Leewa Hauns,

etj wull mie vondoag zemorjess mol goot utschlope, enn dann toop mett dem leewen Gott bie mie enne Berstaund de Meloone betjitjche. Hee haft daut soo langsom rut, woo eena auls Elloaga Arbuse tjnippst, omm too seehne, auls de uck riep send.

Oba Hee leeht lang opp sijch wachte, enn etj muak mie aul Sorj, auls Hee vleijcht unjawäajess too Splät jekohme wea, waut ahm eajentlijch selden pesseat. Auls etj mie jrods toom Koffe de Piep aunstetje wull, duckt mett eemol daut Enjeltje Neetatje opp, gaunz ute Pust enn mett roode Backe, enn oppejreajcht.

"Komm nenn, Neetatje," saj etj, enn goot ahr een Glauss Bottamaltj enn. See drunk eenen gooden Schluck, enn fong fuats aun too vetalle. "De leewa Gott kaun nu nijch kohme, wiels doa send vondoag dusende aune Himmelspuat ut Amerikau aunjekohme, enn dee mott Hee eascht een bät treeste enn toom Deel uck fletjche, wiels see vestat send."

Oba donn nohdem Neetatje dee Bottamaltj utjedrunke haud, säd see: "Etj woa nu gohne motte, wiels etj hab daut vondoag meist soo drock auls eene mennische Mumtje em Darp biem Tweeback backe. Oba de leewa Gott bestalt ahn too jreese, Onkel Peeta, enn frajcht, auls See mol een feinet Gaustjebott noh de mennische Oat unjre groote Eatj utreede tjenne. Doa well Hee aule Dusende ut väle Lenda, hiea fresch enjetroffe, hanbrinje. Ons Voda sajcht, soohn Gaustjebott kaun tjeena bäta utrejchte auls jie Menniste. Doohne See daut? Scheen enn dankscheen. Enn nu goh etj wada Voda too Haund biem heele enn treeste too halpe; wie seehne ons vondoag toom Gaustjebott, joh? Enn wann äahre Lied too de Väabereedunge wellja senne wudde, säd ons himmlischa Voda, dann tjenn Jie uck ruhijch aulatoop nohm Gaustjebott eene Kollatjcht fe de Missjoon aufhoole, enn een poah Leeda opp Dietsch sinje, joh?"

"Joh!"

Toom Jletj wea Tiea mol wada bie mie, enn dee wea meea Help enn Troost auls dree jeweehnelje Prädjasch. Waut doa pesseat wea, wisst etj je nijch, wiels TV hab wie hiea nijch, enn etj wea noch nijch oppe Gauss jegohne, mie omtooheare.

Aulso sad etj mett Tiea loos enn boold haud etj uck een poak Koloniee Huttera, noch meea mennische Darpa, enn een gaunzet Schwitt Amische vetald, waut wie too doohne haude. See schoapte fuats de Massasch enn schlachte Osse, Schwien, Hohns enn Kuhne, een jiedra waut se toom Äwalei haude. Donn spaund etj aun, enn feahd twee Dobbelbaxe Arbuse enn Meloone noh de Menno-Koht. Doa weare je uck aul väle Frulied aum Woatj: väle backte, meea brezhaujde, enn aundre haude Mieagropess enn Owess voll emm Gang.

Tiea enn etj musste städwies schmatje enn Roht jäwe, aus de Rollkuake uck reesch jenuag weare, daut se een goodet Klacks Botta enne Tweeback biemenjde, enn de Kotlette nijch too fat, enn de Reatjaworscht nijch too muckrijch utfolle.

