"Best Du uck reed toom stoawe"? - von Jack Thiessen

Daut de Medizina mie enne latzte dree Joah tweemol opp ähren Desch hanläde, enn eenmol von Veare, enn eenmol von Hinja opschneede, ess je nijch wieda wijchtijch, oba waut vleijcht doch Erwähnensweat ess, ess daut jiedesmol auls see mie derjche Däah nohm Operatsjoonsohl schoowe, een utjeplatjta Prädja doa oppe rajchte Sied stund, enn mie vetalle wull, woo earnst, oba woo earnst doch daut omm mie bestalt wea. Mett flautaje Stemm fruag hee mie: "Send See uck reed toom stoawe, wann daut mett eenmol sowiet senne sull?"

Etj wull ahm sien Aumt een bätje leijchta moake, enn säd: "Leewa Seelsorja, wann etj mett eenmol biem oppereare fe emma enschlope sull, dann woak etj bowe opp, enn wann etj dann fuats derjch daut Perlendooa schwätjche sull, omm mie vonne lange Reis noh bowe mett een dietschet Beea, vom Oolen selwst enjegohte, stoatje woa, waut saul etj ahm von Die vetalle?"

Opp soohne Koaschheit haud dee Seelsorja nijch jerätjent, enn hee leeht beid Mol dee Bibel faule, wiels ahm de Henj flautade. Prädjasch reatjne mett aulahaund, oba nijch doamet, daut een jrientholscha Pilja, dee aul lang tjeene Tjoatjebeintj mett dem Hinjarenj blank jeschieat haft, reed toom stoawe ess.

Oba daut sie etj, enn wiels de measchte Mensche sijch emma jearn fe Rezapta intresseare, woa etj junt vetalle, woo daut tjemmt, daut etj soo koasch enn munta dit Thema aunschniede kaun, vleijcht sogoa mott. Aulso mien Rezapt woohnt "Best Du uck reed toom stoawe" heet, junt mettoodeele.

Een Professa vonne Theologie ut Heidelberg, dee sogoa Prädja ess, enn doatoo, noch väl seldna, sogoa Tjrist ess, bedd mie verr mehrere Joahre daut Niee Testament opp Plautdietsch too äwasatte. Et vespruak ahm daut.

Enn wiels etj eent vonne seldene Thiesses sie, dee sien Wuat helt, nauhm etj mie dee Tiet, enn äwasad daut gaunze Niee Testament opp Plautdietsch.

Mett eenmol auls etj daut emma drocka mett dem Apostel Paulus haud enn hee mett mie, foll mie eene seea eenfache Reatjnung opp enn bie: entweda ess dit Gaunze een jewaultja, onveschämda Schwindel, ooda hiea haft eene hejchre Haund siene Finjasch em Spell, enn wiels etj daut jleewe musst ohne besondasch too welle, säd etj too dem gaunzen "Joh", enn auls de leewa Gott mie dann emma foakna beseatje kaum, enn mett mie Piep schmeatjcht, enn Beea ooda uck Brauntwien, enn Wien sowesoo, drunk, enn toop mett mie äwa de menschlijche Dommheite lacht, enn mie jiedesmol wann Hee aunkaum eene Japps ooda uck twee Jnohd mettbrocht, enn Plautdietsch soo goot auls Jiddisch mett mie räd, enn mie dann uck noch vetald, daut Hee dem Al Reima mie, enn uck väl aundre, oba besondasch mie toom grooten Säjen haud woare lohte, enn Reima mie dann mett meea Venunft äwa daut eewje Thema von Creationism enn Darwinismus auls dree Dutz Tjoatje toop ertjläad, enn dann uck noch een nattet Stelpsel vonne Boajchpredijcht mie enne Seel trejchtad, dann haud etj daut Rezapt foadijch.

Dann laus etj uck noch Rudy Wiebe siene latzte Beatja, besondasch Sweeter than all the World enn Of this Earth tweemol derjch enn fruag den leewen Gott, auls Hee dee Schreftstallasch enn de Tjenstla äwahaupt, besondasch goot wea, enn dann lachd dee Oola enn säd: "Noh aul dem waut wie berät habe, enn dann frajchst Du noch?"

