels ons Hauns, noch oppe Ead, woat dit woll aules romm vetalle, waut etj ahm schriew, enn dann wudd vleicht eena ooda de aundra, noch em Jaumadohl, jestatt senne.

Oba waut mie doch seea oppfellt ess, wooväl Hunj daut hiea jefft: Mopps, Karoo, Boddy jriepe hiea aula Stappmies enn bejreese mie aule twee bett dree Minute. Uck Bobbat enn Tjieltje, Hauns siene, habe mie bejreest. Enn dann kaum uck een tjliena, oppjewatjchta, krusa, utjelohtna aun, enn freid sich mett Tähne, Zoagel enn Hinjarenj. Etj saj: "Na, woa litjenst du han? Enn woaromm soo oppjeriemt?" Dann wea uck aul de Eppaschta too Haund enn säd, daut ess dem Golfa, dee plautdietscha Reima ut Steinbach siena; dee wea toolatzt oppe Wordsworth Tus. Dem nann wie hia eefach Tiena, daut jeiht dem Hund scheen." Hauns, vetal dem Reima daut, enn saj, dee Hund lat ahm jreese. Tiena helt sich measchtens oppem Golfplautz opp, hee ess een Baulcaddy. Etj vespruak ahm, etj wudd morje een Spell mett ahm späle.

Aus etj mie bang? Tjeen Dripps. Wiels hiea ess je aules noh dem etj mie emma jebangt hab. Daut ess meist nicht too jleewe, oba de Mensche send sich hiea aula goot: Aus Ooltkolniea, aus Molotschna, aus Breedajemeend, aus Rudnaweidna, aus Schwedenborja, aus Butendarpa (soo nanne se hiea de Amerikauna), dee Mensche send sich goot. Kommuniste jeft daut hiea vleicht uck, oba etj hab noch tjeenen jeseehne. Barjchtola saul daut hiea uck jäwe, oba riew send se nich.

Aus etj mol wada too Desch gohne wull, roopt een Tjeadel: "Na, Oohmtje Thiesse, uck nennjejleppt, wann uck vleicht mau hepptjeshoa?" Daut wea Viktor Peetasch, dee hiea aus plautdietscha Jeschijchtevetalle daut drock haft. Hee bestalt too jreese, enn meend so bieaun: "Wann jie schriewe, Oohmtje Thiesse, dann sajcht jun Hauns mau ruhijch, hee saul noch een bätje mett dem Schmocksenne toolaje, doamett wie ahm hiea uck too seehne tjriee, joh?" Peetasch felt sogoa hiea em Himmel opp, wiels hee ess noch emma spossijch; Mensche lache, woa hee oppduckt. Sien väaja Hund Bella ess emma bie ahm, weetst noch den zultajen Hosejriepa?

Hauns, vetal daut nich wieda, oba Peetasch säd, hee bangt sich uck nich; hee haft von aulem. "De leewa Gott mucht Jud senne, ooda nich, etj wudd ahm een strate A plus jäwe, fe daut, waut etj bett nutoo von ahm enn siene Woatje jeseehne hab. Enn Plautdietsch räd hee, aus wann hee ut Horndean ooda von hinja Jrienthol tjemmt. Ooda, woomäjlijch ess Hee sogoa Elloaga?"

Na joh, etj wudd eajentlijch noch dit enn jant vetalle, enn daut doo etj uck boold, oba nu mott etj biem Kay Ätch Niefeld emm Chooa sinje, enn dann em Nippa een bät schwamme, enn dann jeft daut eenen grooten Barbeque: de Oola selwst fruag mie: "Na, Petro, eenen Wels utem Nippa schmatjt Die doch woll noch emma goot? Uck mennische Tweeback enn Schmaundfat woare nich fehle. Plumemoos jeft'et sowesoo. Komm, halp mie mol een bätje, joh? Stall Die doa biem Welsbrode dijcht unjre groote Eatj; doa hab etj een poah Buddle kolt jestalt."

Biem Brode, säd hee too mie: "Morje tjemmst mett mie mett, wiels wie dann emm Nieen Jerusalem senne woare. Doatoo mott wie dann oba niee Seide opplaje, joh? "Joh!"

P. S. Wiels Du je woll noch emma een bät nieschierijch best, woa etj Die daut schriewe: Joh, etj sach mien Bejrafnis von wiet auf, enn mie kaum daut aulatoop vestendlijch enn needijch, oba mau soo aus eene "verblühte Pracht" väa. Etj feel mie soo aus wann etj doa unje blottje, volljeschapte Steewle haud, dee etj nu opp emma aufjelajcht hab.


© 2007 Jack Thiessen