Waut fe Jast doa mett eenmol verrem Dooah aunjetroffe weare, wisst uck hiea tjeena too berejchte. Oba daut daut aulatoop waut Butajeweehneljet wea, wea mie dietlijch, sesst wudd de leewa Gott sijch nijch perseenlijch soo eendrajchtijch enmische enn sijch enne Henj spiee, enn daut daut aulatoop earnst wea, haud Neetatje too berejchte jewusst. See vetald, daut de leewa Gott sijch de Hamdsmeiwe oppjetjrempeld haud, enn daut deed hee selden enn bloß wann ahm `Oba Bizniss ess Bizniss' too Mood wea.Tiea ohnd aulahaund, wiels see jäajad mau haulf soo väl Stapmies aus jeweehnlijch, enn woll onbedinjt tridj noh de Menno-Koht enn unjre groote Eatj ähre Tung biem jesche bommle lohte enn sijch aules betjitjche, enn uck een bät väasaje.

Auls wie ons jehearijch em Zeijch läde, enn etj jrods mol wada dusend Pund Worscht ute Rätjakohma hohld, kaum aulwada daut Enjeltje Neetatje enn Tiea aun, enn beid soo opjereajcht auls daut Darp wea auls bie Doft Pannasch enn Sommafeld dee netjscha Oss em Borm jefolle wea. "Onkel Peeta, etj haud boold vejäte too saje, daut manke Freschaunjekohmne uck Russe enn Baschkiere enn Chechole send. Aulso wudd daut mäajlich senne, lat de leewa Gott froage, auls june Frulied vleijcht uck een poah hundat Perischtjie, Hollopzee enn Wrenitje moake wudde? Enn uck Paulmenjie mett Schmaundfatt fe de sibierische Jast? Enn twee Mieagropess mett Borsch, sowesoo. Enn Hohnsbrode mett Kischmischbobbat enn Eadschocke mett Schal, joh? Voda sajcht, wann jie daut toostaund brinje, woat Hee Ahn uck eene goode Havanna mettbrinje enn een Faut mett sienem basten Wien aunrolle lohte, joh?"

"Joh!"

Aulso jintjch daut hiea nochmol von veare loos, enn etj strenjd mie meist soo seea aun auls Tus em Winta biem Holthacke. Noch drocka haud Tiea daut: see wea auleweaje toojlitj, enn see kaum daut mett dem jesche meist nijch noh. Ahr ohnd daut dochwoll, daut wie mol wada unjre groote Eatj daut Gaustjebott hoole wudde. Daut jintj ahr besondasch scheen, wiels see doa de Eatjekohtasch em Schach hilt.

Nu wear'ett endlijch soo wiet. De leewa Gott kaum doa veropp mett dusende niee Eadenpilja, nu Himmelspilja, aun. Daut wea oba een buntet Derjchenaunda!: Mensche mett Uniforme, noch emma äwabrestje Amerikauna, schlitzuagje Jepauna, een poah Dietsche enn korte Ladabetjze, dee woll toom easchte Mol em Läwe weinjch ooda nuscht too saje haude, dann Museltjeadels mett bewetjelde Tjapp, dann sogoa een poah ooltnäsje Menniste, dee bieaun enn unjaweajess aul Jeld kollatjchte omm Goods too doohne...oba donn kaume de Russe enn äah Frindschauft, enn dann feehld etj mie aulwada seea tusijch. Maunjche Frulied haude noch äahre Koppdeatja opp, aundre äahre bunte Steewle aun, enn de measchte aute Schisnick, enn een poah knackte Soht, enn väle schmeatjde stoatje Papparossie. Joh, enn hinjeraun kaum Jesus mett sien Frindschauft, eenjefäah sasshundat, dee biem gohne noch emma enne ladje Fuppe Jeld sochte enn bloß Loft funge. Daut wea ahn onjewant, wann se uck nuscht nijch säde. Oba vetalle deede se opp Hebräisch, Judsch enn Enjlisch, enn wulle Jesus eenfach noch emma nijch jleewe daut hee de Messias wea. Enn waut deed Jesus? Toom easchten Mol sach etj, daut hee daut Jnerre vestund. Oba seea! Hee haud sien Frindschauft nu enne Atj, enn dee gauwe aulatoop langsom mett de Jachtarie noh.

