Waut woare de Lied saje? - von Jack Thiessen

Daut gauf eenmol eenen Mahla, enn dee heet Peeta Thiesse; dee wohnd enn Roosendohl, enne Oole Kolonie enn Rußlaund. Hee haud daut mett een Moljeschaft, aulso Jeträajdmole enn Elloag (Einlage) aun eenem Mondach zemorjess toodoohne, enn soo nauhm hee sienen Esel, enn dissa heet Schrugg, enn sienen Sähn Peetatje, veatien Joasch, enn see satte sijch oppe Socke, omm dee acht Kilomeete tridj too laje.

Feftien Minute weare see jegohne, auls de Thiesses, Voda enn Sähn, Obraum Jaunze troffe, dee ahn entjeajen kaum. Jaunze säd: "Na heat etj saj: Nu tjitjcht junt daut dochmol aun: Twee Tjeadels, Voda enn Sähn enn een Esel, enn aule dree gohne see. Tjeen Wunda, daut see too nuscht kohme."

Thiesses, omm aundre Mensche äahre Meenung bedocht, wisste waut daut meend, enn soo kroop dee oola Peeta oppen Esel nopp, enn Peetatje trock Schrugg biem Teajel. See weare jrods bie de Welsatjch aunjekohme, auls see eenen Diakon vonne Chortietsche Jemeend troffe, eenen schoapuagjen Lewenswaundla Joakob Buhla mett Nohme, dee nijch bloß mett Roht friejäwijch wea, oba uck den Moot haud, Roht too jäwe. "Oole Thiesse, kratjcht soo auls emma, ess een Schmarotza enn sett huag enn heilijch oppem Esel während sien Sähn, daut schweiwelhassje Joaschtkuarn sijch aum Esel fautstjlammt, enn dis Esel woat je ahm dann uck enne Err feahre, daut ess dochwoll kloa. Joh, joh, kratjcht soo haud etj mie daut aul emma jedocht."

Thiesse kroop rauf enn säd Peetaje sull sijch opp Schrugg noppsatte.

See steewelde jrods jenietsch delenjd auls Oom Isaak Koop vonne Breedajemeend, aulso mett eene Bibel enn jieda Fupp, sijch aune Sied vom Wajch hanstalld enn: "Daut Eselriede sull eena leewa Jesus enn Mensche vom woahren Gloowe äwalohte," leewad.

Peetatje kroop rauf enn nu weare aulwada aule dree noh äahre Oabeitsstäd too Foot unjawäajess.

Sie haude aul jrods daut Judenviertel von Elloag jeseehne, auls oole Bearnd Faultjch, een jestuckta Ditjchbuck enn mett jniesajem Koakel, een Barjchthola aulso, meend: "Nu habe de leewa Gott enn etj aules jeseehne. Twee Maunslied enne baste Joahre, dee emma bloß schwoa enn lange Stunde oabeide, während äah Taugenijchts von eenem Esel mett dem Zoagel schlentjat enn ahn utlacht."

Peeta Thiesse enn sien Sähn Peetatje wisste waut soohne Red bediede and kroope oppe Städ opp Schrugg nopp, dee pienich mett kromme Been enn jetjrenjten Stolt verr sijch han puttad enn muttad..

Dee Dree beschetjchte jrods ernoa enn weare aul aune Kohtstje Allee aum Nippa aunjekohme, auls Glautzkopp Jiesbrajcht, een Frierentna, ahn von sienem Settplautz oppe Parkbeintjch sach: "Eena mott lang lewe, omm aules too seehne, oba maunjchmol loohnt sijch daut. Soo auls vondoag. Twee jestuckte Thiesses Moazhe opp eenem krommpuckeljen Esel. Wann etj een Jesatzmaun wea, wudd etj mett eenem Zaddelschriewe nijch lang schlure."

Thiesse enn Peetatje kroope vom Esel, hackte eene studje Laut von eene Lärjch, schluage daut Weppelenj auf, betjletjschte dee Asta, bunge dem Esel dee Feet enn Knosse väare enn hinje toop, stuake ahm dee Laut derjche Binj, enn druage Schrugg noh Elloag.


© 2007 Jack Thiessen