Enn dann wisst etj, enn doawäjen haud etj soo weinijch Schnett ooda Schizz, auls see mie mett dee Massasch eascht den Ridje enn dann daut Hoat utholtjade. Enn wiels de Mensche soo jearn de Eenzelheite äwa de menschliche Jebrätje, enn uck de Oaschjebrätje weete welle, woa etj junt dee mol endlijch toom easchten oba uck toom latzten mol vetalle.

Aulso: goh wie noch mol tridj enn lohte ons oppereare, enn woo daut aulatoop soo wiet kaum. O joh, enn dann fellt mie uck noch fuats bie: wann se mie bie de Däah, dee rajchtschuldjawies "Entweda-Ooda" heete sull, habe, dann wudd etj doch aum leewsten mien Kollege Harry Löwen aun miene Sied habe, wiels hee sijch nijch schämt mie too tjanne, enn nijch mett de Biebel toop utretze wudd, wann een Mennist "in good standing" ons toop verrem Doot ooda Läwe seehne wudd. Löwen ess je dee Tjeadel, woohna nijch bloos Professa ess, sonda uck Prädja, enn sogoa Tjrist, aulatoop eene seldne Mischung, enn doabie noch een jescheida Mennist.

Joh, oba waut schod mie eajentlijch? Daut fung aune näjennäjentijch aun auls etj biem Beeteweede nijch meea, soo auls feftijch Joah lang, gaunz veropp wea. Etj kunn doohne waut etj wull: enne Poote tjwiele, Shakleys Vitamiene schlucke, Koffe ohne Schmaunt drintje, boaft gohne, de Feet wausche, fromm senne...nuscht nijch holp; miene Been weare mienem Welle nijch meea jehorsom, enn de Beeteweedarie wea de Bewiess. Auls mien Bowatjarpa vom Gorjel bett'em Pojas dann noch doof word (joh, etj meen doof, aulso schwoahearijch, wiels miene Hut, mien Lada, ooda uck mien Fell kunn nuscht nijch meea feehle, enn nuscht nijch meea heare, enn von soohnem Toostaund räde dee Dietsch von "taub" enn dee Enjlenda nanne daut "numb") enn mie daut biem Gohne soo scheiwelhassijch auls een besopna Gaunta sach, dann wankt etj nohm Dokta.

Well'we mol opprejchtijch senne: wann een derjchnettelja Kranka nohm Dokta jeiht, dann hoojohnd de Dokta enn dentjcht bie de Behaundlung aun Golfspäle, ooda fesche, ooda wann hee nijch een Steinbacha ess, dann dentjcht hee aun Klock Fief enn den Happy Hour, oppe Ead ooda emm Himmel.

Oba wann een Tjeadel soo auls etj mett eene Heldenbrost auntjemmt, enn dee enne School ooda biem Beeteweede ooda biem Holthacke auls em Somma ooda em Winta dee Konkurrenz aul emma wiet hinje em Stoff leeht, enn doatoo noch ooltnäsijch, aulso vorlaut ess, enn dee mett eenmol enn de Doktastow haulf nenmulwad, haulf nennmurjelt, dann freit sijch de Dokta enn sajcht ennalijch: "Aha, nu woa wie dissem Looslada /cum Hallota, enn Ooltnäs soowesoo, endlijch mol tohm tjriee!"

Etj doktad dree Joah lang bett dem Dokta de Nieschiea aun mie endlijch vejintj: Dartijch Tests den Dach, Veatijch Sorte Medizin, Tjnibble lohte, jewaultje Prognoose....oba jieda Wäatj nauhm mien Schwäatje tooh, enn waut mien Gohne wea? Etj kunn nijch mol meea eene lohme Schirtj jriepe enn dootklunje.

Dee Dokta enn etj weare aum Enj: mie schohd waut, oba waut enn wooa? De Ridje bowe deed mie schratjlijch weeh, enn etj haud tjeene Lost meea Tests mie jefaule too lohte. Dee Dokta tjitjcht mie uck nijch meea soo äwre Brell aun, enn poakad mie nijch meea aune Jlieda. Hee wea, soo's jesajcht, aum Enj; daut sach etj doaraun, daut sien Interesse nu jrata wea auls siene Nieschiea.

Endlijch auls hee uck nijch meea opp niee Befall kaum, waut mie schod, schreef hee opp een Zaddel, dee Onfaulstatsjoon enne groote Staudt sull mie mol daut Ennaschte bedache, wann see eenen Catscan haude, dee stoatj jenuag wea, soohnt too doohne.