Enn donn loagad sijch daut Voltj unjre Eatj, enn wie Menniste weese mol wada, waut wie kunne. Mei gosh! Wann wie mol Missjoon aum Desch driewe tjenne, dann schmustat sogoa de leewa Gott. Opp eenje Städe haude onse Mumtjess sogoa Plumemoos oppjedescht, enn wiels daut dem leewen Gott nie wea, haud hee boold veea Kommtjess ladijch enn een Schatel mett Plumesteena meist voll.

Donn gauf daut een Prograum, enn ditmol jletjcht ons daut. Daut wea soo auls een Jugendverein enne Scheenwäsche Tjoatj, woa uck meea Talent auls enne Metropolitan Oper ess. Doa word jesunge, enn een Chooah sung soo jewaultijch bett een poah hundat Enjel mett eemol loosdaunzte enn mettsunge. Auls wie den latzten Farsch von "Ich bete an die Macht der Liebe" opp rusch sunge, enn etj mie gaunz enne Säle von miene Stemm läd, Hauns, dann tjitjcht mie Dien Frind Reima, dee mol wada auls Gaust jelohde wea, aun, enn dann sung dee uck groosoatijch: siene Stemm ess een bät soo auls eene Mischung von Pavarotti enn Schaliapin. Enn donn trad mett eemol Jesus selwst opp. Hee haud jehielt, siene Uage weare root, oba hee säd soo meea utwendijch de "Seelijch send..." de Reaj noh opp, enn de Mensche freide sijch, enn weare sijch goot.

De measchte jinje dann boold schlope, wiels see eenen seea langen Dach jehaut, enn väl erläft haude, enn see noch soo een bätje Jetlag haude, soo weens kaum mie daut väa.

Auls see sijch aulatoop vetrocke enn sijch enn äahre niee Behusunge trajchtjefunge haude, wea doch noch ons oola Staum Menniste äwrijchjebläwe. Mett eenem Unjascheed: Tiea haud sijch eene Grupp Steinbacha unja eenem stohtschen Zockaboom doa dijchtbie aunsjeschlohte enn daut wea een lostjet Pack, dee väl too vetalle haude, enn meea Reibapistoole oppdeschte auls Osama bin Laden enn siene gaunze Armee Baundiete emm Pojas aunjeschnalt haude.

Etj jintj doa uck han, wiels de measchte, woohne eena hiea soo tjant, auls Arnold Ditjch, Viktor Peetasch, Eltesta Enns enn Schäfa, enn noch soo omm dreehundad Jescheide doa vetalde enn fuchtelde enn een jieda opp siene Oat sijch daut goot gohne leet.

De leewa Gott haud sijch nohm Owendkost dochwoll irjendwoa een bät oppet Ooah jelajcht, enn Hee duckt nu opp, enn wea koasch enn utjelohte. Hee haud siene steile ladane Metz opp, druag een bleiwet Hamd ut Boomwoll, haud sijch den Boat bestrumpst, enn eene ladane Joop äwrem Hamd, oba nijch toojetjneept, wiels hee de Zigoare enne Wastefupp dochwoll nijch tweidretjche wull, enn hee druag siene sinndachsche Steewle. Eajentlijch drajcht hee eene Oat Cowboysteewle, oba hee räd nijch jearn doavon.

Joh, Hauns, de leewa Gott sajcht, doa woare enne näajchste Tiet noch väl soohne Gaustjebotte utjereet woare motte. De Mensche weete nijch bäta, bett Hee, soo auls Hee sajcht: "Doa tweschen schlohne woat, daut'et spretzt!"

Oba tridj nohm Zuckaboom. Doa wea vondoag een Tjälaschtraffe, enn doa feehld Tiea sijch besondasch tusijch.

