HEE SÄD "DE JUDE SEND MIENE TJINJA oba de RUSSLAUND-DIETSCHE-MENNONIETE SEND MIENE NOHBASCH" - von Jack Thiessen

Leewa Hauns

Wann ons auls Verein hiea de gaunze himmlische Pracht mol langwielijch ooda uck ennoolent, ooda jlitjchwajch auls eene ooltkolniesche Predijcht väatjemmt, dann sat wie eenfach loos enn gohne aulatoop mett Tia, mien ooda uck ons Hund, noh Elloag oppen Besoa. Doa tjeep wie dann jesoltnen enn jereatjaden Fesch, äte doatoo Groffbroot, drintjche een Glaus Beea (buta de Fromme Riwa Friese, dee uck hiea breedajemeendsch jebläwe ess, enn measchtens Kwauss drintjcht), gohne dann nohm oolen Turtj, dee, ut Augustienopel, soo's hee sajcht, häatjemmt, siene Vekoopsbood ess omme tweede Atjch oppem Besoa, tjeepe fe feftijch Kopietje Halwah, woohnt de Oola je emma Chalweeh nannt, enn dann foah wie oppem Nippa Lomm, enn satte noh de aundre Sied äwa, enn fesche biem roodre.

Auls wie donn oppe Wastkaunt vom Nippa wada aunkaume, enn ons doa oppem Grauss macklijch muake, enn de Aunzugsratjch aufläde, enn soo enne Waste rommsaute, enn ons de Schlippse een bätje lockra leete, foll ons daut opp, woo utjelohte enn vejneajcht, enn oppjeriemd de Oola wea. Daut vesteiht sijch dochwoll von selwst, daut Hee, dee Oola aulso, too onsem Verein jeheat. Hee ess een Ehrenmetjlied von dee Pullfootje Deffats; wie seatjche noch emma noh eenem aundren, vleijcht sogoa een straumeren Nohme, enn wie haude uck aul meist eenen jefunge. Dis niea Nohme fe ons Verein wea Heilje Hollunke (dit wea Hauns Hoada sien Väaschlach), enn meist uck Steile Stenjels, wiels Jasch Wiebe, dee mett dem dreekauntjen Hoot, enn mett eene bunte, steile Peihohnfada doabowe vonne Darpsjungess soo jenannt woat, oba wie worde ons noh de mennische Oat mol wada nijch eenijch, enn dann bleef daut bie dem Nohme Pullfootje Deffats.

Etj froag sogoa dem Oolen, waut fe eenen Nohme Hee väaschlohne wudd, oba Hee lacht bloos enn meend: "Jung, woa dentjchst Du han? Meenst Du wertjlijch, etj woa mie enn eene mennische Striedarie enlohte? Doafäah sie etj dann doch langsom too oolt!" enn dann stemmd wie sogoa een poah dietsche Voltjsleeda aun, enn weare soo goot bie Stemm, daut een poah von dee oola Elloaga vebiekaume, enn fruage too woohne Jemeend wie jeheade, wiels wann daut soo jlei bie ons väajintjch, dann wulle see sijch vleijcht uck ons aunschlute. "Doaräwa lat sijch räde" säd de Oola, enn donn nauhm mie dann doch die Nieschiea unja, enn etj fruag dem Oolen: "Du best je emma goot too liede, Oola, oba vondoag, best Du jrodentoo leeftolijch, waut ess daut mett Die, doaf etj froage? Wiels Dien gaunzet Benehme erinnat aun een grooten mennischen Bua, wann hee jrods eene goode Arnt em Spitja jebrocht haft, enn hee sijch eenen goteljen Scheck fe dartijch jeschippte Schwien ennjefuppat haft."

"Wem?" sajcht de Oola, "wudd daut nijch scheen gohne? Etj hab hiea soo meea von aulem, woohnt eenem scheen jeiht, goode Jesallschauft, enn etj hab uck jrods scheen Jeburtsdach enn Wiehnachte toop jefeaht, soo auls wie daut hiea emm Himmel too disse Joahrestiet emma doohne, enn dann noch een Nohfast, soo auls wie too de rusche Wiehnachte nohm Oolen Kalenda nanne.

"Enn bie aul dem hab etj enn mien Roht ons dit Joah toom easchten Mol seit meist vonne Sintflut ons entschiede, mol waut Nieet entoofeahre, woohnt jie oppe Ead New Year's Resolutions nanne, enn woohne mie, soo bieleifijch jesajcht, aul emma morschijch oajade, wiels jie emm auljemeenen dann noch dolla luage ooda uck leaje auls sesst.