Tjeene fief Minute lohta funge see uck aul den Grund: etj haud aum Ridje dijcht biem Ridjstrang een Jewauss. Dartijch Minute lohta schoowe se mie enn eenen MRI Scan nenna, woohnt schlemma ess auls sijch emm Stroohhupe too vebiestre.

Soohn Scan wea too dee Tiet eenjefäah een Kilomeeta lang, enn diestra auls de Schaute vom Nuadpol aum Wiehnachtsowend. Enn wann eena eenmol doa enn dem haulfläwendjen Tjoatjhoff lijcht, enn sijch soo meist aules enn de Heehl jefaule lohte mott, enn sijch nijch mol de Näs schobbe doaf, wiels eena mustjesstell lidje saul enn mott, dann woat eenem daut Vaterunser seea wijchtijch.

Jenuag, dis MRI Scan fung dann uck fuats den Tumooah, dee fief Zentimeeta lang wea, enn dem daut soo auls eene groote Schaubel sach, oba em Jäjensautz too eene jeweehnelje Schaubel gootoatijch wea. Doamett meen etj, miene Tumooah-Schaubel haud väl weinja Gauss opp Loaga.

Dis Tumooah haud sijch äwre Joahre bie mie em Ridjstrang tusijch jemoakt, enn haud mie soo meea jelähmt.

Daut haud sijch enn eenem Nu rommjerät, daut mien Tumooah rutmusst, enn de Doktasch saute enn ähre Stow, schmeatjte sijch eent, enn unjahilde sijch äwa mienen Faul, enn schoapte doabie ähre Massasch.

Na joh, enn dann word etj uck aul enn dee medizinische Schlachtarie nennjeschowe, enn doa stund je dann uck veropp dee Seelsorja mett eene Biebel enn jieda Fupp, enn flautaje Henj enn Betjze, dem etj dann von mien Rollbad Troost toospreatje musst. Etj säd schwind, wiels daut aulatoop een bätje Jicha gohne musst: "Wann etj opp Jantsied oppwoak, wem saul etj jreese?"

Hee docht etj spost, enn fruag auls Jantsied tweschen Wintjla enn Morden meend. "Nä, gooda Jung", saj etj, "dee Räd ess hiea vom Nippa ohne Midje, enn noch meea Fesch."

Daut veschluag ahm de Sproak enn uck sien Troost.

Oba etj kaum nijch doatoo dem Hoad, aulso dem Seelsorja wieda too treeste, wiels see mie hurtijch noh dee Schlachtmassasch feahde, während etj de latzte Stroopfe von Hoch auf dem gelben Wagen soo scheen auls irjend mäajlijch biem Lidje sung...

Sitzt einmal ein Gerippe,

Dort bei dem Schwager vorn,

Schwenkt statt der Peitsche die Hippe,

Stundenglass statt Horn:

Sag ich Adé, Ihr Lieben,

Die Ihr nicht mitreisen wollt,

Ich wär ja so gerne geblieben

Aber der Wagen, der rollt!"

Wann eena soo haulf doamett reatjend, daut dee Aufscheed de latzta ess, dann kaun sogoa etj meist soo scheen sinje auls Ezio Pinza, enn wann jie mie daut nijch jleewe, dann froagt Al Reima...ooda vleijcht leewa doch nijch, wiels wann eena sijch mett ahm äwa Jesang unjahelt, dann vesteiht hee weda Sposs noch eene goode Äwadriewung.

Bie aul dem dreemd mie doch wertjlijch etj wea opp Jantsied aunjekohme, enn daut wea doa seea sindagsch, mett väl straume Bloome, enn Musitj oba nijch vonne Beatles ooda sesstje Mesttjniepasch, enn Wota aulewäje, enn seea väl schaftje Hunj, enn de leewa Gott wea aulewäje toojlitjch äwadäl, enn soo frindlijch auls een oppjeriemda Briegaum, enn auls wie jrods toop een Beea vom Faut drintje wulle, dann heiwd dee Oola mie too Bejreesung eent oppen Ridje, enn daut wea dann uck kratjcht dee Städ, woa se mie jrohts dee groote Schaubel rutjenohme haude, enn etj wea platzlijch wada wacka.