Hauns, doa jinjtch daut lostja too aus enn Ternie oppe Joahmoatjcht. Enn eena doavon wea Dokta Jehaun Tjäla; kaunst du die noch aun dem dentjche? Enn eea wie ons wiet noh Meddanacht vetrocke, säd Arnold Ditjch een Jedijcht von eenem Reima jeschräwe, utwendijch väa. Enn wiels de leewa Gott nohm Väadroage klautscht enn "Molodetjs!" seea lud roopt, well etj die daut Jedijcht toom Schluß mettschetjche.

Een Leed fe miene bunte Onkels

Oba waut weare daut fe koasche Läwendjasch

miene acht lostje Stenka Rasin Onkels:

Wann se dann mol reajwies ähre Pulwatonne volla Resse

Aunstetjchde, fluage dee Reibapistoole derjche Jäajend

Enn muake aules, aulem plaut

Enn see läde sijch dobbelt, enn lachde sijch dusslijch.

Bett de Wohnstow tjlinjad,

Enn de plautdietsche Loft word bleiw

Trock wiet, mielewiet auls de Jeschijchteruak

Von de Vetallereibasch ähre Pistoole;

De Heilje enn dee Wäaloose von Lachpatroone jetroffe

Sijch jesund buage.

Wien enn Beea ooda Semegonka

Weare nijch needijch de earnste Strufheit too vedriewe.

Eadnät, Sonnebloomesoht enn stoatja Koffe

Stemmde ähre Stemmbenj enn schmäde de Sälestrenj von ähre Vetall.

Een julendet, eahlooset Pack brauzhende Breeda

Hoowe den Bähn hejcha nohm Himmel opptoo enn dann wackelde de Wenj

Von Vodasch Hus wann disse Tschudacks driest enn lud

aune heilje Sinndach Nohmeddach aunjerolld kaume

mett growe Räd enn Resse, dee see

äwa Voda siene tjliene Hatj

von fromme Earnstheit aus Leahra

mett Beatjaweada enn Eajenweat jebut

nu mett ährem Stroom von sposjet Domms begoote.

Doa saut hee nu, mien eahboara Voda enne Atj

Enn wull uck metthoole

mett disse Armee, dee sijch hinjrem Boaj von Sonnebloomeschale

enn reatjande Eadnät sijch veschaunzte.

Em Jeist jintj Voda rootuagijch vom Popperosieruak romm

enn socht waut noch enn siene Bood aun Eahboatjeit too rade wea

Enn bangt sijch stell nohm Mondach Morje

Enn dee Ordnung uttoomäte

enn siena Leahrastow, woa hee de Starschie wea.

Enn miene Großmau, dee Tridjjetrockenheit

See haud je emmahan dee gaunze wille Brood

Ressescheetasch opp ährem wäahlooset Jewesse

See saut enn ähre schwoate Huw

Aunfallijch enn beteibt enn "oba, oba" säd äah stella Jeist.

Enn miene Mutta, Bloot vom Ressebloot

Vesorjd biem Vetalle daut gaunze Pack, enn muak ahn tusijch

enn, - daut weet bloß Gott enn vleijcht een bätje etj -,

freid sijch em Stellen, daut see ähren väanehmen "Miena"

opp een tjlienet Stundtje

enne Atj haud.

Soo lang tridj.

Eena nohm aundren von miene Onkels

säd toom latzten Mol 'Aude!'

see haude noh de Voda-Obraum-Oat

de muckaje Ead mett ährem Schweet

toom Läwe enjeräwe,

Nu send dee äwabrestje Stemme stell.

Enn etj sett enn miene Trua hiea auleen

Enn roop, enn lohd mit latzem Gruss:

"Na joh, kohmt wada, wie se' je Tues." (Al Reimer)

Auls Ditjch dit too Enj jelest haud, wea doa tjeen Uag meea dreajch. Enn donn kaum de Säjen vom leewen Gott selwst. Hee säd: "Na joh, kohmt wada, wie se je nu Tüs!"


© 2007 Jack Thiessen