"Oba lange Reden kurzer Sinn", soo's de Dietsche foaken saje, oba selden doohne, de Huaga Roht haft sijch eenfach entschlohte, opp vereascht tjeene Amerikauna meea too moake, dit Model eenfach opp vereascht enntoostalle. Enn wann de Apostel Paulus, dee je uck hiea bowe measchtens dedwäa, enn jäjenaun ess, sijch nijch soo seea fe daut Jeschlajcht enjesat haud, haud etj uck eenfach mol opp een poah Joah den Bu vonne Frulied-Models enjestalt. 'Waut Edsel Furd kaun, daut kaun etj uck, oba donn stiepad Peiwel sijch, soo auls jesajcht, aulso de Apostel Paulus, mol wada'. Paulus säd: 'Waut hast Du väa, Oola, best Du oolt jeworde, ooda hast Du die domm? Endlijch hab etj jeleaht, woo eena mett dee Langhoaje ommgohne mott, etj hab daut Schisnickäte aul verrem Freehstitjch soo meea enjestalt, etj watta nijch meea soo väl äwa Tun enn Lassen, etj hab Fraunzeesisch jeleaht, enn Champagnerdrintjche jeiht mie uck aul scheen, enn nu wellst Du mie den Sposs vedoawe! Oola, Unjastoh Die!'

Enn wiels etj je aul lenjere Tiet mett mie räde loht, trock etj tridj, späld opp earnst Backgammon, woohnt wie Tridjtratjch nanne, enn woa daut langhoaje Toakel, uck wann daut ut Hollywood tjemmt, noch een Joah ooda twee stohne lohte, oba bloos wann see sijch bätre woare.

"Aulso Tjeadels," sajcht de Oola, "Noch tjenn Jie junt nijch emma enn aulewäjess auls Nippaenja benehme, wiels wann uck de Amerikauna aune Zohl nu bediedend nohlohte woare, blifft de Frueswelt noch een Joah, weens, bestohne.

"Joh, enn waut mie noch freit ess gaunz eenfach, daut June Vetall mie emma aun miene eajne Famielje erinnat. Wiels Jesus räd noch emma soo meea von siene Jugendjoahre häa eene Oat von Hebräisch, woohnt oba measchtens Aramäisch jenannt woat, während etj mie dolla aun daut Jiddische hool, enn Spiritus Sanctus, dee Heilja Jeist aulso, rät measchtens Dietsch enn Rusch, wiels ahm de Russlaundmennoniete aul emma soo seea jefaule. Enn jie Tjeadels räde je uck maunjchmol een bät Kruset, wiels daut ooltkolniesche Plautdietsch ess mie tusja, oba de Molotschna meene daut mett ähre väahnehme Tjrente-Wente eajentlijch uck goot. Waut etj doamett saje well ess: Daut sproaklijche Derjchenaunda von Babel, enn woo Mensche seit dem bauble...daut haft sijch doch aulatoop jeloohnt!

O joh, enn noch eent, woohnt etj junt mol endlijch saje well: DE JUDE SEND MIENE TJINJA oba de RUSSLAUND-DIETSCHE-MENNONIETE SEND MIENE NOHBASCH ."

Vejäte sull etj nijch too erwähne, daut wie ons äwre Heljedoag eenmol enn miene Famielje een bät enne Koddre lage. Daut kaum soo: Jesus auls Jinjsta, ess hanennwada dann doch een bät ooltnäsijch, enn uck nieschierijch, enn rät, ohne too dentjche, enn soo meend hee dochwoll haulf emm Sposs, waut Hee oppem TV oppjeschnackt haud. George W. Bush haud noh de Tjoatjch enn Texas jesajcht: "If English was good enough for Jesus, it's good enough for me."

"Etj säd stauntepee, etj saj: 'Jesus, daut jeiht too wiet. Dis Heltabless ut Texas, haft hiea bie ons nuscht nijch too malde, vesteihst Du?"

Enn hee säd dann uck fuats:"Joh!"

Oba den Schode haft hee dann doch opp'ne Oat aunjerejcht, enn nu bruckt hee sijch nijch too wundre, enn jie doa unje uck nijch, wann wie auls Huaga Roht ditmol aulatoop Barack Obama wähle woare. Enn daut hab jie hiea, sootoosaje: Schwoat opp Witt!


© 2008 Jack Thiessen