Daut etj dann enne näjchste Wäatje wada daut Gohne leahre musst, enn soo langsom sogoa von miene Hunj earnst jenohme word, vesteiht sijch von selwst.. Haud etj oba biem erwähnden Beea de Wohl jehaut, bliewe, ooda tridj no de Ead, soo wea Jie mie aul lenjst loosjeworde. Etj hool mie emma jearn biem Oolen opp; Hee ess goot too liede, enn meea jettlijch auls menschlijch, weens enn de korte Tiet auls wie toop spezeade.

Na joh, enn dann auls etj noh dee groote Chirurgie aum Ridje wada eenjemohte ooltnäsijch word, schreef etj noch schwind mien Weadabuak too Enj, enn schmeatjcht doabie Piep daut'et reatjad.

Enn wiels daut vondoagdendach seea mood jeworde ess, daut eenem biem Schmeatje onbedinjt waut schode mott, wea mien Hoat, eene sest wundaboare Rummelkohma mett eenmol veschletjcht, enn etj wea aulwada biem Beeteweede lang nijch meea veropp.

Enn toom easchten mol em Läwe word etj meed, enn kaum mie menschlijch väa, enn mie foll daut Schmocksenne mett eenmol soo leijcht daut sijch sogoa dee Hunj wundade.

O joh, oba tweschenenn pessead je noch een Wunda. Auls etj rommjintjch auls wann etj volle Betjze haud, enn mien Schmocksenne nijch nohlohte wull, word miene Fru soo auls aulet aundre von wiet auf enn, enn see säd: "Heea, du best nu endlijch derjchschnettlijch, enn daut mett dienem Weadabuak jefft nuscht nijch, wann Du nijch doohne woascht, waut etj Die saj. Aulsoo: sat Die mol han, enn loht die beleahre. Hea fuats oppe Städ opp hiea oppe Foarm Pappelbeem woohnt meea auls sass Zoll em Derjchmäata send mett de boafte Grauje uttooriete. Enn häa gaunz opp von Dienem Läwenswoatj too räde, enn froag bloos een Mensch, auls hee die halpe woat. Enn dee eensja Mensch von hiea bett meea auls haulf omme Welt, aulsoo wiet emm waste nenn, aulso waste, emma wieda waste bett aum Nippa vonne aundre Sied, dee Die halpe kaun, Oola, ess Al Reima. Froag ahm, vleijcht halpt hee die."

Enn stalt junt väa, Reima holp mie ut, oba nijch auls Biepritscha, sonda Sied aun Sied. Weet de Donna, woa dis Mensch dee onjeheire Kompetenz häa haft, oba hee ess soo begoft auls een haulwet Darp toop. Eena mott sijch wundre!

Enn boold wea daut Buak foadijch enn etj doktad wada, enn nauhm Medizin, oba wiels etj enn de gaunze Skala von Medizina enn Hoatspezialiste eenen jewesnen Student doabie troff, feehld etj mie sejcha, wann uck Rudy Wiebe mie, fuats auls etj ahm daut vetald, een bät piepsch auntjtijcht enn meend: "Na, Thiesse, wann dee Student die goot tjant, dann woat ahm opplatzt biem Oppereare, daut Massa wajchjleppe, meenst nijch?" Oba etj leeht mie nijch ute Fohtinj brinje, enn measchtens nijch, wiels mie nuscht nijch aundret äwrijch bleef, enn doawäjen leeht etj mie soo meea aules jefaule.

Enn soo auls aunjediet, stund aulwada soo een Konferenzla-Prädja, enn wull mie den seelischen Hott aum Diestel leahre, bloos daut dissem Vertreda daut meea noh eene misaje Schietstremp sach auls noh eenem Tjriezjenja, dee woahrschienlijch ditmol nijch froage wudd: "Send See uck reed toom stoawe?" wiels hee sijch selwst haulfdoot gruld, wiels etj mie nijch gruld.

Knaup haude se mie bedieselt, enn etj wea jrods mol wada biem Vaterunser, auls etj noch mett eenem Uag sach, woo twee Doktasch de Brostluck bie mie opdatjte, enn bie mie ennem Brostkauste mett jeida een Beinstje enn eene Fupp volla Tjnippsmassasch nennkroope, enn sijch daut bie mie benne macklijch muake, enn mett eenem Roto-Rooter aunfonge daut Veschletjte uttooboahre. Enn auls see donn mett eenmol den ditjchen Tobakstäa rutmurjelde, stunk mie daut dann doch too seea, enn miene Nieschiea leet noh, enn etj schleep voll enn, enn dreemd, mol wada, etj wea em Himmel.


© 2008 Jack Thiessen